Прилог 1

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА
И ТРОШКОВА

2. ОПШТИ ТРОШАК

2.1. Трошкови за припрему пројекта и техничке документације, као што су накнаде за архитекте, инжењере и друге консултантске накнаде;

2.2. Трошкови израде студија о процени утицаја на животну средину;

2.3. Трошкови припреме документације за ИПАРД подршку (консултантске услуге);

2.4. Трошкови припреме студија изводљивости и осталих студија везаних за пројекат/бизнис план.

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ

4. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

4.1. Припремни радови;

4.2. Рушење и демонтажа;

4.3. Земљани радови;

4.4. Бетонски радови;

4.5. Армирано-бетонски радови;

4.6. Инсталатерски радови;

4.7. Столарски радови;

4.8. Зидарски радови;

4.9. Изолациони радови;

4.10. Кровнопокривачки радови;

4.11. Готове конструкције и елементи;

4.12. Противпожарни резервоари и хидрантске мреже.

5. ЗАНАТСКИ РАДОВИ

5.1. Лимарски радови;

5.2. Столарски радови;

5.3. Браварски радови;

5.4. Стаклорезачки радови;

5.5. Гипсани радови;

5.6. Подне и зидне облоге;

5.7. Каменорезачки радови;

5.8. Керамички радови;

5.9. Подополагачки радови;

5.10. Молерски и тапетарски радови;

5.11. Фасадни радови.

6. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

6.1. Електро-инсталациони радови;

6.2. Водоводни и канализациони радови;

6.3. Гасне инсталације;

6.4. Инсталације централног грејања;

6.5. Инсталације противпожарних резервоара и хидрантске мреже.

8. ПЕЈЗАЖНИ РАДОВИ И ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ

8.1. Уређење екстеријера;

8.2. Изградња унутрашњих путева и тротоара;

8.3. Потпорни и заштитни зидови;

8.4. Асфалтирање

Ова листа прихватљивих трошкова (ЛПТ) за Меру 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у складу је са чланом 33 (2) Секторског споразума. Директно је повезана са поглављем 8.2.8 у ИПАРД II програму. У случају сукоба ЛПТ са ИПАРД II програмом, одредбе из ИПАРД II програма ће превладати над ЛПТ.

Листа прихватљивих трошкова по сектору:

1.1. СЕКТОР МЛЕКА

1.1.1. Изградња

1.1.1.1. Изградња1 објеката за смештај музних крава, укључујући просторе/објекте за: мужу (измузишта), осемењавање, безбедно уклањање угинулих животиња, држање телади и јуница, смештај машина и опреме, смештај производа животињског порекла, складиштење простирке, смештај репроматеријала, смештај средстава за чишћење, прање и дезинфекцију, инсталацију вентилације, климатизацију, грејање, противпожарни резервоари и хидрантска мрежа, пратеће енергетске објекте, укључујући изградњу дренажног система и система за снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем;

1.1.1.2. Изградња објеката на газдинству за чување хране за стоку са пратећом опремом;

1.1.1.3. Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог, полутечног/осоке и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме;

1.1.1.4. Изградња фиксних ограда око фарме и дезинфекционих баријера, дренажних система и система за снабдевање водом (бунари), грејања и електричних система на газдинству (коришћење генератора, укључујући софтвер);

1.1.1.5. Изградња објеката за пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом;

1.1.1.6. Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству (соларне енергије, енергија ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије), укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу;

1.1.1.7. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру газдинства;

1.1.1.8. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за дневни боравак радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складишта за смештај репроматеријала, средстава за чишћење, прање и дезинфекцију).

