ПРИЛОГ 2. – СУПСТАНЦЕ ЧИЈА ЈЕ УПОТРЕБА ЗАБРАЊЕНА У КОЗМЕТИЧКИМ ПРОИЗВОДИМА

a

б

ц

д

Број
референце

Идентификација супстанце

Хемијски назив / INN

CAS број

EC број

a

б

ц

д

1

N-(5-Хлоробензоксазол-2-ил)ацетамид

35783-57-4

2

(2-Ацетоксиетил)триметиламонијум хидроксид (ацетилхолин) и његове соли

51-84-3

200-128-9

3

Деанол ацеглумат (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Спиронолактон (INN)

52-01-7

200-133-6

5

[4-(4-Хидрокси-3-јодофенокси)-3,5-дијодофенил] сирћетна киселина (Тиратрикол (INN)) и њене соли

51-24-1

200-086-1

6

Метотрексат (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Аминокапронска киселина (INN) и њене соли

60-32-2

200-469-3

8

Цинкофен (INN), његове соли, деривати и соли тих деривата

132-60-5

205-067-1

9

Тиропропинска киселина (INN) и њене соли

51-26-3

10

Трихлорсирћетна киселина

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (лишће, корен и галенски препарати)

84603-50-9

283-252-6

12

Аконитин (главни алкалоид у Aconitum napellus L.) и његове соли

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. и његови препарати

84649-73-0

283-458-6

14

Епинефрин (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Rauwolfia serpentina L., алкалоиди и њихове соли

90106-13-1

290-234-1

16

Алкин алкохоли, њихови естри, етри и соли

17

Изопреналин (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Алил изотиоцијанат

57-06-7

200-309-2

19

Алокламид (INN) и његове соли

5486-77-1

20

Налорфин (INN), његове соли и етри

62-67-9

200-546-1

21

Симпатомиметски амини који делују на централни нервни систем: све супстанце које се налазе на листи лекова, који се издају на лекарски рецепт и на које се односи Резолуција AP (69) 2 Савета Европе.

300-62-9

206-096-2

22

Анилин, његове соли и халогеновани и суфоновани деривати

62-53-3

200-539-3

23

Бетоксикаин (INN) и његове соли

3818-62-0

24

Зоксазоламин (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Прокаинамид (INN), његове соли и деривати

51-06-9

200-078-8

26

Бензидин

92-87-5

202-199-1

27

Туаминохептан (INN), његови изомери и соли

123-82-0

204-655-5

28

Октодрин (INN) и његове соли

543-82-8

208-851-1

29

2-Амино-1,2-bis(4-метоксифенил)етанол и његове соли

530-34-7

30

1,3-Диметилпентиламин и његове соли

105-41-9

203-296-1

31

4-Аминосалицилна киселина и њене соли

65-49-6

200-613-5

32

Толуидини, њихови изомери, соли и халогеновани и сулфоновани деривати

26915-12-8

248-105-2

33

Ксилидини, њихови изомери, соли као и халогеновани и сулфоновани деривати

1300-73-8

215-091-4

34

Императорин (9-(3-метоксибут-2-енилокси)фуро[3,2-g] хромен-7-он)

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. и њени галенски препарати

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-Дихлоро-2-метилбутан

507-45-9

37

Супстанце са андрогеним дејством

38

Антраценско уље

120-12-7

204-371-1

39

Антибиотици

40

Антимон и његова једињења

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. и његови препарати

84603-51-0

283-253-1

42

Апоморфин ((R) 5,6,6a,7-тетрахидро-6-метил-4H-дибензо(de,g)-хинолин-10,11-диол) и његове соли

58-00-4

200-360-0

43

Арсен и његова једињења

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. и њени препарати

8007-93-0

232-965-9

45

Атропин, његове соли и деривати

51-55-8

200-104-8

46

Баријумове соли са изузетком баријум сулфида под условима датим у Прилогу 3. и баријум сулфата, његових лакова, соли и пигмената израђених из боја наведених у Прилогу 4.

47

Бензен

71-43-2

200-753-7

48

Бензимидазол-2(3H)-он

615-16-7

210-412-4

49

Бензазапини и бензодиазепини

12794-10-4

50

1-диметиламинометил-l-метилпропил бензоат (амилокаин) и његове соли

644-26-8

211-411-1

51

2,2,6-триметил-4-пиперидил бензоат (еукаин) и његове соли

500-34-5

52

Изокарбоксазид (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Бендрофлуметиазид (INN) и његови деривати

73-48-3

200-800-1

54

Берилијум и његова једињења

7440-41-7

231-150-7

55

Бром, елементарни

7726-95-6

231-778-1

56

Бретилијум тозилат (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Карбромал (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Бромисовал (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Бромфенирамин (INN) и његове соли

86-22-6

201-657-8

60

Бензилонијум бромид (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Тетриламонијум бромид (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Бруцин

357-57-3

206-614-7

63

Тетракаин (INN) и његове соли

94-24-6

202-316-6

64

Мофебутазон (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Толбутамид (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Карбутамид (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Фенилбутазон (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Кадмијум и његова једињења

7440-43-9

231-152-8

69

Кантариди, Cantharis vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Кантаридин

56-25-7

200-263-3

71

Фенпробамат (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Нитродеривати карбазола

73

Угљен дисулфид

75-15-0

200-843-6

74

Каталаза

9001-05-2

232-577-1

75

Цефелин и његове соли

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (етарско уље)

8006-99-3

77

2,2,2-Трихлоретан-1,1–диол

302-17-0

206-117-5

78

Хлор

7782-50-5

231-959-5

79

Хлорпропамид (INN)

94-20-2

202-314-5

80

Премештен или обрисан

-

-

81

4-Фенилазофенилен-1,3-диамин цитрат хидрохлорид (хризоидин цитрат хидрохлорид)

5909-04-6

82

Хлорзоксазон (INN)

59-25-0

202-403-9

83

2-Хлоро-6-метилпиримидин-4-илдиметиламин (кримидин – ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Хлорпротиксен (INN) и његове соли

113-59-7

204-032-8

85

Клофенамид (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N,N-bis(2-хлороетил)метиламин N-оксид и његове соли

126-85-2

87

Хлорметин (INN) и његове соли

51-75-2

200-120-5

88

Циклофосфамид (INN) и његове соли

50-18-0

200-015-4

89

Маномустин (INN) и његове соли

576-68-1

209-404-3

90

Бутаниликаин (INN) и његове соли

3785-21-5

91

Хлормезазон (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Трипаранол (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-[2-(4-Хлорофенил)-2-фенилацетил]индан 1,3-дион (хлорфацинон-ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Хлорфеноксамин (INN)

77-38-3

95

Фенагликодол (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Хлороетан

75-00-3

200-830-5

97

Хром, хромна киселина и њене соли

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., његови алкалоиди и галенски препарати

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (плод, прашак, галенски препарати)

85116-75-2

285-527-6

100

Глицикламид (INN)

664-95-9

211-557-6

101

Кобалт бензенсулфонат

23384-69-2

102

Колхицин, његове соли и деривати

64-86-8

200-598-5

103

Колхикозид и његови деривати

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. и његови галенски препарати

84696-03-7

283-623-2

105

Конвалатоксин

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta cocculus L. (плод)

107

Croton tiglium L. (уље)

8001-28-3

108

1-Бутил-3-(N-кротоноилсулфанилил) уреа

52964-42-8

109

Кураре и курарин

8063-06-7 /

22260-42-0

232-511-1/ 244-880-6

110

Синтетички кураризанси

111

Цијановодоник и његове соли

74-90-8

200-821-6

112

Феклемин (INN); 2-(alpha-Циклохексилбензил)-N,N,N´,N´-тетраетил-1,3-пропандиамин

3590-16-7

113

Цикломенол (INN) и његове соли

5591-47-9

227-002-6

114

Натријум хексациклонат (INN)

7009-49-6

115

Хексапропимат (INN)

358-52-1

206-618-9

116

Премештен или обрисан

-

-

117

О,О´-Диацетил-N-алил-N-норморфин

2748-74-5

118

Пипазетат (INN) и његове соли

2167-85-3

218-508-8

119

5-(a,ß-Дибромофенетил)-5-метилхидантоин

511-75-1

208-133-8

120

N,N´-Пентаметиленbis(триметиламонијум) соли нпр. пентаметониум бромид (INN)

541-20-8

208-771-7

121

N,N´-[(Метилимино) диетилен]bis (етилдиметиламонијум) соли, нпр. азаметонијум бромид (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Цикларбамат (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Клофенотан (INN); DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

N,N’-Хексаметиленbis(триметиламонијум) соли нпр. хексаметонијум бромид (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Дихлороетани (етилен хлориди) нпр. 1,2-дихлороетан

107-06-2

203-458-1

126

Дихлороетилени (ацетилен хлориди) нпр. Винилиден хлорид (1,1,-дихлороетилен)

75-35-4

200-864-0

127

Лизергид (INN) (LSD) и његове соли

50-37-3

200-033-2

128

2-Диетиламиноетил-3-хидрокси-4-фенилбензоат и његове соли

3572-52-9

222-686-2

129

Цинкокаин (INN) и његове соли

85-79-0

201-632-1

130

3-Диетиламинопропил цинамат

538-66-9

131

О,О´-Диетил О-4-нитрофенил фосфоротиоат (паратион-ISO)

56-38-2

200-271-7

132

[Оксалилbis(иминоетилен)]bis[ (о-хлоробензил) диетиламонијум] соли нпр. амбеномијум хлорид (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Метиприлон (INN) и његове соли

125-64-4

204-745-4

134

Дигиталин и сви хетерозиди из Digitallis purpurea L.

752-61-4

212-036-6

135

7-[2-Хидрокси-3-(2-хидроксиетил-N-метиламино) пропил]теофилин (ксантинол)

2530-97-4

136

Диоксетедрин (INN) и његове соли

497-75-6

207-849-8

137

Пипрокураријум јодид (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Пропифеназон (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Тетрабеназин (INN) и његове соли

58-46-8

200-383-6

140

Каптодиам (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Мефеклоразин (INN) и његове соли

1243-33-0

142

Диметиламин

124-40-3

204-697-4

143

1,1-Bis(диметиламинометил)пропил бензоат (амидрикаин, алипин) и његове соли

963-07-5

213-512-6

144

Метапирилен (INN) и његове соли

91-80-5

202-099-8

145

Метамфепрамон (INN) и његове соли

15351-09-4

239-384-1

146

Амитриптилин (INN) и његове соли

50-48-6

200-041-6

147

Метформин (INN) и његове соли

657-24-9

211-517-8

148

Изосорбид динитрат (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Малононитрил

109-77-3

203-703-2

150

Сукцинонитрил

110-61-2

203-783-9

151

Динитрофенол изомери

51-28-5 / 329-71-5/ 573-56-8/ 25550-58-7

200-087-7/ 206-348-1/ 209-357-9/ 247-096-2

152

Инпрокон (INN)

436-40-8

153

Димевамид (INN) и његове соли

60-46-8

200-479-8

154

Дифенилпиралин (INN) и његове соли

147-20-6

205-686-7

155

Сулфинпиразон (INN)

57-96-5

200-357-4

156

N-(3-Карбамоил-3,3-дифенилпропил)-N,N-диизопропилметил-амонијум соли нпр. изопропамид-јодид (INN)

71-81-8

200-766-8

157

Бенактизин (INN)

302-40-9

206-123-8

158

Бензатропин (INN) и његове соли

86-13-5

159

Циклизин (INN) и његове соли

82-92-8

201-445-5

160

5,5-Дифенил-4-имидазолидон (Доксенитоин (INN))

3254-93-1

221-851-6

161

Пробенецид (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Дисулфирам (INN); тирам (INN)

97-77-8;

137-26-8

202-607-8;

205-286-2

163

Еметин, његове соли и деривати

483-18-1

207-592-1

164

Ефедрин и његове соли

299-42-3

206-080-5

165

Оксанамид (INN) и његови деривати

126-93-2

166

Есерин или физостигмин и његове соли

57-47-6

200-332-8

167

4-аминобензојева киселина и њени естри, са слободним амино групама

150-13-0

205-753-0

168

Холин соли и њихови естри нпр. холин-хлорид (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Карамифен (INN) и његове соли

77-22-5

201-013-6

170

Диетил-4-нитрофенил фосфат (Параксон – ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Мететохептазин (INN) и његове соли

509-84-2

172

Оксфенеридин (INN) и његове соли

546-32-7

173

Етохептазин (INN) и његове соли

77-15-6

201-007-3

174

Метептазин (INN) и његове соли

469-78-3

175

Метилфенидат (INN) и његове соли

113-45-1

204-028-6

176

Доксиламин (INN) и његове соли

469-21-6

207-414-2

177

Толбоксан (INN)

2430-46-8

178

4-Бензилоксифенол и 4-етоксифенол

103-16-2/ 622-62-8

203-083-3/ 210-748-1

179

Паретоксикаин (INN) и његове соли

94-23-5

205-246-4

180

Фенозолон (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Глутетимид (INN) и његове соли

77-21-4

201-012-0

182

Етилен оксид

75-21-8

200-849-9

183

Бемегрид (INN) и његове соли

64-65-3

200-588-0

184

Валноктамид (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Халоперидол (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Параметазон (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Флуанизон (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Трифлуперидол (INN)

749-13-3

189

Флуорезон (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Флуороурацил (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Флуороводонична киселина, њене нормалне соли, комплекси и хидрофлуориди с изузетком оних у Прилогу 3.

7664-39-3

231-634-8

192

Фурфурилтриметил амонијум соли нпр. фуртретониум јодид (INN)

541-64-0

208-789-5

193

Галантамин (INN)

357-70-0

194

Прогестогени

195

1,2,3,4,5,6-Хексахлороциклохексан (BHC- ISO)

58-89-9

200-401-2

196

(1R,4S,5R,8S)-l,2,3,4,10,10-Хексахлоро-6,7-епокси-1,4,4a,5,6,7,8,8a-октахидро-1,4:5,8-диметано-нафтален

(ендрин- ISO)dro-1,4,5,8-dimetanonaftalen

72-20-8

200-775-7

197

Хексахлороетан

67-72-1

200-666-4

198

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Хексахлоро-1,4,4a,5,8,

8a-хексахидро-1,4:5,8-диметано-нафтален (изодрин – ISO)

465-73-6

207-366-2

199

Хидрастин, хидрастинин и њихове соли

118-08-1/ 6592-85-4

204-233-0/ 229-533-9

200

Хидразиди и њихове соли нпр. изониазид (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Хидразин, његови деривати и њихове соли

302-01-2

206-114-9

202

Октамоксин (INN) и његове соли

4684-87-1

203

Варфарин (INN) и његове соли

81-81-2

201-377-6

204

Етил bis(4-хидрокси-2-оксо-л-бензопиран-3-ил)ацетат

и соли ове киселине

548-00-5

208-940-5

205

Метокарбамол (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Пропатилнитрат (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

4,4´-Дихидрокси-3,3´-(3-метилтиопропилиден) дикумарин

208

Фенадиазол (INN)

1008-65-7

209

Нитроксолин (INN) и његове соли

4008-48-4

223-662-4

210

Хиосциамин, његове соли и деривати

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L. (листови, семе, прашак и галенски препарати)

84603-65-6

283-265-7

212

Пемолин (INN) и његове соли

2152-34-3

218-438-8

213

Јод

7553-56-2

231-442-4

214

Декаметилен-bis(триметиламонијум) соли нпр. декаметонијум бромид (INN)

541-22-0

208-772-2

215

Ипекакуана (Cephaelis ipecacuanha Brot. и сродне врсте) (корен, прашак и галенски препарати)

8012-96-2

232-385-8

216

(2-Изопропилпент-4-еноил)уреа (апроналид)

528-92-7

208-443-3

217

a-Сантонин [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-хексахидро-3,5a,9-триметилнафто [1,2-b] фуран-2,8-дион]

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. и њени галенски препарати

84696-23-1

283-642-6

219

Лобелин (INN) и његове соли

90-69-7

202-012-3

220

Барбитурати

221

Жива и једињења живе осим посебних случајева наведених у Прилогу 5.

7439-97-6

231-106-7

222

3,4,5-Триметоксифенетиламин (мескалин) и његове соли

54-04-6

200-190-7

223

Металдехид

9002-91-9

224

2-(4-Алил-2-метоксифенокси)-N,N-диетилацетамид и његове соли

305-13-5

225

Куметарол (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Декстрометорфан (INN) и његове соли

125-71-3

204-752-2

227

2-Метилхептиламин и његове соли

540-43-2

228

Изометептен (INN) и његове соли

503-01-5

207-959-6

229

Мекамиламин (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Гваифенезин (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Дикумарол (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Фенметразин (INN), његови деривати и соли

134-49-6

205-143-4

233

Тиамазол (INN)

60-56-0

200-482-4

234

3,4-Дихидро-2-метокси-2-метил-4-фенил-2H,5H-пирано [3,2-c]-[1] бензопиран-5-он (циклокумарол)

518-20-7

208-248-3

235

Каризопродол (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Мепробамат (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Тефазолин (INN) и његове соли

1082-56-0

238

Ареколин

63-75-2

200-565-5

239

Полдин метилсулфат (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Хидроксизин (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-Нафтол

135-19-3

205-182-7

242

1- и 2-Нафтиламини и њихове соли

134-32-7/ 91-59-8

205-138-7/ 202-080-4

243

3-(1-Нафтил)-4-хидроксикумарин

39923-41-6

244

Нафазолин (INN) и његове соли

835-31-4

212-641-5

245

Неостигмин и његове соли (нпр. неостигмин бромид (INN))

114-80-7

204-054-8

246

Никотин и његове соли

54-11-5

200-193-3

247

Амил нитрити

110-46-3

203-770-8

248

Неоргански нитрити, са изузетком натријум нитрита

14797-65-0

249

Нитробензен

98-95-3

202-716-0

250

Нитрокрезоли и њихове соли са алкалним металима

12167-20-3

251

Нитрофурантоин (INN)

67-20-9

200-646-5

252

Фуразолидон (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Нитроглицерин; Пропан-1,2,3-триил тринитрат

55-63-0

200-240-8

254

Аценокумарол (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Алкални пентацијанонитрозилферат (2-)

14402-89-2/ 13755-38-9

238-373-9 / -

256

Нитростилбени, њихови хомолози и њихови деривати

257

Норадреналин и његове соли

51-41-2

200-096-6

258

Носкапин (INN) и његове соли

128-62-1

204-899-2

259

Гванетидин (INN) и његове соли

55-65-2

200-241-3

260

Естрогени

261

Олеандрин

465-16-7

207-361-5

262

Хлорталидон (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Пелетиерин и његове соли

2858-66-4/ 4396-01-4

220-673-6/ 224-523-0

264

Пентахлороетан

76-01-7

200-925-1

265

Пентаеритритил тетранитрат (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Петрихлорал (INN)

78-12-6

267

Октамиламин (INN) и његове соли

502-59-0

207-947-0

268

Пикринска киселина

88-89-1

201-865-9

269

Фенацемид (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Дифенклоксазин (INN)

5617-26-5

271

2-Фенилиндан-1,3-дион (фениндион (INN))

83-12-5

201-454-4

272

Етилфенацемид (фенетурид (INN)

90-49-3

201-998-2

273

Фенпрокумон (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Фенирамидол (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Триамтерен (INN) и његове соли

396-01-0

206-904-3

276

Тетраетилпирофосфат; (TEPP – ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Тритолил фосфат

1330-78-5

215-548-8

278

Псилоцибин (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Фосфор и метални фосфиди

7723-14-0

231-768-7

280

Талидомид (INN) и његове соли

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Пикротоксин

124-87-8

204-716-6

283

Пилокарпин (INN) и његове соли

92-13-7

202-128-4

284

a-Пиперидин-2-ил-бензил ацетат, левоскрећући трео облик (левофацетоперан (INN)) и његове соли

24558-01-8

285

Пипрадрол (INN) и његове соли

467-60-7

207-394-5

286

Азациклонол (INN) и његове соли

115-46-8

204-092-5

287

Биетамиверин (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Бутопиприн (INN) и његове соли

55837-15-5

259-848-7

289

Олово и његова једињења

7439-92-1

231-100-4

290

Кониин

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. (‘вода ловор вишње’)

89997-54-6

289-689-9

292

Метирапон (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Радиоактивне супстанце, у складу са прописима који уређују област јонизујућег зрачења, безбедност и здравља на раду и заштиту здравља становништва од опасности који проистичу од јонизујућег зрачења.

294

Juniperus sabina L. (листови, етарско уље и галенски препарати)

90046-04-1

289-971-1

295

Хиосцин, његове соли и деривати

51-34-3

200-090-3

296

Соли злата

297

Селен и једињења селена са изузетком селен дисулфида под условима наведеним у Прилогу 3. под бр. 49

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. и њени галенски препарати

84929-77-1

284-555-6

299

Спартеин (INN) и његове соли

90-39-1

201-988-8

300

Глукокортикоиди (кортикостероиди)

301

Datura stramonium L. и њени галенски препарати

84696-08-2

283-627-4

302

Строфантини, њихови аглукони и њихови одговарајући деривати

11005-63-3

234-239-9

303

Strophantus врсте и њихови галенски препарати

304

Стрихнин и његове соли

57-24-9

200-319-7

305

Strychnos врсте и њихови галенски препарати

306

Наркотици, природни и синтетички: све супстанце наведене у табели I и II јединствене Конвенције о наркотицима потписане у Њујорку 30. марта 1961.

307

Сулфонамиди (сулфаниламид и његови деривати добијени заменом једног или оба водоникова атома у NH2-групи) и њихове соли

308

Султиам (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Неодимијум и његове соли

7440-00-8

231-109-3

310

Тиотепа (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus jaborandi Holmes и њени галенски препарати

84696-42-4

283-649-4

312

Телур и његова једињења

13494-80-9

236-813-4

313

Ксилометазолин (INN) и његове соли

526-36-3

208-390-6

314

Тетрахлороетилен

127-18-4

204-825-9

315

Угљен тетрахлорид

56-23-5

200-262-8

316

Хексаетил тетрафосфат

757-58-4

212-057-0

317

Талијум и његова једињења

7440-28-0

231-138-1

318

Thevetia neriifolia Juss., гликозидни екстракт

90147-54-9

290-446-4

319

Етионамид (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Фенотиазин (INN) и његова једињења

92-84-2

202-196-5

321

Тиоуреа и њени деривати, са изузетком оних наведених у Прилогу 3.

