Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1. Уставни суд Југославије, одлуком У број 363/86 од 7. децембра 1988. године, утврдио је да одредба члана 24. Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78 и 39/85) није сагласна са Уставом СФРЈ.

2. Будући да Скупштина СФРЈ, у року утврђеном одредбом члана 384. Устава СФРЈ, није ускладила одредбу члана 24. Закона о облигационим односима, Уставни суд Југославије доноси

 

 

ОДЛУКУ

 

Утврђује се да је 10. јула 1989. године престала да важи одредба члана 24. Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85 и 46/85).

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је у саставу: председник Душан Штрбац и судије – Хрвоје Бачић, Божидар Булатовић, Милован Бузаџић, мр Крсте Чаловски, др Александар Фира, др Омер Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Димче Козаров, др Иван Кристан, Вељко Марковић, Радко Мочивник и Милосав Стијовић.

Одлука ће се објавити у „Службеном лису СФРЈ“.

 

 

У бр. 363/86

12. јула 1989. године

Београд

Председник

Уставног суда Југославије,

Душан Штрбац, с. р.