1.1.2. Опрема, машине и механизација

1.1.2.1. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације;

1.1.2.2. Машине и опрема за транспорт и руковање чврстог, полутечног/осоке и течног стајњака, укључујући: транспортере за стајњак; уређаје за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепараторе за полутечни и течни стајњак; машине и механизацију за утовар чврстог стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака и цистерне за транспорт полутечног/осоке и течног стајњака, укључујући пратећу опрему за полутечни/осоку и течни стајњак;

1.1.2.3. Опрема за обраду и паковање стајњака;

1.1.2.4. Подне решетке;

1.1.2.5. Опрема за лежишта, боксове и халтере;

1.1.2.6. Завесе за затварање пролаза у шталама;

1.1.2.7. Машине и опрема за припрему, транспорт и складиштење сточне хране, као и за храњење и напајање животиња (приколице за прикупљање, превоз и истовар сена; млинови и блендери/мешаоне за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балирке; омотачи бала и силажни комбајн; косилице; прикључни сакупљачи и растурачи сена);

1.1.2.8. Опрема за тељење, као и опрема за смештај телади (боксови);

1.1.2.9. Машине и опрема за припрему и транспорт простирке;

1.1.2.10. Опрема за идентификацију животиња и чување података;

1.1.2.11. Сточне ваге, рампе за утовар/истовар, торови за усмеравање и обуздавање животиња, приколице за транспорт животиња;

1.1.2.12. Опрема за третман папака;

1.1.2.13. Системи за прскање током летњих врућина;

1.1.2.14. Четке за самочишћење говеда;

1.1.2.15. Опрема за чишћење и дезинфекцију објеката и уређаја;

1.1.2.16. Опрема за безбедно уклањање угинулих животиња;

1.1.2.17. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и управљање отпадом;

1.1.2.18. Опрема за спречавање загађења ваздуха;

1.1.2.19. Инвестиције у опрему за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству: соларне енергије, енергије ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући опрему за повезивање постројења на дистрибутивну мрежу;

1.1.2.20. Опрема за превенцију ширења и контролу болести;

1.1.2.21. Опрема и уређаји за вентилацију, климатизацију и грејање, противпожарну заштиту, укључујући алармни систем с генератором, системи за снабдевање водом, гасом, електричном енергијом и канализациони систем;

1.1.2.22. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде;

1.1.2.23. Опрема за управну зграду са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за дневни боравак радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију);

1.1.2.24. Специјализована возила за транспорт сировог млека;

1.1.2.25. Опрема за пуњење електричних возила на фарми;

1.1.2.26. IT хардвер, софтвер и опрема за праћење, контролу и управљање процесима производње и складиштења (са инсталацијом).

1 Изградња у овом документу подразумева: изградњу, грађење, доградњу, реконструкцију, санацију односно адаптацију, у складу са националним Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)

1.2. СЕКТОР МЕСА

1.2.1. Изградња

1.2.1.1. Изградња објеката за тов и смештај стоке, укључујући објекте/просторе за: осемењавање; чекалишта; прасилишта; одгајивалишта; товилишта; гајење; смештај подмлатка; безбедно одлагање угинулих животиња; смештај машина и опреме; смештај производа животињског порекла и простирке; смештај репроматеријала, смештај средстава за чишћење, прање и дезинфекцију; инсталацију опреме за вентилацију, климатизацију и грејање; противпожарни резервоари и хидрантска мрежа; пратеће енергетске објекте, укључујући изградњу дренажног система и система за снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем;

1.2.1.2. Изградња објеката за чување сточне хране са пратећом опремом;

1.2.1.3. Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног/осоке и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме;

1.2.1.4. Изградња фиксних ограда око фарме и дезинфекционих баријера, дренажних система и система за снабдевање водом (бунари), грејања и електричних система на фарми (коришћење генератора, укључујући софтвер);

1.2.1.5. Изградња објеката за пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом;

1.2.1.6. Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству: соларне енергије, енергија ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу;

1.2.1.7. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру газдинства;

1.2.1.8. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за дневни боравак радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складишта за смештај репроматеријала, средстава за чишћење, прање и дезинфекцију).

