На основу члана 30. ст. 1, 3. и 4. и члана 49. став 2. Закона о стандардизацији ("Службени лист СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), у сагласности са председником Савезног комитета за енергетику и индустрију, савезним секретаром за народну одбрану и председником Савезног комитете за рад,

 

 

ПРАВИЛНИК

О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ДОЗИМЕТРЕ КОЈИ СЕ УПОТРЕБЉАВАЈУ У РАДИОТЕРАПИЈСКОЈ ДОЗИМЕТРИЈИ

"Службени лист СФРЈ, број 57 од 4. септембра 1987.

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1

Овим правилником одређују се:

1) услови и захтеви који морају бити испуњени при изради, експлоатацији и одржавању дозиметара који се употребљавају у радио-терапијској дозиметрији (у даљем тексту: дозиметри);

2) поступак и начин означавања и обележавања дозиметара;

3) техничке мере заштите дозиметара;

4) начин руковања и одржавања дозиметара;

5) поступак и начин обезбеђења одређених својстава и квалитета дозиметара;

6) ближи садржај техничког упутства за дозиметре.

Одредбе овог правилника примењују се на дозиметре на које се прикључује јонизациона комора и на дозиметре који са јонизационом комором чине један уређај.

 

Члан 2

Одредбе овог правилника примењују се на дозиметре намењене мерењу експозиционе дозе и јачине експозиционе дозе у следећим опсезима:

1) експозиционе дозе од 0,3 mC/kg до 3 C/kg;

2) јачине експозиционе дозе од 3 μC/kgs до 30 mC/kgs.

 

Члан 3

Осим термина и дефиниција утврђених у пропису о југословенском стандарду за термине и дефиниције за електромедицинске уређаје и опрему, ниже наведени термини, у смислу овог правилника, имају следећа значења:

1) договорена стварна вредност је вредност блиска стварној вредности, тако да се разлика између те две вредности може занемарити за потребе калибрације или одређивања карактеристика дозиметра;

2) дозиметар је уређај који мери струју јонизационе коморе и претвара је у облик погодан за индикацију, контролу, меморисање или даље прослеђивање. Дозиметар може да садржи извор поларизационог напона за јонизациону комору;

3) ефективни опсег показаних вредности је опсег показаних вредности у коме дозиметар задовољава утврђене карактеристике;

4) границе допуштене релативне грешке су највеће дозвољене промене карактеристике (y), с тим да ако су границе допуштене релативне грешке ±е%, тада промена ∆y/y мора остати у опсегу од -е% до +е%;

5) јонизациона комора је направа која се састоји од осетљиве запремине, колекторске електроде, заштитне електроде ако постоји, зида коморе, капе за постизање електронске равнотеже и делова изолатора око осетљиве запремине;

6) квалитет зрачења је карактеристика јонизујућег зрачења одређена спектралном расподелом зрачења у односу на енергију или таласну дужину, с тим да се квалитет зрачења изражава ефективном таласном дужином, ефективном енергијом, полудебљином, напонима цеви за X зрачење, таласаним обликом или филтрацијом;

7) мерена вредност је најбоља процена стварне вредности изведена из приказане вредности, укључујући и примену свих потребних корекционих и калибрационих фактора;

8) мерило је средство намењено за мерење;

9) мерна грешка је разлика између показане вредности мерене величине и њене стварне вредности;

10) називни услови рада су услови који обухватају ефективне опсеге карактеристика и све називне опсеге за утицајне величине у којима дозиметар, на који је прикључена јонизациона комора, ради у границама допуштених релативних грешака;

11) нелинеарност је одступање од линеарности, изражено у процентима, дато изразом:

 

 

где је:

Q - референтни улазни сигнал;

М - референтна вредност очитана на скали, изазвана вредношћу Q;

q - вредност улазног сигнала различита од референтне вредности;

м - вредност очитана на скали изазвана вредношћу q;

12) нежељено померање је непрекидна промена у показивању дозиметра на који је прикључена јонизациона комора, када је:

а) команда за начин рада у положају "подешавање нуле", или

б) команда за начин рада у положају "мерење", а улаз дозиметра одвојен од јонизационе коморе и оклопљен, или

