ПРИЛОГ

Процедура 1
за појединачно одобрење моторних возила врсте М2 и М3

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила врсте М2 и М3:

– појединачно комплетирана возила;

– појединачно модификована возила (фургон возила врсте N1 и N2).

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења на основу испитивања појединачно комплетираних или модификованих возила врсте М2 и М3.

У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедносно-техничких карактеристика возила декларисаних документацијом произвођача у односу на прописе и УН Правилнике који се примењују у Републици Србији, као и испуњеност других посебно прописаних услова за надградњу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања.

Уз Захтев за одобрење појединачно комплетираних или модификованих возила доставља се документација у сагласности са Додатком 1 ове процедуре, одобрена од Техничке службе за појединачно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском облику, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима детаља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају приказивати потребне појединости.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање и контрола саобразности појединачно комплетираних или модификованих моторних возила врсте М2 и М3 у циљу појединачног одобрења обухвата проверу следећих карактеристика:

1) Димензиони и масени параметри и осовинска оптерећења

Провера у погледу димензионих и масених параметара и осовинских оптерећења састоји се од провере саобразности достављене документације са захтевима Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног или модификованог возила, укључујући цртеже возила са димензијама;

– Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвољена маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера документације ради утврђивања испуњености захтева у погледу димензионих и масених параметара и осовнских оптерећења;

2. Провера саобразности возила са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

2) Oпште конструкционе карактеристике и унутрашњи распоред

Провера у погледу општих конструкционих карактеристика и унутрашњег распореда састоји се од провере саобразности возила и достављене документације поднете од стране подносиоца захтева у односу на прописе који се примењују у Републици Србији и УН Правилник број 107/06.

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног или модификованог возила, укључујући цртеже возила са димензијама и цртеже веза надградње са некомплетним или базним возилом;

– Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвољена маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера саобразности достављене техничке документације са захтевима прописа, као и провера саобразности возила са достављеном документацијом у смислу следећих карактеристика:

– дефинисање простора за стајање;

– дефинисање броја путника који могу да стоје;

– излази (радна врата, врата у случају опасности, прозори...);

– унутрашњи распоред (прилаз вратима, прозорима и излазима у случају опасности, пролази, платформе, степеништа, седишта за путнике, опрема...);

– рукохвати и држачи;

– преграде степеништа;

– отвори на крову.

2. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

3) Функционална чврстоћа носеће конструкције и надградње

Провера функционалне чврстоће носеће конструкције и надградње подразумева проверу нивоа напонских стања критичних тачака или сегмената носеће конструкције и надградње, а састоји се од провере саобразности достављене документације са аспекта функционалне чврстоће аутобуса у односу на прописе који се примењују у Републици Србији и УН Правилник број 66.

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног или модификованог возила са аспекта функционалне чврстоће аутобуса, укључујући цртеже возила са димензијама;

– Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвољена маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења;

– Цртежи носеће структуре аутобуса, са посебним освртом на распоред „карактеристичних прстенова” и њихове везе са подном структуром аутобуса;

– Дефинисане вредности укупне енергије коју носећа структура аутобуса мора апсорбовати приликом превртања и њена расподела на претходно дефинисане „карактеристичне прстенове” и сегменте надградње.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера документације и прорачуна чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће структуре аутобуса и давање оцене изведеног стања;

2. Провера саобразности возила (изведеног стања) са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

4) Провера саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника који се примењују у Републици Србији

Табела 4.1.

Р. бр.

Прав. бр.

Скраћени назив УН Правилника

Возило/опрема/уређаји

Место за хомологациону ознаку

Напомене

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

3

Катадиоптери

Уређаји

На уређају

2.

4

Светла регистарске таблице

Уређаји

На уређају

3.

6

Показивачи правца

Уређаји

На уређају

4.

7

Позициона, стоп и габаритна светла

Уређаји

На уређају

5.

10

Електромагнетна компатибилност возила

Возило

На хом. таблици

6.

13

Кочење

Возило

На хом. таблици

7.

14

Прикључци сигурносних појасева

Возило

На хом. таблици

Осим класе I, А

8.