1.2.2. Опрема, машине и механизација

1.2.2.1. Машине и опрема за транспорт и руковање чврстог, полутечног/осоке и течног стајњака укључујући: транспортере за стајњак; уређаје за мешање полутечног/осоке и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепараторе за полутечни/осоку и течни стајњак; машине и механизацију за утовар чврстог стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака и цистерне за транспорт полутечног/осоке и течног стајњака, укључујући пратећу опрему за полутечни/осоку и течни стајњак;

1.2.2.2. Опрема за обраду и паковање стајњака;

1.2.2.3. Подне решетке;

1.2.2.4. Опрема за лежишта, боксове и халтере;

1.2.2.5. Опрема за прасилишта, одгајивалишта, товилишта, просторе за крмаче (чекалишта), просторе за вепрове, објекте за осемењавање и опрема за прашење;

1.2.2.6. Завесе за затварање пролаза у штали;

1.2.2.7. Машине и опрема за припрему, транспорт и складиштење сточне хране, као и за храњење и напајање животиња (приколице за прикупљање, превоз и истовар сена; млинови и блендери/мешаоне за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балирке; омотачи бала и силажни комбајн; косилице, прикључни сакупљачи и растурачи сена);

1.2.2.8. Машине и опрема за припрему и транспорт простирке;

1.2.2.9. Опрема за идентификацију животиња и чување података;

1.2.2.10. Сточне ваге, рампе за утовар/истовар, торови за усмеравање и обуздавање животиња, приколице за транспорт животиња;

1.2.2.11. Опрема за третман папака;

1.2.2.12. Системи за прскање током летњих врућина;

1.2.2.13. Четке за самочишћење;

1.2.2.14. Опрема за чишћење и дезинфекцију објеката и уређаја;

1.2.2.15. Опрема за безбедно уклањање угинулих животиња и побољшање биосигурносних мера на фарми;

1.2.2.16. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и управљање отпадом;

1.2.2.17. Опрема за спречавање загађења ваздуха;

1.2.2.18. Инвестиције у опрему за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству: соларне енергије, енергије ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући опрему за повезивање постројења на дистрибутивну мрежу;

1.2.2.19. Опрема за превенцију ширења болести и контролу болести;

1.2.2.20. Опрема и уређаји за вентилацију, противпожарну заштиту, климатизацију и грејање (укључујући инкубаторе и „вештачку квочку” за живинарнике), укључујући алармни систем са генератором, системи за снабдевање водом, гасом, електричном енергијом и канализациони систем;

1.2.2.21. Опрема за смештај родитељског јата;

1.2.2.22. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде;

1.2.2.23. Опрема за управну зграду са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за дневни боравак радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште средства за чишћење, прање и дезинфекцију);

1.2.2.24. IT хардвер, софтвер и опрема за праћење, контролу и управљање процесима производње и складиштења (са инсталацијом).

1.3. СЕКТОР ВОЋА И ПОВРЋА

1.3.1. Изградња

1.3.1.1. Изградња заштићеног простора (објекти прекривени стаклом и/или пластиком – само вишегодишња фолија минимум 200 µm) и других објеката за производњу воћа и поврћа, укључујући објекат/простор за инсталацију вентилације, климатизације и грејања; противпожарни резервоари и хидрантска мрежа; пратећи енергетски објекти, укључујући изградњу дренажног система и система за снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем;

1.3.1.2. Изградња објеката за складиштење (укључујући ULO хладњаче) воћа и поврћа, укључујући просторе/објекте за: сортирање, паковање и обележавање; смештај машина и опреме; смештај репроматеријала, средстава за чишћење, прање и дезинфекцију, укључујући изградњу дренажног система и система за снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем;

1.3.1.3. Изградња система за наводњавање, укључујући микро-резервоаре, копање бунара, регулацију водозахвата који користе подземне воде (црпљење воде из извора, бунара) и површинске воде (из река, језера и акумулација);

1.3.1.4. Изградња система противградне заштите у воћњацима: противградна мрежа, опрема за противградну мрежу, рачунарска опрема;

