Неважећи акт

 

 

 

На основу чл. 9. и 11. Закона о стандардизацији (“Службени лист СРЈ”, бр. 30/96, 59/98, 70/2001 и 8/2003) и члана 2. став 3. Уредбе о начину израде и доношења техничких прописа и вођења регистра тих прописа (“Службени лист СРЈ”, бр. 4/97), министар за унутрашње економске односе доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИОНЕ МАТЕРИЈАЛЕ

Службени лист СЦГ", број 54 од 30. децембра 2005.

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1

Овим правилником прописују се технички и други захтеви које морају да испуњавају термоизолациони материјали који се стављају у промет на домаћем тржишту (у даљем тексту: термоизолациони материјали).

Овим правилником нису обухваћени материјали за топлотно изоловање резервоара и цеви, материјали за изоловање расхладних, односно грејних технолошких постројења.

 

Члан 2

Под термоизолационим материјалима, у смислу овог правилника, подразумевају се:

1) влакнасти материјали;

2) тврди пластични материјали са ћелијама;

3) плута;

4) плоче од прошивене трске;

5) плоче од пресоване сламе;

6) дрвобетон;

7) плоче од синтетичких материјала израђене као вишеслојни полиестри;

8) плоче од акрилне смоле;

9) перлитни малтер и друге врсте термоизолационих малтера;

10) PVC плоче.

Термоизолациони материјали примењују се у грађевинарству за топлотно изоловање грађевинских конструкција зграда, односно њихових елемената (спољних зидова, зидова према негрејаном степеништу, равних и косих кровова, међуспратних конструкција према негрејаном простору, подова на тлу и таваница изнад отворених пролаза).

 

Члан 3

Термоизолациони материјали, у смислу овог правилника и стандарда JUS U.J5.600:1998 - Топлотна техника у грађевинарству - Технички услови за пројектовање и грађење зграда, јесу материјали који имају коефицијент топлотне проводљивости, l, мањи од 0,3 W/(m. · K).

Термоизолациони материјали се израђују у облику плоча, јастука или филца. Ови материјали се израђују и као једнострано или двострано обложени производи са различитим танким облогама: синтетичким, целулозним, металним, танким металним фолијама и другим материјалима. Израђују се и као композитни материјали, са или без носећег материјала или као изолације са завршним облогама на бази различитих малтера или са слојевима гипс-картонских облога, или као прскане изолације са завршном облогом.

 

Члан 4

Влакнасти термоизолациони материјали из члана 2. став 1. тачка 1) овог правилника, у складу са стандардом JUS U.M9.015:1998 - Влакнасти грађевински материјали. Материјали за топлотну изолацију. Технички услови, су влакнасти материјали за топлотну изолацију и израђују се као: минерални (неоргански) влакнасти материјали за топлотну изолацију и израђени су од минералних влакана добијених од силикатне растопљене масе са везивним средствима за влакна или без њих, и органски влакнасти материјали за топлотну изолацију израђени од кокосових влакана, дрвених влакана или влакана од тресета.

Ознака влакнастог термоизолационог материјала, из става 1. овог члана, мора да садржи најмање назив материјала, ознаку стандарда, врсту према примени и ознаку групе за коефицијент топлотне проводљивости.

Остала својства се увршћују с обзиром на могуће посебне захтеве утврђене у стандарду из става 1. овог члана, као што је примена у вентилисаним конструкцијама (осим за производе из члана 5. овог правилника), конструкцијама отпорним према пожару, конструкцијама са посебним захтевима у смислу акустичних, односно звучно-изолационих својстава и тада се у ознаци додају подаци о:

1) хидрофобности;

2) својству горивости;

3) брзини ширења пламена;

4) тачки топљења;

5) отпору протока ваздуха;

6) динамичкој крутости.