в) команда за начин рада у положају "мерење", а улаз дозиметра повезан са јонизационом комором у којој је одводна струја занемарљива јер је напон поларизације јонизационе коморе раван нули или нема јонизујућег зрачења;

13) паразитно зрачење је изгубљено и заостало зрачење извора зрачења и распршено зрачење са озрачених објеката, која се не користе за потребе дијагностике и терапије;

14) показана вредност мерене величине је вредност мерене величине изведена из показивања мерила, укључујући константе мерила означене на његовој предњој плочи;

15) помак нуле је изненадно померање у показивању дозиметра кад се команда за начин рада пребаци из положаја "подешавање нуле" у положај "мерење", при чему је улаз дозиметра одвојен од јонизационе коморе и оклопљен или повезан са јонизационом комором у којој је одводна струја занемарљива јер је напон поларизације јонизационе коморе раван нули или нема јонизујућег зрачења;

16) референтна показана вредност је показана вредност при којој се одређује калибрациони фактор;

17) референтна вредност је вредност утицајне величине или утицајне карактеристике при којој је корекциони фактор за ту величину 1 (један);

18) референтне испитне вредности су једна вредност или низ вредности утицајне величине или утицајне карактеристике које су дозвољене у току испитивања других утицајних величина или утицајних карактеристика;

19) референтни услови су услови коришћења дозиметра утврђени за испитивање карактеристика или за обезбеђење поређења резултата мерења;

20) референтно показивање индикатора је вредност очитана на индикатору која одговара референтној показаној вредности мерене величине;

21) резолуција показивања је најмања промена мерене величине којој се може приписати нумеричка вредност без интерполације;

22) систематска грешка је део грешке који, у низу мерења исте мерене величине, извршених у истим условима, остаје константан или се мења на предвидив начин;

23) систематска мерна несигурност је процена опсега вредности у коме је стварна вредност мерене величине, укључујући њену систематску грешку;

24) случајна грешка је део грешке који се у низу мерења исте мерне величине мења на непредвидив начин. Случајна грешка се не може кориговати;

25) случајна мерна несигурност је процена опсега вредности у коме је стварна вредност мерене величине, укључујући њену случајну грешку која се обично изражава границама поверења за дате нивое вероватноће;

26) стварна вредност мерене величине је вредност која карактерише идеално дефинисану величину у стању које постоји кад се величина мери;

27) укупна мерна несигурност је процена опсега вредности у коме је стварна вредност мерене величине, укључујући систематску и случајну грешку;

28) време одзива је време потребно да показивање на индикатору достигне дату вредност и остане у границама дозвољених одступања те вредности од коначне вредности у равнотеженом стању после нагле промене мерене величине;

29) време стабилизације је време потребно да карактеристика достигне дату вредност и остане у границама дозвољеног одступања те вредности од коначне вредности у равнотеженом стању после укључења напона поларизације на јонизациону комору или после укључења дозиметра на који је прикључена јонизациона комора;

30) време уравнотежења је време потребно да карактеристика достигне дату вредност и остане у границама дозвољених одступања те вредности од коначне вредности у равнотеженом стању после нагле промене неке утицајне величине.

 

II ИЗРАДА, ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ

 

Члан 4

Команде за подешавање дозиметра морају бити тако смештене да нису приступачне на дозиметру.

Ако су команде за подешавање приступачне на дозиметру, оне морају бити јасно обележене, градуисане и снабдевене направом за кочење како би се спречило њихово нежељено померање.

Средство за сушење у дозиметру, ако постоји, мора бити тако уграђено да се једноставно може заменити.

Визуелни индикатор резултата мерења мора бити саставни део дозиметра.

Визуелни индикатор којим се означава крај времена употребљивости батерије мора бити саставни део, дозиметра.

Материјал од кога је израђен простор за смештај батерија мора бити отпоран на хемијске супстанце које могу исцурити из батерије, а конструкција простора не сме дозволити оштећења хемијским супстанцама осталих делова дозиметра.

Конструкција дозиметра мора омогућити да време употребљивости батерија не буде краће од шест дана при дневном коришћењу дозиметра од 4 х.

Ако промена положаја у оквиру ±5о утиче на резултат мерења, дозиметар мора имати уграђену либелу за нивелисање.

