Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 30. ст. 1. и 5. Закона о стандардизацији ("Службени лист СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), у сагласности са савезним секретаром за унутрашње послове и председником Савезног комитета за енергетику и индустрију, директор Југословенског завода за стандардизацију прописује

 

 

ПРАВИЛНИК

о техничким нормативима за заштиту од пожара и експлозије при чишћењу судова за запаљиве течности

"Службени лист СФРЈ", бр. 44 од 19. августа 1983,  60 од 7. новембра 1986.

 

 

Члан 1

Овим правилником прописују се технички нормативи за заштиту од пожара и експлозије при чишћењу судова за складиштење или превоз запаљивих течности које се при нормалном притиску и температури налазе у течном стању (у даљем тексту: судови).

 

Члан 2

Ниже наведени изрази имају, у смислу овог правилника, следећа значења:

1) хемијско чишћење је чишћење судова разним хемијским средствима;

2) грубо чишћење је одстрањивање из судова запаљиве течности и талога;

3) инкрустација (каменац) је каменаста кора којом су прекривени зидови судова;

4) механичко чишћење је чишћење судова стругањем разним приручним средствима, спирање јаким млазевима воде и слично;

5) потпуно чишћење је одстрањивање из судова остатака талога (муља), инкрустације и запаљивих пара;

6) слепе прирубнице су плоче које се стављају на отворе цеви ради њиховог херметичког затварања;

7) талог или муљ је житка маса која се јавља као остатак после пражњења судова гравитацијом.

 

Члан 3

Судови се чисте грубо или потпуно.

Грубо чишћење обавља се кад судови треба да се пуне истим садржајем или као претходни поступак при потпуном чишћењу.

Потпуно чишћење судова обавља се при промени садржаја у судовима или у случају контроле, поправке, заваривања или баждарења судова.

 

Члан 4

Пре почетка чишћења судова мора се проверити исправност уређаја, опреме и средстава за: пражњење и испумпавање, проветравање, испирање топлом и хладном водом продувавање и отпаравање воденом паром, вештачко осветљење, стварање инертне атмосфере у судовима, контролу експлозивности атмосфере у унутрашњости судова, одвођење статичког електрицитета, показивање правца дувања ветра, као и лична заштитна средства, средства за гашење пожара и друга потребна опрема (алат, лестве и др.).

 

Члан 5

На 15 метара одстојања од судова који се чисте морају се уклонити или искључити сви извори паљења, као што су: мотори са унутрашњим сагоревањем, електричне инсталације које нису противексплозионо заштићене и извори варничења, осим специјалних возила за прихватање и одстрањивање муља, која морају бити у противексплозионој заштити.

 

Члан 6

На 15 метара одстојања од судова који се чисте, као и од прихватних судова, морају се поставити одговарајући знаци-упозорења: "ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА", "ОБАВЕЗНА УПОТРЕБА АЛАТА КОЈИ НЕ ВАРНИЧИ" и знаци забране: "ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ И ПРИСТУП ОТВОРЕНИМ ПЛАМЕНОМ" и "ЗАБРАЊЕН ПРИСТУП НЕЗАПОСЛЕНИМА".

 

Члан 7

При чишћењу судова у зонама опасности смеју се употребљавати само светиљке у противексплозионој заштити са напоном од 24 V, светиљке са хладним светлом и преносне светиљке у противексплозионој заштити.

Ако се за снижење напона користе посебни уређаји, ти уређаји морају бити инсталирани изван зоне опасности, а њихови метални делови не смеју бити галвански повезани са судовима који се чисте.

Делови струјног кола сниженог напона не смеју се уземљити.

 

Члан 8

Електричне инсталације и уређаји који се користе у зонама опасности морају бити у противексплозионој заштити.

 

Члан 9

Алат и прибор који се користе за отварање, односно затварање судова и за друге радове који се обављају при чишћењу судова, морају бити израђени од материјала који је антистатичан и антимагнетичан и који не варничи. Алат и прибор морају бити чисти.

 

Члан 10

За проветравање судова користе се компримовани ваздух, инертни гас или водена пара ниског притиска.

Ако су вентилатори и компресори постављени у зони опасности, они морају бити у противексплозионој заштити.

 

Члан 11

Заштитна одећа и обућа морају бити израђени од материјала на коме се не ствара и не скупља статички електрицитет и који не варничи.

 

Члан 12

Лестве за спуштање у суд морају бити израђене од материјала који не варничи и који не сме хемијски реаговати са муљем или паром запаљиве течности.

Ради спречавања опасности од клизања, лестве на свом доњем крају морају имати осигурач који не варничи.

 

Члан 13

Пре почетка чишћења судова, морају се обавити следећи радови:

1) визуелни преглед и утврђивање техничке исправности надземних судова;

2) утврђивање физичко-хемијских особина запаљиве течности;

3) мерење висине слоја талога (муља) у суду, ради утврђивања његове приближне запремине;

4) предузимање мера за заштиту од статичког електрицитета:

- уземљење свих судова, уређаја и цевовода на којима се може нагомилати статички електрицитет,

- премошћавање свих спојних делова цевовода, судова и уређаја на којима се може стварати статички електрицитет,

- искључење прекидача или уклањање топивих делова из електричног кола које снабдева енергијом механичку апаратуру судова (миксера, конвејера и сл.), електричних грејача итд., и стављање на њима натписа "ИСКЉУЧЕНО".

 

Члан 14

Брисан је (види члан 1. Правилника - 60/1986-1725)

 

Члан 15

Грубо чишћење судова обавља се на следећи начин:

1) затворе се сви вентили за довод запаљиве течности, водене паре и сл.;

2) одстрањује се запаљива течност и талог (муљ) гравитацијом или испумпавањем;

3) остатак талога (муља) који се не може одстранити гравитацијом или испумпавањем уклања се из судова помоћу приручних средстава, и то одмах после одстрањивања запаљиве течности.

