На основу члана 73. став 3. Закона о одбрани (“Службени лист СРЈ”, бр. 43/94),

Савезна влада доноси

 

 

УРЕДБУ

о областима научних и других истраживања значајних за одбрану земље и о поступку и условима за издавање одобрења за вршење тих истраживања заједно са страним лицима или за потребе страних лица

„Службени лист СРЈ”, број 54 од 8. јула 1994.

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Државни органи, предузећа и друга правна лица, која врше научна истраживања у областима значајним за одбрану земље на територији Савезне Републике Југославије (у даљем тексту: СРЈ), могу вршити та истраживања заједно са страним лицима, или за потребе тих лица, или у сарадњи са страним лицима, само ако су претходно прибавила одобрење Савезног министарства за одбрану.

Истраживањима из става 1. овог члана сматрају се истраживања:

1) у области војних наука – за све врсте научних истраживања;

2) у области наука о земљи и околном простору – за геолошка, геофизичка, астрогеодетска, геодетска, географска, педолошка, спелеолошка, археолошка, сеизмолошка, хидрографска, хидролошка, метеоролошка, хидрометеоролошка, геохемијска, геотехничка и радиобиолошка истраживања чврсте, течне и гасовите садржаје; за истраживања југословенског мора; за истраживања и израду истраживачких пројеката заштите и унапређивања животне средине, као и за истраживања применом метода технике и поступка сателитске геодезије;

3) у области водопривреде, електропривреде, енергетике и сировина за истраживања и израду студија регулације и уређења речних сливова; за пројектовање изградње регионалних водоводних, мелиорационих и регулационих система и објеката; за истраживање и израду енергетских биланса и програма развоја енергетике; за пројектовање изградње електрана и електроводова високог напона, магистралних нафтовода и гасовода и објеката за производњу, прераду и ускладиштење течних горива и гасова, као и за истраживања енергетских сировина;

4) у области просторног планирања и урбанизма – за истраживање и израду развојних планова (просторних и урбанистичких) изградње и уређивање простора, подручја или сектора (гране), са посебном наменом, насеља са преко 3000 становника, као и регулационих планова и урбанистичких пројеката за површине веће од 10 хектара;

5) у области саобраћаја и веза – за истраживање и пројектовање изградње или реконструкције аутомобилских путева и објеката на тим путевима, железничких пруга и других железничких објеката, аеродрома и аеродромских објеката, вештачких пловних путева, оперативне обале на мору и водама унутрашњих пловних путева, телекомуникацијама спојних путева и средстава везе и навигационих система у ваздушном, поморском и речном саобраћају;

6) у области примене нуклеарне енергије – за све врсте научних истраживања;

7) у области биолошких наука – за епидемиолошка, епизоотска и за истраживање медицинских аспеката радијационо-биолошко-хемијске заштите и биологије мора;

8) у области друштвених наука – за испитивање јавног мњења о питањима друштвено-политичког и економског система: за истраживања економско-социјалних проблема, друштвено-економског положаја разних структура становништва, међународних односа, положаја верских заједница и односа државе и цркве, као и истраживања етничких, социјалних, политичких и криминолошких проблема појединих структура становништва и региона СРЈ.

 

Члан 2.

Страна лица, у смислу ове уредбе, су лица која немају југословенско држављанство, инострана физичка и правна лица и међународне организације (владине, невладине и др.).

Страна лица не могу на територији СРЈ у областима из члана 1. ове уредбе сама вршити научна и друга истраживања, прикупљати научну грађу, документацију и податке, спроводити анкете, организовати научне и стручне скупове и вршити научна и студијска путовања.

Одредбе става 1. овог члана односе се и на истраживања у вези са постдипломским студијама и припремањем радова за магистарски испит, специјализацију и докторску дисертацију.

 

Члан 3.

Државни органи, предузећа и друга правна лица којима је дато одобрење за истраживања из члана 1. ове уредбе, не могу, без претходног одобрења Савезног министарства за одбрану, саопштавати страним лицима синтезе резултата научних истраживања ни податке чије би откривање могло нанети штету одбрани и безбедности СРЈ.

 

Члан 4.

Резултати истраживања из члана 1. ове уредбе, који су од значаја за одбрану земље могу се објављивати у средствима јавног информисања или се на други начин могу саопштити у СРЈ и иностранству, само по претходно прибављеном одобрењу Савезног министарства за одбрану.

 

Члан 5.

Савезно министарство за одбрану одузеће одобрење за истраживања из члана 1. ове уредбе, ако то захтевају интереси одбране земље.

 

II. ПОСТУПАК И УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА

 

Члан 6.

Државни органи, предузећа и друга правна лица који намеравају да заједно са страним лицима врше истраживања из члана 1. ове уредбе или да за потребе страних лица врше та истраживања, дужни су да, пре ступања у било какве преговоре и пословне односе са страним лицима, свестрано оцене оправданост и сврсисходност таквих истраживања са становишта одбране и безбедности земље и да, у складу са важећим прописима о заштити тајних података од интереса за одбрану земље, утврде податке који се не могу саопштавати у току преговора и да одреде мере и поступак за њихову заштиту.

