Редакцијски пречишћен текст 

 

 

ЗАКОН

о сахрањивању и гробљима

„Службени гласник СРС”, бр. 20 од 21. маја 1977, 24 од 6. јула 1985 - др. закон, 6 од 25. фебруара 1989 - др. закон, „Службени гласник РС”, бр. 53 од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 120 од 21. децембра 2012 - УС, 84 од 24. септембра 2013 - УС

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Сахрањивање умрлих, одређивање и стављање ван употребе гробља, одржавање и уређење гробља и крематоријума врши се на начин утврђен прописом скупштине општине, донетим у складу са начелима овог закона и другим прописима који се односе на сахрањивање и гробља.

Члан 2.

Сахрањивање умрлих може се вршити само на гробљу.

Престао је да важи ранији став 2. (види Одлуку УС - 84/2013-17)

Члан 3.

Сахрањивање се врши у складу са одговарајућим санитарним прописима, а на начин који одговара пијетету према умрлом, достојанству места на којем он почива и уз поштовање осећања сродника умрлог и других особа које су биле блиске са умрлим.

Под сахрањивањем, у смислу овог закона, сматра се покопавање посмртних остатака умрлог, односно спаљивање посмртних остатака и остављање пепела на одређена места и друге радње које се у том циљу предузимају.

Члан 4.

Гробљем се, у смислу овог закона, сматра земљиште које је одговарајућим урбанистичким планом или одлуком скупштине општине одређено за сахрањивање умрлих.

Урбанистичким планом или одлуком из става 1. овог члана, утврђују се локација и урбанистичко-технички услови за подизање објеката неопходних за вршење погребне делатности (мртвачнице, продавнице и други објекти), комуналних уређаја и инсталација, спољних и унутрашњих саобраћајница, за одређивање гробних места, за изградњу гробница, других спомен објеката и за подизање споменика.

Приликом одређивања земљишта за гробље мора се посебно водити рачуна о заштити изворишта за снабдевање водом, објеката за снабдевање водом за пиће, геолошком саставу тла, као и о санитарним и другим условима прописаним за подизање гробља.

Члан 5.

Гробља се морају користити у складу са општим условима којима се обезбеђују њихова намена, коришћење и други услови утврђени законом, односно одлуком скупштине општине у складу са законом.

Члан 6.

Послове погребне делатности и уређивања и одржавања гробља врше организације удруженог рада којима је скупштина општине поверила вршење ових послова.

Уређивање и одржавање гробља скупштина општине може поверити и месној заједници.

Члан 7.

Приликом сахрањивања могу се вршити верски обреди који нису у супротности са прописима о правном положају верских заједница.

Члан 8.

Престао је да важи (види Одлуку УС - 120/2012-204)

II. САХРАЊИВАЊЕ

Члан 9.

Сахрањивање се може извршити после утврђивања смрти на начин одређен посебним прописима.

Сахрањивање се може извршити најраније по истеку 24 часа од момента наступања смрти.

Члан 10.

Покопавање посмртних остатака умрлог врши се на гробљу које је у употреби.

Гробље у употреби које се налази у граду, насељу градског карактера, или у туристичком месту мора имати просторију која служи за чување посмртних остатака умрлог до сахрањивања и испраћај посмртних остатака (у даљем тексту: мртвачница).

Члан 11.

Одобрење за покопавање у одређено гробље и гробно место даје надлежни орган општине, односно организација удруженог рада која врши послове погребне делатности, уређивање и одржавање гробља, или месна заједница којој је поверено вршење послова уређивања и одржавања гробља.

Сахрана спаљених посмртних остатака умрлог врши се остављањем пепела на одређена места.

Члан 12.

Посмртни остаци, по утврђеној смрти, преносе се на гробље и до сахране чувају у мртвачници, ако на гробљу постоји мртвачница.

Посмртни остаци могу се, са одобрењем верске заједнице, чувати и у црквама, капелама и другим објектима који су намењени за вршење верских обреда до сахране.

Пре сахрањивања, посмртни остаци могу бити изложени на одређеном месту ван гробља, ради указивања посебних посмртних почасти, ако сахрањивање организује друштвено-политичка заједница или по одобрењу надлежног органа општине.

Члан 13.

Спаљивање посмртних остатака може се вршити ако је такву жељу за живота изјавило умрло лице или по налогу лица које је дужно да сахрани умрлог (члан 14).

Спаљивање посмртних остатака не може се вршити ако је умрли за живота изразио жељу да се његови посмртни остаци не спаљују.

Спаљивање посмртних остатака лица која нису умрла природном смрћу, може се извршити само по одобрењу органа надлежног за покретање или вођење кривичног поступка.

Члан 14.

Сахрањивање умрлог дужни су да обезбеде његови сродници, односно лица која би према важећим прописима била обавезна да га издржавају, односно да се о њему старају или друга физичка и правна лица која преузму обавезу да обезбеде сахрањивање, односно која су дужна да се о томе старају.

Ако не постоје лица из става 1. овог члана, или ако лица која су дужна да изврше сахрањивање то одбију, или нису у могућности да сахрањивање обезбеде, сахрањивање ће извршити организација удруженог рада која врши послове погребне делатности и уређивање и одржавање гробља, или месна заједница којој је поверено вршење тих послова, или надлежни орган општине у месту у коме је лице умрло, односно где су посмртни остаци нађени.

У случају из става 2. овог члана пријављивање сахране, утврђивање идентитета умрлог и упис у матичну књигу умрлих врши надлежни орган општине.

Члан 15.

Трошкове сахрањивања сносе лица која су била дужна да умрлог за живота издржавају или да се старају о његовом сахрањивању.