 

Члан 5

Референтне вредности утицајних величина за испитивање карактеристика дозиметра су:

1) атмосферски притисак 101,3 kPa;

2) температура +20 °C;

3) релативна влажност 50%;

4) спољна поља и паразитно зрачење 0 (нула);

Називни услови рада су:

1) температура од +15 °C до +25 °C;

2) релативна влажност од 30% до 75%;

                                                       pC

3) паразитно зрачење од 0 до 70———

                                                      kg.s

 

4) мрежни напон напајања од -12% до +10% од називне вредности мрежног напона напајања и ±1 Hz од називне вредности фреквенције.

 

Члан 6

Одредбе овог правилника односе се на два нивоа карактеристика, зависно од допуштене релативне грешке ±x% (±y%).

Вредности ±x% односе се на еталоне, а вредности ±y%, дате у загради, односе се на мерила према важећим метролошким условима.

 

Члан 7

На дозиметру се мора једнозначно установити веза између показивања показног инструмента и мерене величине.

Код дозиметара који су трајно повезани са јонизационом комором скала показног инструмента мора бити градуисана у радијационим величинама, означена "некориговано" и калибрисана на средњу вредност у целом опсегу квалитета зрачења.

Показивање еталона не сме бити означено у радијационим величинама.

 

Члан 8

Класа дозиметра са аналогним показним инструментом мора бити боља од класе 0,5 (1,5).

Кретање казаљке показног инструмента мора бити бар за 3% веће од највећег показивања скале.

Показни инструмент се не сме оштетити ако се на најосетљивији опсег мерења дозиметра прикључи највећа могућа мерена величина за коју је дозиметар намењен. Казаљка показног инструмента мора показивати прекорачења све док траје прекорачење опсега мерења дозиметра.

Положаји команди дозиметра са аналогним показним инструментом којима се мења опсег рада дозиметра обележавају се највећом показаном вредношћу за опсег и не смеју се обележавати мултипликационим факторима скале.

Дозиметар са дигиталним показивањем мора имати једнозначно показно децимално место. Прекорачење опсега дигиталног индикатора резултата мерења на дозиметру мора радити све до вредности од 3 C/kg.

Ако су бројке дигиталног дозиметра састављене од сегмената, дозиметар мора имати уграђену направу за проверу исправног рада тог индикатора.

Дозиметар са индикатором показивања на бази потенциометра са више обртаја мора бити тако конструисан да спречи погрешно читање реда величине бројева, нарочито ако су у близини степена од 10 (нпр. 10,1 уместо 9,1). Мртви ход покретања потенциометра са више обртаја мора бити мањи ±0,2% (±0,5%) од најмањег ефективног показивања скале.

Дозиметар са комбинованим дигиталним и аналогним индикатором резултата мерења, где се последњи дигит приказује аналогним показним инструментом, мора задовољити услове из става 4. овог члана.

Дозиметар са другим врстама индикатора показивања резултата мерења мора задовољити услове из овог члана.

 

Члан 9

Количник највеће ефективне показане вредности и најмање ефективне показане вредности на дозиметру не сме бити мањи од 10:1.

За дозиметре са више мерних опсега ефективно подручје показаних вредности не сме имати прекида (непокривених делова опсега).

Највећа ефективна показана вредност из става 1. овог члана је највеће показивање скале на најмање осетљивом подручју мерења.

 

Члан 10

Укупна мерна несигурност показивања индикатора резултата мерења једнака је резолуцији показивања и не сме бити већа од ±0,2% (±0,8%) од највећег ефективног показивања за све мерне опсеге.

Поновљивост резултата мерења на најмањој ефективној показаној вредности мора бити таква да је стандардна девијација, изведена из узастопних мерења, мања од 0,2% (0,5%) од ефективне показане вредности.

 

Члан 11

За дозиметре прикључене на јонизационе коморе каблом за напајање, при мерењу експозиционе дозе, нежељено померање нуле не сме бити:

1) у положају "подешавање нуле" - веће од ±0,5% (±1%) од брзине промене показане вредности настале због најмање називне улазне струје или јачине експозиционе дозе;

2) у положају "мерење" - веће од ±0,5% (±1%) од брзине промене показане вредности настале због најмање називне улазне струје или јачине експозиционе дозе, кад су улазни прикључци дозиметра одвојени од јонизационе коморе или спојени на јонизациону комору чији је полазирациони напон нула или кад нема упадног јонизујућег зрачења.