 

Члан 7.

Државни органи, предузећа и друга правна лица који намеравају да заједно са страним лицима врше истраживања из члана 1. ове уредбе, или да за потребе страних лица врше та истраживања, подносе захтев за давање одобрења Савезном министарству за одбрану.

 

Члан 8.

Уз захтев за давање одобрења за истраживања из члана 1. ове уредбе подноси се основни пројект истраживања и подаци, односно докази:

1) о називу и седишту страног лица, које треба да учествује у истраживању, односно за чије се потребе намерава вршити истраживање;

2) на којем делу или деловима територије земље ће се вршити истраживање, са којим домаћим органима и организацијама, који су грађани СРЈ учесници у истраживањима и време обављања истраживања;

3) каква је сврха истраживања и да ли ће се и коме уступити елаборат и резултати истраживања;

4) ко и под којим условима врши финансирање истраживања;

5) у ком обиму и по којим питањима ће странци учествовати у истраживањима;

6) да ли је пројект истраживања оцењен са становишта одбране и безбедности земље и да ли су утврђене чињенице и подаци које треба чувати као тајне податке, као и начин спровођења мера заштите тих података током истраживања;

7) да ли су општим актом органа и организација одређене посебне мере и поступак за заштиту тајних података од интереса за одбрану земље, у односима са страним лицима;

8) да ли домаћем предузећу, односно органу остаје примерак комплетног истраживачког елабората и резултат истраживања;

9) други подаци и докази, по потреби.

Ако се у истраживањима као метод користи ангажовање јавног мњења или други видови анкетирања, уз захтев за давање одобрења подноси се и анкетни лист.

 

Члан 9.

Захтев за давање одобрења за вршење истраживања, са прилозима из члана 8. ове уредбе подноси се најкасније 60 дана пре почетка рока предвиђеног за вршење истраживања.

Савезно министарство за одбрану дужно је да о поднетом захтеву донесе одлуку у року од 30 дана од дана пријема захтева.

 

Члан 10.

Одобрење за истраживања из члана 1. ове уредбе даје се у облику решења.

Одобрење за истраживање неће се дати ако подносилац захтева не прецизира који ће подаци бити доступни страним лицима и које ће мере предузети за заштиту тајних података од интереса за одбрану земље.

 

Члан 11.

Одобрење за истраживања из члана 1. ове уредбе садржи:

1) назив и седиште државног органа, предузећа и другог правног лица коме се издаје одобрење;

2) назив и седиште страног лица, за чији се рачун или уз чије се учешће врши истраживање;

3) назначење врсте, обима и сврхе истраживања;

4) тачно назначење подручја југословенске територије (место, рејон) на коме ће се вршити истраживање;

5) време за које ће се вршити истраживање;

6) имена лица која ће учествовати у истраживању.

Државни орган, предузеће и друго правно лице коме је дато одобрење из става 1. овог члана, дужан је да процес рада организује тако да се истраживање спроведе уз потпуно придржавање свих услова под којима је истраживање одобрено.

 

Члан 12.

О поднесеном захтеву за давање одобрења и о одобрењима датим за вршење истраживања из члана 1. ове уредбе, у Савезном министарству за одбрану води се евиденција која садржи:

1) назив и седиште државног органа, предузећа и другог правног лица – подносиоца захтева;

2) назив и седиште страног лица, односно основни подаци о њему;

3) податке о врсти и циљу истраживања;

4) податке о томе како је решен захтев за давање одобрења;

5) податке о томе код којег се државног органа, предузећа и другог правног лица чувају елаборати и остала документација о истраживању;

6) друге значајне податке и запажања у вези с оствареним истраживањем.

 

Члан 13.

Државни органи, предузећа и друга правна лица којима је дато одобрење за вршење истраживања из члана 1. ове уредбе дужни су да Савезно министарство за одбрану извештавају о свим променама и чињеницама од значаја за одбрану и безбедност земље, које наступе у току истраживања и да у складу са новим условима одмах предузму потребне мере заштите.

 

Члан 14.

Контролу спровођења истраживања из члана 1. ове уредбе у складу са датим одобрењем врши орган у Савезном министарству за одбрану, кога одреди савезни министар за одбрану и одговорна лица у државном органу, предузећу и другом правном лицу која врше научна и друга истраживања у областима значајним за одбрану земље.

 

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 15.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о областима и врстама научних истраживања од значаја за народну одбрану и о поступку и условима за издавање одобрења за вршење тих истраживања заједно са странцима или за потребе странаца („Службени лист СФРЈ”, бр. 54/75).

 

Члан 16.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СРЈ”.

 

 

Савезна влада

Е. п. бр. 361

1. јула 1994. године

Београд

Потпредседник,

Јован Зебић, с.р.