62-56-6

200-543-5

322

Мефенезин (INN) и његови естри

59-47-2

200-427-4

323

Вакцине, токсини и серуми дефинисани као имунолошки медицински производи према прописима који уређују област лекова и медицинских средстава

324

Транилципромин (INN) и његове соли

155-09-9

205-841-9

325

Трихлоронитрометан (хлорпикрин)

76-06-2

200-930-9

326

2,2,2-Трибромоетанол (трибромоетил алкохол)

75-80-9

200-903-1

327

Трихлорметин (INN) и његове соли

817-09-4

212-442-3

328

Третамин (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Галамин триетијодид (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea scilla Stern. и њени галенски препарати

84650-62-4

283-520-2

331

Вератрин, његове соли и галенски препарати

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind. (семе и галенски препарати)

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrum spp. и њихови препарати

90131-91-2

290-407-1

334

Винил хлорид мономер

75-01-4

200-831-0

335

Ергокалциферол (INN) и холекалциферол (Витамин D2 и D3 )

50-14-6/ 67-97-0

200-014-9/ 200-673-2

336

Соли O-Алкилдитиоугљених киселина (ксантати)

337

Јохимбин и његове соли

146-48-5

205-672-0

338

Диметилсулфоксид (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Дифенхидрамин (INN) и његове соли

58-73-1

200-396-7

340

4-tert-Бутилфенол

98-54-4

202-679-0

341

4-tert-Бутилпирокатехол

98-29-3

202-653-9

342

Дихидротахистерол (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Диоксан

123-91-1

204-661-8

344

Морфолин и његове соли

110-91-8

203-815-1

345

Pyrethrum album L. и његови галенски препарати

346

2-[4-Метоксибензил-N-(2-пиридил)амино] етилдиметиламино малеат (Мепирамин малеат; пириламин малеат)

59-33-6

200-422-7

347

Трипеленамин (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Тетрахлоросалициланилиди

7426-07-5

349

Дихлоросалициланилиди

1147-98-4

350

Тетрабромосалициланилиди

351

Дибромосалициланилиди

352

Битионол (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Тиурам моносулфиди

97-74-5

202-605-7

354

Премештен или обрисан

-

-

355

Диметилформамид (N,N-Диметилформамид)

68-12-2

200-679-5

356

4-Фенилбут-3-ен-2-он (Бензилиден ацетон)

122-57-6

204-555-1

357

Бензоати 4-хидрокси-3-метоксицинамил алкохола (кониферил алкохол) изузев нормалног садржаја у природним етарским уљима

358

Фурокумарини (нпр. триоксисален (INN), 8-метоксипсорален, 5-метоксипсорален) осим нормалног садржаја у природним етарским уљима.

У производима за заштиту од сунчевог зрачења и производима за тамњење коже садржај фурокумарина мора да буде мањи од 1 mg/kg

3902-71-4/ 298-81-7/ 484-20-8

223-459-0/ 206-066-9/ 207-604-5

359

Уље из семена Laurus nobilis L.

84603-73-6

283-272-5

360

Сафрол, осим нормалног садржаја у природним етарским уљима и под условом да концентрација не прелази:

• 100 ppm у готовом производу,

• 50 ppm у производима за хигијену зуба и усне дупље и под условом да се сафрол не налази у пастама за зубе које су намењене искључиво деци.

94-59-7

202-345-4

361

5,5´-Ди-изопропил-2,2´-диметилбифенил-4,4´-диил дихипојодит (тимол јодид)

552-22-7

209-007-5

362

3´-Етил-5´,6´,7´,8´-тетрахидро-5´,5´,8´,8´-тетраметил-2´-ацетонафтон или 7-ацетил-6-етил-1,1,4,4-тетраметил-1,2,3,4-тетрахидронафтален (АЕТТ; Версалид)

88-29-9

201-817-7

363

O-Фенилендиамин и његове соли

95-54-5

202-430-6

364

4-Метил-m-фенилендиамин (Толуен-2,4-диамин) и његове соли

95-80-7

202-453-1

365

Аристолохијска киселина и њене соли; Aristolochia spp. и њени препарати

475-80-9/ 313-67-7/ 15918-62-4

202-499-6/ 206-238-3/-

366

Хлороформ

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-Тетрахлородибензо-p-диоксин (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

2,6-Диметил-1,3-диоксан-4-ил ацетат (Диметоксан)

828-00-2

212-579-9

369

Пиритион натријум (INNM) (промењено име INNM)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(Трихлорметилтио)-4-циклохексен-1,2-дикарбоксимид (Каптан – ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2´-Дихидрокси-3,3´,5,5´,6,6´-хексахлородифенилметан (Хексахлорофен (INN))

70-30-4

200-733-8

372

6-(Пиперидинил)-2,4-пиримидиндиамин-3-оксид (Миноксидил (INN)) и његове соли

38304-91-5

253-874-2

373

3,4´,5-Трибромсалициланилид (Трибромсалан (INN))

87-10-5

201-723-6

374

Phytolacca spp. и њихови препарати

65497-07-6/ 60820-94-2

375

Третиноин (ретиноинска киселина и њене соли)

302-79-4

206-129-0

376

1-Метокси-2,4-диаминобензен (2,4-диаминоанизол- CI 76050) и његове соли

615-05-4

210-406-1

377

1-Метокси-2,5-диаминобензен (2,5-диаминоанизол) и његове соли

5307-02-8

226-161-9

378

Боја CI 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Боја CI 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Боја CI 42555 (Basic Violet 3)

Боја CI 42555:1

Боја CI 42555:2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

Амил-4-диметиламино бензоат, смеша изомера (Падимат A (INN))

14779-78-3

238-849-6

382

Премештен или обрисан

-

-

383

2-Амино-4-нитрофенол

99-57-0

202-767-9

384

2-Амино-5-нитрофенол

121-88-0

204-503-8

385

11a-Хидроксипрегна-4-ен-3,20-дион и његови естри

80-75-1

201-306-9

386

Боја CI 42640 ([4-[[4-(Диметиламино)фенил][4-[етил(3-сулфонатобензил)амино]фенил]метилен]циклохекса-2,5-диен-1-илиден](етил)(3-сулфонатобензил)амонијум, натријумова со)

1694-09-3

216-901-9

387

Боја CI 13065

587-98-4

209-608-2

388

Боја CI 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

389

Боја CI 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Антиандрогени са стероидном структуром

391

Цирконијум и његова једињења, са изузетком супстанци под редним бројем 50. у Прилогу 3. и цирконијумових лакова, соли и пигмената, када су наведени у Прилогу 4.

7440-67-7

231-176-9

392

Премештен или обрисан

-

-

393

Ацетонитрил

75-05-8

200-835-2

394

Тетрахидрозолин (Тетризолин (INN)) и његове соли

84-22-0

201-522-3

395

Хидрокси-8-хинолин и његови сулфати

148-24-2

134-31-6

205-711-1

205-137-1

396

Дитио-2,2-bisпиридин диоксид 1,1´ (адитив са магнезијум сулфатом трихидратом) – (пиритион дисулфид + магнезијум сулфат)

43143-11-9

256-115-3

397

Боја CI 12075 (Pigment Orange 5) и њени лакови, пигменти и соли

3468-63-1

222-429-4

398

Боја CI 45170 и CI 45170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9/ 509-34-2

201-383-9/ 208-096-8

399

Лидокаин (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-Епоксибутан

106-88-7

203-438-2

401

Боја CI 15585

5160-02-1/ 2092-56-0

225-935-3/ 218-248-5

402

Стронцијум лактат

29870-99-3

249-915-9

403

Стронцијум нитрат

10042-76-9

233-131-9

404

Стронцијум поликарбоксилат

405

Прамокаин (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-Етокси-m-фенилендиамин и његове соли

5862-77-1

407

2,4-Диаминофенилетанол и његове соли

14572-93-1

408

Пирокатехол (Катехол)

120-80-9

204-427-5

409

Пирогалол

87-66-1

201-762-9

410

Нитрозамини нпр. Диметилнитрозоамин; Нитрозодипропиламин; 2,2´-Нитрозоимино)bisетанол

62-75-9/ 621-64-7/ 1116-54-7

200-549-8/ 210-698-0/ 214-237-4

411

Секундарни алкил- и алканоламини и њихове соли

412

4-Амино-2-нитрофенол

119-34-6

204-316-1

413

2-Метил-m-фенилендиамин (Толуен-2,6-диамин)

823-40-5

212-513-9

414

4- tert-Бутил-3-метокси-2,6-динитротолуен (мошус »Ambrette«)

83-66-9

201-493-7

415

Премештен или обрисан

-

-

416

Ћелије, ткива или производи људског порекла

417

3,3-Bis(4-хидроксифенил)фталид (Фенолфталеин (INN))

77-09-8

201-004-7

418

3-Имидазол-4-илакрилна киселина (Уроканинска киселина) и њени етил естри

104-98-3/ 27538-35-8

203-258-4/ 248-515-1

419

Материјали категорије 1 и категорије 2, дефинисани у прописима који се односе на здравствена правила у вези са споредним производима животињског порекла, који нису намењени за исхрану људи, и сировине које се добијају из тих материјала

420

Сирови и рафинисани катрани угља

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-Пентаметил-4,6-динитроиндан (Москен)

116-66-5

204-149-4

422

4- tert-Бутил-1,2,3-триметил-4,6-динитробензен (мошус „Тибетански” )

145-39-1

205-651-6

423

Уље корена омана (Inula helenium L.), када се користи као мирисни састојак

97676-35-2

424

Бензил цијанид, када се користи као мирисни састојак

140-29-4

205-410-5

425

Цикламен алкохол, када се користи као мирисни састојак

4756-19-8

225-289-2

426

Диетилмалеат, када се користи као мирисни састојак

141-05-9

205-451-9

427

Дихидрокумарин, када се користи као мирисни састојак

119-84-6

204-354-9

428

2,4-Дихидрокси-3-метилбензалдехид, када се користи као мирисни састојак

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-Диметил-2-октен-1-ол (6,7-дихидрогераниол ), када се користи као мирисни састојак

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-Диметил-8-tert-бутилкумарин, када се користи као мирисни састојак

17874-34-9

241-827-9

431

Диметил-цитраконат, када се користи као мирисни састојак

617-54-9

432

7,11-Диметил-4,6,10-додекатриен-3-он, када се користи као мирисни састојак

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-Диметил-3,5,9-ундекатриен-2-он, када се користи као мирисни састојак

141-10-6

205-457-1

434

Дифениламин, када се користи као мирисни састојак

122-39-4

204-539-4

435

Етил-акрилат, када се користи као мирисни састојак

140-88-5

205-438-8

436

Апсолут из лишћа смокве (Ficus carica L.) , када се користи као мирисни састојак

68916-52-9

437

trans-2-Хептенал, када се користи као мирисни састојак

18829-55-5

242-608-0

438

trans-2-Хексенал диетил-ацетал, када се користи као мирисни састојак

67746-30-9

266-989-8

439

trans-2-Хексенал диметил-ацетал, када се користи као мирисни састојак

18318-83-7

242-204-4

440

Хидроабиетилни алкохол, када се користи као мирисни састојак

13393-93-6

236-476-3

441

6-Изопропил-2-декахидронафталенол, када се користи као мирисни састојак

34131-99-2

251-841-7

442

7-Метоксикумарин, када се користи као мирисни састојак

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-Метоксифенил)-3-бутен-2-он, када се користи као мирисни састојак

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-Метоксифенил)-1-пентен-3-он, када се користи као мирисни састојак

104-27-8

203-190-5

445

Метил-trans-2-бутеноат, када се користи као мирисни састојак

623-43-8

210-793-7

446

7-Метилкумарин, када се користи као мирисни састојак

2445-83-2

219-499-3

447

5-Метил-2,3-хександион (Ацетил изовалерил), када се користи као мирисни састојак

13706-86-0

237-241-8

448

2-Пентилиденциклохексанон, када се користи као мирисни састојак

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-Триметил-3,5,9-ундекатриен-2-он (Псеудо-Изометил јонон), када се користи као мирисни састојак

1117-41-5

450

Вербена есенцијално уље (Lippia citriodora Kunth.) и деривати, осим апсолутне Вербене када се користе као мирисни састојак

8024-12-2

285-515-0

451

Премештен или обрисан

-

-

452

6-(2-Хлороетил)-6-(2-метоксиетокси)-2,5,7,10-тетраокса-6-силаундекан

37894-46-5

253-704-7

453

Кобалт дихлорид

7646-79-9

231-589-4

454

Кобалт сулфат

10124-43-3

233-334-2

455

Никл моноксид

1313-99-1

215-215-7

456

Диникл триоксид

1314-06-3

215-217-8

457

Никл диоксид

12035-36-8

234-823-3

458

Триникл дисулфид

12035-72-2

234-829-6

459

Тетракарбонилникл

13463-39-3

236-669-2

460

Никл сулфид

16812-54-7

240-841-2

461

Калијум бромат

7758-01-2

231-829-8

462

Угљен моноксид

630-08-0

211-128-3

463

Бута-1,3-диен, погледати и под бр. 464-611

106-99-0

203-450-8

464

Изобутан, ако садржи ≥ 0,1 % m/m бутадиена

75-28-5

200-857-2

465

Бутан, ако садржи ≥ 0,1 % m/m бутадиена

106-97-8

203-448-7

466

Гасови (нафта), C3-4, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68131-75-9

268-629-5

467

Отпадни гас (нафта), фракциони апсорбер каталитички крекованог дестилата и каталитички крекованог примарног бензина, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68307-98-2

269-617-2

468

Отпадни гас (нафта), фракциони стабилизатор каталитички полим. прим. бензина ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68307-99-3

269-618-8

469

Отпадни гас (нафта), фракциони стабилизатор каталитички реформираног прим. бензина, без водоник сулфида, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68308-00-9

269-619-3

470

Отпадни гас (нафта), стрипер (десорбер) за хидрообраду крекованог дестилата, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68308-01-0

269-620-9

471

Отпадни гас (нафта), апсорбер каталитички крекованог гасног уља, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена

68308-03-2

269-623-5

472

Отпадни гас (нафта), постројење за рекуперацију гаса, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена

68308-04-3

269-624-0

473

Отпадни гас (нафта), деетанизатор постројења за рекуперацију гаса, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена

68308-05-4

269-625-6

474

Отпадни гас (нафта), фракционатор хидродесулфуризованог дестилата и хидродесулфуризованог примарног бензина, без киселина, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68308-06-5

269-626-1

475

Отпадни гас (нафта), стрипер хидродесулфуризованог вакуум гасног уља, без водониксулфида, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68308-07-6

269-627-7

476

Отпадни гас (нафта), фракциони стабилизатор изомерисаног примарног бензина, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68308-08-7

269-628-2

477

Отпадни гас (нафта), стабилизатор лаког примарног бензина из директне дестилације, без водоник сулфида, ако садржи

> 0,1 % m/m бутадиена

68308-09-8

269-629-8

478

Отпадни гас (нафта), хидродесулфуризовани примарни дестилат, без водоник сулфида, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена

68308-10-1

269-630-3

479

Отпадни гас (нафта), пропан-пропилен сировина за алкилацију из деетанизера, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68308-11-2

269-631-9

480

Отпадни гас (нафта), хидродесулфуризовано вакуум гасно уље, без водониксулфида, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68308-12-3

269-632-4

481

Гасови (нафта), каталитички крековане горње фракције, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68409-99-4

270-071-2

482

Алкани, C1-2, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68475-57-0

270-651-5

483

Алкани, C2-3, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68475-58-1

270-652-0

484

Алкани, C3-4, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68475-59-2

270-653-6

485

Алкани, C4-5, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68475-60-5

270-654-1

486

Гасна горива, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68476-26-6

270-667-2

487

Гасна горива, непречишћени уљни дестилати, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68476-29-9

270-670-9

488

Угљоводоници, C3-4, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68476-40-4

270-681-9

489

Угљоводоници, C4-5, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68476-42-6

270-682-4

490

Угљоводоници C2-4, богати C3-ланцима, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68476-49-3

270-689-2

491

Нафтни гасови, кондезовани, ако садрже >0,1% m/m бутадиена

68476-85-7

270-704-2

492

Нафтни гасови, кондезовани, десумпорисани, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68476-86-8

270-705-8

493

Гасови (нафта), C3-4, богати изобутаном, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-33-8

270-724-1

494

Дестилати (нафта), C3-6, богати пипериленом, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-35-0

270-726-2

495

Гасови (нафта), сировина аминског система, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-65-6

270-746-1

496

Гасови (нафта), из јединице за хидродесулфуризацију бензена, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-66-7

270-747-7

497

Гасови (нафта), из јединице за рециклажу бензена, богати водоником, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-67-8

270-748-2

498

Гасови (нафта), смеша уља, богата водоником и азотом, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-68-9

270-749-8

499

Гасови (нафта), горња фракција сплитера бутана, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-69-0

270-750-3

500

Гасови (нафта), C2-3, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-70-3

270-751-9

501

Гасови (нафта), каталитички крековано гасно уље, производи са дна депропанизера, богати C4-ланцима без киселина, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-71-4

270-752-4

502

Гасови (нафта), каталитички крековани примарни бензин, производи са дна дебутанизера, богати C3-5-ланцима, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-72-5

270-754-5

503

Гасови (нафта), каталитички крековани примарни бензин депропанизоване горње фракције, богате C3-ланцима , без киселина, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-73-6

270-755-0

504

Гасови (нафта), каталитички крекинг, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-74-7

270-756-6

505

Гасови (нафта), каталитички крекинг, богати C1-5-lанцима, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-75-8

270-757-1

506

Гасови (нафта), горња фракција стабилизатора каталитички полимеризованог примарног бензина, богата C2-4-ланцима, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-76-9

270-758-7

507

Гасови (нафта), каталитички реформирани примарни бензин фракционисане горње фракције, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-77-0

270-759-2

508

Гасови (нафта), каталитички реформинг, богати C1-4-ланцима, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-79-2

270-760-8

509

Гасови (нафта), C6-8 каталитички реформирани рециклат, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-80-5

270-761-3

510

Гасови (нафта), C6-8 каталитички реформирани, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-81-6

270-762-9

511

Гасови (нафта), C6-8 каталитички реформирани рециклати, богати водоником, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-82-7

270-763-4

512

Гасови (нафта), C3-5 олефинско-парафинска сировина за алкилацију, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-83-8

270-765-5

513

Гасови (нафта), C2-повратни ток, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-84-9

270-766-0

514

Гасови (нафта), богати C4-ланцима, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-85-0

270-767-6

515

Гасови (нафта), деетанизоване горње фракције, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-86-1

270-768-1

516

Гасови (нафта), деизобутанизоване торањске горње фракције, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-87-2

270-769-7

517

Гасови (нафта), депропанизовани суви, богати пропеном, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-90-7

270-772-3

518

Гасови (нафта), депропанизоване горње фракције, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-91-8

270-773-9

519

Гасови (нафта), суви кисели, из јединице за концентровање гасова, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-92-9

270-774-4

520

Гасови (нафта), концентровање гасова у реапсорберу, дестилација, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-93-0

270-776-5

521

Гасови (нафта), горње фракције депропанизера, постројења за рекуперацију гаса, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-94-1

270-777-0

522

Гасови (нафта), сировина за „Girbatol” јединицу, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-95-2

270-778-6

523

Гасови (нафта), из апсорбера водоника, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-96-3

270-779-1

524

Гасови (нафта), богати водоником, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-97-4

270-780-7

525

Гасови (нафта), рециклат смеше уља, пречишћен водоником, богат водоником и азотом, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68477-98-5

270-781-2

526

Гасови (нафта), фракционатор изомеризованог примарног бензина, богат C4-ланцима, без водоник сулфида, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена

68477-99-6

270-782-8

527

Гасови (нафта), рециклат, богат водоником, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68478-00-2

270-783-3

528

Гасови (нафта), обликовани у реформеру, богати водоником, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68478-01-3

270-784-9

529

Гасови (нафта), хидрообрада реформинга, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68478-02-4

270-785-4

530

Гасови (нафта), хидрообрада реформинга, богати водоником и метаном, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68478-03-5

270-787-5

531

Гасови (нафта), хидрообрађени и обликовани у постројењу за реформинг, богати водоником, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68478-04-6

270-788-0

532

Гасови (нафта), дестилација производа термичког крекинга, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68478-05-7

270-789-6

533

Отпадни гас (нафта), каталитички крековано избистрено уље и термички крековани вакуум фракциони остатак у рефлукс посуди, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68478-21-7

270-802-5

534

Отпадни гас (нафта), стабилизациони апсорбер каталитички крекованог прим. бензина, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68478-22-8

270-803-0

535

Отпадни гас (нафта), комбиновани фракционатор каталитичког крекинга, каталитичког реформинга и хидродесулфуризације, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68478-24-0

270-804-6

536

Отпадни гас (нафта), рефракциони апсорбер каталитичког крекинга, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68478-25-1

270-805-1

537

Отпадни гас (нафта), стабилизатор фракционације каталитички реформираног примарног бензина, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68478-26-2

270-806-7

538

Отпадни гас (нафта), сепаратор каталитички реформираног примарног бензина, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68478-27-3

270-807-2

539

Отпадни гас (нафта), стабилизатор каталитички реформираног примарног бензина, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68478-28-4

270-808-8

540

Отпадни гас (нафта), крековани дестилат хидрообрађен у сепаратору, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68478-29-5

270-809-3

541

Отпадни гас (нафта), сепаратор примарног бензина хидродесулфуризованог директном дестилацијом, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68478-30-8

270-810-9

542

Отпадни гас (нафта), мешана струја засићених гасова из постројења, богат C4-ланцима, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68478-32-0

270-813-5

543

Отпадни гас (нафта), постројење за рекуперацију засићених гасова, богат C1-2-ланцима, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68478-33-1

270-814-0

544

Отпадни гас (нафта), остаци термичког крековања у вакуму, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68478-34-2

270-815-6

545

Угљоводоници, богати C3-4-ланцима, нафтни дестилат, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68512-91-4

270-990-9

546

Гасови (нафта), горње фракције стабилизатора каталитички реформираног примарног бензина, из директне дестилације, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68513-14-4

270-999-8

547

Гасови (нафта), из дехексанизатора примарног бензина из директне дестилације пуног подручја кључања, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68513-15-5

271-000-8

548

Гасови (нафта), из депропанизатора хидрокрекинга, богати угљоводоницима, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68513-16-6

271-001-3

549

Гасови (нафта), из стабилизатора лаког примарног бензина из директне дестилације, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68513-17-7

271-002-9

550

Гасови (нафта), ефлуент из реформера, из испарне посуде високог притиска, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68513-18-8

271-003-4

551

Гасови (нафта), ефлуент из реформера, из испарне посуде ниског притиска, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68513-19-9

271-005-5

552

Остаци (нафта), сплитер алкилације, богат C4-ланцима, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68513-66-6

271-010-2

553

Угљоводоници, C1-4, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68514-31-8

271-032-2

554

Угљоводоници, C1-4, слађени, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68514-36-3

271-038-5

555

Гасови (нафта), дестилација гаса из рафинерије уља, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68527-15-1

271-258-1

556

Угљоводоници, C1-3, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68527-16-2

271-259-7

557

Угљоводоници, C1-4, фракција из дебутанизера, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68527-19-5

271-261-8

558

Гасови (нафта), бензенске јединице хидрообрађене депентанизоване горње фракције, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68602-82-4

271-623-5

559

Гасови (нафта), C1-5, влажни, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена

68602-83-5

271-624-0

560

Гасови (нафта), из секундарног апсорбера, горње фракције фракционатора флуидизованог каталитичког крекинга, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68602-84-6

271-625-6

561

Угљоводоници, C2-4, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена

68606-25-7

271-734-9

562

Угљоводоницi, C3, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68606-26-8

271-735-4

563

Гасови (нафта), сировина за алкилацију, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68606-27-9

271-737-5

564

Гасови (нафта), са дна фракционатора депропанизера, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68606-34-8

