Прилог 13.

САДРЖИНА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ИЗ ЧЛАНА 145. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ЗА КОЈЕ СЕ ИЗДАЈЕ РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

1) За помоћне објекте из члана 2. тачка 50) Закона о планирању и изградњи, осим објеката за које, према подзаконском пропису, није потребно прибављати акт надлежног органа:

– идејни пројекат архитектуре, односно пројекат којим се одређује објекат у простору (за објекте који нису зграде, нпр. бунари, септичке јаме и сл.), са изјавом одговорног пројектанта да објекат испуњава основни захтев механичке отпорности и стабилности,

2) За објекте из члана 2. тачка 16) Закона о планирању и изградњи, осим објеката за које, према подзаконском пропису, није потребно прибављати акт надлежног органа:

– идејни пројекат архитектуре, са изјавом одговорног пројектанта да објекат испуњава основни захтев механичке отпорности и стабилности,

3) За извођење радова на инвестиционом одржавању објекта или дела објекта (заједничког дела, стана или другог посебног дела):

– технички опис и попис радова,

4) За уклањање препрека за особе са инвалидитетом, деци и старим особама:

– технички опис и попис радова,

5) За изградњу и реконструкцију секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре, у оквиру постојеће регулације улица у складу са фактичким стањем на терену, као и изградња и реконструкција јавних површина (паркови, тргови, колско-пешачке стазе у отвореним блоковима и сл.):

– идејни пројекат којим се одређује објекат у простору, са приказом стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима:

– идејни пројекти по областима, у зависности од врсте радова који се изводе,

6) За уређење и реконструкцију општинских путева и улица, у оквиру њихове постојеће регулације, у складу са фактичким стањем на терену:

– идејни пројекат којим се одређује објекат у простору, са приказом стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима,

– идејни пројекти по областима, у зависности од врсте радова који се изводе,

7) За увођење нових видова саобраћаја (тролејбуска, трамвајска мрежа, бициклистичке стазе и сл.) у регулацији постојећих општинских путева и улица, у складу са фактичким стањем на терену, као и изградња или реконструкција инфраструктуре неопходне за функционисање система (подземни и надземни водови, јавна расвета, сигнализација и сл.):

– идејни пројекат којим се одређује објекат у простору, са приказом стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима,

– идејни пројекти по областима, у зависности од врсте радова који се изводе,

8) За партерно уређење, поплочавање/асфалтирање тргова, пијаца, шеталишта, изградња, односно постављање фонтана, чесми, степеништа, рампи, прилаза, пролаза и пратећих инсталација на површинама јавне намене и земљишту које је у јавном коришћењу:

– технички опис и попис радова,

– приказ објеката на ситуационом приказу,

– карактеристични пресеци, шеме, детаљи и прорачуни,

9) За реконструкцију линијских инфраструктурних објеката, у складу са чланом 2. тачка 62) Закона о планирању и изградњи:

– идејни пројекат којим се одређује објекат у простору, са приказом стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима,

– идејни пројекти по областима, у зависности од врсте радова који се изводе,

– безбедносна анализа и безбедносни извештај за објекте висинског превоза из члана 26. Закона о планирању и изградњи,

10) плоче за обавештавање површине преко 6 m² и друга припадајућа опрема,

– технички опис и попис радова,

– приказ положаја плоче за обавештавање, на ситуационом приказу,

– карактеристични пресеци, шеме, детаљи и прорачуни,

11) За изградњу мањих црпних станица, исправљачких станица и сл. које нису предвиђене планским документом, а у функцији су изградње и реконструкције објеката наведених у тач. 5)–9) овог прилога:

– технички опис и попис радова,

– приказ положаја станице, на ситуационом приказу,

– карактеристични пресеци, шеме, детаљи и прорачуни,

12) За реконструкцију:

– идејни пројекат архитектуре, односно пројекат којим се одређује објекат у простору, са приказом стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима,

– идејни пројекти по областима, у зависности од врсте радова који се изводе,

– елаборат енергетске ефикасности за стање пре извођења радова (уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

– сертификат о енергетским својствима зграда за стање пре извођења радова (уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

– елаборат енергетске ефикасности за новопројектовано стање (уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

– сертификат о енергетским својствима зграда након извођења радова, ради утврђивања степена унапређења енергетске ефикасности (уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система)

13) За адаптацију:

– идејни пројекат архитектуре, односно пројекат којим се одређује објекат у простору, са приказом стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима, са архитектонском основом са приказом руши се зида се, за простор обухваћен радовима, уколико се такви радови врше,

– идејни пројекти по областима, у зависности од врсте радова који се изводе,

– елаборат енергетске ефикасности за стање пре извођења радова (уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

– сертификат о енергетским својствима зграда за стање пре извођења радова (уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