 

Члан 5

Влакнасти термоизолациони материјали из члана 2. став 1) тачка 1. овог правилника, који се примењују за топлотно изоловање вентилисаних кровних простора, дефинисани су стандардима: JUS ISO 8144-1:1998 - Топлотна изолација. Производи од минералне вуне за вентилисане кровне просторе. Део 1: Технички услови за примену са смањеном вентилацијом, односно JUS ISO 8144-2:1998 - Топлотна изолација. Производи од минералне вуне за вентилисане кровне просторе. Део 2: Технички услови за примену са хоризонталним површинама са несмањеном вентилацијом.

 

Члан 6

Термоизолациони материјали из члана 2. тачка 2. овог правилника израђени су на бази полистирена, RC/PS, експандирани или екструдирани, полиуретана, RC/PUR, фенолформалдехидне смоле RC/PF.

Термоизолациони материјали из става 1. овог члана дефинисани су стандардом JUS G.C7.202:1990 - Пластичне масе. Тврди пластични материјали са ћелијама. Лаке плоче за топлотну изолацију у зградарству.

Ознаке термоизолационих материјала из става 2. овог члана морају најмање да садрже:

1) назив материјала;

2) тип производа и категорију производа;

3) врсту покривног слоја;

4) ознаку серије, место и датум производње;

5) називну дужину, ширину и дебљину плоче као и укупну површину плоча у стандардном паковању;

6) податак о коефицијенту топлотне проводљивости и друге ознаке.

 

Члан 7

Термоизолациони материјали из члана 2. тач. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 10. овог правилника дефинисани су стандардом JUS U.J5.600:1998 - Топлотна техника у грађевинарству. Технички услови за пројектовање и грађење зграда.

Ознаке термоизолационих материјала из става 1. овог члана морају најмање да садрже:

1) назив произвођача;

2) назив, врсту и састав материјала;

3) облик испоруке и начин примене;

4) коефицијент топлотне проводљивости, l [W/(m. · К)] на средњој температури за примену у грађевинарству 10 °C;

5) запреминску масу у сувом стању, r0[kg/m3].

 

II ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ЗАХТЕВИ

 

Члан 8

Термоизолациони материјали из члана 2. тачка 1. овог правилника морају да задовоље захтеве стандарда из члана 4. став 1. овог правилника.

 

Члан 9

Термоизолациони материјали из члана 2. тачка 1. овог правилника, који се примењују за топлотно изоловање вентилисаних кровних простора, морају да задовоље захтеве стандарда из члана 5. тачка 1), односно тачка 2) овог правилника.

 

Члан 10

Термоизолациони материјали из члана 2. тачка 2. овог правилника морају да задовоље захтеве стандарда из члана 6. став 2. овог правилника.

 

Члан 11

Термоизолациони материјали из члана 2. тач. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 10. овог правилника морају да задовоље захтеве стандарда из члана 7. став 1. овог правилника.

 

Члан 12

Испитивања топлотноизолационих својстава термоизолационих материјала из члана 2. тач. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 10. овог правилника врше се у складу са стандардима:

1) JUS U.A2.020:1983 - Испитивање грађевинских материјала. Одређивање коефицијента проводљивости топлоте методом грејне плоче, односно

2) JUS ISO 8301:2004 - Топлотна изолација - Одређивање топлотне отпорности и одговарајућих својстава при стационарном стању - Уређај са топлотним флуксметром, односно

3) JUS U.J5.060:1983 - Топлотна техника у високоградњи. Лабораторијске методе испитивања пролаза топлоте у грађевинским конструкцијама зграда.

 

Члан 13

Испитивања из чл. 8, 9, 10. и 11. овог правилника врши акредитована лабораторија која испуњава услове утврђене стандардом JUS ISO/IEC 17025:2001 - Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање. Важност Извештаја о испитивању је две године и усклађена је са захтевима стандарда из члана 3. став 1. овог правилника.

 

III ЗАВРШНА ОДРЕДБА

 

Члан 14

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу СЦГ".

 

 

Број 4/003-006/2005-007/1

25. децембра 2005. године

Београд

Министар за унутрашње

економске односе

Амир Нурковић, с. р.