За дозиметре прикључене на јонизаиционе коморе каблом за напајање, при мерењу експозиционе дозе, помак нуле не сме бити:

1) при пребацивању из положаја "подешавање нуле" у положај "мерење" - већи од ±0,5% (±1%) од најмање ефективне показане вредности, при условима на улазу као у тачки 2. става 1. овог члана;

2) при пребацивању из положаја "постављање нуле" у положај "мерење" и положај "очитавање" - већи од услова из тачке 1. овог става за инструменте који имају посебни положај "очитавање".

 

Члан 12

За дозиметре прикључене на јонизационе коморе каблом за напајање, при мерењу јачине експозиционе дозе, нежељено померање нуле не сме бити, у положају "подешавање нуле", веће од ±0,5% (±1%) од показане вредности настале због најмање ефективне улазне струје или јачине експозиционе дозе, за време од 10 мин.

За дозиметре прикључене на јонизационе коморе каблом за напајање, при мерењу јачине експозиционе дозе, помак нуле, при пребацивању из положаја "подешавање нуле" у положају "мерење", не сме бити већи од ±0,5% (±1%) од показане вредности настале због најмање ефективне улазне струје или јачине експозиционе дозе, при условима на улазу као у тачки 2) става 1. члана 11. овог правилника.

 

Члан 13

За дозиметре прикључене на кондензаторску комору нежељено померање нуле не сме бити веће од ±0,5% (±1%) од промене показане вредности која одговара најмањој ефективној експозиционој дози, а брзина губитка наелектрисања на мерном кондензатору не сме прећи ±0,5% (±1%) од најмање називне улазне струје.

 

Члан 14

Допуштена релативна промена одзива дозиметра не сме прећи ±0,5% (±1%) за време између 15 min и 6 h од укључења у односу на одзив дозиметра 1 х после укључења.

 

Члан 15

Допуштена релативна промена одзива дозиметра због нелинеарности дозиметра, у ефективном опсегу показивања скале на сваком подручју, не сме бити већа од ±0,5% (±1%), или се морају навести корекциони фактори са несигурношћу која не прелази ±0,5% (±1%).

 

Члан 16

За дозиметре којима се мења опсег мерења, допуштена релативна грешка одзива не сме бити већа од ±0,5% (±1%) или се морају навести корекциони фактори са несигурношћу која не прелази ±0,5% (±1%).

 

Члан 17

Утицај мртвог времена у називном опсегу рада дозиметра мора бити мањи од ±0,5% (±1%) или се морају навести корекциони фактори са несигурношћу мањом од ±0,5% (±1%).

 

Члан 18

Време одзива дозиметра при мерењу јачине експозиционе дозе до постизања 90% од коначне вредности показивања не сме бити дуже од 3 s.

 

Члан 19

Допуштена релативна промена одзива у току једне године, због ефеката старења, не сме бити већа од ±0,5% (±1%).

 

Члан 20

Допуштена релативна промена одзива дозиметра због промене температуре не сме бити већа од ±0,5% (±1%), у опсегу температура од +10 оC до +40 оC, или се морају навести корекциони фактори са несигурношћу мањом од ±0,5% (±1%).

Релативна промена нежељеног померања нуле дозиметра, у односу на његову вредност на 20 °C, не сме бити већа од ±0,5% (±1%) од брзине промене показане вредности настале због најмање називне улазне струје или јачине експозиционе дозе.

Нежељено померање нуле за време од 10 мин и помак нуле, у односу на вредности на 20 °C, не смеју бити већи од ±0,5% (±1%) од показане вредности настале због најмање ефективне улазне струје или јачине експозиционе дозе.

 

Члан 21

Допуштена релативна промена одзива дозиметра због промене релативне влажности не сме бити већа од ±0,5% (±1%) у опсегу релативне влажности од 30% до 75%.

За дозиметре за мерење експозиционе дозе промена нежељеног померања нуле, у односу на вредност релативне влажности од 50%, не сме бити већа од ±0,5% (±1%).