271-742-2

565

Продукти нафте, гасови из рафинерије, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68607-11-4

271-750-6

566

Гасови (нафта), сепаратор за хидрокрековање под ниским притиском, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68783-06-2

272-182-1

567

Гасови (нафта), рафинеријска смеша, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68783-07-3

272-183-7

568

Гасови (нафта), каталитички крекинг, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68783-64-2

272-203-4

569

Гасови (нафта), C2-4, слађени, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68783-65-3

272-205-5

570

Гасови (нафта), рафинерија, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68814-67-5

272-338-9

571

Гасови (нафта), из сепаратора производа платформера, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68814-90-4

272-343-6

572

Гасови (нафта), из депентанизерског стабилизатора хидрообрађеног киселог керозина, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68911-58-0

272-775-5

573

Гасови (нафта), испарна посуда хидрообрађеног киселог керозина, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68911-59-1

272-776-0

574

Гасови (нафта), из фракционације сирове нафте, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68918-99-0

272-871-7

575

Гасови (нафта), из дехексанизера, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68919-00-6

272-872-2

576

Гасови (нафта), из стрипера “unifining” јединице за десулфуризацију дестилата, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68919-01-7

272-873-8

577

Гасови (нафта), из фракционације јединице флуидизованог каталитичког крекинга, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68919-02-8

272-874-3

578

Гасови (нафта), из секундарног апсорбера прочистача гасова флуидизованог каталитичког крекинга, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68919-03-9

272-875-9

579

Гасови (нафта), из стрипера јединице за хидродесулфуризацију тешког дестилата, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68919-04-0

272-876-4

580

Гасови (нафта), из стабилизатора, лаки бензин фракционације, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68919-05-1

272-878-5

581

Гасови (нафта), из стрипера “unifining” десулфуризације примарног бензина, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68919-06-2

272-879-0

582

Гасови (нафта), из стабилизатора платформинга, фракционација лаких деривата, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68919-07-3

272-880-6

583

Гасови (нафта), из предиспарне колоне, дестилација сирове нафте, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена

68919-08-4

272-881-1

584

Гасови (нафта), из каталитичког реформинга примарног бензина из директне дестилације, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена

68919-09-5

272-882-7

585

Гасови (нафта), из примарног стабилизатора (директне дестилације), ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68919-10-8

272-883-2

586

Гасови (нафта), из „катранског“ стрипера, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68919-11-9

272-884-8

587

Гасови (нафта), из стрипера „unifininga“, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68919-12-0

272-885-3

588

Гасови (нафта), флуидизоване каталитички крековане горње фракције сплитера, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68919-20-0

272-893-7

589

Гасови (нафта), дебутанизери каталитички крекованог примарног бензина, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68952-76-1

273-169-3

590

Отпадни гас (нафта), каталитички крековани дестилат и стабилизатор примарног бензина, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68952-77-2

273-170-9

591

Отпадни гас (нафта), каталитички хидродесулфурисани сепаратор примарног бензина, ако садржи >0,1 % m/m бутадиена

68952-79-4

273-173-5

592

Отпадни гас (нафта), директном дестилацијом хидродесул-фурисани примарни бензин, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена

68952-80-7

273-174-0

593

Отпадни гас (нафта), термички крековани дестилат, гасно уље и апсорбер примарног бензина, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68952-81-8

273-175-6

594

Отпадни гас (нафта), термички крековани угљоводонични фракциони стабилизатор, коксовање нафте, ако садржи > 0,1 % m/m бутадиена

68952-82-9

273-176-1

595

Гасови (нафта), лаки парно-крековани, концентровани бутадиеном, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68955-28-2

273-265-5

596

Гасови (нафта), са сунђерастог апсорбера, фракционисање горње фракције флуидизованог каталитичког крековања и десулфуризација гасног уља, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68955-33-9

273-269-7

597

Гасови (нафта), горња фракција стабилизатора каталитичког реформинга примарног бензина из директне дестилације, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68955-34-0

273-270-2

598

Гасови (нафта), дестилација сирове нафте и каталитички крекинг, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

68989-88-8

273-563-5

599

Угљоводоници, C4, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

87741-01-3

289-339-5

600

Алкани C1-4, богати C3-ланцима, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

90622-55-2

292-456-4

601

Гасови (нафта), из диетаноламинског прочистача гасног уља, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

92045-15-3

295-397-2

602

Гасови (нафта), гасно уље хидродесулфуризовани ефлуент, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

92045-16-4

295-398-8

603

Гасови (нафта), гасно уље хидродесулфуризовано пречишћено, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

92045-17-5

295-399-3

604

Гасови (нафта), из испарне посуде ефлуента јединице за хидрогенацију, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

92045-18-6

295-400-7

605

Гасови (нафта), остаци крековања нафтне струје под високим притиском, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

92045-19-7

295-401-2

606

Гасови (нафта), из “visbreaking-a” (смањење вискозности) остатака, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

92045-20-0

295-402-8

607

Гасови (нафта), парно-крековани, богати C3-ланцима, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена

92045-22-2

295-404-9

608

Угљоводоници, C4, парно-крековани дестилат, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

92045-23-3

295-405-4

609

Нафтни гасови, кондензовани, слађени, C4 фракције, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

92045-80-2

295-463-0

610

Угљоводоници, C4, без 1,3-бутадиена и изобутена, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

95465-89-7

306-004-1

611

Рафинати (нафта), парно крекована C4 фракција, екстрахована бакар амонијум ацетатом, C3-5 и незасићени C3-5, без бутадиена, ако садрже > 0,1 % m/m бутадиена

97722-19-5

307-769-4

612

Бензо[деф]кризен (бензо[а]пирен)

50-32-8

200-028-5

613

Смола, катран из угља-нафта, ако садржи > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

68187-57-5

269-109-0

614

Дестилати (угаљ-нафта), кондензовани ароматични прстенови, ако садрже > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

68188-48-7

269-159-3

615

Премештен или обрисан

-

-

616

Премештен или обрисан

-

-

617

Креозот уље, аценафтен фракција, без аценафтена, ако садржи > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

90640-85-0

292-606-9

618

Смола, катран из угља, ниско-темп., ако садржи > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

90669-57-1

292-651-4

619

Смола, катран из угља, ниско-темп., термички третиран, ако садржи > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

90669-58-2

292-653-5

620

Смола, катран из угља, ниско-темп., оксидовани, ако садржи > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

90669-59-3

292-654-0

621

Остатак из екстракта (угља), мрког, ако садржи > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

91697-23-3

294-285-0

622

Парафински воскови (из угља), високо-температурни катран из мрког угља, ако садрже > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

92045-71-1

295-454-1

623

Парафински воскови (из угља), високо-температурни катран из мрког угља, хидрообрађен, ако садрже > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

92045-72-2

295-455-7

624

Чврсти отпад, кокинг угљен-катранске смоле, ако садржи > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

92062-34-5

295-549-8

625

Смола, катран из угља, високо-температурни, секундарни, ако садржи > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

94114-13-3

302-650-3

626

Остаци (угаљ), екстракција течним растварачима, ако садржи > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

94114-46-2

302-681-2

627

Течности из угља, раствор екст. течним растварачем, ако садрже > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

94114-47-3

302-682-8

628

Течности из угља, екстракција течним растварачем, ако садрже > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

94114-48-4

302-683-3

629

Парафински воскови (из угља), високо-темп. катран из мрког угља, третиран угљеником, ако садрже > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

97926-76-6

308-296-6

630

Парафински воскови из угља, високо-темп. катран из мрког угља, третиран глином, ако садрже > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

97926-77-7

308-297-1

631

Парафински воскови (из угља), високо-темп. катран из мрког угља, третиран силицијумовом киселином, ако садрже > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

97926-78-8

308-298-7

632

Апсорпциона уља, бицикло ароматична и хетероциклична угљоводонична фракција, ако садрже > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

101316-45-4

309-851-5

633

Ароматични угљоводоници, C20-28, полициклични, мешавина смоле катрана из угља, полиетилен-полипропилен, пиролизом добијена, ако садрже > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

101794-74-5

309-956-6

634

Ароматични угљоводоници, C20-28, полициклични, мешавина смоле катрана из угља, полиетилен, пиролизом добијена, ако садрже > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

101794-75-6

309-957-1

635

Ароматични угљоводоници, C20-28, полициклични, мешавина смоле катрана из угља, полистирен, пиролизом добијена, ако садрже > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

101794-76-7

309-958-7

636

Смола, катран из угља, високо-темп., термички третирана , ако садрже > 0,005 % m/m бензо[а]пирена

121575-60-8

310-162-7

637

Дибенз[a,h]антрацен

53-70-3

200-181-8

638

Бенз[a]антрацен

56-55-3

200-280-6

639

Бензо[e]пирен

192-97-2

205-892-7

640

Бензо[j]флуорантен

205-82-3

205-910-3

641

Бенз(e)ацефенантрилен

205-99-2

205-911-9

642

Бензо(k)флуорантен

207-08-9

205-916-6

643

Кризен

218-01-9

205-923-4

644

2-Бромопропан

75-26-3

200-855-1

645

Трихлороетилен

79-01-6

201-167-4

646

1,2-Дибромо-3-хлоропропан

96-12-8

202-479-3

647

2,3-Дибромопропан-1-ол

96-13-9

202-480-9

648

1,3-Дибромопропан-2-ол

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-Трихлоротолуен

98-07-7

202-634-5

650

α-Хлоротолуен (Бензил хлорид)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-Дибромоетан

106-93-4

203-444-5

652

Хексахлоробензен

118-74-1

204-273-9

653

Бромоетилен (Винил бромид)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-Дихлоробут-2-ен

764-41-0

212-121-8

655

Метилоксиран (Пропилен оксид)

75-56-9

200-879-2

656

(Епоксиетил)бензен (Стирен оксид)

96-09-3

202-476-7

657

1-Хлоро-2,3-епоксипропан (Епихлорохидрин)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-Хлоро-2,3-епоксипропан

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-Епокси-3-феноксипропан (Фенилглицидил етар)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-Епоксипропан-1-ол (Глицидол)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-Епокси-1-пропанол

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-Биоксиран (1,2:3,4-Диепоксибутан)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-Хлорофенил)-2-(4-флуорофенил)-[1H-1,2,4-триазол-1-ил)метил]оксиран; Епоксиконазол

133855-98-8

406-850-2

664

Хлорометил метил етар

107-30-2

203-480-1

665

2-Метоксиетанол и његов ацетат (2-Метоксиетил ацетат)

109-86-4/ 110-49-6

203-713-7/ 203-772-9

666

2-Етоксиетанол и његов ацетат (2-Етоксиетил ацетат)

110-80-5/ 111-15-9

203-804-1/ 203-839-2

667

Оксибис[хлорометан], бис(хлорометил) етар

542-88-1

208-832-8

668

2-Метоксипропанол

1589-47-5

216-455-5

669

Пропиолактон

57-57-8

200-340-1

670

Диметилкарбамоил хлорид

79-44-7

201-208-6

671

Уретан (Етил карбамат)

51-79-6

200-123-1

672

Премештен или обрисан

-

-

673

Премештен или обрисан

-

-

674

Метоксисирћетна киселина

625-45-6

210-894-6

675

Дибутил фталат

84-74-2

201-557-4

676

bis(2-Метиоксиетил) етар (Диметоксидигликол)

111-96-6

203-924-4

677

bis(2-Етилхексил) фталат (Диетилхексил фталат)

117-81-7

204-211-0

678

bis(2-Метоксиетил) фталат

117-82-8

204-212-6

679

2-Метоксипропил ацетат

70657-70-4

274-724-2

680

2-Етилхексил[[[3,5-бис(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]-метил]тио]ацетат

80387-97-9

279-452-8

681

Акриламид, осим ако није другачије наведено на другом месту у овом правилнику

79-06-1

201-173-7

682

Акрилонитрил

107-13-1

203-466-5

683

2-Нитропропан

79-46-9

201-209-1

684

Диносеб, његове соли и естри, са изузетком оних назначених на другом месту у овој листи

88-85-7

201-861-7

685

2-Нитроанизол

91-23-6

202-052-1

686

4-Нитробифенил

92-93-3

202-204-7

687

2,4-Динитротолуен;

Динитротолуен, техничке чистоће

121-14-2/ 25321-14-6

204-450-0/ 246-836-1

688

Бинапакрил

485-31-4

207-612-9

689

2-Нитронафтален

581-89-5

209-474-5

690

2,3-Динитротолуен

602-01-7

210-013-5

691

5-Нитроаценафтен

602-87-9

210-025-0

692

2,6-Динитротолуен

606-20-2

210-106-0

693

3,4-Динитротолуен

610-39-9

210-222-1

694

3,5-Динитротолуен

618-85-9

210-566-2

695

2,5-Динитротолуен

619-15-8

210-581-4

696

Динотерб, његове соли и естри

1420-07-1

215-813-8

697

Нитрофен

1836-75-5

217-406-0

698

Премештен или обрисан

-

-

699

Диазометан

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-Тетрааминоантрахинон (Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Премештен или обрисан

-

-

702

1-Метил-3-нитро-1-нитрозогуанидин

70-25-7

200-730-1

703

Премештен или обрисан

-

-

704

Премештен или обрисан

-

-

705

4,4′-Метилендианилин

101-77-9

202-974-4

706

4,4′-(4-Иминоциклохекса-2,5-диенилиденметилен) дианилин хидрохлорид

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-метиленди-о-толуидин

838-88-0

212-658-8

708

о-анизидин

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-диметоксибензидин (орто-Дианизидин) и његове соли

119-90-4

204-355-4

710

Премештен или обрисан

-

-

711

Азо боје на бази о-дианизидина

712

3,3′-Дихлоробензидин

91-94-1

202-109-0

713

Бензидин дихидрохлорид

531-85-1

208-519-6

714

[[1,1′-Бифенил]-4,4′-диил]диамониум сулфат

531-86-2

208-520-1

715

3,3′-Дихлоробензидин дихидрохлорид

612-83-9

210-323-0

716

Бензидин сулфат

21136-70-9

244-236-4

717

Бензидин ацетат

36341-27-2

252-984-8

718

3,3′-Дихлоробензидин дихидроген bis(сулфат)

64969-34-2

265-293-1

719

3,3′-Дихлоробензидин сулфат

74332-73-3

277-822-3

720

Азо боје на бази бензидина

721

4,4′-Би-о-толуидин (орто-Толидин)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-Би-о-толуидин дихидрохлорид

612-82-8

210-322-5

723

[3,3′-Диметил[1,1′-бифенил]-4,4′-диил]диамонијум bis(хидрогенсулфат)

64969-36-4

265-294-7

724

4,4′-Би-о-толуидин сулфат

74753-18-7

277-985-0

725

Боје на бази о-толидина

726

Бифенил-4-иламин (4-Аминобифенил) и његове соли

92-67-1

202-177-1

727

Азобензен

103-33-3

203-102-5

728

(Метил-ОNN-азокси)метил ацетат

592-62-1

209-765-7

729

Циклохексимид

66-81-9

200-636-0

730

2-Метилазиридин

75-55-8

200-878-7

731

Имидазолидин-2-тион (Етилен тиоуреа)

96-45-7

202-506-9

732

Фуран

110-00-9

203-727-3

733

Азиридин

151-56-4

205-793-9

734

Каптафол

2425-06-1

219-363-3

735

Карбадокс

6804-07-5

229-879-0

736

Флумиоксазин

103361-09-7

613-166-00-X

737

Тридеморф

24602-86-6

246-347-3

738

Винклозолин

50471-44-8

256-599-6

739

Флуазифоп-бутил

69806-50-4

274-125-6

740

Флусилазол

85509-19-9

014-017-00-6

741

1,3,5-Tris(оксиранилметил)-1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион (TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742

Тиоацетамид

62-55-5

200-541-4

743

Премештен или обрисан

-

-

744

Формамид

75-12-7

200-842-0

745

N-Метилацетамид

79-16-3

201-182-6

746

N-Метилформамид

123-39-7

204-624-6

747

N,N-Диметилацетамид

127-19-5

204-826-4

748

Триамид хексаметилфосфорне киселине

680-31-9

211-653-8

749

Диетил сулфат

64-67-5

200-589-6

750

Диметил сулфат

77-78-1

201-058-1

751

1,3-пропансултон

1120-71-4

214-317-9

752

Диметилсулфамоил-хлорид

13360-57-1

236-412-4

753

Сулфалат

95-06-7

202-388-9

754

Смеша 4-[[bis-(4-флуорофенил)метилзилил]метил]-4H-1,2,4-триазола и 1-[[bis-(4-флуорофенил)метилзилил]метил]-1H-1,2,4-триазола

403-250-2

755

(+/–)-тетрахидрофурфурил –(R)-2-[4-(6-хлорохиноксалин-2-илокси)фенилокси] пропионат

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-хидрокси-1-(3-изопропоксипропил)-4-метил-2-оксо-5-[4-(фенилазо) фенилазо]-1,2-дихидро-3-пиридинкарбонитрил

85136-74-9

400-340-3

757

(6-(4-хидрокси-3-(2-метоксифенилазо)-2-сулфонато-7-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2,4-диил)bis[(амино-1-метилетил)амонијум] формат

108225-03-2

402-060-7

758

Тринатријум [4′-(8-ацетиламино-3,6-дисулфонато-2-нафтилазо)-4″-(6-бензоиламино-3-сулфонато-2-нафтилазо)-бифенил-1,3′,3″,1‴-тетраолато-О,О′,О″,О‴]бакар(II)

413-590-3

759

Смеша: N-[3-хидрокси-2-(2-метилакрилоиламинометокси)пропоксиметил]-2-метилакриламид и N-2,3-bis-(2-метилакрилоиламинометокси)пропоксиметил]-2-метилакриламид и метакриламид и 2-метил-N-(2-метилакрилоиламинометоксиметил)-акриламид и N-(2,3-дихидроксипропоксиметил)-2-метилакриламид

412-790-8

760

1,3,5-Tris-[(2S i 2R)-2,3-епоксипропил]-1,3,5-триазин-2,4,6-(1H,3H,5H)-трион (Тероксирон)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Ерионит

12510-42-8

650-012-00-0

762

Азбест

12001-28-4

650-013-00-6

763

Нафта

8002-05-9

232-298-5

764

Дестилати (нафта), тешки, хидрокрековани, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64741-76-0

265-077-7

765

Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, тешки парафински, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64741-88-4

265-090-8

766

Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, лаки парафински, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64741-89-5

265-091-3

767

Резидуална уља (нафта), растварачем деасфалтована, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64741-95-3

265-096-0

768

Дестилати (нафта), растварачем рафинисани тешки нафтенски, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64741-96-4

265-097-6

769

Дестилати (нафта), растварачем рафинисани лаки нафтенски, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64741-97-5

265-098-1

770

Резидуална уља (нафта), растварачем рафинисана, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-01-4

265-101-6

771

Дестилати (нафта), глином третирани тешки парафински, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-36-5

265-137-2

772

Дестилати (нафта), глином третирани лаки парафински, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-37-6

265-138-8

773

Резидуална уља (нафта), глином третирана, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-41-2

265-143-5

774

Дестилати (нафта), глином третирани тешки нафтенски, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-44-5

265-146-1

775

Дестилати (нафта), глином третирани лаки нафтенски, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-45-6

265-147-7

776

Дестилати (нафта), обрађени водоником тешки нафтенски, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-52-5

265-155-0

777

Дестилати (нафта), обрађени водоником лаки нафтенски, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-53-6

265-156-6

778

Дестилати (нафта), обрађени водоником тешки парафински, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-54-7

265-157-1

779

Дестилати (нафта), обрађени водоником лаки парафински, ако садржe > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-55-8

265-158-7

780

Дестилати (нафта), растварачем девоскирани лаки парафински, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-56-9

265-159-2

781

Резидуална уља (нафта), обрађена водоником, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-57-0

265-160-8

782

Резидуална уља (нафта), растварачем девоскирана, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-62-7

265-166-0

783

Дестилати (нафта), растварачем девоскирани тешки нафтенски, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-63-8

265-167-6

784

Дестилати (нафта), растварачем девоскирани лаки нафтенски, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-64-9

265-168-1

785

Дестилати (нафта), растварачем девоскирани тешки парафински, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-65-0

265-169-7

786

Уље са дна (“Foots oil”)(нафта), ако садржи > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-67-2

265-171-8

787

Нафтенска уља (нафта), каталитички девоскирана, тешка, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-68-3

265-172-3

788

Нафтенска уља (нафта), каталитички девоскирана, лака, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-69-4

265-173-9

789

Парафинска уља (нафта), каталитички девоскирана, тешка, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-70-7

265-174-4

790

Парафинска уља (нафта), каталитички девоскирана, лака, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-71-8

265-176-5

791

Нафтенска уља (нафта), сложена, девоскирана, тешка, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-75-2

265-179-1

792

Нафтенска уља (нафта), сложена, девоскирана, лака, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

64742-76-3

265-180-7

793

Екстракти (нафта), тешки нафтенски дестилатни растварач, аром. конц., ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

68783-00-6

272-175-3

794

Екстракти (нафта), растварачем рафинисани тешки парафински дестилатни растварач, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

68783-04-0

272-180-0

795

Екстракти (нафта), тешки парафински дестилати, растварачем деасфалтовани, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

68814-89-1

272-342-0

796

Мазива уља (нафта), C20-50, обрађена водоником неутрална, на уљној основи, високо-вискозна, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

72623-85-9

276-736-3

797

Мазива уља (нафта), C15-30, обрађена водоником неутрална, на уљној основи, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

72623- 86-0

276-737-9

798

Мазива уља (нафта), C20-50, обрађена водоником неутрална, на уљној основи, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

72623- 87-1

276-738-4

799

Мазива уља, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

74869-22-0

278-012-2

800

Дестилати (нафта), сложени девоскирани тешки парафински, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

90640-91-8

292-613-7

801

Дестилати (нафта), сложени девоскирани лаки парафински, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

90640-92-9

292-614-2

802

Дестилати (нафта), растварачем девоскирани тешки парафински, глином третирани, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

90640-94-1

292-616-3

803

Угљоводоници, C20-50, растварачем девоскирани тешки парафински, обрађени водоником, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

90640-95-2

292-617-9

804

Дестилати (нафта), растварачем девоскирани лаки парафински, глином третирани, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

90640-96-3

292-618-4

805

Дестилати (нафта), растварачем девоскирани лаки парафински, обрађени водоником, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

90640-97-4

292-620-5

806

Екстракти (нафта), тешки нафтенски дестилатни растварач, обрађени водоником, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

90641-07-9

292-631-5

807

Екстракти (нафта), тешки парафински дестилатни растварач, обрађени водоником, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

90641-08-0

292-632-0

808

Екстракти (нафта), лаки парафински дестилатни растварач, обрађени водоником, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

90641-09-1

292-633-6

809

Резидуална уља (нафта), обрађена водоником девоскирана растварачем, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

90669-74-2

292-656-1

810

Резидуална уља (нафта), каталитички девоскирана, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

91770-57-9

294-843-3

811

Дестилати (нафта), девоскирани тешки парафински, обрађени водоником, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

91995-39-0

295-300-3

812

Дестилати (нафта), девоскирани лаки парафински, обрађени водоником, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