Ако не постоје лица која су дужна да обезбеде сахрањивање (члан 14. став 1) трошкове сахрањивања сноси општина на чијој територији је умрли имао последње пребивалиште, а ако се не може утврдити последње пребивалиште умрлог, трошкове сноси општина на чијој је територији умрло сахрањено лице, односно на чијој територији су нађени посмртни остаци умрлог.

Општина која је обезбедила сахрањивање умрлог лица има право на накнаду трошкова од лица која су била дужна да обезбеде сахрањивање (члан 14. став 1), односно из заоставштине умрлог.

III. ГРОБЉА

Члан 16.

Свако насељено место, по правилу, има гробље.

Изузетно, у једном насељеном месту могу се одредити и посебна гробља, чије се уређење, одржавање и коришћење регулише посебним прописима (гробља бораца народноослободилачког рата, гробља са посебним меморијалним обележјима и сл.).

Члан 17.

Организација удруженог рада која врши послове погребне делатности и уређивања и одржавања гробља или месна заједница којој је поверено вршење тих послова даје на коришћење гробна места (парцеле) под условима и на начин утврђен одлуком скупштине општине.

Гробно место (парцела) које је дато на коришћење не може се стављати у правни промет.

Члан 18.

Посмртни остаци сахрањених морају да почивају у гробном месту најмање 10 година од дана сахрањивања.

Породица, сродници и друга лица која за то имају интерес имају право да по истеку рока почивања из става 1. овог члана, продужују почивање посмртних остатака под условима које утврди скупштина општине.

У исто гробно место не може се извршити сахрањивање, ако од претходне сахране није протекао рок из става 1. овог члана осим у случајевима које утврди скупштина општине.

Члан 19.

Посмртни остаци сахрањеног могу се ископати и пренети на друго гробље, по претходно прибављеном одобрењу општинског надлежног органа и одобрењу органа надлежног за послове санитарне инспекције, ако је на другом гробљу обезбеђено гробно место за сахрану.

Ако се на основу одлуке надлежног органа општине врши ископавање и пренос посмртних остатака пре истека рока којим је продужено почивање посмртних остатака, трошкове ископавања и преноса посмртних остатака, гробних знакова, споменика и других предмета тих гробних места сноси општина чији је орган наредио ископавање и пренос посмртних остатака.

Члан 20.

Гробље стављено ван употребе, или део таквог гробља, може се користити за друге намене, према урбанистичком плану и њиме одређеним условима, после истека обавезног рока почивања за сва гробна места, или после извршеног преноса посмртних остатака из оних гробних места за које још није истекао рок којим је продужено почивање посмртних остатака.

Члан 21.

Уређивање и одржавање гробља врши се сагласно условима које одлуком утврђује скупштина општине.

Одлуком из става 1. овог члана утврђују се нарочито: услови за уређивање и одржавање гробља (санитарно-технички услови за уређење гробног места, одржавање зеленила, уређивање и одржавање прилазних путева и стаза, одржавање објеката на гробљу и сл.), одржавање реда на гробљу, одређивање времена вршења сахрањивања и др.

Члан 22.

Изградња односно реконструкција гробнице или другог спомен-обележја, као и подизање, преправка или уклањање споменика и другог предмета на гробу, може се вршити ако су испуњени услови из члана 21. овог закона и ако је за то претходно прибављено одобрење надлежног општинског органа.

Лице које тражи одобрење за изградњу дужно је поднети: скицу објекта, односно споменика и потврду да је обезбеђено коришћење гробног места (парцеле).

Ако је гробница или други спомен објекат изграђен или ако је споменик или други предмет на гробу подигнут противно одредби става 1. овог члана, надлежни орган општине може наредити обустављање радова, односно уклањање гробнице, спомен објекта, односно споменика или другог предмета, или наредити његово усклађивање са условима утврђеним сагласно члану 21. овог закона.

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Новчаном казном од 10.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај организација, односно месна заједница:

1. престала је да важи (види Одлуку УС - 120/2012-204)

2. ако врши покопавање посмртних остатака умрлог ван гробља које је у употреби (члан 10);

3. ако не обезбеди сахрањивање за умрла лица из става 2. члана 14. овог закона;

4. ако не обезбеди пренос на друго гробље посмртних остатака (члан 19. став 2).

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице организације или месне заједнице новчаном казном од 1.000 до 50.000 динара.

*Службени гласник РС, број 101/2005

Члан 24.

Новчаном казном од 1.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај грађанин:

1. престала је да важи (види Одлуку УС - 120/2012-204)

2. ако врши покопавање посмртних остатака умрлог ван гробља које је у употреби (члан 10);

3. ако поступи противно одредбама члана 22. ст. 1. и 2.

*Службени гласник РС, број 101/2005

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Престао је да важи (види Одлуку УС - 120/2012-204

Члан 26.

У року од две године од дана ступања на снагу овог закона на гробљима у употреби у градовима, насељима градског карактера и у туристичким местима, морају се обезбедити мртвачнице.

Члан 27.

У року од једне године од дана ступања на снагу овог закона скупштине општина су дужне да донесу прописе у складу са овим законом, односно да ускладе своје прописе са одредбама овог закона.

Организације удруженог рада које врше погребну делатност и уређивање и одржавање гробља, или месне заједнице које врше послове уређивања и одржавања гробља дужне су да у року од шест месеци од дана доношења прописа из става 1. овог члана ускладе своје самоуправне опште акте са одредбама овог закона и прописима скупштине општине, ако тим прописима није одређен други рок.

Члан 28.

Републички секретаријат за урбанизам, стамбене и комуналне делатности доноси ближе прописе о евиденцијама које је дужна да води организација, односно месна заједница којој је поверено вршење послова уређивања и одржавања гробља.

Члан 29.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС”, бр. 20/61 и 15/65).

Члан 30.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије”.