Прилог 1

Подстицаји и прихватљиве инвестиције у оквиру програма који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

Табела 1: Подстицаји и прихватљиве инвестиције за развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника

Редни број

Врсте подстицаја

Прихватљиве инвестиције

1.

Подстицаји за инвестиције за набавку нове опреме и машина за примарну производњу биљака у заштићеном простору

1) конструкције за пластенике (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне)

2) вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање пластеника

3) фолије за сенчење и спречавање губитака топлоте, изузимајући малч фолије

4) мреже за сенчење објекта

5) опрема и уређаји за додатно осветљење у заштићеном простору

6) машине за сетву/садњу и мулчирање у заштићеном простору

7) опрема и уређаји за хидропоничну производњу биљака у заштићеном простору

8) опрема за вентилацију, хлађење односно грејање простора (центрифугални или аксијални вентилатори, измењивачи топлоте, компресори, кондензатори, вентили, котлови/горионици и пумпе за циркулацију ваздуха)

9) опрема и уређаји за вештачко опрашивање биљака

10) системи за наводњавање са могућношћу ђубрења и влажење простора микроорошавањем (разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили и славине)

11) опрема за обогаћивање угљен диоксидом ((ткз. ђубрење угљен диоксидом при производњи у заштићеном простору)

12) мотокултиватори

13) машине за пуњење саксија супстратом

14) машине за прављење супстрата за производњу цвећа

15) опрема за испитивање параметара заштићеног простора:

a) инструменти за мерење нивоа угљен-диоксида у затвореном простору,

b) инструменти за мерење температуре и влажности земљишта, супстрата и ваздуха,

c) инструменти за мерење електро проводљивости воде и хранљивог раствора (ЕС метри),

d) инструменти за мерење киселости земљишта и супстрата (pH метри).

2.

Подстицаји за инвестиције за набавку нове опреме и машина за примарну производњу воћа и грожђа

1) противградна мрежа

2) носачи за противградну мрежу

3) стубови за за ограђивање воћњака и винограда

4) жичана ограда за ограђивање воћњака и винограда

5) материјали за покривање воћарско-виноградарских култура у циљу заштите од мраза – агротекстил

6) трогодишње малч фолије – само за јагоду

7) материјали за покривање воћарско-виноградарских култура у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење

8) системи за наводњавање у циљу заштите од мраза: разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили као и славине

9) прикључне тракторске косачице и машине за кошење и ситњење биљне масе између редова у воћњаку и винограду

10) ротоситнилице (ротофрезе)

11) фростбустери горионици (прикључна машина)

12) задимљивачи (фогери)

13) наслони за производне засаде воћа и грожђа(бетонски, метални или дрвени стубови), са пратећом опремом

14) прикључна механизација за ситњење и скупљање и брикетирање остатака после жетве/резидбе (балирке, сечке/млинови, брикетерирке до 500 kg/час)

15) машине и опрема за орезивање и обликовање биља

3.

Подстицаји за инвестиције за набавку нове опреме и машина за примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља

1) материјали за покривање повртарских култура и цвећа, у циљу заштите од мраза – агротекстил

2) материјали за покривање поврћа и цвећа, у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење

3) прикључне сејалице/садилице за сетву/садњу поврћа и цвећа

4) системи за наводњавање у циљу заштите од мраза: разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили као и славине

4.

Подстицаји за инвестиције за набавку нове опреме и машина за убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља

1) тресачи, односно други берачи за воће и винову лозу

2) машине за скупљање језграстог воћа

3) покретне платформе за бербу

4) машине за убирање поврћа и цвећа на њиви

5) елеватори – купилице за утовар извађеног поврћа на њиви

6) машине за везивање резаног цвећа

5.

Подстицаји за инвестиције за набавку нове опреме и машина за примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља

1) сејалице за сетву житарица, индустријског, односно крмног биља

6.

Подстицаји за инвестиције за набавку нове опреме и машина за обраду земљишта, заштиту биљака (од болести, корова и штеточина), прихрањивање/ђубрење и транспорт примарних пољопривредних производа

1) набавку машина за основну обраду земљишта (плугови, тањираче)

2) набавку машина за допунску обраду земљишта (култиватори, грубери, подривачи, сетвоспремачи, дрљаче)

3) ротоситнилице и ротофрезе

4) ваљкови за послесетвену обраду земљишта

5) међуредни култиватори

6) набавку машина за ђубрење земљишта (расипачи минералног ђубрива минималног капацитета 500 l)

7) набавку машина за заштиту биља (тракторске прскалице, атомизери, машине за апликацију пестицида у зони реда)

8) машине за уситњавање биљне масе након жетве (сечке и тарупи)

9) набавку машина за транспорт пољопривредних производа

10) набавку остале опреме (ГПС навигација и др.)