16

Сигурносни појасеви

Уређаји

На уређају

Осим класе I, А

9.

16

Уградња сигурносних појасева

Возило

На хом. таблици

Осим класе I, А

10.

17

Чврстоћа седишта и прикључака

Возило

На хом. таблици

Осим класе I, А

11.

18

Заштита од неовлашћене употребе

Возило

На хом. таблици

12.

19

Предња светла за маглу

Уређаји

На уређају

13.

23

Светла за вожњу уназад и при маневрисању

Уређаји

На уређају

14.

24

Димност – возила са ДИЗЕЛ моторима

Возило

На хом. таблици

15.

25

Наслони за главу

Опрема

На опреми

16.

28

Звучни сигнални уређаји

Уређаји

На уређају

17.

28

Уградња звучних сигналних уређаја

Возило

На хом. таблици

18.

37

Извори светлости (сијалице) са влакном

Опрема

На опреми

19.

38

Задња светла за маглу

Уређаји

На уређају

20.

39

Брзиномер и одометар

Возило

На хом. таблици

21.

43

Сигурносни материјали за застакљивање

Опрема

На опреми

22.

43

Уградња сигурносних материјала за застакљивање

Возило

На хом. таблици

23.

48

Уградња светлосних и светлосно-сигналних уређаја

Возило

На хом. таблици

24.

49

Аерозагађење: ДИЗЕЛ мотори и ОТО мотори и возила са таквим моторима

Возило

На хом. таблици

25.

51

Бука моторних возила

Возило

На хом. таблици

26.

54

Пнеуматици за привредна возила и њихове приколице

Уређаји

На уређају

27.

55

Прикључни уређаји

Уређаји

На уређају

28.

55

Уградња прикључних уређаја

Возило

На хом. таблици

29.

58

Уређаји против подлетања са задње стране

Уређаји

На уређају

30.

58

Уградња уређаја против подлетања са задње стране

Возило

На хом. таблици

31.

67

ТНГ возила

Возило

На хом. таблици

32.

69

Обележавање спорих возила

Опрема

На опреми

33.

70

Обележавање дугих и тешких возила

Опрема

На опреми

34.

80

Аутобуси великог капацитета: седишта и возила

Возило

На хом. таблици

Осим класе I, А

35.

83

Аерозагађење возила – зависно од горива

Возило

На хом. таблици

36.

85

Мерење снаге мотора

Мотори

На хом. таблици

37.

91

Бочна габаритна светла

Уређаји

На уређају

38.

98

Фарови са гасним изворима светлости

Уређаји

На уређају

или 112

39.

99

Гасни извори светлости

Опрема

На опреми

40.

110

КПГ возила

Возило

На хом. таблици

41.

112

Фарови са асиметричним светлима

Уређаји

На уређају

или 98

НАПОМЕНА:

Опрема, делови, склопови и уређаји наведени у Табели 4.1. за које је у колони (5) напоменуто да се место за хомологациону ознаку налази на опреми или уређају, уколико су уграђени на возилу, морају бити хомологовани.

Појединачно комплетирана возила

У случају појединачно комплетираних возила, неопходно је извршити проверу саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. за које је у колони (4) напоменуто да се хомологација односи на цело возило.

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Уколико је за неки од претходно наведених УН Правилника достављено Саопштење о хомологацији или Извештај о испитивању за други тип возила, а контролом саобразности се може утврдити да су уграђена опрема, делови, склопови и уређаји идентични, као и да друге карактеристике возила не утичу на добијене резултате, достављени документ се може прихватити као одговарајући, али се то мора осведочити кроз Извештај о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника.

За преостале УН Правилнике наведене у Табели 4.1. а који не представљају опрему, делове, склопове и уређаје, достављена Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења потребно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Појединачно модификована возила (фургон возила врсте N1 и N2)

У случају појединачно модификованих возила, процедура провере саобразности документације и возила спроводи се на исти начин као и за појединачно комплетирана возила. Смањење захтева се огледа једино код оних УН Правилника где модификацијом базног возила нису нарушени захтеви који утичу на добијене резултате (нпр. УН Правилник 48 ...).