91995-40-3

295-301-9

813

Дестилати (нафта), хидрокрековани растварачем рафинисани, девоскирани, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

91995-45-8

295-306-6

814

Дестилати (нафта), растварачем рафинисани лаки нафтенски, обрађени водоником, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

91995-54-9

295-316-0

815

Екстракти (нафта), обрађени водоником лаки парафински дестилатни растварач, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

91995- 73-2

295-335-4

816

Екстракти (нафта), лаки нафтенски дестилатни растварач, хидродесулфуризовани, ако садрже >3% m/m DMSO екстракта

91995-75-4

295-338-0

817

Екстракти (нафта), лаки парафински дестилатни растварач, киселином третирани, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

91995-76-5

295-339-6

818

Екстракти (нафта), лаки парафински дестилатни растварач, хидродесулфуризовани, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

91995-77-6

295-340-1

819

Екстракти (нафта), лаки вакуум плинско уљни растварач, обрађени водоником, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

91995-79-8

295-342-2

820

Уље са дна (“Foots oil”) (nafta), обрађено водоником, ако садржи > 3 % m/m DMSO екстракта

92045-12-0

295-394-6

821

Мазива уља (нафта), C17-35, растварачем екстрахована, девоскирана, обрађена водоником, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

92045-42-6

295-423-2

822

Мазива уља (нафта), хидрокрекована неароматична, растварачем депарафинисана, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

92045-43-7

295-424-8

823

Резидуална уља (нафта), хидрокрекована киселином третирана растварачем девоскирана, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

92061-86-4

295-499-7

824

Парафинска уља (нафта), растварачем рафинисана девоскирана тешка, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

92129-09-4

295-810-6

825

Екстракти (нафта), тешки парафински дестилатни растварач, глином третирани, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

92704- 08-0

296-437-1

826

Мазива уља (нафта), базна уља, парафинска, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

93572-43-1

297-474-6

827

Екстракти (нафта), тешки нафтенски дестилатни растварач, хидродесулфуризовани, ако садрже >3% m/m DMSO екстракта

93763-10-1

297-827-4

828

Екстракти (нафта), растварачем девоскирани тешки парафински дестилатни растварач, хидродесулфуризовани, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

93763-11-2

297-829-5

829

Угљоводоници, хидрокрековани парафински дестилациони остаци, растварачем девоскирани, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

93763-38-3

297-857-8

830

Уље са дна (“Foots oil”) (нафта), киселином третирано, ако садржи > 3 % m/m DMSO екстракта

93924-31-3

300-225-7

831

Уље са дна (“Foots oil”) (нафта), глином третирано, ако садржи > 3 % m/m DMSO екстракта

93924-32-4

300-226-2

832

Угљоводоници, C20-50, хидрогенација уљног остатка, вакуумски дестилат, ако садржи > 3 % m/m DMSO екстракта

93924- 61-9

300-257-1

833

Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, обрађени водоником тешки, хидрогеновани, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

94733-08-1

305-588-5

834

Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, хидрокрековани лаки, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

94733-09-2

305-589-0

835

Мазива уља (нафта), C18-40, на бази растварачем девоскираног хидрокрекованог дестилата, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

94733-15-0

305-594-8

836

Мазива уља (нафта), C18-40, на бази растварачем девоскираног хидрогенованог рафината, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

94733-16-1

305-595-3

837

Угљоводоници, C13-30, ароматима богат, растварачем екстрахован нафтенски дестилат, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

95371-04-3

305-971-7

838

Угљоводоници, C16-32, ароматима богат, растварачем екстрахован нафтенски дестилат, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

95371-05-4

305-972-2

839

Угљоводоници, C37-68, девоскирани деасфалтирани, водоником обрађени остаци вакуум дестилације, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

95371-07-6

305-974-3

840

Угљоводоници, C37-68, водоником обрађени деасфалтирани остаци вакуум дестилације, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

95371-08-7

305-975-9

841

Дестилати (нафта), хидрокрековани растварачем рафинисани лаки, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

97488-73-8

307-010-7

842

Дестилати (нафта), растварачем рафинисани хидрогеновани тешки, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

97488-74-9

307-011-2

843

Мазива уља (нафта), C18-27, хидрокрекована растварачем девоскирана, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

97488-95-4

307-034-8

844

Угљоводоници, C17-30, водоником обрађени, растварачем деасфалтовани остатак атмосферске дестилације, лака фракција дестилације, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

97675-87-1

307-661-7

845

Угљоводоници, C17-40, водоником обрађени, растварачем деасфалтовани остатак вакуум дестилације, лака фракција дестилације, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

97722-06-0

307-755-8

846

Угљоводоници, C13-27, растварачем екстраховани лаки нафтенски, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

97722-09-3

307-758-4

847

Угљоводоници, C14-29, растварачем екстраховани лаки нафтенски, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

97722-10-6

307-760-5

848

Уље са дна (“Foots oil”) (нафта), угљеником третирано, ако садржи > 3 % m/m DMSO екстракта

97862-76-5

308-126-0

849

Уље са дна (“Foots oil”) (нафта), третирано силицијумовом киселином, ако садржи > 3 % m/m DMSO екстракта

97862-77-6

308-127-6

850

Угљоводоници, C27-42, деароматизовани, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

97862-81-2

308-131-8

851

Угљоводоници, C17-30, водоником обрађени дестилати, лака фракција дестилације, ако садрже > 3 % m/m DMSO eкстракта

97862-82-3

308-132-3

852

Угљоводоници, C27-45, нафтенска фракција вакуум дестилације, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

97862-83-4

308-133-9

853

Угљоводоници, C27-45, деароматизовани, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

97926-68-6

308-287-7

854

Угљоводоници, C20-58, обрађени водоником, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

97926-70-0

308-289-8

855

Угљоводоници, C27-42, нафтенски, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

97926-71-1

308-290-3

856

Екстракти (нафта), лаки парафински дестилатни растварач, обрађени угљеником, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

100684-02-4

309-672-2

857

Екстракти (нафта), лаки парафински дестилатни растварач, третирани глином, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

100684- 03-5

309-673-8

858

Екстракти (нафта), лаки вакуум, плинско уљни растварач, обрађени угљеником, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

100684-04-6

309-674-3

859

Екстракти (нафта), лаки вакуум, плинско уљни растварач, третирани глином, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

100684-05-7

309-675-9

860

Резидуална уља (нафта), обрађена угљеником девоскирана растварачем, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

100684-37-5

309-710-8

861

Резидуална уља (нафта), третирана глином девоскирана растварачем, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

100684- 38-6

309-711-3

862

Мазива уља (нафта), C>25, растварачем екстрахована, деасфалтована, девоскирана, хидрогенована, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

101316-69-2

309-874-0

863

Мазива уља (нафта), C17-32, растварачем екстрахована, девоскирана, хидрогенована, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

101316-70-5

309-875-6

864

Мазива уља (нафта), C20-35, растварачем екстрахована, девоскирана, хидрогенована, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

101316-71-6

309-876-1

865

Мазива уља (нафта), C24-50, растварачем екстрахована, девоскирана, хидрогенована, ако садрже > 3 % m/m DMSO екстракта

101316-72-7

309-877-7

866

Дестилати (нафта), слађена средња фракција, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

64741-86-2

265-088-7

867

Гасна уља (нафта), растварачем рафинисана, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

64741-90-8

265-092-9

868

Дестилати (нафта), растварачем рафинисана средња фракција, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

64741-91-9

265-093-4

869

Гасна уља (нафта), третирана киселином, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

64742-12-7

265-112-6

870

Дестилати (нафта), киселином третирана средња фракција, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

64742-13-8

265-113-1

871

Дестилати (нафта), киселином третирани лаки, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

64742-14-9

265-114-7

872

Гасна уља (нафта), хемијски неутрализована, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

64742-29-6

265-129-9

873

Дестилати (нафта), хемијски неутрализована средња фракција, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

64742-30-9

265-130-4

874

Дестилати (нафта), глином третирана средња фракција, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

64742-38-7

265-139-3

875

Дестилати (нафта), водоником обрађена средња фракција, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

64742-46-7

265-148-2

876

Гасна уља (нафта), хидродесулфуризована, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

64742-79-6

265-182-8

877

Дестилати (нафта), хидродесулфуризована средња фракција, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

64742-80-9

265-183-3

878

Дестилати (нафта), остатак са фракционе колоне за каталитички реформинг, фракција са високом тачком кључања, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

68477-29-2

270-719-4

879

Дестилати (нафта), остатак са фракционе колоне за каталитички реформинг, фракција са средњом тачком кључања, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

68477-30-5

270-721-5

880

Дестилати (нафта), остатак са фракционе колоне за каталитички реформинг, фракција са ниском тачком кључања, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

68477-31-6

270-722-0

881

Алкани, C12-26-разгранати и линеарни, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

90622-53-0

292-454-3

882

Дестилати (нафта), високо рафинисана средња фракција, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

90640-93-0

292-615-8

883

Дестилати (нафта), каталитички реформинг, тешки ароматски концентрат, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

91995-34-5

295-294-2

884

Гасна уља, парафинска, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

93924-33-5

300-227-8

885

Примарни бензин (нафта), растварачем рафинисана хидродесулфуризована тешка, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

97488-96-5

307-035-3

886

Угљоводоници, C16-20, водоником обрађен средњи дестилат, лаки дестилати, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

97675- 85-9

307-659-6

887

Угљоводоници, C12-20, водоником обрађени парафински, лаки дестилати, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

97675-86-0

307-660-1

888

Угљоводоници, C11-17, растварачем екстраховани лаки нафтенски, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

97722-08-2

307-757-9

889

Гасна уља, обрађена водоником, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

97862-78-7

308-128-1

890

Дестилати (нафта), угљеником обрађени лаки парафински, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

100683-97-4

309-667-5

891

Дестилати (нафта), средњи парафински, угљеником обрађени, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

100683-98-5

309-668-0

892

Дестилати (нафта), средњи парафински, третирани глином, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

100683-99-6

309-669-6

893

Масти за подмазивање, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

74869-21-9

278-011-7

894

Меки парафински восак – гач (нерафинисани параф. восак са високим садржајем уља), осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

64742-61-6

265-165-5

895

Меки парафински восак – гач, третиран киселином, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

90669-77-5

292-659-8

896

Меки парафински восак – гач, третиран глином, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

90669-78-6

292-660-3

897

Меки парафински восак – гач, обрађен водоником, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

92062-09-4

295-523-6

898

Меки парафински восак – гач, ниске тачке топљења, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

92062-10-7

295-524-1

899

Меки парафински восак – гач, ниске тачке топљења, обрађен водоником, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

92062-11-8

295-525-7

900

Меки парафински восак – гач, ниске тачке топљења, обрађен угљеником, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

97863-04-2

308-155-9

901

Меки парафински восак – гач, ниске тачке топљења, третиран глином, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

97863-05-3

308-156-4

902

Меки парафински восак – гач, ниске тачке топљења, третиран силицијумовом киселином, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

97863-06-4

308-158-5

903

Меки парафински восак – гач‚ обрађен угљеником, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

100684-49-9

309-723-9

904

Вазелин, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

8009-03-8

232-373-2

905

Вазелин (нафта), оксидовани, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

64743-01-7

265-206-7

906

Вазелин (нафта), третиран алуминијум-оксидом, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

85029-74-9

285-098-5

907

Вазелин (нафта), обрађен водоником, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

92045-77-7

295-459-9

908

Вазелин (нафта), обрађен угљеником, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

97862-97-0

308-149-6

909

Вазелин (нафта), третиран силицијумовом киселином, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

97862-98-1

308-150-1

910

Вазелин (нафта), третиран глином, осим ако је целокупна историја рафинисања позната и ако се може показати да супстанца из које се добија није канцерогена

100684-33-1

309-706-6

911

Дестилати (нафта), лаки каталитички крековани

64741-59-9

265-060-4

912

Дестилати (нафта), средњи каталитички крековани

64741-60-2

265-062-5

913

Дестилати (нафта), лаки термички крековани

64741-82-8

265-084-5

914

Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани лаки каталитички крековани

68333-25-5

269-781-5

915

Дестилати (нафта), лаки паром крековани примарни бензин

68475-80-9

270-662-5

916

Дестилати (нафта), крековани, парно крековани дестилати нафте

68477-38-3

270-727-8

917

Гасна уља (нафта), парно крекована

68527-18-4

271-260-2

918

Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани термички крековани средњи

85116-53-6

285-505-6

919

Гасно уље (нафта), термички крековано, хидродесулфуризовано

92045-29-9

295-411-7

920

Остаци (нафта), обрађени водоником, парно крековани примарни бензин

92062-00-5

295-514-7

921

Остаци (нафта), парно крекована дестилација примарног бензина

92062-04-9

295-517-3

922

Дестилати (нафта), лаки каталитички крековани, термички разграђени

92201-60-0

295-991-1

923

Остаци (нафта), парно крекован топлоти изложен примарни бензин

93763-85-0

297-905-8

924

Плинска уља (нафта), лака, вакуум, термички крекована, хидродесулфуризована

97926-59-5

308-278-8

925

Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани, средња коксна фракција

101316-59-0

309-865-1

926

Дестилати (нафта), тешки паром крековани

101631-14-5

309-939-3

927

Остаци (нафта), колона за атмосферску дестилацију

64741-45-3

265-045-2

928

Гасна уља (нафта), тешка, вакуум

64741-57-7

265-058-3

929

Дестилати (нафта), тешки каталитички крековани

64741-61-3

265-063-0

930

Пречишћена уља (нафта), каталитички крекована

64741-62-4

265-064-6

931

Остаци (нафта), са фракционе колоне за каталички реформинг

64741-67-9

265-069-3

932

Остаци (нафта), хидрокрековани

64741-75-9

265-076-1

933

Остаци (нафта), термички крековани

64741-80-6

265-081-9

934

Дестилати (нафта), тешки термички крековани

64741-81-7

265-082-4

935

Плинска уља (нафта), обрађена водоником, вакуум

64742-59-2

265-162-9

936

Остаци (нафта), хидродесулфуризовани, колона за атмосферску дестилацију

64742-78-5

265-181-2

937

Гасна уља (нафта), хидродесулфуризована, тешка, вакуум

64742-86-5

265-189-6

938

Остаци (нафта), парно крековани

64742-90-1

265-193-8

939

Остаци (нафта), атмосферски

68333-22-2

269-777-3

940

Пречишћена уља (нафта), хидродесулфуризована, каталитички крекована

68333-26-6

269-782-0

941

Дестилати (нафта), хидродесулфуризована, средња каталитички крекована

68333-27-7

269-783-6

942

Дестилати (нафта), хидродесулфуризована, тешка каталитички крекована

68333-28-8

269-784-1

943

Лож уље, остаци-примарна плинска уља, висок садржај сумпора

68476-32-4

270-674-0

944

Лож уље, остатак

68476-33-5

270-675-6

945

Остаци (нафта), са фракционе колоне за каталички реформинг, дестилациони остатак

68478-13-7

270-792-2

946

Остаци (нафта), тешко коксно плинско уље и вакуум плинско уље

68478-17-1

270-796-4

947

Остаци (нафта), тешко коксно уље и лако вакуум уље

68512-61-8

270-983-0

948

Остаци (нафта), лаки вакуум

68512-62-9

270-984-6

949

Остаци (нафта), паром крековани лаки

68513-69-9

271-013-9

950

Лож уље, Nо 6

68553-00-4

271-384-7

951

Остаци (нафта), постројење за дестилацију, низак садржај сумпора

68607-30-7

271-763-7

952

Плинска уља (нафта), тешка атмосферска

68783-08-4

272-184-2

953

Остаци (нафта), пречишћивач коксног гаса, садржи аромате са кондензованим прстеновима

68783-13-1

272-187-9

954

Дестилати (нафта), вакуум остаци нафте

68955-27-1

273-263-4

955

Остаци (нафта), паром крековани, смоласти

68955-36-2

273-272-3

956

Дестилати (нафта), средњи вакуум

70592-76-6

274-683-0

957

Дестилати (нафта), лаки вакуум

70592-77-7

274-684-6

958

Дестилати (нафта), вакуум

70592-78-8

274-685-1

959

Гасна уља (нафта), хидродесулфуризована коксна тешка вакуум

85117-03-9

285-555-9

960

Остаци (нафта), паром крековани, дестилати

90669-75-3

292-657-7

961

Остаци (нафта), вакуум, лаки

90669-76-4

292-658-2

962

Лож уље, тешко, висок садржај сумпора

92045-14-2

295-396-7

963

Остаци (нафта), каталитички крековани

92061-97-7

295-511-0

964

Дестилати (нафта), средњи каталитички крековани, термички разграђени

92201-59-7

295-990-6

965

Резидуална уља (нафта)

93821-66-0

298-754-0

966

Остаци (нафта), паром крековани, термички третирани

98219-64-8

308-733-0

967

Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани укупни средњи

101316-57-8

309-863-0

968

Дестилати (нафта), лаки парафински

64741-50-0

265-051-5

969

Дестилати (нафта), тешки парафински

64741-51-1

265-052-0

970

Дестилати (нафта), лаки нафтенски

64741-52-2

265-053-6

971

Дестилати (нафта), тешки нафтенски

64741-53-3

265-054-1

972

Дестилати (нафта), киселином третирани тешки нафтенски

64742-18-3

265-117-3

973

Дестилати (нафта), киселином третирани лаки нафтенски

64742-19-4

265-118-9

974

Дестилати (нафта), киселином третирани тешки парафински

64742-20-7

265-119-4

975

Дестилати (нафта), киселином третирани лаки парафински

64742-21-8

265-121-5

976

Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани тешки парафински

64742-27-4

265-127-8

977

Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани лаки парафински

64742-28-5

265-128-3

978

Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани тешки нафтенски

64742-34-3

265-135-1

979

Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани лаки нафтенски

64742-35-4

265-136-7

980

Екстракти (нафта) лаки нафтенски дестилатни растварач

64742-03-6

265-102-1

981

Екстракти (нафта) тешки парафински дестилатни растварач

64742-04-7

265-103-7

982

Екстракти (нафта) лаки парафински дестилатни растварач

64742-05-8

265-104-2

983

Екстракти (нафта) тешки нафтенски дестилатни растварач

64742-11-6

265-111-0

984

Екстракти (нафта) лаки вакуум плинско уљни растварач

91995-78-7

295-341-7

985

Угљоводоници, С26-55, богати ароматима

97722-04-8

307-753-7

986

Динатријум 3,3′-[[1,1′-бифенил]-4,4′-диилбис(азо)] bis(4-аминонафтален-1- сулфонат)

573-58-0

209-358-4

987

Динатријум 4-амино-3-[[4′-[(2,4-диаминофенил)азо] [1,1′-бифенил]-4-ил]азо]-5-хидрокси-6-(фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат

1937-37-7

217-710-3

988

Тетранатријум 3,3′-[[1,1′-бифенил]-4,4′-диилbis(азо)]bis[5-амино-4- хидроксинафтален-2,7-дисулфонат]

2602-46-2

220-012-1

989

4-о-толилазо-о-толуидин

97-56-3

202-591-2

990

4-аминоазобензен

60-09-3

200-453-6

991

Динатријум[5-[[4′-[[2,6-дихидрокси-3-[(2-хидрокси-5-сулфофенил)азо]фенил]азо][1,1′-бифенил]-4-ил]азо]салицилато(4-)]купрат(2-)

16071-86-6

240-221-1

992

Резорцинол диглицидил етар

101-90-6

202-987-5

993

1,3-дифенилгуанидин

102-06-7

203-002-1

994

Хептахлор-епоксид

1024-57-3

213-831-0

995

4-нитрозофенол

104-91-6

203-251-6

996

Карбендазим

10605-21-7

234-232-0

997

Алил глицидил етар

106-92-3

203-442-4

999

Хлороацеталдехид

107-20-0

203-472-8

999

Хексан

110-54-3

203-777-6

1000

2-(2-метоксиетокси)етанол (Диетилен гликол монометил етар; DEGME)

111-77-3

203-906-6

1001

(+/-)-2(2,4-Дихлорофенил)-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропил-1,1,2,2-тетрафлуороетилетар (Тетраконазол – ISO)

112281-77-3

407-760-6

1002

4-[4-(1,3-Дихидроксипроп-2-ил)фениламино]-1,8-дихидрокси-5-нитроантрахинон

114565-66-1

406-057-1

1003

5,6,12,13-Тетрахлороантра(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)диизохинолин-1,3,8,10(2H,9H)-тетрон

115662-06-1

405-100-1

1004

Tris(2-Хлороетил)фосфат

115-96-8

204-118-5

1005

4’-Етокси-2-бензимидазоланилид

120187-29-3

407-600-5

1006

Никл дихидроксид

12054-48-7

235-008-5

1007

N,N-Диметиланилин

121-69-7

204-493-5

1008

Симазин

122-34-9

204-535-2

1009

Bis(циклопентадиенил)-bis(2,6-дифлуоро-3-(пирол-1-ил)-фенил) титанијум

125051-32-3

412-000-1

1010

N,N,N’,N’-Тетраглицидил-4-4’-диамино-3,3’-диетилдифенилметан

130728-76-6

410-060-3

1011

Диванадијум пентоксид

1314-62-1

215-239-8

1012

Пентахлорфенол и његове алкалне соли

87-86-5/131-52-2/7778-73-6

201-778-6/ 205-025-2/ 231-911-3

1013

Фосфамидон

13171-21-6

236-116-5

1014

N-(Трихлорметилтио)фталамид (Фолпет – ISO)

133-07-03

205-088-6

1015

N-2-Нафтиланилин

135-88-6

205-223-9

1016

Зирам

137-30-4

205-288-3

1017

1-Бромo-3,4,5-трифлуоробензен

138526-69-9

418-480-9

1018

Пропазин

139-40-2

205-359-9

1019

3-(4-Хлорофенил)-1,1-диметилуронијум трихлороацетат; монурон-TCA

140-41-0

006-043-00-1

1020

Изоксафлутол

141112-29-0

606-054-00-7

1021

Крезоксим-метил

143390-89-0

607-310-00-0

1022

Хлордекон

143-50-0

205-601-3

1023

9-Винилкарбазол

1484-13-5

216-055-0

1024

2-Етилхексанска киселина

149-57-5

205-743-6

1025

Монурон

150-68-5

205-766-1

1026

Морфолин-4-карбонил хлорид

15159-40-7

239-213-0

1027

Даминозид

1596-84-5

216-485-9

1028

Алахлор (ISO)

15972-60-8

240-110-8

1029

UVCB производи кондензације: тетракис-хидроксиметлфосфонијум хлорид, уреа и алкиламин дестилованих хидрогенованих C16-18 добијених из лоја

166242-53-1

422-720-8

1030

Joксинил и јониксил октаноат (ISO)

1689-83-4/ 3861-47-0

216-881-1/ 223-375-4

1031

Бромоксинил (ISO) (3,5-Дибромo-4-хидроксибензонитрил) и Бромоксинил хептаноат (ISO)