1.3.1.5. Изградња ограда око засада;

1.3.1.6. Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству: соларне енергије, енергије ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу;

1.3.1.7. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру газдинства;

1.3.1.8. Изградња управне зграде са пратећим објектима производних капацитета (канцеларије, просторије за дневни боравак радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складишта за смештај репроматеријала, средстава за чишћење, прање и дезинфекцију, као и средстава за заштиту биља);

1.3.1.9. Изградња заштићеног простора (објеката прекривених стаклом и/или пластиком) и објеката за чување, умножавање и тестирање садног материјала (у расадничарској производњи воћа); укључујући објекат/простор за припрему резница за калемљење (изданака), калемарница, стратификала са грејним телима, заштићене просторе за расадничарску производњу; објеката (хладњача или комора са контролисаном атмосфером) за чување садног материјала; укључујући објекат/простор за инсталацију вентилације, климатизације и грејања; противпожарни резервоари и хидрантска мрежа; пратећи енергетски објекти, укључујући изградњу дренажног система и система за снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем.

1.3.2. Опрема, машине и механизација

1.3.2.1. Опрема за управну зграду са пратећим објектима производних капацитета (канцеларије, просторије за дневни боравак радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију и средстава за заштиту биља);

1.3.3. Опрема за заштићени простор и друге објекте/просторе за производњу воћа и поврћа;

1.3.3.1. Опрема и уређаји за наводњавање, укључујући пумпе, црева, прскалице/распршиваче/капаљке, систем за филтрирање, систем за фертиригацију са водорастворивим ђубривима (ђубрење), пипете, уређаји за намотавање црева и друга слична опрема;

1.3.3.2. Опрема за фертилизацију/опрашивање биљака;

1.3.3.3. Опрема за додатно осветљење и засењивање;

1.3.3.4. Опрема и уређаји за припрему земљишта и супстрата, укључујући опрему за мешање и паковање супстрата;

1.3.3.5. Опрема и уређаји за сетву, садњу и малчирање земљишта, укључујући опрему за додатни третман семена и расада;

1.3.3.6. Опрема и уређаји за системе за хидропоничну производњу;

1.3.3.7. Опрема и уређаји за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата, укључујући прскалице, прскалице са ваздушном подршком, замагљиваче, орошиваче; опрему за стерилизацију земљишта и супстрата и друга слична опрема;

1.3.3.8. Опрема за обогаћивање угљен-диоксидом;

1.3.3.9. Опрема и уређаји за одржавање посебних микроклиматских услова, вентилацију, климатизацију и грејање, противпожарну заштиту; алармне системе укључујући генератор, системе за снабдевање водом, гасом, електричном енергијом и канализациони систем, као и рачунарску опрему и софтвер за контролу грејања, вентилације, убирање, прање, сортирање, класификацију, паковање и обележавање;

1.3.3.10. Конструкције и материјали за покривање пластеника и стакленика (од фолија су прихватљиве само вишегодишње фолије минимум 200 µm);

1.3.4. Опрема за убирање, сортирање, паковање и складиштење;

1.3.4.1. Системи за вентилацију и опрема за принудну вентилацију;

1.3.4.2. Опрема и уређаји за складишне објекте (укључујући ULO хладњаче);

1.3.4.3. Опрема и уређаји за хлађење/замрзавање;

1.3.4.4. Посебна опрема за убирање воћа и поврћа, укључујући вадилице поврћа, бераче поврћа, тракасте транспортере за бербу поврћа, машине за бербу воћа, укључујући тресаче и покретне платформе за бербу воћа и поврћа;

1.3.4.5. Опрема за транспорт воћа и поврћа (бокс палете, контејнери од пластике, изузев гајби);

1.3.4.6. Линије и опрема за чишћење и прање;

1.3.4.7. Линије и опрема за сортирање и калибрирање;

1.3.4.8. Линије и опрема за паковање и обележавање;