За такве УН Правилнике, достављена Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења потребно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења који је издала Техничка служба овлашћена за појединачно одобрење возила, Агенција за безбедност саобраћаја издаје Уверење о појединачном одобрењу возила.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА
за потребе испитивања и контролисања у циљу појединачног одобрења моторних возила врсте М2 и М3

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ

0. ОПШТЕ

0.1. Фабричка или комерцијална ознака:

0.2. Тип:

0.2.1. Комерцијална ознака (ако постоји):

0.4. Врста возила:

0.5. Назив и адреса надграђивача/модификатора:

0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило:

0.9. Име и адреса представника надграђивача/модификатора (ако постоји):

1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА

1.1. Фотографије и/или цртежи возила:

1.3. Број осовина и точкова:

1.3.2. Број и положај управљачких осовина:

1.3.3. Погонске осовине (број, положај, међусобна веза):

1.4. Шасија (ако постоји) (свеобухватан цртеж):

1.6. Положај и оријентација мотора:

2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)

(позвати се на цртеже где је могуће)

2.1. Осовинско(а) растојање(а):

2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:

2.3.2. Траг свих осталих осовина:

2.4. Димензије возила:

2.4.2.1. Дужина:

2.4.2.2. Ширина:

2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе ослањања који се подешавају, висина се означава у нормалном положају за вожњу):

2.6. Маса возила са каросеријом и вучним уређајем, ако је монтиран од стране произвођача, спремног за вожњу (укључујући течност, алат, резервни точак, ако је монтиран, и возача и члана посаде ако постоји седиште за члана посаде у возилу):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина:

2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране произвођача:

2.8.1. Расподела ове масе између осовина:

2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:

2.10. Технички највећа дозвољена маса на свакој групи осовина:

2.11. Технички највећа дозвољена маса коју може да вуче моторно возило у случају:

2.11.1. Приколице:

2.11.3. Приколице са централном осовином:

2.11.4. Технички највећа дозвољена маса у комбинацији:

2.11.6. Максимална маса приколице која нема систем за кочење:

2.12. Технички највеће дозвољено вертикално статичко оптерећење вучног уређаја

3. ПОГОНСКИ АГРЕГАТ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило)

3.1. Произвођач:

3.1.1. Произвођачки код мотора као што је означено на мотору:

3.2. Мотори са унутрашњим сагоревањем

3.2.1.1. Принцип рада: паљење варницом/ паљење компресијом, четири такта/два такта

3.2.1.2. Број и распоред цилиндара:

3.2.1.3. Запремина мотора: ... cm³

3.2.1.8. Максимална снага: ……... кW при ……... min–1 (вредност коју декларише произвођач)

3.2.1.9. Максимална дозвољена угаона брзина мотора коју прописује произвођач: …….... min–1

3.2.2. Гориво: дизел/бензин/ТНГ/КПГ/ТПГ/етанол:

4. СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило)

4.2. Тип (механичка, хидраулична, електрична, итд.):

4.5. Мењачки преносник

4.5.1. Тип (мануелни/аутоматски/са континуално променљивим преносним односом))

4.6. Преносни односи

Степен преноса

Преносни односи у мењачу (односи броја обртаја мотора и броја обртаја излазног вратила мењача)

Преносни однос у погонском мосту (однос броја обртаја излазног вратила мењача и броја обртаја погонског точка)

Укупни преносни односи

Максимум за мењачки преносник са континуално променљивим преносним односом

1

2

3

...

Минимум за мењачки преносник са континуално променљивим преносним односом

Ход уназад

4.7. Максимална брзина возила (у km/h):

5. ОСОВИНЕ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило)

5.1. Опис сваке осовине:

5.2. Произвођач:

5.3. Тип:

6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило)

6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине или точка:

6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/опционо

6.2.3. Пнеуматски систем за ослањање за погонску(е) осовину(е): да/не

6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак

(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине

6.6.1.1.1. Осовина 1:

6.6.1.1.2. Осовина 2:

6.6.1.1.3. Осовина 3:

7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило)

7.2. Преносни механизам и управљање

7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (навести за предњу и задњу осовину, ако је применљиво):