1689-84-5/ 56634-95-8

216-882-7/ 260-300-4

1032

2,6-Дибромо-4-цијанофенил октаноат

1689-99-2

216-885-3

1033

Премештен или обрисан

-

-

1034

5-хлоро-1,3-дихидро-2H-индол-2-он

17630-75-0

412-200-9

1035

Беномил

17804-35-2

241-775-7

1036

Хлорталонил

1897-45-6

217-588-1

1037

N’-(4-Хлоро-о-толил)-N,N-диметилформамидин монохидрохлорид

19750-95-9

243-269-1

1038

4,4’-Метиленbis(2-етиланилин)

19900-65-3

243-420-1

1039

Валинамид

20108-78-5

402-840-7

1040

[(p-Толилокси)метил]оксиран

2186-24-5

218-574-8

1041

[(m-Толилокси)метил]оксиран

2186-25-6

218-575-3

1042

2,3-Епоксипропил о-толил етар

2210-79-9

218-645-3

1043

[(Толилокси)метил]оксиран, крезил глицидил етар

26447-14-3

247-711-4

1044

Ди-алат

2303-16-4

218-961-1

1045

Бензил 2,4-дибромбутаноат

23085-60-1

420-710-8

1046

Трифлуоројодометан

2314-97-8

219-014-5

1047

Тиофанат-метил

23564-05-8

245-740-7

1048

Додекахлорпентацикло[5.2.1.02,6.03,9.05,8]декан (Мирекс)

2385-85-5

219-196-6

1049

Пропизамид

23950-58-5

245-951-4

1050

Бутил глицидил етар

2426-08-6

219-376-4

1051

2,3,4-Трихлоробут-1-ен

2431-50-7

219-397-9

1052

Кинометионат

2439-01-2

219-455-3

1053

(R)-α-Фенилетиламонијум (-)-(1R,2S)-(1,2-епоксипропил)фосфонат монохидрат

25383-07-7

418-570-8

1054

5-Етокси-3-трихлорометил-1,2,4-тиадиазол (Етридиазол – ISO)

2593-15-9

219-991-8

1055

Disperse Yellow 3

2832-40-8

220-600-8

1056

1,2,4-Триазол

288-88-0

206-022-9

1057

Алдрин (ISO)

309-00-2

206-215-8

1058

Диурон (ISO)

330-54-1

206-354-4

1059

Линурон (ISO)

330-55-2

206-356-5

1060

Никл карбонат

3333-67-3

222-068-2

1061

3-(4-Изопропилфенил)-1,1-диметил уреа (Изопротурон – ISO)

34123-59-6

251-835-4

1062

Ипродион

367634-19-7

253-178-9

1063

Премештен или обрисан

-

-

1064

5-(2,4-Диоксо-1,2,3,4-тетрахидропиримидин)-3-флуоро-2-хидроксиметилтетрахидрофуран

41107-56-6

415-360-8

1065

Кротоналдехид

4170-30-3

224-030-0

1066

Хексахидроциклопента(c)пирол-1-(1H)-амонијум N-етоксикарбонил-N-(p-олилсулфонил)азанид

418-350-1

1067

4,4’- Карбонимидоилbis[N,N- диметиланилин] и његове соли

492-80-8

207-762-5

1068

DNOC (ISO)

534-52-1

208-601-1

1069

Толуидинхидро хлорид

540-23-8

208-740-8

1070

Толуидин сулфат (1:1)

540-25-0

208-741-3

1071

2-(4-Tert-бутилфенил)етанол

5406-86-0

410-020-5

1072

Фентион

55-38-9

200-231-9

1073

Хлордан, чист

57-74-9

200-349-0

1074

Хексан-2-он (метил бутил кетон)

591-78-6

209-731-1

1075

Фенаримол

60168-88-9

262-095-7

1076

Ацетамид

60-35-5

200-473-5

1077

N-Циклохексил-N-метокси-2,5-диметил-3-фурамид (Фурмециклокс – ISO)

60568-05-0

262-302-0

1078

Диелдрин

60-57-1

200-484-5

1079

4,4’-Изобутилетилидендифенол

6807-17-6

401-720-1

1080

Хлордимеформ

6164-98-3

228-200-5

1081

Амитрол

61-82-5

200-521-5

1082

Карбарил

63-25-2

200-555-0

1083

Дестилати (нафта) лаки, хидрокрековани

64741-77-1

265-078-2

1084

1-Етил-1-метилморфолинијум бромид

65756-41-4

612-182-00-4

1085

(3-Хлорофенил)-(4-метокси-3-нитрофенил)метанон

66938-41-8

423-290-4

1086

Горива, дизел,осим ако је позната целокупна историја рафинације и ако се може доказати да супстанца из које је добијен није канцерогена

68334-30-5

269-822-7

1087

Лож уље, бр.2

68476-30-2

270-671-4

1088

Лож уље, бр.4

68476-31-3

270-673-5

1089

Гориво, дизел, бр.2

68476-34-6

270-676-1

1090

2,2-Дибромо-2-нитроетанол

69094-18-4

412-380-9

1091

1-Етил-1-метилпиролидиниjум бромид

69227-51-6

612-183-00-X

1092

Монокротофос

6923-22-4

230-042-7

1093

Никл

7440-02-0

231-111-4

1094

Бромометан (Метил бромид – ISO)

74-83-9

200-813-2

1095

Хлорометан (Метил хлорид)

74-87-3

200-817-4

1096

Јодометан (Метил јодид)

74-88-4

200-819-5

1097

Бромоетан (Етил бромид)

74-96-4

200-825-8

1098

Хептахлор

76-44-8

200-962-3

1099

Фентин хидроксид

76-87-9

200-990-6

1100

Никл сулфат

7786-81-4

232-104-9

1101

3,5,5-Триметилциклохекс-2-енон (Изофорон)

78-59-1

201-126-0

1102

2,3-Дихлоропропен

78-88-6

201-153-8

1103

Флуазифоп-P-бутил (ISO)

79241-46-6

607-305-00-3

1104

(S)-2,3-Дихидро-1H-индол-карбонска киселина

79815-20-6

410-860-2

1105

Токсафен

8001-35-2

232-283-3

1106

(4-Хидразинофенил)-N-метилметансулфонамид хидрохлорид

81880-96-8

406-090-1

1107

CI Solvent yellow 14

842-07-09

212-668-2

1108

Хлозолинат

84332-86-5

282-714-4

1109

Алкани, C10-13, хлоро

85535-84-8

287-476-5

1110

Премештен или обрисан

-

-

1111

2,4,6- Трихлорофенол

88-06-2

201-795-9

1112

Диетилкарбамоил-хлорид

88-10-8

201-798-5

1113

1-Винил-2-пиролидон

88-12-0

201-800-4

1114

Миклобутанил (ISO); 2-(4-хлорофенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)хексаннитрил

88671-89-0

410-400-0

1115

Фентин ацетат

900-95-8

212-984-0

1116

Бифенил-2-иламин

90-41-5

201-990-9

1117

Trans-4-Cikloheksil-L-пролин монохидрохлорид

90657-55-9

419-160-1

1118

2-Метил-m-фенилен диизоцијанат (Толуен 2,6-диизоцијанат)

91-08-7

202-039-0

1119

4-Метил-m-фенилен диизоцијанат (Толуен 2,4-диизоцијанат)

584-84-9

209-544-5

1120

m-Толилиден диизоцијанат (Толуен диизоцијанат)

26471-62-5

247-722-4

1121

Горива, гориво за млазне авионе, угаљ, екстракција растварачима, хидрокрекована, хидрогенована

302-694-3

1122

Горива, дизел, угаљ, екстракција растварачима, хидрокрекована, хидрогенована

302-695-9

1123

Смола, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена

61789-60-4

263-072-4

1124

2-Бутанон оксим

96-29-7

202-496-6

1125

Угљоводоници, C16-20, растварачем девоскирани, хидрокрековани парафински остаци при дестилацији

97675-88-2

307-662-2

1126

α,α-Дихлоротолуен

98-87-3

202-709-2

1127

Минерална вуна, са изузетком оних наведених на другом месту у овом Прилогу [вештачка (силикатна) влакна са насумичном орјентацијом са садржајем алкалних и земноалкалних оксида (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) већим од 18% масе]

1128

Реакциони производи ацетофенона, формалдехида, циклохексиламина, метанола и сирћетне киселине

406-230-1

1129

Премештен или обрисан

-

-

1130

Премештен или обрисан

-

-

1131

Тринатријум bis(7-ацетамидо-2-(4-нитро-2-оксидофенилазо)-3-сулфонато-1-нафтолато)хромат(1-)

400-810-8

1132

Смеша: 4-алил-2,6-bis(2,3-епоксипропил)фенол, 4-алил-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-алил-2,6-bis(2,3-епоксипропил)-фенокси)2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)-фенокси-2-хидроксипропил-2-(2,3-епокиспропил)фенол, 4-алил-6-(3-(4-алил-2,6-bis(2,3-епоскипропил)фенокси)-2-хидроксипропил)-2-(2,3-епоскипропил)фенокси)фенол и 4-алил-6-(3-(6-(3-(4-алил-2,6-bis(2.3-епоксипропил)-фенокси)-2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)-фенокси)2-хидроксипропил)-2-(2,3-епоксипропил)фенол

417-470-1

1133

Уље корена костус (Saussurea lappa Clarke), када се користи као мирисни састојак

8023-88-9

1134

7-Етокси-4-метилкумарин, када се користи као мирисна компонента

87-05-8

201-721-5

1135

Хексахидрокумарин, када се користи као мирисни састојак

700-82-3

211-851-4

1136

Лучење Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (Перу балзам, сирови), када се користи као мирисни састојак

8007-00-9

232-352-8

1137

Изобутил нитрит

542-56-3

208-819-7

1138

Изопрен (стабилизован); (2-метил-1,3-бутадиен)

78-79-5

201-143-3

1139

1-Бромопропан; (n-пропил бромид)

106-94-5

203-445-0

1140

Хлоропрен (стабилизован); (2-хлоробута-1,3-диен)

1126-99-8

204-818-0

1141

1,2,3-Трихлоропропан

96-18-4

202-486-1

1142

Етилен гликол диметил етар (EGDME)

110-71-4

203-794-9

1143

Динокап (ISO)

39300-45-3

254-408-0

1144

Диаминотолуен, технички производ – смеша [4-метил-m-фенилендиамин]-а (1) и [2-метил -m -фенилендиамин]-а (2) Метил-фенилендиамин

25376-45-8

246-910-3

1145

p-Хлоробензотрихлорид

5216-25-1

226-009-1

1146

Дифенилетар; октабромо дериват

32536-52-0

251-087-9

1147

1.2-Bis(2-метоксиетокси)етан

триетилен гликол диметил етар (TEGDME)

112-49-2

203-977-3

1148

Тетрахидротиопиран-3-карбоксалдехид

61571-06-0

407-330-8

1149

4,4’-bis(диметиламино)бензофенон (Миклеров кетон)

90-94-8

202-027-5

1150

Оксиранметанол, 4-метилбезен-сулфонат, (S)-

70987-78-9

417-210-7

1151

1,2-Бензендикарбонска киселина, дипентил естар, рачваст и линеаран [1]

n-пентил-изопентил фталат [2]

ди-n-пентил фталат [3]

диизопентилфталат [4]

84777-06-0[1]

– [2]

131-18-0 [3] 605-50-5[4]

284-032-2

205-017-9

210-088-4

1152

Бензил бутил фталат (BBP)

85-68-7

201-622-7

1153

1,2-Бензендикарбонска киселина ди-C7-11, рачвасти и линеарни алкил естри

68515-42-4

271-084-6

1154

Смеша: динатријум 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етоксикарбонил-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-ил)пента-2,4-диенилиден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил)бензенсулфонат и тринатријум 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етоксикарбонил-5-оксидо-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-ил)пента-2,4-диенилиден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил)бензенсулфонат

402-660-9

1155

(Метиленbis(4,1-фениленазо(1-(3-(диметиламино)пропил)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксопиридин-5,3-диил)))-1,1’-дипиридин дихлорид дихидрохлорид

401-500-5

1156

2-[2-Хидрокси-3-(2-хлорофенил) карбамоил-1-нафтилазо)]-7-[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-2-[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-карбамоил-1-нафтилазо]-7-[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-карбамоил-1-нафтилазо]флуорен-9-он

420-580-2

1157

Азафенидин

68049-83-2

1158

2,4,5-Триметиланилин [1]

2,4,5-триметиланилин хидрохлорид [2]

137-17-7 [1] 21436-97-5[2]

205-282-0

1159

4,4’-тиодианилин и његове соли

139-65-1

205-370-9

1160

4,4’-оксидианилин (p-аминофенил етар) и његове соли

101-80-4

202-977-0

1161

N,N,N’,N’-тетраметил-4,4’- метилендианилин

101-61-1

202-959-2

1162

6-метокси-m-толуидин; (p-крезидин)

120-71-8

204-419-1

1163

3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oksazolidin

143860-04-2

421-150-7

1164

Смеша: 1,3,5 tris(3-аминометилфенил)-1,3,5-(1H,3H,5H)-триазин-2,4,6-трион и смеша олигомера 3,5-bis(3-аминометилфенил)-1-поли[3,5-bis(3-аминометилфенил)-2,4,6-триоксо-1,3,5-(1H,3H,5H)-триазин -1-ил]-1,3,5-(1H,3H,5H)-триазин-2,4,6-трион

421-550-1

1165

2-Нитротолуен

88-72-2

201-853-3

1166

Трибутил фосфат

126-73-8

204-800-2

1167

Нафтален

91-20-3

202-049-5

1168

Нонилфенол [1]

4-нонилфенол, разгранат [2]

25154-52-3 [1]

84852-15-3 [2]

246-672-0

284-325-5

1169

1,1,2-Трихлороетан

79-00-5

1170

Премештен или обрисан

-

-

1171

Премештен или обрисан

-

-

1172

Алил хлорид; (3-хлоропропен)

107-05-1

203-457-6

1173

1,4-Дихлоробензен; (p-дихлоробензен)

106-46-7

203-400-5

1174

Bis(2-хлороетил)етар

111-44-4

203-870-1

1175

Фенол

108-95-2

203-632-7

1176

Бисфенол А (4,4’-изопропилидендифенол)

80-05-7

201-245-8

1177

Триоксиметилен (1,3,5-триоксан)

110-88-3

203-812-5

1178

Пропаргит (ISO)

2312-35-8

219-006-1

1179

1-Хлоро-4-нитробензен

100-00-5

202-809-6

1180

Молинат (ISO)

2212-67-1

218-661-0

1181

Фенпропиморф (ISO)

67564-91-4

266-719-9

--------

Премештен или обрисан

-

-

1183

Метил изоцијанат

624-83-9

210-866-3

1184

N,N-Диметианилинијум тетракис(пентафлуорфенил)борат

118612-00-3

422-050-6

1185

O,O’-(Етилметилсилилен) ди[(4-метилпентан-2-он)оксим]

421-870-1

1186

2:1 мешавина: 4-(7-хидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинол-4-ил-tris(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтанен-1-сулфонат) и 4-(7-хидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинол bis(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтален-1-сулфонат)

140698-96-0

414-770-4

1187

Мешавина: производ реакције 4,4’-метиленbis[2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-нафталенсулфонат (1:2) и производ реакције 4,4’-метиленbis[2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафталенсулфонат (1:3)

417-980-4

1188

Малахит зелено хидрохлорид [1]

Малахит зелено оксалат [2]

569-64-2 [1]

18015-76-4 [2]

209-322-8

241-922-5

1189

1-(4-Хлорофенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол

107534-96-3

403-640-2

1190

5-(3-Бутирил-2,4,6-триметилфенил)-2-[1-(етоксиимино)пропил]-3-хидроксициклохекс-2-ен-1-он

138164-12-1

414-790-3

1191

trans-4-фенил-L-пролин

96314-26-0

416-020-1

1192

Премештен или обрисан

-

-

1193

Смеша 5-[(4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил)азо]-2,5-диетоксифенил)азо]-2-[(3-фосфонофенил)азо] безоева киселина и 5 -[(4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил)азо]-2,5-диетоксифенил)азо]-3-[(3-фосфонофенил)азо] бензојева киселина

163879-69-4

418-230-9

1194

2-{4-(2-Амонијумпропиламино)-6-[4-хидрокси-3-(5-метил-2-метокси-4-сулфамоилфенилазо)-2-сулфонатонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-аминопропил формат

424-260-3

1195

5-Нитро-о-толуидин [1]

5-Нитро-о-толуидин хидрохлорид [2]

99-55-8[1]

51085-52-0[2]

202-765-8

256-960-8

1196

1-(1-Нафтилметил)хинолинијум хлорид

65322-65-8

406-220-7

1197

(R)-5-Бромо-3-(1-метил-2-пиролидинилметил)-1H-индол

143322-57-0

422-390-5

1198

Пиметрозин (ISO)

123312-89-0

613-202-00-4

1199

Оксадиаргил (ISO)

39807-15-3

254-637-6

1200

Хлоротолурон (3-(3-хлоро-p-толил)-1,1-диметилуреа)

15545-48-9

239-592-2

1201

N-[2-(3-Ацетил-нитротиофен-2-илазо)-5-диетиламинофенил] ацетамид

416-860-9

1202

1,3-bis(винилсулфонилацетамидо)-пропан

93629-90-4

428-350-3

1203

p-Фенетидин (4-Етоксианилин)

156-43-4

205-855-5

1204

m-Фенилендиамин и његове соли

108-45-2

203-584-7

1205

Остаци (катран из угља), дестилација креозот уља, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена

902061-93-3

295-506-3

1206

Креозот уље, аценафтенска фракција, уље за прање, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена

90640-84-9

292-605-3

1207

Креозот уље, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена

61789-28-4

263-047-8

1208

Креозот, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена

8001-58-9

232-287-5

1209

Креозот уље, дестилат високе тачке кључања, уље за прање, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена

70321-79-8

274-565-9

1210

Остаци екстракта (угаљ), кисело креозот уље, остатак екстракта уља за прање, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена

122384-77-4

310-189-4

1211

Креозот уље, дестилат ниске тачке кључања, уље за прање, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена

70321-80-1

274-566-4

1212

6-Метокси-2,3-пиридиндиамин и његове HCl соли , када се користи као супстанца у производима за бојење косе

94166-62-8

303-358-9

1213

2,3-Нафталендиол,када се користи као супстанца у производима за бојење косе

92-44-4

202-156-7

1214

2,4-Диаминодифениламин, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

136-17-4

1215

2,6-Bis(2-хидроксиетикси)-3,5-пиридиндиамин и његове HCl соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

117907-42-3

1216

2-Метоксиметил-p-аминофенол и његове HCl соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

135043-65-1/ 29785-47-5

1217

4,5-Диамино-1-метилпиразол и његове HCl соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

20055-01-0/ 21616-59-1

1218

4,5-Диамно-1-((4-хлорофени)метил)-1H-пиразол сулфат, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

163183-00-4

1219

4-Хлоро-2-аминофенол, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

95-85-2

202-458-9

1220

4-Хидроксииндол, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2380-94-1

219-177-2

1221

4-Метокситолуен-2,5-диамин и његове HCl соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

56496-88-9

1222

5-Амино-4-флуоро-2-метилфенол сулфат, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

163183-01-5

1223

N,N-Диетил-m-аминофенол, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

91-68-9/ 68239-84-9

202-090-9/ 269-478-8

1224

N,N-Диметил-2,6-пиридиндиамин и његове HCl соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

1225

N-Циклопентил-m-аминофенол, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

104903-49-3

1226

N-(2-Метоксиетил)-p-фенилендиамин и његове HCl соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

72584-59-9/ 66566-48-1

276-723-2

1227

2,4-Диамино-5-метилфенетол и његове HCl соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

113715-25-6

1228

1,7-Нафталендиол, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

575-38-2

209-383-0

1229

3,4-Диаминобезоева киселина, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

619-05-6

210-577-2

1230

2-Аминометил-p-аминофенол и његове HCl соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

79352-72-0

1231

Solvent Red 1 (CI 12150), када се користи као супстанца у производима за бојење косе

1229-55-6

214-968-9

1232

Acid Orange 24 (CI 20170), када се користи као супстанца у производима за бојење косе

1320-07-6

215-296-9

1233

Acid Red 73 (CI 27290), када се користи као супстанца у производима за бојење косе

5413-75-2

226-502-1

1234

PEG-3,2′,2′-ди-p-Фенилендиамин

144644-13-3

1235

6-Нитро-o-толуидин

570-24-1

209-329-6

1236

HC Yellow No 11

73388-54-2

1237

HC Orange No 3

81612-54-6

1238

HC Green No 1

52136-25-1

257-687-7

1239

HC Red No 8 и њене соли

97404-14-3,

13556-29-1

- / 306-778-0

1240

Тетрахидро-6-нитрохиноксалин и његове соли

158006-54-3/

41959-35-7/ 73855-45-5

1241

Disperse Red 15, осим као нечистоћа у Disperse Violet 1

116-85-8

204-163-0

1242

4-Амино-3-флуорофенол

399-95-1

402-230-0

1243

N,N′-Дихексадецил-N,N′-bis(2-хидроксиетил) пропандиамид

Bis хидроксиетил бисцетил малонамид

149591-38-8

422-560-9

1244

1-Метил-2,4,5-трихидроксибензен и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

1124-09-0

214-390-7

1245

2,6-Дихидрокси-4-метилпиридин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

4664-16-8

225-108-7

1246

5-Хидрокси-1,4-бензодиоксан и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

10288-36-5

233-639-0

1247

3,4-Метилендиоксифенол и његове соли, када се користе као супстанца у производима за бојење косе

533-31-3

208-561-5

1248

3,4-Метилендиоксианилин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

14268-66-7

238-161-6

1249

Хидроксипиридинон и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

822-89-9

212-506-0

1250

3-Нитро-4-аминофеноксиетанол и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

50982-74-6

1251

2-Метокси-4-нитрофенол (4-Нитрогуаиакол) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

3251-56-7

221-839-0

1252

CI Acid Black 131 и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

12219-01-1

1253

1,3,5-Трихидроксибензен (Флороглуцинол) и његове соли, када се користе као супстанца у производима за бојење косе

108-73-6

203-611-2

1254

1,2,4-Бензентриацетат и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

613-03-6

210-327-2

1255

Етанол, 2,2’-иминоbis-, реакциони производи са епихлорхидрином и 2-нитро-1,4-бензендиамином (HC Blue No 5) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

68478-64-8;

158571-58-5

1256

N-Метил-1,4-диаминоантрахинон, реакциони производи са епихлорхидрином и моноетаноламином (HC Blue No 4) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

158571-57-4

1257

4-Аминобензенсулфонска киселина и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

121-57-3/ 515-74-2

204-482-5/ 208-208-5

1258

3,3’-(Сулфонилbis(2-нитро-4,1-фенилен)имино)bis(6-(фениламино)) бензенсулфонска киселина и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

6373-79-1

228-922-0

1259

3(или 5)-((4-(Бензилметиламино)фенил)азо)-1,2-(или 1,4)-диметил-1H-1,2,4-триазолијум и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

89959-98-8/ 12221-69-1

289-660-0

1260

2,2’-((3-Хлоро-4-((2,6-дихлоро-4-нитрофенил)азо)фенил) имино)bisетанол (Disperse Brown 1) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

23355-64-8

245-604-7

1261

Бензотиазолиjум, 2-[[4-[етил(2-хидроксиетил)амино]фенил]азо]-6-метокси-3-метил- и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