За дозиметре за мерење јачине експозиционе дозе нежељено померање нуле, за време од 10 min, и помак нуле, у односу на вредност релативне влажности од 50%, не смеју се променити за више од ±0,5% (±1%) од показане вредности настале због најмање ефективне улазне струје или јачине експозиционе дозе.

 

Члан 22

Дозиметар мора да ради за вредности паразитног зрачења од нуле

            PC

до 1,5 ——— . За дозиметре за мерење експозиционе дозе промена

            kg.s

нежељеног промерања нуле, у односу на вредност при паразитном

                            PC

зрачењу од   70 ——— или мањем, не сме бити већа од ±0,5% (±1%)

                          kg.s

од брзине промене показане вредности настале због најмање улазне називне струје или јачине експозиционе дозе.

За дозиметре за мерење јачине експозиционе дозе промене нежељеног померања нуле и помака нуле, у односу на

                                                              PC

вредност при паразитном зрачењу од 70 ——— или мањем не сме бити

                                                                 kg.s

већа од ±0,5% (±1%) од показане вредности настале због најмање ефективне улазне струје или јачине експозиционе дозе.

 

Члан 23

Дозвољена промена одзива дозиметра услед промена напона батерија не сме бити већа од ±0,5% (±1%), у времену употребљивости батерије.

 

Члан 24

Дозвољена промена одзива дозиметра услед промена мрежног напона напајања, у опсегу од -12% до +10% од називне вредности мрежног напона напајања не сме бити већа од ±0,5% (±1%).

 

Члан 25

Дозвољена релативна промена показане вредности на дозиметру услед нестабилности поларизационог напона не сме бити већа од ±0,5% (±1%) од најмање ефективне показане вредности, кад се мрежни напон мења од -12% до +10% од своје називне вредности и кад је дозиметар у положају "мерење".

 

Члан 26

Дозвољена релативна промена одзива дозиметра, у опсегу до ±1 Hz од називне фреквенције мрежног напона напајања, не сме бити већа од ±0,5% (±1%).

 

Члан 27

Дозиметар се не сме употребљавати у контакту са пацијентом ако у погледу степена заштите од електричног удара није типа B, BF или CF.

Степен заштите дозиметра од електричног удара, кад се дозиметар повеже на јонизациону комору, није нарушен ако је јонизациона комора истог типа заштите.

 

Члан 28

Ако дозиметар има уграђену направу за проверу стабилности одзива, онда сви утицаји због прикључења направе за проверу стабилности морају постати занемариви 3 мин после прикључења.

Дозиметар намењен за рад као еталон мора бити снабдевен и направом за проверу стабилности дозиметра.

 

Члан 29

Направа за проверу стабилности дозиметра на који је прикључена јонизациона комора мора да обезбеди:

1) константно поље зрачења на јонизациону комору;

2) репродуктивност геометријског положаја јонизационе коморе према пољу зрачења;

3) мерење температуре јонизационе коморе;

4) време полураспада радиоактивног извора које не сме бити краће од пет година;

5) активност зрачења радиоактивног извора (у направи за проверу стабилности) која се у року од три године не сме разликовати за више од 1,5% од оних вредности које је произвођач дао у техничком упутству;

6) да време показивања на индикатору резултата мерења у положају "провера" буде истог реда величине као у положају "мерење";

7) да показивање на индикатору резултата мерења у положају "провера" буде веће од најмање ефективне показане вредности у положају "мерење";

8) направу за затварање отвора радиоактивног извора после уклањања јонизационе коморе;

9) да стандардна девијација поновљених мерења једне вредности зрачења у положају "провера" не буде већа од ±0,3% (±0,7%).

 

III ОЗНАЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

 

Члан 30

На дозиметру морају бити јасно и неизбрисиво означени следећи подаци:

1) фирма, односно назив и седиште произвођача;

2) тип и серијски број дозиметра;

3) ознака "некориговано" ако је показивање на индикатору у радијационим јединицама;

4) функција прикључница, команди и индикатора;

5) називни напон и називна фреквенција мрежног напајања.