1.3.4.9. Опрема за дробљење, орезивање, сечење, сечење на листове и решетке за сечење;

1.3.5. Опрема за системе противградне заштите у воћњацима: противградна мрежа, пратећа опрема за противградну мрежу, рачунарска опрема;

1.3.6. Опрема за ограђивање засада;

1.3.7. Опрема за системе за наводњавање: пумпе, црева, прскалице/распршивачи, системи за филтрирање, систем за фертилизацију са водорастворивим ђубривима (фертиригацију), пипете, уређаји за намотавање црева и остала опрема за наводњавање;

1.3.8. Опрема/механизација за заштиту од мраза, метеоролошке станице и рачунарска опрема

1.3.9. Инвестиције у опрему за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству: соларне енергије, енергије ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући опрему за повезивање постројења на дистрибутивну мрежу;

1.3.10. Инвестиције у подизање и обнављање засада воћа, набавку стубова и коља са пратећом опремом, вишегодишњег садног материјала, супстрата, укључујући припрему земљишта;

1.3.11. Подизање матичних засада виших фитосанитарних категорија садног материјала за расадничарску производњу;

1.3.12. Опрема за мрежанике, заштићене просторе и објекте за чување и умножавање садног материјала воћа; опрема за тестирање, чување и умножавање биљног материјала, базени за третман врућом водом и друга опрема за расадничарску производњу;

1.3.13. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и управљање отпадом;

1.3.14. IT хардвер, софтвер и опрема за праћење, контролу и управљање процесима производње и складиштења (са инсталацијом).

1.4. СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ

1.4.1. Изградња

1.4.1.1. Изградња објеката за утовар, узорковање, сушење и складиштење зрна на газдинству, укључујући објекте за управљање сушарама, смештај машина и опреме и изградња ограда око објеката;

1.4.1.2. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру газдинства;

1.4.1.3. Изградња управне зграде са пратећим објектима производних капацитета (канцеларије, просторије за дневни боравак радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складишта за смештај репроматеријала, средстава за чишћење, прање и дезинфекцију, као и средстава за заштиту биља);

1.4.1.4. Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству: соларне енергије, енергије ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу.

1.4.2. Опрема и механизација

1.4.2.1. Опрема за утовар, истовар, манипулацију, мерење, узорковање, складиштење и сушење;

1.4.2.2. Унутрашња опрема за силосе;

1.4.2.3. Екстрактори;

1.4.2.4. Складишни и излазни транспортери;

1.4.2.5. Опрема за анализу услова складиштења и анализу квалитета зрна;

1.4.2.6. Стационарне и мобилне сушаре (са свим елементима и монтажом);

1.4.2.7. Опрема за управну зграду са пратећим објектима производних капацитета (канцеларије, просторије за дневни боравак радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију, као и средстава за заштиту биља);

1.4.2.8. Инвестиције у опрему за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству: соларне енергије, енергије ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу;

1.4.2.9. IT хардвер, софтвер и опрема за праћење, контролу и управљање процесима производње и складиштења (са инсталацијом).

1.5. СЕКТОР ЈАЈА

1.5.1. Изградња

1.5.1.1. Изградња објеката за одгој и држање родитеља лаке линије и кокошака носиља, укључујући просторе/објекте за: безбедно уклањање угинулих животиња; смештај машина и опреме; смештај производа животињског порекла и простирке; инсталацију вентилације, климатизације и грејања; противпожарни резервоари и хидрантска мрежа; пратеће енергетске објекте, укључујући и изградњу дренажних система и система за снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем;

1.5.1.2. Изградња пратећих објеката везаних за производњу јаја (хлађење и/или класирање, означавање и паковање јаја);

1.5.1.3. Изградња објеката за складиштење хране за животиње са пратећом опремом;

1.5.1.4. Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, укључујући инсталацију опреме;

1.5.1.5. Изградња фиксних ограда око фарме и дезинфекционих баријера, дренажних система и система за снабдевање водом (бунари), грејања и електричних система на газдинству (коришћење генератора, укључујући софтвер);

1.5.1.6. Изградња објеката за пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом;

1.5.1.7. Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству: соларне енергије, енергије ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу;

1.5.1.8. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру газдинства;

1.5.1.9. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за дневни боравак радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складишта за смештај репроматеријала, средстава за чишћење, прање и дезинфекцију).