7.

Подстицаји за инвестиције за набавку нове опреме и машина за наводњавање усева у примарној биљној пољопривредној производњи

1) пумпе за наводњавање

2) агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински и електро погон)

3) системи за наводњавање „кап по кап”: капајући окитени-полидрип цеви, капајуће траке (само за јагоду, поврће и цвеће), цеви, вентури цеви, вентури комплети, дозатори ђубрива, филтери, мрежни улошци за филтере, диск улошци за филтере, капљачи, затварачи за капљаче, носачи полидрипова, бужири, затезачи, копче, тефлон траке, славине, регулатори притиска, ваздушни одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви за спојнице, фитинзи (нипле, муфови, колена, лактови, редуцири, разделници, холендери, спојнице, шелне, гумице, затварачи, завршни елементи, стартери, вентили, обујмице, прикључци, изводи, продужеци)

4) системи за наводњавање вештачком кишом: пивот системи, водени топови, тифони и распрскивачи

5) покривка за акумулацију

6) цистерне за превоз воде за наводњавање

Табела 2: Подстицаји и прихватљиве инвестиције за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника

Редни број

Врста подстицаја

Прихватљиве инвестиције

Подстицаји и прихватљиве инвестиције за набавку нове опреме и машина за развој и унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству

1.

Подстицаји за инвестиције за набавку нове опреме и машина за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране

1) Балирке и ролбалирке

2) Машине за сабијање односно паковање кабасте сточне хране

3) Самоутоварне приколице за прикупљање, превоз и истоварањесена

4) Елеватори за утовар бала на приколице

5) Прикључне тракторске машине за припрему силаже – силажни комбајн

6) Прикључне тракторске косачице

7) Прикључни сакупљачи и растурачи сена

8) Микс приколице

9) Мешаоне за припрему концентроване сточне хране

10) Електричне ограде (за гајење на пашњацима)

11) Термо-појилице за пашњачки начин држања животиња

12) Мобилни соларни агрегати (за гајење на пашњацима)

2.

Подстицаји за инвестиције за набавку нове опреме и машина за манипулацијуи дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака

1) Приколице за дистрибуцију чврстог стајњака

2) Цистерне за дистрибуцију течног стајњака

3) Предњи и задњи тракторски утоваривачи (прикључна машина)

4) Компактни самоходни утоваривач стајњака (bob cat)

3.

Подстицаји за инвестиције за набавку нове опреме којом се штити добробит животиња

1) Машинице за шишање оваца

2) Опрема за орезивање папака

3) Боксови за орезивање папака

4) Ножеви – леви и десни

5) Клешта, велика и мала

6) Машина за оштрење ножева

7) Брусилица

4.

Подстицаји за инвестиције за набавку нове опреме за вагање, усмеравање и обуздавање животиња

1) Сточне ваге

2) Рампе за утовар и истовар

3) Торови за усмеравање и обуздавање животиња

5.

Подстицаји за инвестиције за набавку нове опреме за производњу конзумних кокошијих јаја

1) Опрема за сортирање јаја

2) Опрема за паковање јаја

3) Опрема за чување јаја

4) Опрема за узгој и држање кока носиља за производњу конзумних јаја

6.

Подстицаји за инвестиције за набавку нове опреме и машина за пчеларство

Опрема за пчеларство:

1) Кошнице и делови кошница

2) Сатне основе произведене од пчелињег воска (максимално 0,75 kg по обележеној кошници)

3) Центрифуге

4) Електрични отклапач саћа

5) Каде за отклапање саћа

6) Електричне пумпе и пунилице за мед

7) Прохромска амбалажа за мед

8) Топионици за восак

9) Електрични декристализатор

10) Аутоматски сто за паковање меда

11) Сушара за полен

12) Стресач пчела и издувач пчела (тзв. ручни дувач за лишће)

13) Пчеларске ваге за мерење кошница

14) Контејнери за држање и транспорт пчела

15) Дупликатори за мед, са или без мешача

16) Контејнери и платформе за држање и транспорт пчела

17) Све врсте приколица за моторна возила за превоз кошница, контејнера и платформи

18) Млин за шећер и машине за израду теста (погача) за дохрану пчела

19) Ручна преса за сатне основе