– елаборат енергетске ефикасности за новопројектовано стање (уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

– сертификат о енергетским својствима зграда након извођења радова, ради утврђивања степена унапређења енергетске ефикасности (уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система)

14) За санацију:

– технички опис и попис радова,

– приказ стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима, са означеним елементима, односно деловима објекта и/или инсталација на којима се врши санација,

– идејни пројекат санације конструкције, уколико се врши санација конструктивних елемената, односно други идејни пројекат санације, у зависности од врсте радова који се изводе,

– елаборат енергетске ефикасности за стање пре извођења радова (уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

– сертификат о енергетским својствима зграда за стање пре извођења радова (уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

– елаборат енергетске ефикасности за новопројектовано стање (уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

– сертификат о енергетским својствима зграда након извођења радова, ради утврђивања степена унапређења енергетске ефикасности (уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система)

15) За санацију клизишта:

– идејни пројекат конструкције

– идејни пројекти по областима, у зависности од врсте радова који се изводе,

16) За извођење радова на постојећем објекту, као и поправку или замену уређаја, постројења, опреме и инсталација истог или мањег капацитета, односно смањења потрошње свих врста енергије применом техничких мера и стандарда на постојећим елементима зграде, уређајима, постројењима и опреми, а којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, не утиче на заштиту од пожара и заштиту животне средине, али којима може да се мења спољни изглед уз потребне сагласности, у циљу повећања енергетске ефикасности односно унапређења енергетских својстава (енергетске санације) зграде:

– приказ стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима, са означеним елементима, односно деловима објекта и/или инсталација на којима се врши санација,

– елаборат енергетске ефикасности за стање пре извођења радова,

– сертификат о енергетским својствима зграда за стање пре извођења радова;

– идејни пројекат енергетске санације, по областима, у зависности од врсте радова који се изводе,

– елаборат енергетске ефикасности за новопројектовано стање,

– сертификат о енергетским својствима зграда након извођења радова, ради утврђивања степена унапређења енергетске ефикасности,

17) За промену намене објекта или дела објекта из стамбеног у пословни или из пословног у стамбени простор (заједничког дела, стана или другог посебног дела):

– приказ стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји,

– архитектонске основе са графичким и табеларним приказом постојећих/планираних намена,

– у зависности од врсте радова, остали садржаји се усклађују са садржајима прописаним за реконструкцију, адаптацију, санацију,

18) За извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора:

– у случају повећања, или смањења броја функционалних јединица – као за адаптацију,

19) За уградњу унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат:

– приказ стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за простор обухваћен радовима,

– идејни пројекат инсталација које се уграђују,

20) За уградњу подземних контејнера за сакупљање комуналног и рециклабилног отпада:

– идејни пројекат којим се одређује објекат у простору, са изјавом одговорног пројектанта да објекат испуњава основни захтев механичке отпорности и стабилности,

21) За радове на реконструкцији, радове на обнови железничке инфраструктуре, као и главне оправке железничке инфраструктуре који обухватају извођење грађевинских и других радова у заштитном појасу са припадајућим објектима, којима се може променити габарит, волумен, положај или опрема постојећег објекта у складу са одредбама прописа којима се уређује железничка инфраструктура:

– идејни пројекат којим се одређује објекат у простору, са приказом стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима,

– идејни пројекти по областима, у зависности од врсте радова који се изводе,

22) полетно-слетне стазе са вештачком подлогом дужине до 1.200 m

– идејни пројекат којим се одређује објекат у простору, са приказом стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима,

– идејни пројекти по областима, у зависности од врсте радова који се изводе,

23) За постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже:

– идејни пројекат којим се одређује објекат у простору,

– идејни пројекти по областима, у зависности од врсте радова који се изводе,

24) За извођење грађевинских и других радова на електроенергетским објектима за трансформацију и пренос електричне енергије (трансформаторске станице, разводна постројења и високонапонски водови напонског нивоа 110 kV и више):

– инвестиционо одржавање,

– технички опис и попис радова,

– изградња појединачног стуба високонапонских водова,

– приказ положаја стуба, односно трасе електродистрибутивне или преносне мреже на ситуационом приказу,

– прорачуни главних елемената конструкције у циљу испуњења основних захтева за објекат и општи прорачуни инсталација и опреме,

– санација, адаптација и реконструкција високонапонских водова,

– идејни пројекти по областима, у зависности од радова који се врше, са приказом стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима,

– замена заштитног ужета са OPGW ужетом на високонапонским водовима,

– технички опис и попис радова,

– ситуациони приказ трасе обухваћене радовима,

– карактеристични пресеци, шеме, детаљи и прорачуни,

– реконструкција постојећих трансформаторских станица и разводних постројења у оквиру комплекса – извођење грађевинских и других радова на повећању броја, вршењу прерасподеле и размештању функционалних јединица (електричних поља, енергетских трансформатора и релејних кућица) и замену уређаја и опреме са повећањем капацитета,