Ако се после грубог чишћења предвиђа потпуно чишћење, судови се, ако је потребно, испирају водом, а затим се морају напунити воденом паром ниског притиска или инертним гасом или водом или се морају проветрити вештачким или природним путем.*

 

*Службени лист СФРЈ, број 60/1986

 

Члан 16

Запаљиве паре одстрањују се из судова природним или вештачким проветравањем, воденом паром ниског притиска, инертним гасом или потапањем судова.

 

Члан 17

Остаци талога (муља) и инкрустација одстрањују се из судова третирањем воденом паром ниског притиска, топлом или хладном водом, механичким путем или хемијским средствима за чишћење и неутрализацију.

 

Члан 18

Потпуно чишћење судова обавља се са унутрашње стране судова на следећи начин:

1) одвајају се судови од довода запаљиве течности водене паре, канализационе мреже и свих других цевовода и уређаја везаних за судове који се чисте, затварањем запорних органа и обавезним постављањем слепих прирубница*;

2) удувава се водена пара ниског притиска, инертни гас, пуне се водом или се проветравају вештачким или природним путем.* Забрањено је пуњење и испирање водом судова чији је садржај токсичан ако не постоји посебан третман таквих отпадних вода;

3) мери се концентрација запаљивих пара у унутрашњости судова која не сме да износи више од 10% доње границе експлозивности;

4) судови се механички чисте, при чему се посебна пажња мора обратити на "мртве" углове и слична тешко приступачна места. Судови морају бити приближно на температури околине пре њиховог чишћења;

5) судови се, по потреби, поново испирају водом под притиском и продувавају воденом паром ниског притиска, инертним гасом или се проветравају вештачким или природним путем.*

Испирање водом, продувавање воденом паром и механичко чишћење наизменично се понављају све док се не уклони остатак талога и инкрустације.

6) ако се унутрашњи зидови судова бришу крпама или сличним материјалом, те крпе или материјал не смеју стварати статички електрицитет нити варничити.* Крпа, односно други материјал за брисање не сме се осипати.

 

*Службени лист СФРЈ, број 60/1986

 

Члан 19

Судови се одвајају од прикључних цевовода тако што се прво затворе сви вентили, раставе везе, исперу сви прикључци топлом водом или воденом паром ниског притиска и поставе слепе прирубнице на све спојеве. Слепе прирубнице морају бити отпорне према корозији и морају издржати притисак у цевоводима.

Слепе прирубнице морају се поставити што је могуће ближе суду да би се смањила могућност дотицања течности у суд.

Отвори демонтираних цеви морају се заптивати тако да се спречи свако дотицање у унутрашњост судова и свако капање течности ван судова.

На све вентиле, који су ради изолације затворени морају се поставити знаци, забране употребе за све време чишћења судова.

 

Члан 20

Водена пара или инертан гас удувавају се при дну суда у ваздушни простор, а уводник паровода или гасовода мора се прописно уземљити и спојеви премостити.

Поклопац на крову суда мора бити подигнут и за време третирања паром или инертним гасом и за време хлађења суда, ако је био третиран паром.

 

Члан 21

За време чишћења судова мора се обезбедити стално проветравање. Запаљиве паре чија је релативна густина већа од ваздуха одсисавају се са дна суда, а паре чија је релативна густина нижа од ваздуха одсисавају се са врха суда.

Местимично заостали очврсли талог (муљ) и инкрустација, који се механичким средствима не могу уклонити, третирају се воденом паром или врућом водом.

 

Члан 22

Кад судови нису потпуно очишћени од остатка талога (муља) и инкрустације, а радови на чишћењу судова се морају прекинути на краће време, унутрашњи зидови судова морају се испрати јаким млазевима воде и остатак талога (муља) прекрити слојем воде.

 

Члан 23

Брисан је (види члан 4. Правилника - 60/1986-1725).

 

Члан 24

За чишћење судова употребљавају се и хемијска средства за чишћење и неутрализацију.

Средства из става 1 овог члана не смеју реаговати егзотермно са запаљивом течношћу и талогом (муљем), односно не смеју изазвати било какву хемијску или физичку реакцију која може да угрози безбедност људи и имовине, нити да кородивно дејствују на зидове судова.

 

Члан 25

Пескарење судова мора се обављати уз претходно* ефикасно проветравање.

Пре пескарења и за време пескарења* мора се стално контролисати концентрација запаљивих пара. Ако концентрација запаљивих пара достигне 10% доње границе експлозивности, мора се одмах обуставити рад и наставити проветравање док концентрација запаљивих пара не падне испод те границе.

Компресор и уређаји за сабијени ваздух, као и вентилатор за довод и одвод ваздуха, морају бити смештени на слободном простору.

 

*Службени лист СФРЈ, број 60/1986

 

Члан 26

Приликом чишћења судова морају се очистити и опрема и инсталација на судовима.

 

Члан 27

Приликом потпуног чишћења, поправке или заваривања једне или више комора у судовима са коморама, морају се најпре испразнити и друге коморе у тим судовима и испунити водом или инертним гасом.

 

Члан 28

Судови се не смеју чистити за време временских непогода (грмљавине и сл.).

 

Члан 29

Талог (муљ) из судова који се чисте мора се одмах уклонити од свих суседних објеката и извора паљења на безбедно одстојање које не сме бити мање од 30 m.

 

Члан 30

Овај правилник ступа на снагу по истеку једне године од дана објављивања у "Службеном листу СФРЈ".

 

Бр. 50-8345/1

20. маја 1983. године

Београд

Директор

Савезног завода

за стандардизацију,

Вукашин Драгојевић, с.р.