7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим механичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је применљиво):

7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:

8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило)

8.5. Против-блокирајући уређај у систему за кочење: да/не/опционо

8.9. Кратак опис система за кочење:

8.11. Детаљи о типу/типовима система за дуготрајно кочење:

9. КАРОСЕРИЈА

9.1. Тип каросерије:

9.3.1. Распоред и број врата:

9.9.1. Ретровизори (положај сваког ретровизора) :

9.9.1.1. Произвођач:

9.9.1.2. Хомологациона ознака:

9.9.1.3. Варијанта:

9.9.1.4. Цртежи за идентификацију ретровизора, који приказују положај ретровизора у односу на структуру возила

9.9.1.5. Детаљи о методу учвршћења укључујући део структуре возила за који је ретровизор учвршћен.

9.9.1.6. Опциона опрема која може да утиче на видљивост према задњем делу возила.

9.9.1.7. Кратак опис електронских компонената (ако постоје) система за подешавање ретровизора:

9.9.2. Уређаји за индиректну видљивост а који нису ретровизори

9.9.2.1. Тип и карактеристике (такве као комплетан опис уређаја)

9.10.3. Седишта

9.10.3.1. Број:

9.10.3.2. Положај и распоред:

9.10.3.2.1. Број позиција за седење:

9.10.4.1. Типови наслона за главу: интегрални/расклопиви/посебни

9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке плочице и исписи, као и идентификациона ознака возила:

9.17.4.1. Значење карактера у другој секцији VIN ознаке и, ако је применљиво, у трећој секцији VIN ознаке:

10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ

10.1. Списак накнадно уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја

Број уређаја

Произвођач

Хомологациона ознака

11. ВЕЗА ИЗМЕЂУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦА

11.1. Класа и тип вучног уређаја монтираног или оног који треба да буде монтиран:

11.2. Карактеристичне вредности вучног уређаја D, U, S и V (у daN):

11.3. Инструкције за уградњу вучног уређаја на возило и фотографије или цртежи тачке фиксирања на возилу како то прописује произвођач; додатне информације, ако се користи вучни уређај који је ограничен на извесне варијанте и верзије типа возила:

11.4. Информација о монтажи специјалног вучног држача или монтажне плочице:

11.5. Број(еви) одобрења типа по ЕЦ:

12.7.1. Возило опремљено са краткоопсежном радарском опремом од 24 GHz: да/не

12.7.2. Возило опремљено са краткоопсежном радарском опремом од 79 GHz: да/не

13. СПЕЦИЈАЛНИ ЗАХТЕВИ ЗА ВОЗИЛА КОЈА СЕ КОРИСТЕ ЗА ТРАНСПОРТ ПУТНИКА СА ВИШЕ ОД ОСАМ СЕДИШТА И ДОДАТНИМ СЕДИШТЕ ЗА ВОЗАЧА

13.1. Класа возила (Класа I, Класа II, Класа III, Класа А, Класа B):

13.1.1. Типови шасије, тамо где може бити инсталирана каросерија према ЕЦ одобрењу типа (произвођач(и), и тип(ови) возила):

13.3. Број путника (који седе и који стоје)

13.3.1. Укупно:

13.3.2. Горњи ниво:

13.3.3. Доњи ниво:

13.4. Број путника (који седе)

13.4.1. Укупно:

13.4.2. Горњи ниво:

13.4.3. Доњи ниво:

б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– Техничка документација комплетираног или модификованог возила, укључујући цртеже возила са димензијама;

– Техничка документација комплетираног, модификованог или појединачно произведеног возила са аспекта функционалне чврстоће аутобуса;

– Цртежи носеће структуре аутобуса, са посебним освртом на распоред „карактеристичних прстенова” и њихове везе са подном структуром аутобуса;

– Дефинисане вредности укупне енергије коју носећа структура аутобуса мора апсорбовати приликом превртања и њена расподела на претходно дефинисане „карактеристичне прстенове” и сегменте надградње;

– Потребна хомологациона документација некомплетног или базног возила;

– Форма и садржај плочице надграђивача или модификатора возила, као и положај њеног постављања.