 

Члан 31

На направи за проверу стабилности дозиметра морају се означити следећи подаци:

1) фирма, односно назив и седиште произвођача;

2) тип и серијски број направе за проверу стабилности;

3) основни знак за јонизујуће зрачење, назив радионуклида: време полураспада, активност радионуклида и датум кад је активност утврђена код направа за проверу стабилности дозиметра које користе радиоактивни извор. Ти подаци се обележавају на површини заштитне посуде, а ако је направа за проверу стабилности уграђена у дозиметар, подаци се означавају на предњој плочи дозиметра и на кутији за пренос ако кутија постоји;

4) упозорења на заштитне мере које треба предузети при спајању дозиметра са јонизационом комором.

 

IV БЛИЖИ САДРЖАЈ ТЕХНИЧКОГ УПУТСТВА

 

Члан 32

Техничко упутство за дозиметре мора садржати:

1) податке о намени;

2) податке о класи;

3) тип направе за проверу стабилности;

4) број и тип батерија за напајање;

5) називне вредности и дозвољена одступања напона и фреквенције мрежног напона за напајање;

6) тип и карактеристике осигурача;

7) потенцијалну разлику између уземљења напајања и заштитне електроде;

8) електричну шему и поступак при отварању дозиметра, односно упозорења да отварање није дозвољено;

9) податке о заштити од влаге;

10) поступак одржавања средстава за сушење;

11) поступак подешавања дозиметра на мрежни напон напајања;

12) поступак провере употребљивости батерија;

13) податке о функцијама команди и поступцима руковања командама;

14) податке о намени прикључница;

15) податке о значењу графичких симбола;

16) податке о исправном радном положају дозиметра и о евентуалној потреби нивелисања;

17) податке о времену које је нужно да протекне пре мерења пошто се дозиметар:

а) укључи;

б) електрички повеже;

в) изложи наглим променама температуре и влаге;

г) транспортује;

18) поступак провере одзива на утицај повишене влаге паразитног зрачења и спољних поља;

19) податке о јонизационим коморама на које се дозиметар сме прикључити и податке о електричним прикључцима;

20) вредност заштитног отпорника за прикључење поларизационог напона, односно упозорења ако таквог отпорника нема;

21) поступак употребе калибрационих фактора кад је скала дозиметра градуисана у радијационим јединицама;

22) податке о:

а) резолуцији индикатора резултата мерења на дозиметру;

б) репродуктивности узастопних мерења;

в) ефективном радном подручју дозиметра;

г) нелинеарности;

д) утицају промене положаја дозиметра;

ђ) времену одзива дозиметра;

е) промени одзива у називном подручју улазних струја или јачина експозиционе дозе, за дозиметре експозиционе дозе;

ж) промени одзива, нежељеног померања и помака нуле у називним условима рада за температуру и влагу;

з) очекиваном времену употребљивости батерија за напајање, њиховом исправном коришћењу и складиштењу;

и) промени одзива у опсегу промена мрежног напона;

ј) временској стабилности;

23) податке о корекционим факторима за:

а) нелинеарност;

б) мртво време;

в) промену мерног опсега;

г) температуру;

д) друге утицајне величине;

24) поступак калибрације на референтним вредностима утицајних величина из члана 5. или на вредностима утицајних величина на којима су дати корекциони фактори;

25) све релевантне податке за заменљивост критичних саставних делова.

 

Члан 33

Техничко упутство за направе за проверу стабилности дозиметра мора садржати следеће:

1) податак о употреби и обезбеђивању поновљивости провере;

2) податак о конструкцији, јачини, квалитету зрачења и типу радиоактивног извора, јачини експозиционе дозе на 2 цм или 10 цм од површине кућишта за направе за проверу стабилности које садрже радиоактивни извор;

3) податке о зрачењу на спољној страни кућишта у коме је радиоактивни извор;

4) податак о поступку постављања и повезивања дозиметра и направе за проверу стабилности;

5) податак о времену за које јонизациона комора сме бити у направи за проверу стабилности;

6) датум провере активности радиоактивног извора;

7) све релевантне податке за заменљивост критичних саставних делова.

 

Члан 34

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца од дана објављивања у "Службеном листу СФРЈ".

 

 

Бр. 07/3761/1

18. септембра 1986. године

Београд

Директор

Савезног завода за

стандардизацију,

Вукашин Драгојевић, с.р.