1.5.2. Опрема, машине и механизација

1.5.2.1. Oбогаћени кавези и/или опрема за алтернативно држање кокошака носиља/родитеља лаке линије, укључујући све елементе, материјале и инсталације;

1.5.2.2. Опрема за сакупљање, класирање, означавање и паковање јаја;

1.5.2.3. Машине и опрема за транспорт и руковање стајњака, укључујући: транспортере за стајњак; уређаје за мешање стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за стајњак; машине и механизацију за утовар стајњака; специјализоване приколице за транспорт стајњака и цистерне за транспорт стајњака, укључујући пратећу опрему;

1.5.2.4. Опрема за обраду и паковање стајњака;

1.5.2.5. Подне решетке;

1.5.2.6. Машине и опрема за припрему, транспорт и складиштење хране за животиње, као и за храњење и напајање животиња, млинови и блендери/мешаоне за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице;

1.5.2.7. Машине и опрема за припрему и транспорт простирке;

1.5.2.8. Опрема за чишћење и дезинфекцију објеката и уређаја;

1.5.2.9. Опрема за безбедно уклањање угинулих животиња и побољшање биосигурносних мера;

1.5.2.10. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и управљање отпадом;

1.5.2.11. Опрема за спречавање загађења ваздуха;

1.5.2.12. Инвестиције у опрему за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству: соларне енергије, енергије ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући опрему за повезивање постројења на дистрибутивну мрежу;

1.5.2.13. Опрема за превенцију ширења и контролу болести;

1.5.2.14. Опрема и уређаји за вентилацију, противпожарну заштиту, климатизацију и грејање (укључујући инкубаторе и „вештачку квочку” за живинарнике), укључујући алармни систем са генератором, системе за снабдевање водом, гасом, електричном енергијом и канализациони систем;

1.5.2.15. Опрема за фиксне ограде;

1.5.2.16. Опрема за управну зграду са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за дневни боравак радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију);

1.5.2.17. IT хардвер, софтвер и опрема за праћење, контролу и управљање процесима производње и складиштења (са инсталацијом).

1.6. СЕКТОР ГРОЖЂА

1.6.1. Изградња

1.6.1.1. Изградња заштићеног простора (објеката покривених стаклом и/или пластиком) и објеката за чување, умножавање и тестирање садног материјала (расадничарска производња грожђа); укључујући објекат/простор за припрему резница за калемљење (изданака), калемарница, стратификала са грејним телима, стакленика и пластеника за расадничарску производњу; објеката (хладњача или комора са контролисаном атмосфером) за чување садног материјала; укључујући објекат/простор за инсталацију вентилације, климатизације и грејања; противпожарни резервоари и хидрантска мрежа; пратећи енергетски објекти, укључујући изградњу дренажног система и система за снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем;

1.6.1.2. Изградња објеката за складиштење (укључујући ULO хладњаче) стоног грожђа, укључујући просторе/објекте за: сортирање, паковање и обележавање, смештај машина и опреме, као и објеката за хлађење винског грожђа након бербе, а пре прераде; укључујући изградњу дренажног система и система за снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем;

1.6.1.3. Инвестиције у системе за наводњавање, укључујући микро-резервоаре, копање бунара, регулацију водозахвата који користе подземне воде (црпљење воде из извора, бунара) и површинске воде (из река, језера и акумулација);

1.6.1.4. Инвестиције у систем противградне заштите: противградна мрежа, опрема за противградну мрежу, рачунарска опрема;

1.6.1.5. Изградња ограда око засада;

1.6.1.6. Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству: соларне енергије, енергије ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу;

1.6.1.7. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру газдинства;

1.6.1.8. Изградња управне зграде са пратећим објектима производних капацитета (канцеларије, просторије за дневни боравак радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за репроматеријал, средстава за чишћење, прање и дезинфекцију, као и средстава за заштиту биља).

