Прилог 1

Шифарник
врсте прихода који су од утицаја приликом утврђивања права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

ШВП

Назив

Примања/зарада
чл. 13–14 Закона
о финансијској
подршци породици
са децом

Основице
на које су
плаћени
доприноси
чл. 17–18 Закона
о финансијској
подршци
породици са децом

101

Зарада без олакшице и бенефицираног стажа

Да

Да

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, без олакшица и бенефицираног стажа

Да

Да

103

Зарада лица запослених код страних или међународних организација и установа, страних правних или физичких лица на територији Републике Србије

Да

Да

104

Зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом

Да

Да

105

Зарада инвалида рада који раде четири сата дневно

Да

Да

106

Лична зарада предузетника, без бенефицираног стажа

Не

Да

107

Лична зарада предузетника – пољопривредника

Не

Да

108

Разлика зараде лица постављених на јавну функцију за време обављања те функције

Да

Да

109

Уплата доприноса без исплате зараде

Да

Да

150

Уговорена накнада за привремене или повремене послове за лица која нису на школовању или су старија од 26 година на основу уговора закљученог непосредно са послодавцем

Не

Да

151

Уговорена накнада за привремене или повремене послове за лица која нису на школовању или су старија од 26 година на основу уговора закљученог преко омладинске или студентске задруге

Не

Да

152

Уговорена накнада за привремене или повремене послове на основу уговора закљученог преко омладинске задруге са лицем старијим од 26 година, а најдуже до 30 година, који остварују приход испод цензуса за стицање својства осигураника

Не

Да

199

Остали приходи који имају карактер зараде или накнаде зараде на које се обавезе обрачунавају по посебним правилима

Да

Да

201

Накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести запосленом без олакшице/субвенције

Да

Да

202

Накнада зараде због привремене спречености за рад до 30 дана без олакшице

Да

Да

203

Накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада

Да

Да

204

Накнада зараде за боловање преко 30 дана

Да

Да

205

Накнада зараде за боловање преко 30 дана због давања ткива или неге детета до три године

Да

Да

206

Накнада зараде за време породиљског одсуства и ради посебне неге детета

Да

Да

207

Накнада зараде инвалида рада на терет фонда пио

Не

Да

208

Плаћање доприноса за време неплаћеног одсуства док дете не напуни три године живота

Не

Да

209

Накнада зараде по престанку радног односа

Не

Да

210

Накнада зараде инвалиду ⅠⅠⅠ категорије на терет фонда пио

Не

Да

211

Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета , која се исплаћује у складу са законом о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, бр. 113/17 и 50/18)

Да

Да

301

Приход аутора, који је осигуран по другом основу, уз признавање нормираних трошкова 50%

Не

Да

302

Приход аутора, који није осигуран по другом основу, уз признавање нормираних трошкова 50%

Не

Да

303

Приход аутора, који је осигуран по другом основу, уз признавање нормираних трошкова 43%

Не

Да

304

Приход аутора, који није осигуран по другом основу, уз признавање нормираних трошкова 43%

Не

Да

305

Приход аутора, који је осигуран по другом основу, уз признавање нормираних трошкова 34%

Не

Да

306

Приход аутора, који није осигуран по другом основу, уз признавање нормираних трошкова 34%

Не

Да

307

Приход аутора, који је осигуран по другом основу, уз признавање нормираних трошкова 50% као и накнаде плаћене за услуге овлашћеним правним лицима продају и наплату прихода од ауторских дела

Не

Да

308

Приход аутора, који није осигуран по другом основу, уз признавање нормираних трошкова 50% као и накнаде плаћене за услуге овлашћеним правним лицима продају и наплату прихода од ауторских дела

Не

Да

309

Приход аутора, који је осигуран по другом основу, уз признавање нормираних трошкова 43% као и накнаде плаћене за услуге овлашћеним правним лицима продају и наплату прихода од ауторских дела

Не

Да

310

Приход аутора, који није осигуран по другом основу, уз признавање нормираних трошкова 43% као и накнаде плаћене за услуге овлашћеним правним лицима продају и наплату прихода од ауторских дела

Не

Да

311

Приход аутора, који је осигуран по другом основу, уз признавање нормираних трошкова 34% као и накнаде плаћене за услуге овлашћеним правним лицима продају и наплату прихода од ауторских дела

Не

Да

312

Приход аутора, који није осигуран по другом основу, уз признавање нормираних трошкова 34% као и накнаде плаћене за услуге овлашћеним правним лицима продају и наплату прихода од ауторских дела

Не

Да

313

Приход аутора, који је осигуран по другом основу, уз признавање стварних трошкова

Не

Да

314

Приход аутора, који није осигуран по другом основу, уз признавање стварних трошкова

Не

Да

602

Други приходи који се дају за рад примаоцу прихода који није запослен код исплатиоца, када прималац прихода није осигуран по другом основу, уз признавање нормираних трошкова од 20%

Не

Да

604

Привремени и повремени послова ђака и студената до 26 година

Не

Да

627

Накнада за време незапослености

Не

Да

999

Приходи ван радног односа на које се обавезе обрачунавају по посебним правилима

Не

Да

901

Приходи на које су плаћени доприноси за обавезно пензијско осигурање по основу пољопривредног осигурања, који нису у систему ЦРОСО (подаци Пореске управе)

Не

Да

902

Приходи на које су плаћени доприноси по основу обављања самосталне делатности, а који нису у систему ЦРОСО (подаци Пореске управе)

Не

Да

903

Остали приходи (подаци Пореске управе) на које су плаћени доприноси, а који нису у систему ЦРОСО

Не

Да

904

Остали приходи на које су плаћени доприноси, а који нису у систему ЦРОСО

Не

Да