12270-13-2

235-546-0

1262

2-[(4-Хлоро-2-нитрофенил)азо]-N-(2-метоксифенил)-3- оксобутанамид (Pigment Yellow 73) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

13515-40-7

236-852-7

1263

2,2’-[(3,3’-Дихлоро[1,1’-бифенил]-4,4’-диил)bis(азо)]bis[3-оксо-N-фенилбутанамид] (Pigment Yellow 12) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

6358-85-6

228-787-8

1264

2,2’-(1,2-Етендиил)bis[5-((4-етоксифенил)азо]бензенсулфонска киселина и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2870-32-8

220-698-2

1265

2,3-Дихидро-2,2-диметил-6-[(4-(фенилазо)-1-нафталенил)азо]-1H-пиримидин (Solvent Black 3) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

4197-25-5

224-087-1

1266

3(или 5)-[[4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтил)азо]-1-нафтил]азо]салицилна киселина и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

3442-21-5/ 34977-63-4

222-351-0/ 252-305-5

1267

2-Нафталенсулфонска киселина, 7-(бензоиламино)-4-хидрокси-3-[[4-[(4-сулфофенил)азо]фенил]азо]- и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2610-11-9

220-028-9

1268

(μ-((7,7’-Иминоbis(4-хидрокси-3-((2-хидрокси-5-(N-метилсулфамоил)фенил)азо)нафтален-2-

сулфонато))(6-)))дикупрат(2-) и његове соли, када се користе као супстанца у производима за бојење косе

37279-54-2

253-441-8

1269

3-[(4-(Ацетиламино)фенил)азо]-4-хидрокси-7-[[[[5-хидрокси-6-(фенилазо)-7-сулфо-2-нафталенил]амино]карбонил]амино]-2-нафталенсулфонска киселина и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

3441-14-3

222-348-4

1270

2-Нафталенсулфонска киселина, 7,7’-(карбонилдиимино)bis(4-хидрокси-3-[[2-сулфо-4-[(4-сулфофенил)азо]фенил]азо]- и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2610-10-8/

25188-41-4

220-027-3

1271

Етанаминијум, N-(4-[bis[4-(диетиламино)фенил]метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N етил- и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2390-59-2

219-231-5

1272

3H-Индолијум, 2-[[(4-метоксифенил)метилхидразоно]метил]-1,3,3-триметил- и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

54060-92-3

258-946-7

1273

3H- Индолијум, 2-(2-((2,4-диметоксифенил)амино)етенил)-1,3,3-триметил-, и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

4208-80-4

224-132-5

1274

Нигрозин алкохол растворни (Solvent Black 5), када се користи као супстанца у производима за бојење косе

11099-03-9

1275

Феноксазин-5-ијум, 3,7-bis(диетиламино)-, и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

47367-75-9/

33203-82-6

251-403-5

1276

Бензо[a]феноксазин-7-ијум, 9-(диметиламино)-, и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

7057-57-0/ 966-62-1

230-338-6/ 213-524-1

1277

6-Амино-2-(2,4-диметилфенил)-1H-бенз[de]изохинолин-1,3(2H)-дион (Solvent Yellow 44) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2478-20-8

219-607-9

1278

1-Амино-4-[[4-[(диметиламино)метил]фенил]амино] антрахинон и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

67905-56-0/ 12217-43-5

267-677-4/ 235-398-7

1279

Laccaic киселина (CI Natural Red 25) и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

60687-93-6

1280

Бензенсулфонска киселина, 5-[(2,4-динитрофенил)амино]-2-(фениламино)-, и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

6373-74-6/ 15347-52-1

228-921-5/ 239-377-3

1281

4-[(4-Нитрофенил)азо]анилин (Disperse Orange 3) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

730-40-5/ 70170-61-5

211-984-8

1282

4-Нитро-m-фенилендиамин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

5131-58-8

225-876-3

1283

1-Амино-4-(метиламино)-9,10-антрацендион (Disperse Violet 4) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

1220-94-6

214-944-8

1284

N-Метил-3-нитро-p-фенилендиамин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2973-21-9

221-014-5

1285

N1-(2-Хидроксиетил)-4-нитро-o-фенилендиамин (HC Yellow No 5) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

56932-44-6

260-450-0

1286

N1-(Tris(хидроксиметил))метил-4-нитро-1,2-фенилендиамин (HC Yellow No 3) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

56932-45-7

260-451-6

1287

2-Нитро-N-хидроксиетил-p-анизидин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

57524-53-5

1288

N,N’-Диметил-N-хидроксиетил-3-нитро-p-фенилендиамин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

10228-03-2

233-549-1

1289

3-(N-Метил-N-(4-метиламино-3-нитрофенил)амино)пропан-1,2-диол и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

93633-79-5

403-440-5

1290

4-Етиламино-3-нитробензојева киселина (N-Етил-3-нитро PABA) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2788-74-1

412-090-2

1291

(8-[(4-Амино-2-нитрофенил)азо]-7-хидрокси-2-нафтил)триметиламонијум и његове соли, осим Basic Red 118 (CAS 71134-97-9) као нечистоћа у Basic Brown 17, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

71134-97-9

275-216-3

1292

5-((4-(Диметиламино)фенил)азо)-1,4-диметил-1H-1,2,4-триазолијум и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

12221-52-2

1293

m-Фенилендиамин, 4-(фенилазо)-, и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

495-54-5

207-803-7

1294

1,3-Бензендиамин, 4-метил-6-(фенилазо)- и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

4438-16-8

224-654-3

1295

2,7-Нафталендисулфонска киселина, 5-(ацетиламино)-4-хидрокси-3-((2-метилфенил)азо)- и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

6441-93-6

229-231-7

1296

4,4’-[(4-Метил-1,3-фенилен)bis(азо)]bis[6-метил-1,3-бензендиамин] (Basic Brown 4) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

4482-25-1

224-764-1

1297

Бензенаминијум, 3-[[4-[[диамино(фенилазо)фенил]азо]-2-метилфенил]азо]-N,N,N-триметил и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

83803-99-0

280-920-9

1298

Бензенаминијум, 3-[[4-[[диамино(фенилазо)фенил]азо]-1-нафталенил]азо]-N,N,N-триметил и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

83803-98-9

280-919-3

1299

Етанаминијум, N-[4-[(4-(диетиламино)фенил)фенилметилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N етил- и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

633-03-4

211-190-1

1300

9,10-Антрацендион, 1-[(2-хидроксиетил)амино]-4-(метиламино)- и његови деривати и соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2475-46-9/ 86722-66-9

219-604-2/ 289-276-3

1301

1,4-Диамино-2-метокси-9,10-антрацендион (Disperse Red 11) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2872-48-2

220-703-8

1302

1,4-Дихидрокси-5,8-bis[(2-хидроксиетил)амино]антрахинон (Disperse Blue 7) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

3179-90-6

221-666-0

1303

1-[(3-Аминопропил)амино]-4-(метиламино)антрахинон и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

22366-99-0

244-938-0

1304

N-[6-[(2-Хлоро-4-хидроксифенил)имино]-4-метокси-3-оксо-1,4-циклохексадиен-1-ил]ацетамид (HC Yellow No 8) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

66612-11-1

266-424-5

1305

[6-[[3-Хлоро-4-(метиламино)фенил]имино]-4-метил-3-оксоциклохекса-1,4-диен-1-ил]уреа (HC Red No 9) и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

56330-88-2

260-116-4

1306

Фенотиазин-5-ијум, 3,7-bis(диметиламино)- и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

61-73-4

200-515-2

1307

4,6-Bis(2-хидроксиетокси)-m-фенилендиамин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

94082-85-6

1308

5-Амино-2,6-диметокси-3-хидроксипиридин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

104333-03-1

1309

4,4’-Диаминодифениламин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

537-65-5

208-673-4

1310

4-Диетиламино-o-толуидин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

148-71-0/ 24828-38-4/ 2051-79-8

205-722-1/ 246-484-9/ 218-130-3

1311

N,N-Диетил-p-фенилендиамин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

93-05-0/ 6065-27-6/ 6283-63-2

202-214-1/ 227-995-6/ 228-500-6

1312

N,N-Диметил-p-фенилендиамин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

99-98-9/ 6219-73-4

202-807-5/ 228-292-7

1313

Толуен-3,4-диамин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

496-72-0

207-826-2

1314

2,4-Диамино-5-метилфеноксиетанол и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

141614-05-3/ 113715-27-8

1315

6-Амино-o-крезол и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

17672-22-9

1316

Хидроксиетиламинометил-p-аминофенол и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

110952-46-0/

135043-63-9

1317

2-Амино-3-нитрофенол и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

603-85-0

210-060-1

1318

2-Хлоро-5-нитро-N-хидроксиетил-p-фенилендиамин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

50610-28-1

256-652-3

1319

2-Нитро-p-фенилендиамин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

5307-14-2/

18266-52-9

226-164-5/ 242-144-9

1320

Хидроксиетил-2,6-динитро-p-анизидин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

122252-11-3

1321

6-Нитро-2,5-пиридиндиамин и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

69825-83-8

1322

Феназинијум, 3,7-диамино-2,8-диметил-5-фенил- и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

477-73-6

207-518-8

1323

3-Хидрокси-4-[(2-хидроксинафтил)азо]-7-нитронафтален-1-сулфонска киселина и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

16279-54-2/

5610-64-0

240-379-1/ 227-029-3

1324

3-[(2-Нитро-4-(трифлуорометил)фенил)амино]пропан-1,2-диол (HC Yellow No 6) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

104333-00-8

1325

2-[(4-Хлоро-2-нитрофенил)амино]етанол (HC Yellow No 12) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

59320-13-7

1326

3-[[4-[(2-Хидроксиетил)метиламино]-2-нитрофенил]амино]-1,2-пропандиол и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

173994-75-7/ 102767-27-1

1327

3-[[4-[Етил(2-хидроксиетил)амино]-2-нитрофенил]амино]-1,2-пропандиол и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

114087-41-1/ 114087-42-2

1328

Етанаминијум, N-[4-[[4-(диетиламино)фенил][4-(етиламино)-1-нафталенил]метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-етил- и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2390-60-5

219-232-0

1329

4-[(4-Аминофенил)(4-иминоциклохекса-2,5-диен-1-илиден)метил]-о-толуидин и његове соли хлороводоничне киселине (Basic Violet 14; CI 42510) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

3248-93-9/ 632-99-5

(HCl)

221-832-2/ 211-189-6

(HCl)

1330

4-(2,4-Дихидроксифенилазо)бензенсулфонска киселина и њене натријумове соли (Acid Orange 6; CI 14270) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2050-34-2/

547-57-9

(Na)

218-087-0/

208-924-8

(Na)

1331

3-Хидрокси-4-(фенилазо)-2-нафталин карбоксилна киселина и њене калцијумове соли (Pigment Red 64:1;CI 15800), када се користи као супстанца у производима за бојење косе

27757-79-5/ 6371-76-2 (Ca)

248-638-0/ 228-899-7 (Ca)

1332

2-(6-Хидрокси-3-оксо-(3H)-ксантен-9-ил)бензоева киселина; Флуоресцеин и његове динатријумове соли (Acid yellow 73 натријумова со; CI 45350), када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2321-07-5/ 518-47-8

(Na)

219-031-8/ 208-253-0

(Na)

1333

4′,5′-Дибромо-3′,6′-дихидроксиспиро[изобензофуран-1(3H),9′-[9H]ксантен]-3-он; 4′,5′-Дибромофлуоресцеин;

(Solvent Red 72) и његове динатријумове соли (CI 45370) , када се користи као супстанца у производима за бојење косе

596-03-2/

4372-02-5

(Na)

209-876-0/

224-468-2

(Na)

1334

2-(3,6-Дихидрокси-2,4,5,7-тетрабромоксантен-9-ил)-бензоева киселина; Флуоресцеин, 2′,4′,5′,7′-тетрабромо-; (Solvent Red 43) његове динатријумове соли (Acid Red 87); и његове алуминијум соли (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

15086-94-9/

17372-87-1

(Na) /

15876-39-8

(Al)

239-138-3/

241-409-6

(Na) / 240-005-7

(Al)

1335

Ксантилијум, 9-(2-карбоксифенил)-3-(2-метилфенил)амино)-6-((2-метил-4-сулфофенил)амино)-, унутрашња со и његова натријумова со (Acid Violet 9; CI 45190) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

10213-95-3/

6252-76-2

(Na)

--- / 228-377-9 (Na)

1336

3′,6′-Дихидрокси-4′,5′-дијодоспиро(изобензофуран-1(3H),9′-[9H]ксантен)-3-он; (Solvent Red 73) и његова натријумова со (Acid Red 95; CI 45425), када се користи као супстанца у производима за бојење косе

38577-97-8/

33239-19-9

(Na)

254-010-7/

251-419-2

(Na)

1337

2′,4′,5′,7′-Тетрајодофлуоресцеин, његова динатријумова со (Acid Red 51; CI 45430) и његова алуминијумова со (Pigment Red 172 Aluminium lake), када се користи као супстанца у производима за бојење косе

15905-32-5/

16423-68-0

(Na) /

12227-78-0 (Al)

240-046-0/

240-474-8

(Na) /

235-440-4

(Al)

1338

1-Хидрокси-2,4-диаминобензен (2,4-Диаминофенол) и његова дихидрохлоридна со (2,4-Диаминофенол HCl) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

95-86-3/ 137-09-7

(HCl)

202-459-4/ 205-279-4

(HCl)

1339

1,4-Дихидроксибензен (Хидрохинон), са изузетком под бр.14 у Прилогу 3.

123-31-9

204-617-8

1340

[4-[[4-анилино-1-нафтил][4-(диметиламино)фенил]метилен]циклохекса-2,5-диен-1-илиден]диметиламонијум хлорид (Basic Blue 26; CI 44045) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2580-56-5

219-943-6

1341

Динатријум 3-[(2,4-диметил-5-сулфонатофенил)азо]-4-хидроксинафтален-1-сулфонат (Ponceau SX;

CI 14700) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

4548-53-2

224-909-9

1342

Тринатријум tris[5,6-дихидро-5-(хидроксиимино)-6-оксонафтален-2-сулфонато(2-)-N5,O6]ферат(3-)

(Acid Green 1; CI 10020) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

19381-50-1

243-010-2

1343

4-(Фенилазо)резорцинол (Solvent Orange 1; CI 11920) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-Етоксифенил)азо]нафтол (Solvent Red 3; CI 12010) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе

6535-42-8

229-439-8

1345

1-[(2-Хлоро-4-нитрофенил)азо]-2-нафтол (Pigment Red 4; CI 12085) и његове соли када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2814-77-9

220-562-2

1346

3-Хидрокси-N-(o-толил)-4-[(2,4,5-трихлорофенил)азо]нафтален-2-карбоксамид (Pigment Red 112; CI 12370) и његове соли када се користи као супстанца у производима за бојење косе

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-Хлоро-2,4-диметоксифенил)-4-[[5-[(диетиламино)сулфонил]-2-метоксифенил]азо]-3-хидроксинафтален-2-карбоксамид (Pigment Red 5; CI 12490) и његове соли када се користи као супстанца у производима за бојење косе

6410-41-9

229-107-2

1348

Динатријум 4-[(5-хлоро-4-метил-2-сулфонатофенил)азо]-3-хидрокси-2-нафтоат (Pigment Red 48; CI 15865) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

3564-21-4

222-642-2

1349

Калцијум 3-хидрокси-4-[(1-сулфонато-2-нафтил)азо]-2-нафтоат (Pigment Red 63:1; CI 15880) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

6417-83-0

229-142-3

1350

Тринатријум 3-хидрокси-4-(4′-сулфонатонафтилазо)нафтален-2,7-дисулфонат (Acid Red 27; CI 16185) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

915-67-3

213-022-2

1351

2,2′-[(3,3′-Дихлоро[1,1′-бифенил]-4,4′-диил)bis(азо)]bis[N-(2,4-диметилфенил)-3-оксобутирамид] (Pigment

Yellow 13; CI 21100) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2′-[Циклохексилиденbis[(2-метил-4,1-фенилен)азо]]bis[4-циклохексилфенол] (Solvent Yellow 29; CI 21230) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

6706-82-7

229-754-0

1353

1-((4-Фенилазо)фенилазо)-2-нафтол (Solvent Red 23; CI 26100) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

85-86-9

201-638-4

1354

Тетранатријум 6-амино-4-хидрокси-3-[[7-сулфонато-4-[(4-сулфонатофенил)азо]-1-нафтил]азо]нафтален-

2,7-дисулфонат (Food Black 2; CI 27755)) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2118-39-0

218-326-9

1355

Етанаминијум, N-(4-((4-(диетиламино)фенил)(2,4-дисулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-

N-етил-, хидроксид, унутрашња со, натријумова со (Acid Blue 1; CI 42045) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

129-17-9

204-934-1

1356

Етанаминијум, N-(4-((4-(диетиламино)фенил)(5-хидрокси-2,4-дисулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-

1-илиден)-N-етил-, хидроксид, унутрашња со, калцијумова со (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051)) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

3536-49-0

222-573-8

1357

Бензенметанаминијум, N-етил-N-(4-((4-(етил((3-сулфофенил)метил)амино)фенил)(4-хидрокси-2-сулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-3-сулфо-, хидроксид, унутрашња со, динатријумова со (Fast Green FCF; CI 42053) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2353-45-9

219-091-5

1358

1,3-Изобензофурандион, производи реакције са метилхинолином и хинолином (Solvent Yellow 33; CI

47000) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

8003-22-3

232-318-2

1359

Нигрозин (CI 50420) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

8005-03-6

----

1360

8,18-Дихлоро-5,15-диетил-5,15-дихидродииндоло[3,2-b:3′,2′-m]трифенодиоксазин (Pigment Violet 23; CI 51319) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2-Дихидроксиантрахинон (Pigment Red 83; CI 58000) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

72-48-0

200-782-5

1362

Тринатријум 8-хидроксипирен-1,3,6-трисулфонат (Solvent Green 7; CI 59040) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

6358-69-6

228-783-6

1363

1-Хидрокси-4-(p-толуидино)антрахинон (Solvent Violet 13; CI 60725), када се користи као супстанца у производима за бојење косе

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-bis(p-Толуламино)антрахинон (Solvent Green 3; CI 61565) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

128-80-3

204-909-5

1365

6-Хлоро-2-(6-хлоро-4-метил-3-оксобензо[b]тиен-2(3H)-илиден)-4-метилбензо[b]тиофен-3(2H)-он (VAT Red 1; CI 73360) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

2379-74-0

219-163-6

1366

5,12-Дихидрохино[2,3-b]акридин-7,14-дион (Pigment Violet 19; CI 73900) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

1047-16-1

213-879-2

1367

(29H,31H-Фталоцианинато(2-)-N29,N30,N31,N32)бакар (Pigment Blue 15; CI 74160) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

147-14-8

205-685-1

1368

Динатријум [29H,31H-фталоцианиндисулфонато(4-)-N29,N30,N31,N32]купрат(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

1330-38-7

215-537-8

1369

Полихлоро бакар фталоцианин (Pigment Green 7; CI 74260) када се користи као супстанца у производима за бојење косе

1328-53-6

215-524-7

1370

Диетилен гликол (DEG), за нивое у траговима види Прилог III 2,2′-оксидиетанол

111-46-6

203-872-2

1371

Фитонадион [INCI], фитоменадион [INN]

84-80-0/

81818-54-4

201-564-2

1372

2-Аминофенол (о-Аминофенол; CI 76520) и његове соли

95-55-6 /67845-79-8 /51-19-4

202-431-1 /267-335-4

1373

N-(2-нитро-4-аминофенил)-алиламин (HC Red No 16) и његове соли

160219-76-1

1374

Изопропил-4-хидроксибензоат (INCI: Isopropylparaben) Натријумова со или соли изопропилпарабена

4191-73-5

224-069-3

1375

Изобутил 4-хидроксибензоат (INCI: Isobutylparaben)

4247-02-3

224-208-8

Натријумова со или соли изобутилпарабена

84930-15-4

284-595-4

1376

Фенил 4-хидроксибензоат (INCI: Phenylparaben)

17696-62-7

421-698-9

1377

Бензил 4-хидроксибензоат (INCI: Benzylparaben)

94-18-8

1378

Пентил 4-хидроксибензоат (INCI: Pentylparaben)

6521-29-5

229-408-9

1379

3-Бензилиден камфор

15087-24-8

239-139-9

1380

3- и 4-(4-Хидрокси-4-метилпентил) циклохекс-3-ен-1-карбалдехид (HICC) (*)

(*) Од 23. августа 2019. козметички производи који садрже ову супстанцу не смеју се стављати на тржиште Републике Србије. Од 23. августа 2021. козметички производи који садрже ову супстанцу не смеју бити доступни на тржишту Републике Србије.

51414-25-6/ 31906-04-4/

257-187-9/ 250-863-4/

1381

2,6-Дихидрокси-4-метил-бензалдехид (атранол) (*)

(*) Од 23. августа 2019. козметички производи који садрже ову супстанцу не смеју се стављати на тржиште Републике Србије. Од 23. августа 2021. козметички производи који садрже ову супстанцу не смеју бити доступни на тржишту Републике Србије.

526-37-4

1382

3-Хлоро-2,6-Дихидрокси-4-метил-бензалдехид (хлороатранол) (*)

(*) Од 23. августа 2019. козметички производи који садрже ову супстанцу не смеју се стављати на тржиште Републике Србије. Од 23. августа 2021. козметички производи који садрже ову супстанцу не смеју бити доступни на тржишту Републике Србије.

57074-21-2

1383

Екстракт цвета Tagetes erecta (*)

Уље цвета Tagetes erecta (**)

(*) Од 1. маја 2019. козметички производи који садрже ову супстанцу не смеју се стављати на тржиште Републике Србије. Од 1. августа 2019. козметички производи који садрже ову супстанцу не смеју бити доступни на тржишту Републике Србије.

(**) Од 1. маја 2019. козметички производи који садрже ову супстанцу не смеју се стављати на тржиште Републике Србије. Од 1. августа 2019. козметички производи који садрже ову супстанцу не смеју бити доступни на тржишту Републике Србије.

90131-43-4

90131-43-4

290-353-9

290-353-9/-

1384

2-хлоробензен-1,4-диамин (2-Хлоро-p-Фенилендиамин), његови сулфати и дихидрохлоридне соли(*) када се користе као супстанце у производима за бојење косе, укључујући производе за бојење обрва и производе за бојење трепавица

(*) Од 22 новембра 2019. производи за бојење косе, укључујући производе за бојење обрва и производе за бојење трепавица који садрже ове супстанце не смеју се стављати на тржиште Републике Србије. Од 22 фебруара 2020 производи за бојење косе, укључујући производе за бојење обрва и производе за бојење трепавица који садрже ове супстанце не смеју бити доступни на тржишту Републике Србије.