1.6.2. Опрема, машине и механизација

1.6.2.1. Опрема и уређаји за одржавање посебних микроклиматских услова, вентилацију, климатизацију и грејање, противпожарну заштиту; алармни системи укључујући генераторе, системи за снабдевање водом, гасом, електричном енергијом и канализациони систем, као и рачунарска опрема и софтвер за контролу грејања, вентилације, убирање, прање, сортирање, класификацију, паковање и обележавање;

1.6.2.2. Подизање матичних засада виших фитосанитарних категорија садног материјала за расадничарску производњу;

1.6.2.3. Опрема за управну зграду са пратећим објектима производних капацитета (канцеларије, просторије за дневни боравак радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију, као и средстава за заштиту биља);

1.6.2.4. Опрема и уређаји за наводњавање, укључујући пумпе, црева, распршиваче/капаљке, системе за филтрирање, системе за фертиригацију са водорастворивим ђубривима (ђубрење) и друга слична опрема;

1.6.2.5. Линије и опрема за паковање и обележавање стоног грожђа;

1.6.2.6. Опрема за системе противградне заштите: противградна мрежа, опрема за противградну мрежу и рачунарска опрема;

1.6.2.7. Опрема за ограђивање засада;

1.6.2.8. Инвестиције у опрему за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству: соларне енергије, енергије ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући опрему за повезивање постројења на дистрибутивну мрежу;

1.6.2.9. Машине за заштиту биља, резидбу, тарупирање, бербу и обављање других агротехничких и ампелотехничких мера;

1.6.2.10. Опрема за мрежанике, заштићенe просторe и објекте за чување и умножавање садног материјала винове лозе; опрема за тестирање, чување и умножавање биљног материјала, базени за третман врућом водом и друга опрема за расадничарску производњу.

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА ЗА СВЕ СЕКТОРЕ У ОКВИРУ МЕРЕ 1

10. ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА ЗА СВЕ СЕКТОРЕ

10.1. Пољопривредна механизација

10.1.1. Трактори до 100 kW;

10.1.2. Остала механизација (изузев житних комбајна).

10.2. Прикључне пољопривредне машине

10.2.1. Машине за примарну обраду земљишта;

10.2.2. Машине за допунску обраду земљишта;

10.2.3. Машине за ђубрење земљишта;

10.2.4. Машине за сетву;

10.2.5. Машине за садњу;

10.2.6. Машине за заштиту биља;

10.2.7. Машине за жетву/убирање;

10.2.8. Машине за транспорт и манипулацију.

МАКСИМАЛНА СНАГА ТРАКТОРА ПО СЕКТОРИМА
И ВЕЛИЧИНИ/КАПАЦИТЕТУ

Врста пољопривредне производње

Површина (у ha)

Максимална снага (kW)

Воћарство

2–10

60

10–50

80

50–100

100

Садни материјал воћа

0,5–10

60

10–50

80

Виноградарство

2–10

60

10–50

80

50–100

100

Садни материјал грожђа

0,5–10

60

10–50

80

Повртарство

0,5–2

40

2–10

80

10–30

90

30–100

100

Остали усеви

2–20

80

20–50

100

Врста пољопривредне производње

Обим – капацитет (број грла)

Максимална снага (kW)

Сточарство – музне краве

20–50

80

50–300

100

Говедарство

20–40

80

40–1.000

100

Свињарство

100–1.000

80

1.000–10.000

100

Овчарство/козарство

150–400

80

400–1.000

100

Живинарство

4.000–20.000

60

20.000–40.000

70

40.000–50.000

100

Производња јаја

5.000–50.000

60

50.000–100.000

70

100.000–200.000

100