Процедура 2
за појединачно одобрење моторних возила врсте N1

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила:

– појединачно комплетирана возила врсте N1;

– појединачно модификована возила врсте N1.

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења на основу испитивања појединачно комплетираних или модификованих возила врсте N1.

У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедносно-техничких карактеристика возила декларисаних документацијом произвођача у односу на прописе и УН Правилнике који се примењују у Републици Србији, као и испуњеност других посебно прописаних услова за надградњу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања.

Уз Захтев за одобрење појединачно комплетираних или модификованих возила доставља се документација у сагласности са Додатком 1 ове процедуре, одобрена од Техничке службе за појединачно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском облику, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима детаља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају приказивати потребне појединости.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање и контрола саобразности појединачно комплетираних или модификованих моторних возила врсте N1 у циљу појединачног одобрења, обухвата проверу следећих карактеристика:

1) Димензиони и масени параметри и осовинска оптерећења

Провера у погледу димензионих и масених параметара и осовинских оптерећења састоји се од провере саобразности достављене документације поднете од стране подносиоца захтева са захтевима Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног или модификованог возила, укључујући цртеже возила са димензијама;

– Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвољена маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера документације ради утврђивања испуњености захтева у погледу димензионих и масених параметара и осовнских оптерећења;

2. Провера саобразности возила са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

2) Опште конструкционе карактеристике

У случају комплетираног или модификованог возила, потребно је испоштовати смернице и препоруке произвођача некомплетног или базног возила. Такође, све додатно укључене компоненте и уређаји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим техничким документацијама и декларацијама.

Зависно од карактеристика и намене возила, у оквиру процеса одобрења документације, Техничка служба може захтевати и додатне аспекте верификације (положај тежишта, бочна стабилност, управљање...).

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног или модификованог возила, укључујући цртеже возила са димензијама и цртеже веза надградње са некомплетним или базним возилом;

– Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвољена маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера саобразности достављене документације са смерницама и упутствима произвођача некомплетног, односно базног возила, као и са пратећом документацијом уграђених компоненти;

2. Провера саобразности возила са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

3) Функционална чврстоћа носеће конструкције и надградње

Провера функционалне чврстоће носеће конструкције и надградње подразумева проверу нивоа напонских стања критичних тачака или сегмената носеће конструкције и надградње, а састоји се од провере саобразности достављене документације са аспекта функционалне чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће структуре возила (нпр. носачи контејнерских брава, товарни сандук...).

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног или модификованог возила са аспекта функционалне чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће структуре возила, у којој је документована верификација карактеристичних критичних сегмената. Избор ових сегмената, као и ниво и начин потврде функционалне чврстоће прецизира се у директној комуникацији подносиоца захтева и Техничке службе у оквиру процеса одобрења документације.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера документације и прорачуна чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће структуре возила и давање оцене изведеног стања;

2. Провера саобразности возила (изведеног стања) са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

Уколико се поједини поступци комплетирања/модификације над некомплетним/базним возилом изврше помоћу компоненти и уређаја сходно смерницама произвођача возила и/или произвођача компоненти и уређаја (све додатно укључене компоненте и уређаји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим техничким документацијама и декларацијама), Техничка служба може без додатне провере нивоа напонских стања извршити верификацију функционалне чврстоће. У сваком случају, овакав начин верификације функционалне чврстоће се мора представити кроз одговарајући Извештај о испитивању у циљу појединачног одобравања.

4) Провера саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника који се примењују у Републици Србији

Табела 4.1.

Р. бр.

Прав. бр.

Скраћени назив УН Правилника

Возило/опрема/уређаји

Место за хомологациону ознаку

Напомене

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

3

Катадиоптери

Уређаји

На уређају

2.

4

Светла регистарске таблице

Уређаји

На уређају

3.

6

Показивачи правца

Уређаји

На уређају

4.

7

Позициона, стоп и габаритна светла

Уређаји

На уређају

5.

10

Електромагнетна компатибилност возила

Возило

На хом. таблици

6.

11

Чврстоћа брава и шарки

Возило

На хом. таблици

7.