615-66-7

61702-44-1 (сулфат)

615-46-3 (дихидрохлорид)

210-441-2

262-915-3

210-427-6

1385

Cis-1-(3-хлороалил)-3,5,7- триаза-1-азониаадамантан хлорид (cis-CTAC)

51229-78-8

426-020-3

1386

Cis-1-(3-хлоралил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантан хлорид (cis-CTAC), кватернијум-15

51229-78-8

426-020-3

1387

2-Хлорацетамид

79-07-2

201-174-2

1388

Октаметилциклотетрасилоксан

556-67-2

209-136-7

1389

Дихлорометан; метилен хлорид

75-09-2

200-838-9

1390

2,2′-((3,3′,5,5′-Тетраметил-(1,1′-бифенил)-4,4′-диил)-bis(оксиметилен))-bis-оксиран

85954-11-6

413-900-7

1391

Ацеталдехид; етанол

75-07-0

200-836-8

1392

1-Циклопропил-6,7-дифлуоро-1,4-дихидро-4-оксохинолин-3-карбоксилна киселина

93107-30-3

413-760-7

1393

N-Метил-2-пиролидон; 1-метил-2-пиролидон

872-50-4

212-828-1

1394

Дибор триоксид; бор оксид

1303-86-2

215-125-8

1395

Борна киселина [1]

Борна киселина [2]

10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2]

233-139-2 [1] 234-343-4 [2]

1396

Борати, тетраборати, октаборати и соли и естри борне киселине, укључујући:

Динатријум октаборат тетрахидрат [1]

2-Аминоетанол, моноестар са борном киселином [2]

2-Хидроксипропил амонијум дихидроген ортоборат [3]

Калијум борат, калијумова со борне киселине [4] Триоктилдодецил борат [5]

Цинк борат [6]

Натријум борат, динатријум тетраборат анхидровани; натријумова со борне киселине [7]

Тетрабор динатријум хептаоксид, хидрат [8]

Ортоборна киселина, натријумова со [9]

Динатријум тетраборат декахидрат; боракс декахидрат [10] Динатријум тетраборат пентахидрат; боракс пентахидрат [11]

12280-03-4 [1]

10377-81-8 [2]

68003-13-4 [3]

12712-38-8 [4]

[5]

1332-07-6 [6]

1330-43-4 [7]

12267-73-1 [8]

13840-56-7 [9]

1303-96-4 [10]

12179-04-3 [11]

234-541-0 [1]

233-829-3 [2]

268-109-8 [3]

603-184-6 [4]

— [5]

215-566-6 [6]

215-540-4 [7]

235-541-3 [8]

237-560-2 [9]

215-540-4 [10]

215-540-4 [11]

1397

Натријум перборат [1]

Натријум пероксометаборат; натријум пероксоборат [2]

15120-21-5 [1] 7632-04-4 [2] 10332-33-9 [2] 10486-00-7[2]

239-172-9 [1]

231-556-4 [2]

1398

Перборна киселина (H3BO2(O2)), мононатријумова со трихидрат [1]

Перборна киселина, натријумова со, тетрахидрат [2]

Перборна киселина (HBO(O2)), натријумова со, тетрахидрат натријум пероксоборат хексахидрат [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

1399

Перборна киселина, натријумова со [1]

Перборна киселина, натријумова со, монохидрат [2]

Перборна киселина (HBO(O2)), натријумова со, монохидрат [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

1400

Дибутилтин хидроген борат

75113-37-0

401-040-5

1401

Никл bis(тетрафлуороборат)

14708-14-6

238-753-4

1402

Манкоцеб (ISO); манган етилен bis(дитиокарбамат) (полимерни) комплекс са цинковом соли

8018-01-7

616-995-5

1403

Манеб (ISO); манган етилен bis(дитиокарбамат) (полимерни)

12427-38-2

235-654-8

1404

Бенфуракарб (ISO); етил N-[2,3-дихидро-2,2-диметилбензофуран-7-илоксикарбонил(метил)аминотио]-N-изопропил- β- аланинат

82560-54-1

617-356-3

1405

O-Изобутил-N-етокси карбонилтиокарбамат

103122-66-3

434-350-4

1406

Хлорпрофам (ISO); изопропил 3-хлорокарбанилат

101-21-3

202-925-7

1407

O-Хексил-N-етоксикарбонилтиокарбамат

109202-58-6

432-750-3

1408

Хидроксиламонијум нитрат

13465-08-2

236-691-2

1409

(4-Етоксифенил)(3-(4-флуоро-3-феноксифенил)пропил)диметилсилан

105024-66-6

405-020-7

1410

Фоксим (ISO); α-(диетокси-фосфинотиоилимино) фенилацетонитрил

14816-18-3

238-887-3

1411

Глуфозинат амонијум (ISO); амонијум 2-амино-4-(хидроксиметилфосфинил)бутират

77182-82-2

278-636-5

1412

Реакциона маса следећих супстанци: диметил (2-(хидроксиметилкарбамоил)етил)фосфонат; диетил (2-(хидроксиметилкарбамоил) етил)фосфонат; метил етил (2-(хидроксиметилкарбамоил)етил)фосфонат

435-960-3

1413

(4-Фенилбутил)фосфинска киселина

86552-32-1

420-450-5

1414

Реакциона маса следећих супстанци: 4,7-bis(меркаптометил)-3,6,9-тритиа-1,11-ундекандитиол; 4,8-bis(меркаптометил)-3,6,9-тритиа- 1,11-ундекандитиол; 5,7-bis(меркаптометил)-3,6,9-тритиа-1,11-ундекандитиол

170016-25-8

427-050-1

1415

Калијум титанијум диоксид (K2Ti6O13)

12056-51-8

432-240-0

1416

Кобалт ди(ацетат)

71-48-7

200-755-8

1417

Кобалт динитрат

10141-05-6

233-402-1

1418

Кобалт карбонат

513-79-1

208-169-4

1419

Никл дихлорид

7718-54-9

231-743-0

1420

Никл динитрат [1]

Азотна киселина, никл со [2]

13138-45-9 [1]

14216-75-2 [2]

236-068-5 [1]

238-076-4 [2]

1421

Никл мат

69012-50-6

273-749-6

1422

Слузи и муљеви, електролитичка рафинација бакра, без бакра, никл сулфат

92129-57-2

295-859-3

1423

Слузи и муљеви, електролитичка рафинација бакра, без бакра

94551-87-8

305-433-1

1424

Никл диперхлорат; перхлорна киселина, никл(II) со

13637-71-3

237-124-1

1425

Никл дикалијум bis(сулфат) [1]

Диамонијум никл bis(сулфат) [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

1426

Никл bis(сулфамидат); никл сулфамат

13770-89-3

237-396-1

1427

Никл bis(тетрафлуороборат)

14708-14-6

238-753-4

1428

Никл диформат [1]

Мравља киселина, никлова со [2]

Мравља киселина, бакар никлова со [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

1429

Никл ди(ацетат) [1]

Никл ацетат [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

1430

Никл дибензоат

553-71-9

209-046-8

1431

Никл bis(4-циклохексилбутират)

3906-55-6

223-463-2

1432

Никл(II) стеарат; никл(II) октадеканоат

2223-95-2

218-744-1

1433

Никл дилактат

16039-61-5

1434

Никл(II) октаноат

4995-91-9

225-656-7

1435

Никл дифлуорид [1]

Никл дибромид [2]

Никл дијодид [3]

Никл калијум флуорид [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

— [4]

1436

Никл хексафлуоросиликат

26043-11-8

247-430-7

1437

Никл селенат

15060-62-5

239-125-2

1438

Никл хидроген фосфат [1]

Никл bis(дихидроген фосфат) [2]

Триникл bis(ортофосфат) [3]

Диникл дифосфат [4]

Никл bis(фосфинат) [5]

Никл фосфинат [6]

Фосфорна киселина, калцијум никлова со [7]

Дифосфорна киселина, никл(II) со [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

— [7]

— [8]

1439

Диамонијум никл хексацијаноферат

74195-78-1

1440

Никл дицијанид

557-19-7

209-160-8

1441

Никл хромат

14721-18-7

238-766-5

1442

Никл(II) силикат [1]

Диникл ортосиликат [2]

Никл силикат (3:4) [3]

Силицијумова киселина, никлова со [4]

Трихидроген хидрокси bis[ортосиликато(4-)]триниклат(3-) [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

1443

Диникл хексацијаноферат

14874-78-3

238-946-3

1444

Триникл bis(арсенат); никл(II) арсенат

13477-70-8

236-771-7

1445

Никл оксалат [1]

Оксална киселина, никлова со [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

1446

Никл телурид

12142-88-0

235-260-6

1447

Триникл тетрасулфид

12137-12-1

1448

Триникл bis(арсенит)

74646-29-0

1449

Кобалтов никлов сиви периклас; C.I. Pigment Black 25; C.I. 77332 [1]

Кобалт никл диоксид [2]

Кобалт никл оксид [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

620-395-9 [3]

1450

Никл калај триоксид; никл станат

12035-38-0

234-824-9

1451

Никл триуранијум декаоксид

15780-33-3

239-876-6

1452

Никл дитиоцијанат

13689-92-4

237-205-1

1453

Никл дихромат

15586-38-6

239-646-5

1454

Никл(II) селенит

10101-96-9

233-263-7

1455

Никл селенид

1314-05-2

215-216-2

1456

Силицијумова киселина, олово никлова со

68130-19-8

1457

Никл диарсенид [1]

Никл арсенид [2]

12068-61-0 [1] 27016-75-7 [2]

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

1458

Никл баријум титанијум жути придерит; C.I. Pigment Yellow 157; C.I. 77900

68610-24-2

271-853-6

1459

Никл дихлорат [1]

Никл дибромат [2]

Етил хидроген сулфат, никл(II) со [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

1460

Никл(II) трифлуороацетат [1]

Никл(II) пропионат [2]

Никл bis(бензенсулфонат) [3]

Никл(II) хидроген цитрат [4]

Лимунска киселина, амонијум никлова со [5]

Лимунска киселина, никлова со [6]

Никл bis(2-етилхексаноат) [7]

2-Етилхексанска киселина, никлова со [8]

Диметилхексанска киселина, никлова со [9]

Никл(II) изооктаноат [10]

Никл изооктаноат [11]

Никл bis(изононаноат) [12]

Никл(II) неононаноат [13]

Никл(II) изодеканоат [14]

Никл(II) неодеканоат [15]

Неодеканска киселина, никлова со [16]

Никл(II) неоундеканоат [17]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

Bis(d.-глуконато-O1,O2)никл [18]

Никл 3,5-bis(tert-бутил)-4-хидроксибензоат (1:2) [19]

Никл(II) палмитат [20]

(2-Етилхексаноато-O)(изононаноат-O)никл [21]

(Изононаноато-O)(изооктаноато-O)никл [22]

(Изооктаноато-O)(неодеканоат-O)никл [23]

(2-Етилхексаноато-O)(изодеканоато-O)никл [24]

(2-Етилхексаноато-O)(неодеканоато-O)никл [25]

(Изодеканоато-O)(изодеканоато-O)никл [26]

(Изодеканоато-O)(изононаноато-O)никл [27]

(Изононаноато-O)(неодеканоато-O)никл [28]

Масне киселине, C6-19-разгранате, никлова со [29]

Масне киселине, C8-18 и C18-незасићене, никлове соли [30]

2,7-Нафталендисулфонска киселина, никл(II) со [31]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

[31]

1461

Никл(II) сулфит [1]

Никл телуријум триоксид [2]

Никл телуријум тетраоксид [3]

Молибден никл хидроксид оксид фосфат [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

1462

Никл борид (NiB) [1]

Диникл борид [2]

Триникл борид [3]

Никл борид [4]

Диникл силицид [5]

Никл дисилицид [6]

Диникл фосфид [7]

Никл бор фосфид [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

— [8]

1463

Диалуминијум никл тетраоксид [1]

Никл титанијум триоксид [2]

Никл титанијум оксид [3]

Никл диванадијум хексаоксид [4]

Кобалт димолибден никл октаоксид [5]

Никл цирконијум триоксид [6]

Молибден никл тетраоксид [7]

Никл волфрам тетраоксид [8]

Оливин, никлово зелено [9]

Литијум никл диоксид [10]

Молибден никл оксид [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10] 12673-58-4 [11]

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

620-400-4 [10]

— [11]

1464

Кобалт литијум никл оксид

442-750-5

1465

Молибден триоксид

1313-27-5

215-204-7

1466

Дибутилин дихлорид; (DBTC)

683-18-1

211-670-0

1467

4,4′-Bis(N-карбамоил-4-метилбензенсулфонамид)дифенилметан

151882-81-4

418-770-5

1468

Фурфурил алкохол

98-00-0

202-626-1

1469

1,2-Епокси-4-епоксиетилциклохексан; 4-винилциклохексен диепоксид

106-87-6

203-437-7

1470

6-Глицидилоксинафт-1-ил оксиметилоксиран

27610-48-6

429-960-2

1471

2-(2-Аминоетиламино)етанол; (AEEA)

111-41-1

203-867-5

1472

1,2-Диетоксиетан

629-14-1

211-076-1

1473

2,3-Епоксипропилтриметиламонијум хлорид; глицидил триметиламонијум хлорид

3033-77-0

221-221-0

1474

1-(2-Амино-5-хлорофенил)-2,2,2-трифлуоро-1,1-етандиол, хидрохлорид

214353-17-0

433-580-2

1475

(E)-3-[1-[4-[2-(Диметиламино)етокси]фенил]-2-фенилбут-1-енил]фенол

82413-20-5

428-010-4

1476

4,4′-(1,3-Фенилен-bis(1-метилетилиден))bis-фенол

13595-25-0

428-970-4

1477

2-Хлоро-6-флуоро-фенол

2040-90-6

433-890-8

1478

2-Метил-5-терц-бутилтиофенол

444-970-7

1479

2-Бутирил-3-хидрокси-5-тиоциклохексан-3-ил-циклохексен-2-ен-1-он

94723-86-1

425-150-8

1480

Профоксидим (ISO); 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-хлорофенокси)пропоксиимино]бутил}-3-хидрокси-5-(тиан-3-ил)циклохексен-2-ен-1-он

139001-49-3

604-105-8

1481

Тепралоксидим (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-хлороалилоксиимино]пропил}-3-хидрокси-5-перхидропиран-4-илциклохекс-2- ен-1-он

149979-41-9

604-715-4

1482

Циклични 3-(1,2-етандиилацетал)-естра-5(10),9(11)-диен-3,17-дион

5571-36-8

427-230-8

1483

Андроста-1,4,9(11)-триен-3,17-дион

15375-21-0

433-560-3

1484

Реакциона маса следећих супстанци: Ca салицилата (разгранати C10-14 и C18-30 алкиловани); Ca фената (разгранатих C10-14 и C18-30 алкилованих); Ca сулфурираних фената (разгранати C10-14 и C18-30 алкиловани)

415-930-6

1485

1,2-Benzenedicarboxylic acid; di-C6-8-branched alkylesters, C7-rich

71888-89-6

276-158-1

1486

Реакциона маса следећих супстанци: диестар 4,4′-метиленbis[2-(2-хидрокси-5-метилбензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6- дихидро-5-оксонафтален-1-сулфонска киселина (1:2); триестар 4,4′-метиленbis[2-(2-хидрокси-5-метилбензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтален-1-сулфонска киселина (1:3)

427-140-9

1487

Диамонијум 1-хидрокси-2-(4-(4-карбоксифенилазо)-2,5-диметоксифенилазо)-7-амино-3-нафталенсулфонат

150202-11-2

422-670-7

1488

3-Оксоандрост-4-ен-17-β-карбоксилна киселина

302-97-6

414-990-0

1489

(Z)-2-Метоксимино-2-[2-(тритиламино)тиазол-4-ил]сирћетна киселина

64485-90-1

431-520-1

1490

Тринатријум нитрилотриацетат

5064-31-3

225-768-6

1491

2-Етилхексил-2-етилхексаноат

7425-14-1

231-057-1

1492

Диизобутил фталат

84-69-5

201-553-2

1493

Перфлуорооктан сулфонска киселина; хептадекафлуорооктан-1-сулфонска киселина [1]

Калијум перфлуорооктансулфонат; калијум хептадекафлуорооктан-1-сулфонат [2]

Диетаноламин перфлуорооктан сулфонат [3]

Амонијум перфлуорооктан сулфонат; амонијум хептадекафлуорооктансулфонат [4]

Литијум перфлуорооктан сулфонат; литијум хептадекафлуорооктансулфонат [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1494

Етил 1-(2,4-дихлорофенил)5-(трихлорометил)-1H-1,2,4-триазол-3-карбоксилат

103112-35-2

401-290-5

1495

1-Бромо-2-метилпропил пропионат

158894-67-8

422-900-6

1496

Хлоро-1-етилциклохексил карбонат

99464-83-2

444-950-8

1497

6,6′-Bis(диазо-5,5′,6,6′-тетрахидро-5,5′-диоксо)[метилен-bis(5-(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафтилсулфонилокси)- 6-метил-2-фенилен]ди(нафтален-1-сулфонат)

441-550-5

1498

Трифлуралин (ISO); α,α,α-трифлуоро-2,6-динитро-N,N-дипропил-p-толуидин; 2,6-динитро-N,N-дипропил-4-трифлуорометиланилин; N,N-дипропил-2,6-динитро-4-трифлуорометиланилин

1582-09-8

216-428-8

1499

4-Мезил-2-нитротолуен

1671-49-4

430-550-0

1500

Триамонијум 4-[4-[7-(4-карбоксилатоанилино)-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтилазо]-2,5-диметоксифенилазо]бензоат

221354-37-6

432-270-4

1501

Реакциона маса: триамонијум 6-амино-3-((2,5-диетокси-4-(3-фосфонофенил)азо)фенил)азо-4-хидрокси-2- нафталенсулфонат; диамонијум 3-((4-((7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-нафтален-2-ил)азо)-2,5-диетоксифенил)азо) бензоат

163879-69-4

438-310-7

1502

N,N′-Диацетилбензидин

613-35-4

210-338-2

1503

Циклохексиламин

108-91-8

203-629-0

1504

Пиперазин

110-85-0

203-808-3

1505

Хидроксиламин

7803-49-8

232-259-2

1506

Хидроксиламонијум хлорид; хидроксиламин хидрохлорид [1]

Бис(хидроксиламонијум) сулфат; хидроксиламин сулфат (2:1) [2]

5470-11-1 [1]

10039-54-0 [2]

226-798-2 [1] 233-118-8 [2]

1507

Метил-фенилен диамин; диаминотолуен

1508

Мепанипирим; 4-метил-N-фенил-6-(1-пропинил)-2-пиримидинамин

110235-47-7

600-951-7

1509

Хидроксиламонијум хидрогенсулфат; хидроксиламин сулфат (1:1) [1]

Хидроксиламин фосфат [2]

Хидроксиламин дихидрогенфосфат [3]

Хидроксиламин 4-метилбензенсулфонат [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

233-154-4 [1] 244-077-0 [2] 242-818-2 [3] 258-872-5 [4]

1510

(3-Хлор-2-хидроксипропил) триметиламонијум хлорид

3327-22-8

222-048-3

1511

Бифенил-3,3′,4,4′-тетраилтетрамин; диаминобензидин

91-95-2

202-110-6

1512

Пиперазин хидрохлорид [1]

Пиперазин дихидрохлорид [2]

Пиперазин фосфат [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

228-042-7 [1] 205-551-2 [2] 217-775-8 [3]

1513

3-(Пиперазин-1-ил)-бензо[d]изотиазол хидрохлорид

87691-88-1

421-310-6

1514

2-Етилфенилхидразин хидрохлорид

19398-06-2

421-460-2

1515

(2-Хлоретил)(3-хидроксипропил)амонијум хлорид

40722-80-3

429-740-6

1516

4-[(3-Хлорфенил)(1H-имидазол-1-ил)метил]-1,2-бензендиамин дихидрохлорид

159939-85-2

425-030-5

1517

Хлор-N,N-диметилформиминијум хлорид

3724-43-4

425-970-6

1518

7-Метокси-6-(3-морфолин-4-ил-пропокси)-3H-квиназолин-4-он

199327-61-2

429-400-7

1519

Реакциони производи диизопропаноламина са формалдехидом (1:4)

220444-73-5

432-440-8

1520

3-Хлор-4-(3-флуоробензилокси)анилин

202197-26-0

445-590-4

1521

Етидијум бромид; 3,8-диамино-1-етил-6-фенилфенантридинијум бромид

1239-45-8

214-984-6

1522

(R,S)-2-Амино-3,3-диметилбутан амид

144177-62-8

447-860-7

1523

3-Амино-9-етил карбазол; 9-етилкарбазол-3-иламин

132-32-1

205-057-7

1524

(6R-транс)-1-((7-Амонио-2-карбоксилато-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло-[4.2.0]окт-2-ен-3-ил)метил)пиридинијум јодид

100988-63-4

423-260-0

1525

Форхлорфенурон (ISO); 1-(2-хлор-4-пиридил)-3-фенилуреа

68157-60-8

614-346-0

1526

Тетрахидро-1,3-диметил-1H-пиримидин-2-он; диметил пропиленуреа

7226-23-5

230-625-6

1527

Хинолин

91-22-5

202-051-6

1528

Кетоконазол; 1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-дихлорфенил)-2-(имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]метокси]фенил] пиперазин-1-ил]етаноне

65277-42-1

265-667-4

1529

Метконазол (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-хлорбензил)-2,2-диметил-1-(1Х-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол

125116-23-6

603-031-3

1530

Калијум 1-метил-3-морфолинокарбонил-4-[3-(1-метил-3- морфолинокарбонил -5-оксо-2-пиразолин-4-илиден)-1- пропенил]пиразол-5-олат

183196-57-8

418-260-2

1531

N,N′,N′-Трис(2-метил-2,3-епоксипропил)-перхидро-2,4,6-оксо-1,3,5-триазин

26157-73-3

435-010-8

1532

Триметилопропан три(3-азиридинилпропаноат); (ТАZ)

52234-82-9

257-765-0

1533

4,4′-Метилендифенил диизоцијанат; дифенилметан-4,4′- диизоцијанат [1]

2,2′- Метилендифенил диизоцијанат; дифенилметан -2,2′- диизоцијанат [2]

о-(п-Изоцијанатобензил)фенил изоцијанат; дифенилметан-2,4′-диизоцијанат [3]

Метилендифенил диизоцијанат [4]

101-68-8 [1]

2536-05-2 [2]

5873-54-1 [3]

26447-40-5 [4]

202-966-0 [1]

219-799-4 [2]

227-534-9 [3]

247-714-0 [4]

1534

Цинидон етил (ISO); етил (З)-2-хлор-3-[2-хлор-5-(циклохекс-1-ен-1,2-дикарбоксимидо)фенил]акрилат

142891-20-1

604-318-6

1535

N-[6,9-Дихидро-9-[[2-хидрокси-1-(хидроксиметил)етокси]метил]-6-оксо-1H-пурин-2-ил]ацетамид

84245-12-5

424-550-1

1536

Димоксистробин (ISO); (Е)-2-(метоксимино)-N-метил-2-[α-(2,5-ксилилокси)-о-толил]ацетамид

