Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о „Партизанској споменици 1941”

 

„Службени лист ФНРЈ”, бр. 43 од 28. мaja 1946, 99 од 10. децембра 1946. (обававезно тумачење), 11 од 1. марта 1951 (др. закон), 46 од 17. октобра 1951. (др. закон), 15 од 4. априла 1956. (др. закон), 44 од 23. октобра 1957.

 

 

Члан 1.

„Партизанска споменица 1941” је знак државног признања организаторима народног устанка и првоборцима народно-ослободилачке борбе за велике заслуге стечене на делу ослобођења наших народа.

 

Члан 2.

„Партизанска споменица 1941” састоји се из две петокраке звезде, чији се краци међусобно укрштају. Мања петокрака звезда је позлаћена, са глатким површинама и испупченим рубом. На доњем крају стоји „1941”. Већа петокрака звезда је од сребра и њени краци су у облику зракова, који полазе од центра звезде, а налазе се између кракова мање звезде. На овој звезди се налази фигура борца у платинираном сребру. Борац у снажном покрету држи у левој руци заставу, а десном руком позива народ на борбу. Величина споменице је 49 мм у пречнику.

 

Члан 3.

Право на добијање и ношење „Партизанска споменица 1941” имају сви они:

а) који су у партизанске одреде ступили 1941. године и налазили се непрекидно у редовима Народно-ослободилачке војске и партизнаских одреда Југославије, односно Југословенске армије до свршетка рата;

б) који су 1941. године ступили у партизанске одреде а доцније су по задатку добиеном од руководства народно-ослободилачког покрета упућени на дужност ван војске, на ослобођену или окупирану територију, где су непрекидно активно и организовано радили за народно-ослободилачки покрет, било да су доцније опет ступили у редове Југословенске армије или су остали стално изван војске до свршетка рата;

в) који су 1941. године добили специјалне задатке за рад у позадини непријатеља и вршећи те задатке остали у позадини непријатеља у активном и организованом раду до свршетка рата или ступили у редове Југословенске армије;

г) наведени у тач. а) б) и в) овог члана који су борећи се или извршавајући задатке били ухапшени или интернирани без своје воље и кривице и у немогућности да то на ма који начин избегну, па су у затвору или интернацији активно наставили борбу, после чега су поновно ступили у редове Југословенске армије или су по задатку добивеном од руководства народно-ослободилачког покрета наставили активно и организовано рад изван војске до свршетка рата.

 

Члан 4.

Немају право на „Партизанску споменицу 1941” они

а) који су прекидали народно-ослободилачку борбу својевољним напуштањем партизанских одреда, Народно-ослободилачке војске и партизанских одреда Југославије, односно Југословенске армије, било да су се вратили кућама, дезертирали или се предали непријатељу, без обзира што су ступили у партизанске одреде 1941. године;

б) који су својом кривицом заробљени или се недостојно држали у затвору, интернацији и пред непријатељем уопште, без обзира што су пре тога или доцније ступили у јединице Југословенске армије или активно радили за народно-ослободилачки покрет.

 

Члан 5.

Престао је да важи (види члан 18. Закона – 15/1956–233).

 

Члан 6.

„Партизанска споменица 1941” описана у члану 2. овог закона замењује досадашњу споменицу истог имена.

Министарство народне одбране приликом замене извршиће и ревизију свих досада издатих споменица саобразно одредбама овог закона.

 

Члан 7.

„Партизанску споменицу 1941” додељује Министар народне одбране.

Министар народне одбране издаваће сваком носиоцу „Партизанске споменице 1941” књижицу са личном фотографијом, као доказ о праву на њено ношење.

Захтеви за додељивање „Партизанске споменице 1941” могу се поднети до 31. децембра 1957. године закључно.*

Захтеви се подносе Државном секретаријату за послове народне одбране.*

 

*Службени лист ФНРЈ, број 44/1957

 

Члан 8.

Ко неовлашћено носи „Партизанску споменицу 1941”, казниће се новчаном казном до 5.000 динара или затвором до петнаест дана.*

 

*Службени лист ФНРЈ, број 46/1951

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Висина новчане казне није усклађивана после увођења новог динара.

 

Члан 9.

Овлашћује се Министар народне одбране да донесе ближе одредбе за извршење овог закона.

 

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном листу Федеративне Народне Републике Југославије”.

 

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

 

 Обавезно тумачење чл. 5. тач. а) Закона о „Партизанској споменици 1941“: „Службени лист ФНРЈ“, број 99/1946-1273

 

Тач. а) чл. 5. Закона о „Партизанској споменици 1941“ („Службени лист ФНРЈ“ бр. 43 од 26. маја 1946. године) даје носиоцу „Партизанске споменице 1941“ и право на добијање бесплатних лекова у државним апотекама на основу рецепата које по констатованој болести издају лекари надлежних државних здравствених установа.