13

Кочење

Возило

На хом. таблици

13Н

Кочење

Возило

На хом. таблици

8.

14

Прикључци сигурносних појасева

Возило

На хом. таблици

9.

16

Сигурносни појасеви

Уређаји

На уређају

10.

16

Уградња сигурносних појасева

Возило

На хом. таблици

11.

17

Чврстоћа седишта и прикључака

Возило

На хом. таблици

12.

19

Предња светла за маглу

Уређаји

На уређају

13.

23

Светла за вожњу уназад и при маневрисању

Уређаји

На уређају

14.

24

Димност – возила са ДИЗЕЛ моторима

Возило

На хом. таблици

15.

25

Наслони за главу

Опрема

На опреми

16.

28

Звучни сигнални уређаји

Уређаји

На уређају

17.

28

Уградња звучних сигналних уређаја

Возило

На хом. таблици

18.

30

Пнеуматици за моторна возила и њихове приколице

Уређаји

На уређају

19.

37

Извори светлости (сијалице) са влакном

Опрема

На опреми

20.

38

Задња светла за маглу

Уређаји

На уређају

21.

39

Брзиномер и одометар

Возило

На хом. таблици

22.

43

Сигурносни материјали за застакљивање

Опрема

На опреми

23.

43

Уградња сигурносних материјала за застакљивање

Возило

На хом. таблици

24.

48

Уградња светлосних и светлосно-сигналних уређаја

Возило

На хом. таблици

25.

49

Аерозагађење: ДИЗЕЛ мотори и ОТО мотори и возила са таквим моторима

Возило

На хом. таблици

26.

51

Бука моторних возила

Возило

На хом. таблици

27.

54

Пнеуматици за привредна возила и њихове приколице

Уређаји

На уређају

28.

55

Прикључни уређаји

Уређаји

На уређају

29.

55

Уградња прикључних уређаја

Возило

На хом. таблици

30.

58

Уређаји против подлетања са задње стране

Уређаји

На уређају

31.

58

Уградња уређаја против подлетања са задње стране

Возило

На хом. таблици

32.

67

ТНГ возила

Возило

На хом. таблици

33.

68

Мерење максималне брзине возила

Возило

На хом. таблици

34.

69

Обележавање спорих возила

Опрема

На опреми

35.

83

Аерозагађење возила – зависно од горива

Возило

На хом. таблици

36.

84

Мерење потрошње горива

Возило

На хом. таблици

или 101

37.

85

Мерење снаге мотора

Мотори

На хом. таблици

38.

91

Бочна габаритна светла

Уређаји

На уређају

39.

98

Фарови са гасним изворима светлости

Уређаји

На уређају

или 112

40.

99

Гасни извори светлости

Опрема

На опреми

41.

101

Мерење потрошње горива и емисија CO2

Возило

На хом. таблици

или 84

42.

105

Превоз опасних материја АДР

Возило

На хом. таблици

43.

110

КПГ возила

Возило

На хом. таблици

44.

112

Фарови са асиметричним светлима

Уређаји

На уређају

или 98

45.

116

Заштита од неовлашћене употребе

Возило

На хом. таблици

НАПОМЕНА:

Опрема, делови, склопови и уређаји наведени у Табели 4.1. за које је у колони (5) напоменуто да се место за хомологациону ознаку налази на опреми или уређају, уколико су уграђени на возилу, морају бити хомологовани.

Појединачно комплетирана возила

У случају појединачно комплетираних возила, неопходно је извршити проверу саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. за које је у колони (4) напоменуто да се хомологација односи на цело возило.

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Уколико је за неки од претходно наведених УН Правилника достављено Саопштење о хомологацији или Извештај о испитивању за други тип возила, а контролом саобразности се може утврдити да су уграђена опрема, делови, склопови и уређаји идентични, као и да друге карактеристике возила не утичу на добијене резултате, достављени документ се може прихватити као одговарајући, али се то мора осведочити кроз Извештај о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника.