149961-52-4

604-712-8

1537

N,N-(Диметиламино)тиоацетамид хидрохлорид

27366-72-9

435-470-1

1538

Реакциона маса из: 2,2′-[(3,3′-дихлоро[1,1′-бифенил]-4,4′-дилил)бис(азо)]бис[N-(2,4-диметилфенил)]-3-оксо-бутанамид; 2-[[3,3′-дихлоро-4′-[[1[[(2,4-диметилфенил)амино]карбонил]-2-оксопропил]азо][1,1′-бифенил]-4-ил]азо]-N-(2- метилфенил)-3-оксо-бутанамид; 2-[[3,3′-дихлоро-4′-[[1[[(2,4-диметилфенил)амино]карбонил]-2-оксопропил]азо] [1,1′- бифенил]-4-ил]азо]-N-(2-карбоксифенил)-3- оксо-бутанамид

434-330-5

1539

Петролеј, угаљ, катран и природни гас и њихови деривати добијени дестилацијом и/или другим процесним методама ако садрже ≥ 0,1 % w/w бензена

85536-20-5

85536-19-2

90641-12-6

90989-38-1

91995-20-9

92062-36-7

91995-61-8

101316-63-6

93821-38-6

90641-02-4

101316-62-5

90641-03-5

65996-79-4

101794-90-5

287-502-5

287-500-4

292-636-2

292-694-9

295-281-1

295-551-9

295-323-9

309-868-8

298-725-2

292-625-2

309-867-2

292-626-8

266-013-0

309-971-8

90640-87-2

84650-03-3

65996-82-9

90641-01-3

65996-87-4

90640-99-6

68391-11-7

92062-33-4

91082-52-9

68937-63-3

92062-28-7

92062-27-6

91082-53-0

91995-31-2

91995-35-6

91995-66-3

122070-79-5

122070-80-8

65996-78-3

94114-52-0

94114-53-1

94114-54-2

94114-56-4

94114-57-5

90641-11-5

8006-61-9

8030-30-6

8032-32-4

64741-41-9

64741-42-0

64741-46-4

64742-89-8

68410-05-9

68514-15-8

68606-11-1

68783-12-0

68921-08-4

101631-20-3

64741-64-6

64741-65-7

64741-66-8

64741-70-4

64741-84-0

64741-92-0

68410-71-9

68425-35-4

68527-27-5

91995-53-8

92045-49-3

92045-55-1

92045-58-4

92045-64-2

101316-67-0

64741-54-4

64741-55-5

68476-46-0

68783-09-5

91995-50-5

92045-50-6

92045-59-5

92128-94-4

101794-97-2

101896-28-0

64741-63-5

64741-68-0

68475-79-6

68476-47-1

68478-15-9

68513-03-1

68513-63-3

68514-79-4

68919-37-9

68955-35-1

85116-58-1

91995-18-5

93571-75-6

93572-29-3

93572-35-1

93572-36-2

64741-74-8

64741-83-9

67891-79-6

67891-80-9

68425-29-6

68475-70-7

68603-00-9

68603-01-0

68603-03-2

68955-29-3

92045-65-3

292-609-5

283-483-2

266-016-7

292-624-7

266-021-4

292-622-6

269-929-9

295-548-2

293-766-2

273-077-3

295-543-5

295-541-4

293-767-8

295-292-1

295-295-8

295-329-1

310-170-0

310-171-6

266-012-5

302-688-0

302-689-6

302-690-1

302-692-2

302-693-8

292-635-7

232-349-1

232-443-2

232-453-7

265-041-0

265-042-6

265-046-8

265-192-2

270-077-5

271-025-4

271-727-0

272-186-3

272-931-2

309-945-6

265-066-7

265-067-2

265-068-8

265-073-5

265-086-6

265-095-5

270-088-5

270-349-3

271-267-0

295-315-5

295-430-0

295-436-3

295-440-5

295-446-8

309-871-4

265-055-7

265-056-2

270-686-6

272-185-8

295-311-3

295-431-6

295-441-0

95-794-0

309-974-4

309-987-5

265-065-1

265-070-9

270-660-4

270-687-1

270-794-3

270-993-5

271-008-1

271-058-4

272-895-8

273-271-8

285-509-8

295-279-0

297-401-8

297-458-9

297-465-7

297-466-2

265-075-6

265-085-0

267-563-4

267-565-5

270-344-6

270-658-3

271-631-9

271-632-4

271-634-5

273-266-0

295-447-3

4742-48-9

64742-49-0

64742-73-0

68410-96-8

68410-97-9

68410-98-0

68512-78-7

85116-60-5

85116-61-6

92045-51-7

92045-52-8

92045-57-3

92045-61-9

92062-15-2

93165-55-0

93763-33-8

93763-34-9

64741-47-5

64741-48-6

64741-69-1

64741-78-2

64741-87-3

64742-15-0

64742-22-9

64742-23-0

64742-66-1

64742-83-2

64742-95-6

68131-49-7

68477-34-9

68477-50-9

68477-53-2

68477-55-4

68477-61-2

68477-89-4

68478-12-6

68478-16-0

68513-02-0

68516-20-1

68527-21-9

68527-22-0

68527-23-1

68527-26-4

68603-08-7

68606-10-0

68783-66-4

68919-39-1

68921-09-5

85116-59-2

86290-81-5

90989-42-7

91995-38-9

91995-41-4

91995-68-5

92045-53-9

92045-60-8

92045-62-0

92045-63-1

92201-97-3

93165-19-6

94114-03-1

95009-23-7

97926-43-7

98219-46-6

98219-47-7

101316-56-7

101316-66-9

101316-76-1

101795-01-1

102110-14-5

68476-50-6

68476-55-1

90989-39-2

265-150-3

265-151-9

265-178-6

270-092-7

270-093-2

270-094-8

270-988-8

285-511-9

285-512-4

295-432-1

295-433-7

295-438-4

295-443-1

295-529-9

296-942-7

297-852-0

297-853-6

265-047-3

265-048-9

265-071-4

265-079-8

265-089-2

265-115-2

265-122-0

265-123-6

265-170-2

265-187-5

265-199-0

268-618-5

270-725-7

270-735-1

270-736-7

270-738-8

270-741-4

270-771-8

270-791-7

270-795-9

270-991-4

271-138-9

271-262-3

271-263-9

271-264-4

271-266-5

271-635-0

271-726-5

272-206-0

272-896-3

272-932-8

285-510-3

289-220-8

292-698-0

295-298-4

295-302-4

295-331-2

295-434-2

295-442-6

295-444-7

295-445-2

296-028-8

296-903-4

302-639-3

305-750-5

308-261-5

308-713-1

308-714-7

309-862-5

309-870-9

309-879-8

309-976-5

310-012-0

270-690-8

270-695-5

292-695-4

1540

Петролеј, угаљ, катран и природни гас и њихови деривати добијени дестилацијом и/или другим процесним методама ако садрже ≥ 0,005 % w/w бензо[а]пирена

90640-85-0

92061-93-3

90640-84-9

61789-28-4

70321-79-8

122384-77-4

70321-80-1

292-606-9

295-506-3

292-605-3

263-047-8

274-565-9

310-189-4

274-566-4

1541

Петролеј, угаљ, катран и природни гас и њихови деривати добијени дестилацијом и/или другим процесним методама ако садрже ≥ 0,1 % w/w бензена или ако садрже ≥ 0,005 % w/w бензо[а]пирена

85029-51-2

84650-04-4

84989-09-3

91995-49-2

121620-47-1

121620-48-2

90640-90-7

90641-04-6

101896-27-9

101794-91-6

285-076-5

283-484-8

284-898-1

295-310-8

310-166-9

310-167-4

292-612-1

292-627-3

309-985-4

309-972-3

91995-48-1

90641-05-7

84989-12-8

121620-46-0

90640-81-6

90640-82-7

92061-92-2

91995-15-2

91995-16-3

91995-17-4

101316-87-4

122384-78-5

84988-93-2

90640-88-3

65996-83-0

90640-89-4

90641-06-8

65996-85-2

101316-86-3

92062-22-1

96690-55-0

84989-04-8

84989-05-9

84989-06-0

84989-03-7

84989-07-1

68477-23-6

68555-24-8

91079-47-9

92062-26-5

94114-29-1

90641-00-2

68513-87-1

70321-67-4

92062-29-8

100801-63-6

100801-65-8

100801-66-9

73665-18-6

68815-21-4

65996-86-3

65996-84-1

295-309-2

292-628-9

284-901-6

310-165-3

292-603-2

292-604-8

295-505-8

295-275-9

295-276-4

295-278-5

309-889-2

310-191-5

284-881-9

292-610-0

266-017-2

292-611-6

292-629-4

266-019-3

309-888-7

295-536-7

306-251-5

284-892-9

284-893-4

284-895-5

284-891-3

284-896-0

270-713-1

271-418-0

293-435-2

295-540-9

302-662-9

292-623-1

271-020-7

274-560-1

295-544-0

309-745-9

309-748-5

309-749-0

277-567-8

272-361-4

266-020-9

266-018-8

1542

Петролеј, угаљ, катран и природни гас и њихови деривати добијени дестилацијом и/или другим процесним методама ако садрже ≥ 0,1 % w/w 1,3-бутадиена

68607-11-4

68783-06-2

68814-67-5

68814-90-4

68911-58-0

68911-59-1

68919-01-7

68919-02-8

68919-03-9

68919-04-0

68919-07-3

68919-08-4

68919-11-9

68919-12-0

68952-79-4

68952-80-7

68955-33-9

68989-88-8

92045-15-3

92045-16-4

92045-17-5

92045-18-6

92045-19-7

92045-20-0

68131-75-9

68307-98-2

68307-99-3

68308-00-9

68308-01-0

68308-10-1

68308-03-2

68308-04-3

68308-05-4

68308-06-5

68308-07-6

68308-09-8

68308-11-2

68308-12-3

68409-99-4

68475-57-0

68475-58-1

68475-59-2

68475-60-5

68476-26-6

68476-29-9

68476-40-4

68476-42-6

68476-49-3

68476-85-7

271-750-6

272-182-1

272-338-9

272-343-6

272-775-5

272-776-0

272-873-8

272-874-3

272-875-9

272-876-4

272-880-6

272-881-1

272-884-8

272-885-3

273-173-5

273-174-0

273-269-7

273-563-5

295-397-2

295-398-8

295-399-3

295-400-7

295-401-2

295-402-8

268-629-5

269-617-2

269-618-8

269-619-3

269-620-9

269-630-3

269-623-5

269-624-0

269-625-6

269-626-1

269-627-7

269-629-8

269-631-9

269-632-4

270-071-2

270-651-5

270-652-0

270-653-6

270-654-1

270-667-2

270-670-9

270-681-9

270-682-4

270-689-2

270-704-2

68476-86-8

68477-33-8

68477-35-0

68477-69-0

68477-70-3

68477-71-4

68477-72-5

68308-08-7

270-705-8

270-724-1

270-726-2

270-750-3

270-751-9

270-752-4

270-754-5

269-628-2

1543

Трис[2-хлоро-1-(хлорометил)етил] фосфат

13674-87-8

237-159-2

1544

Индијум фосфид

22398-80-7

244-959-5

1545

Триксилил фосфат

25155-23-1

246-677-8

1546

Хексабромоциклододекан [1] 1,2,5,6,9,10- Хексабромоциклододекан [2]

25637-99-4 [1]

3194-55-6 [2]

247-148-4 [1]

221-695-9 [2]

1547

Тетрахидрофуран

109-99-9

203-726-8

1548

Абамектин (смеша авермектина Б1а и авермектина Б1б) (ISO) [1]

71751-41-2 [1]

65195-55-3 [2]

615-339-5 [1]

265-610-3 [2]

1549

Авермектин Б1а [2]

98-73-7

202-696-3

1550

4-терц-Бутилбензоева киселина

129-73-7

204-961-9

1551

Леукомалахитно зелено; N,N,N′,N′-тетраметил-4,4′-бензилидендианилин

3878-19-1

223-404-0

1552

Фуберидазол (ISO); 2-(2-фурил)-1H-бензимидазол

67129-08-2

266-583-0

1553

Метазахлор (ISO); 2-хлоро-N-(2,6-диметилфенил)-N-(1H-пиразол-1-илметил)ацетамид

110-05-4

203-733-6

1554

Ди-терц-бутил пероксид

993-16-8

213-608-8

1555

Трихлорометилстанан

57583-34-3

260-828-5

1556

2-Етилхексил 10-етил-4-[[2-[(2-етилхексил)oкси]-2-оксоетил]тио]-4-метил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станаттетрадеканоат

15571-58-1

239-622-4

1557

2-Етилхексил 10-етил-4,4-диоктил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станаттетрадеканоат

99105-77-8

619-394-6

1558

Сулкотрион (ISO); 2-[2-хлоро-4-(метилсулфонил)бензоли]циклохексан-1,3-дион

82657-04-3

617-373-6

1559

Бифентрин (ISO); (2-метилбифенил-3-yл)метил рел-(1R,3R)-3-[(1З)-2-хлоро-3,3,3-трифлуоропроп-1-ен-1-ил]-2,2-диметилциклопропан карбоксилат

84-75-3

201-559-5

1560

Дихексил фталат

3825-26-1

223-320-4

1561

Амонијум пентадекафлуорооктаноат

335-67-1

206-397-9

1562

Перфлуорооктаноична киселина

2687-91-4

220-250-6

1563

Н-Етил-2-пиролидон; 1-етилпиролидон-2-он

189278-12-4

606-168-7

1564

Проквиназид (ISO); 6-јодо-2-пропокси-3-прпилквиназолин-4(3H)-он

1303-00-0

215-114-8

1565

Галијум арсенид

108-05-4

203-545-4 23.5.2019

1566

Винил ацетат

74070-46-5

277-704-1

1567

Аклонифен (ISO); 2-хлоро-6-нитро-3-феноксианилин

57583-35-4

260-829-0

1568

2-Етилхексил 10-етил-4,4-диметил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станумтетрадеканоат

753-73-1

212-039-2

1569

Диметилкалај дихлорид

100-40-3

202-848-9

1570

4-Винилциклохексен

87820-88-0

618-075-9

1571

Тралкоксидим (ISO); 2-(N-етоксипропанимидоил)-3-хидрокси-5-мезилтилциклохекса-2-ен-1-он

101205-02-1

405-230-9

1572

Флуазинам (ISO); 3-хлоро-N-[3-хлоро-2,6-динитро-4-(трифлуорометил)фенил]-5-(трифлуорометил)пиридин-2-амин

79622-59-6

616-712-5

1573

Пенконазол (ISO); 1-[2-(2,4-дихлорофенил)пентил]-1H-1,2,4-триазол

66246-88-6

266-275-6

1574

Феноксикарб (ISO); етил [2-(4-феноксифенокси)етил]карбамат

72490-01-8

276-696-7

1575

Стирен

100-42-5

202-851-5

1576

Тетрахидро-2-фурилметанол; тетрахидрофурфурил алкохол

97-99-4

202-625-6

1577

Формалдехид

50-00-0

200-001-8

1578

Параформалдехид

30525-89-4

608-494-5

1579

Метандиол; метилен гликол

463-57-0

207-339-5

1580

Цимоксанил (ISO); 2-цијано-N-[(етиламино)карбонил]-2-(метоксимино)ацетамид

57966-95-7

261-043-0

1581

Трибутилкалај једињења

1582

Темботрион (ISO); 2-{2-хлоро-4-(метилсулфонил)-3-[(2,2,2-трифлуороетокси)метил]бензоил}циклохексан-1,3-дион

335104-84-2

608-879-8

1583

1,2-Бензендикарбоксилна киселина, дихексил естар, разгранати и линеарни

68515-50-4

271-093-5

1584

Спиротетрамат (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-диметилфенил)-8-метокси-2-оксо-1-азоспиро[4,5]дек-3-ен-4-ил етил карбонат

203313-25-1

606-523-6

1585

Додеморф ацетат; 4-циклододецил-2,6-диметилморфолин-4-ијум ацетат

31717-87-0

250-778-2

1586

Трифлусулфурон-метил; метил 2-({[4-(диметиламино)-6-(2,2,2- трифлуороетокси)-1,3,5-триазин-2- ил]карбамоил}сулфамоил)-3- метилбензоат

126535-15-7

603-146-9

1587

Имазалил (ISO); 1-[2-(алилокси)-2-(2,4-дихлорофенил)етил]-1Х-имидазол

35554-44-0

252-615-0

1588

Додеморф (ISO); 4-циклододецил-2,6-диметилморфолин

1593-77-7

216-474-9

1589

Имидазол

288-32-4

206-019-2

1590

Ленацил (ISO); 3-циклохексил-6,7-дихидро-1Х-циклопента[д]пиримидин-2,4(3H,5H)-дион

2164-08-1

218-499-0

1591

Метосулам (ISO); N-(2,6-дихлоро-3-метилфенил)-5,7-диметокси[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-2-сулфонамид

139528-85-1

604-145-6

1592

2-Метил-1-(4-метилтиофенил)-2-морфолино-пропан 1-он

71868-10-5

400-600-6

1593

2,3-Епоксипропил метакрилат; глицидил метакрилат

106-91-2

203-441-9

1594

Спироксамин (ISO); 8-терц-бутил-1,4-диоксаспирол[4.5]декан-2-илметил(етил)(пропил)амин

118134-30-8

601-505-4

1595

ЦИјанамид; карбанонитрил

420-04-2

206-992-3

1596

Ципроконазол (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорофенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол

94361-06-5

619-020-1

1597

Сребро цинк зеолит

130328-20-0

603-404-0

1598

Кадмијум карбонат

513-78-0

208-168-9

1599

Кадмијум хидроксид; цадмијум дихидроксид

21041-95-2

244-168-5

1600

Кадмијум нитрат; кадмијум динитрат

10325-94-7

233-710-6

1601

Дибутилтин дилаурат; дибутил[бис(додеканоилокси)] станан

77-58-7

201-039-8

1602

Клорофен; клорофен; 2-бензил-4-хлорофенол

120-32-1

204-385-8

1603

Антракинон

84-65-1

201-549-0

1604

Нонадекафлуородеканоична киселина [1]

Амонијум нонадекафлуородеканоат [2]

Натријум нонадекафлуородеканоат [3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

206-400-3[1]

221-470-5 [2] [3]

1605

N,N′-Метилендиморфолин; N,N′-метиленбисморфолин; [формалдехид ослобођен из N,N′-метиленбисморфолина]; [MBM] ако је максимална теоријска концентрација ослобођеног формалдехида, неовисно од извора,у смеши стављеној на тржиште ≥ 0,1 % w/w

5625-90-1

227-062-3

1606

Реакциони производи параформалдехида са 2-хидроксипропиламином (3:2); [формалдехид ослобођен из 3,3′-метиленбис[5–метилоксазолидина]; [формалдехид ослобођен из оксазолидина]; [MBO] ако је максимална теоријска концентрација ослобођеног формалдехида, неовисно од извора,у смеши стављеној на тржиште ≥ 0,1 % w/w

1607

Реакциони производи параформалдехида са 2-хидроксипропиламидом (1:1)); [формалдехид ослобођен из α,α,α-триметил-1,3,5-триазин-1,3,5(2H,4H,6H)-триетанола]; [HPT] ако је максимална теоријска концентрација ослобођеног формалдехида, неовисно од извора,у смеши стављеној на тржиште ≥ 0,1 % w/w

1608

Метилхидразин

60-34-4

200-471-4

1609

Триадименол (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1Х-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол; α-терц- бутил-β-(4-хлорфенокси)-1H-1,2,4-триазол-1-етанол

55219-65-3

259-537-6

1610

Тиаклоприд (ISO); (Z)-3-(6-хлоро-3-пиридил-метил)-1-3-тиазолидин-2-илиденецијанамид; {(2Z)-3-[(6-хлоропиридин-3- ил)метил]-1,3-тиазолидин-2-илиден}цијанамид

111988-49-9

601-147-9

1611

Карбетамид (ISO); (R)-1-(етилкарбамоил) етил-карбанилат; (2R)-1-(етиламино) -1-оксопро-пан-2-ил-фенилкарбамат

16118-49-3

240-286-6’

* Међународни незаштићени називи (INN) за фармацеутске производе;

(1) За појединачну сировину погледати број 364 у Прилогу 2.

(2) За појединачну сировину погледати број 413 у Прилогу 2.

Напомена:

Материјали категорије 1 обухватају споредне производе (нус-производе) животињског порекла, доле наведеног описа, или све материјале који садрже такве споредне производе:

(а) све делове тела, укључујући крзно и кожу следећих животиња:

(i) животиња за које се сумња да су заражене са BSЕ или код којих је присуство BSЕ званично потврђено

(ii) животиња убијених у оквиру мера за искорењивање BSЕ

(iii) животиња које нису домаће (узгајане) или дивље животиње, што се посебно односи на кућне љубимце, животиње из зоолошких вртова или циркуса

(iv) експерименталних животиња и

(v) дивљих животиња, када се сумња да су заражене болестима које се могу пренети на људе

(б) (i) одређене ризичне материјале, и

(ii) тамо где, у време одлагања, одређени ризични материјали нису одстрањени, цела тела мртвих животиња која садрже ризичне материјале

(в) производе добијене од животиња којима су давани ветеринарски лекови у складу са прописима о употреби ветринарских лекова (који се односе на забрану одређених супстанци које имају хормонско или тиреостатичко дејство и употребу β-агониста у сточарству) и производе животињског порекла који садрже остатке (резидуе) загађивача животне средине, ако такви остаци прелазе нивое дозвољене прописима РС.

(г) све материјале животињског порекла прикупљене приликом третмана отпадних вода из фабрика за обраду Категорије 1 и остале просторије у које се одстрањују одређени ризични материјали, укључујући и материјале за филтрирање, смеше масноће и уља, талог и материјале из одвода тих просторија, осим у случају када ти материјали не садрже специфичне ризичне материјале или делове тих материјала

(д) отпад при снабдевању храном из средстава за транспорт; и

(ђ) смеше материјала категорије 1 са материјалима категорије 2 или категорије 3 (материјали који обухватају споредне производе животињског порекла који чине делове убијених животиња који су погодни за хуману употребу, али из комерцијалних разлога нису намењени за хуману употребу), или обе категорије, укључујући и материјале намењене за обраду у постројењима за обраду категорије 1.

Материјали категорије 2 обухватају споредне производе животињског порекла, доле наведеног описа, или све материјале који садрже такве споредне производе:

(а) ђубриво и садржај дигестивног тракта

(б) све материјале животињског порекла прикупљене при третману отпадних вода у кланицама, осим кланица обухваћених под (г) код материјала категорије 1, или из фабрика за обраду категорије 2, укључујући материјале за филтрирање, смеше масноћа и уља, талог и материјале из одвода ових просторија;

(в) производе животињског порекла који садрже остатке ветеринарских лекова, ако ови остаци прелазе нивое дозвољене прописима РС;

(г) производе животињског порекла, осим материјала категорије 1, који се увозе и не одговарају ветеринарским захтевима за увозне производе, осим када су враћени или је њихов увоз прихваћен под ограничењима постављеним законом;

(д) животиње и делове животиња, осим оних из категорије 1, које нису угинуле тако што су убијене за потребе исхране људи, укључујући и животиње убијене да би се искорениле епидемске болести код животиња

(ђ) смеше материјала категорије 2 са материјалима категорије 3, укључујући све материјале намењене за обраду у постројењима за обраду категорије 2; и

(е) споредне производе животињског порекла, осим материјала категорије 1 или материјала категорије 3.