– идејни пројекти по областима, у зависности од радова који се врше, са приказом стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима,

– адаптација постојећих трансформаторских станица и разводних постројења у оквиру комплекса – извођење грађевинских и других радова на постојећим објектима којима се врши уградња и замена високонапонске опреме и инсталација истог капацитета без промене укупног броја функционалних јединица,

– идејни пројекти по областима, у зависности од радова који се врше, са приказом стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима,

– изградњa еколошких уљних јама на трансформаторским станицама,

– технички опис и попис радова,

– карактеристични пресеци, шеме и детаљи и прорачуни,

25) За део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 kV, 20 kV и 35 kV вод, типске трансформаторске станице 10/04 kV, 20/04 kV и 35 kV напонски ниво и део електродистрибутивне мреже (до 1 kV) од трансформаторске станице 10/04 kV, 20/04 kV и 35/04 kV и разводна постројења, до места прикључка на објекту купца:

– идејни пројекат којим се одређује објекат у простору,

– идејни пројекти по областима, у зависности од врсте радова који се изводе

26) За мање црпне станице:

– технички опис и попис радова,

– приказ положаја станице, на ситуационом приказу,

– карактеристични пресеци, шеме, детаљи и прорачуни,

27) За скијашке стазе:

– идејни пројекат трасе ски стазе,

– идејни пројекат партерног уређења и противерозионе заштите ски стазе,

28) За прикључке на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу, осим радова на постављању и прикључењу на дистрибутивну гасну мрежу типских мерно-регулационих сетова (МРС), капацитета до 10 m3/х за стамбене зграде категорије А:

– технички опис и попис радова,

– приказ трасе прикључка и места прикључка на ситуационом приказу,

– карактеристични пресеци, шеме, детаљи и прорачуни,

29) За компресорске јединице за гас:

– технички опис и попис радова,

– приказ положаја компресорске јединице, на ситуационом приказу,

– карактеристични пресеци, шеме, детаљи и прорачуни,

30) За уређаје за испоруку гаса:

– технички опис и попис радова

– приказ положаја уређаја, на ситуационом приказу,

– карактеристични пресеци, шеме, детаљи и прорачуни,

31) За електране које користе обновљиве изворе енергије инсталисане снаге до 50 kW и постројења инсталисане снаге преко 50 kW зa производњу енергије из енергије сунца за потребе крајњег купца који стиче статус купца – произвођача у складу са прописима којима се уређује коришћење обновљивих извора енергије:

– идејни пројекат којим се одређује објекат у простору,

– идејни пројекти по областима, у зависности од врсте радова који се изводе,

32) За типске топловодне прикључке:

– технички опис и попис радова,

– приказ трасе прикључка и места прикључења на ситуационом приказу,

– карактеристични пресеци, шеме, детаљи и прорачуни,

33) За грађење зиданих ограда:

– технички опис и попис радова,

– приказ позиције ограде на ситуационом приказу,

– приказ изгледа ограде, карактеристични пресеци, шеме, детаљи и прорачуни,

34) За постављање соларних панела на државним и општинским путевима и улицама и монтажно-демонтажних пасарела на општинским путевима и улицама, у оквиру постојеће регулације:

– технички опис и попис радова,

– приказ положаја монтажног објекта или уређаја, на ситуационом приказу,

– карактеристични пресеци, шеме, детаљи и прорачуни,

– идејни пројекат конструкције за пасареле,

35) За постављање опреме и уређаја на хидро-метео станице на одговарајућим носачима, постављање стубића на које се полажу цеви кроз које се провлаче сензори хидро-метео станица, као и постављање жичане сигурносне ограде око хидро-метео станице:

– технички опис и попис радова,

– приказ положаја на ситуационом приказу,

– карактеристични пресеци, шеме, детаљи и прорачуни,

36) За постављање пуњача за електрична возила, осим пуњача за електрична возила у заштитном појасу државног пута, односно у заштитном појасу општинских путева и улица:

– технички опис и попис радова,

– приказ трасе прикључка и места прикључења на ситуационом приказу,

– карактеристични пресеци, шеме, детаљи и прорачуни,

37) За грађење пратећих садржаја пута на постојећим одмориштима и паркиралиштима за потребе корисника и то: ресторана, сервиса, продавница и других објеката за пружање услуга, бруто развијене грађевинске површине објекта до 100 m2, на државним путевима I реда:

– идејни пројекат архитектуре, односно пројекат којим се одређује објекат у простору,

– идејни пројекти по областима, у зависности од врсте радова који се изводе.