За преостале УН Правилнике наведене у Табели 4.1. а који не представљају опрему, делове, склопове и уређаје, достављена Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења потребно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Појединачно модификована возила

У случају појединачно модификованих возила, процедура провере саобразности документације и возила спроводи се на исти начин као и за појединачно комплетирана возила. Смањење захтева се огледа једино код оних УН Правилника где модификацијом базног возила нису нарушени захтеви који утичу на добијене резултате (нпр. УН Правилник 48 ...).

За такве УН Правилнике, достављена Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења потребно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења који је издала Техничка служба овлашћена за појединачно одобрење возила, Агенција за безбедност саобраћаја издаје Уверење о појединачном одобрењу возила.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА
за потребе испитивања и контролисања у циљу појединачног одобрења моторних возила врсте N1 (специјално M1)

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ

0. ОПШТЕ

0.1. Фабричка или комерцијална ознака:

0.2. Тип:

Варијанта:

Верзија:

0.2.1. Комерцијална ознака (ако постоји):

0.4. Врста возила:

0.5. Назив и адреса надграђивача/модификатора:

0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило:

0.9. Име и адреса представника надграђивача/модификатора (ако постоји):

1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА

1.1. Фотографије и/или цртежи возила:

1.3. Број осовина и точкова:

1.3.1. Број и положај осовина са удвојеним точковима:

1.3.2. Број и положај управљачких осовина:

1.3.3. Погонске осовине (број, положај, међусобна веза):

1.4. Шасија (ако постоји) (свеобухватан цртеж):

1.5. Спецификација материјала основне шасије (навести само уколико се врши модификација на шасији):

1.6. Положај и оријентација мотора:

2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)

(позвати се на цртеже где је могуће)

2.1. Осовинско(а) растојање(а):

2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:

2.3.2. Траг свих осталих осовина:

2.4. Димензијe возила

2.4.2. За шасију са каросеријом

2.4.2.1. Дужина:

2.4.2.1.1. Дужина товарног простора:

2.4.2.2. Ширина:

2.4.2.2.1. Дебљина зидова (у случају возила предвиђених за превоз лакокварљивих намирница):

2.4.2.2.2. Унутрашње димензије надградње (ако је применљиво):

2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе ослањања који се подешавају, висина се означава у нормалном положају за вожњу):

2.6. Маса возила са каросеријом и вучним уређајем, ако је монтиран од стране произвођача, спремног за вожњу (укључујући течност, алат, резервни точак, ако је монтиран, и возача и члана посаде ако постоји седиште за члана посаде у возилу):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина:

2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране произвођача:

2.8.1. Расподела ове масе између осовина:

2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:

2.10. Технички највећа дозвољена маса на свакој групи осовина:

2.11. Технички највећа дозвољена маса коју може да вуче моторно возило у случају

2.11.1. Приколице:

2.11.2. Полуприколице:

2.11.3. Приколице са централном осовином:

2.11.4. Технички највећа дозвољена маса у комбинацији:

2.11.5. Највећа технички дозвољена маса вучног воза:
2.11.6. Највећа маса приколице која нема систем за кочење:

2.12. Технички највеће дозвољено вертикално статичко оптерећење вучног уређаја

2.13. Анализа у погледу управљивости (за случај препуста већег од 60%):

3. ПОГОНСКИ АГРЕГАТ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило)

3.1. Произвођач:

3.1.1. Произвођачки код мотора као што је означено на мотору:

3.2. Мотори са унутрашњим сагоревањем

3.2.1.1. Принцип рада: паљење варницом/паљење компресијом, четири такта/два такта

3.2.1.2. Број и распоред цилиндара:

3.2.1.3. Запремина мотора: ... cm³

3.2.1.8. Максимална снага: ……... кW при ……... min–1 (вредност коју декларише произвођач)

3.2.1.9. Максимална дозвољена брзина мотора коју прописује произвођач: …….... min–1

3.2.2. Гориво: дизел/бензин/ТНГ/КПГ/ТПГ/етанол:

3.2.3. Резервоар(и) горива:

Број и запремина сваког резервоара:

Положај сваког резервоара на возилу:

4. СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило)

4.2. Тип (механичка, хидраулична, електрична, итд.):

4.5. Мењачки преносник

4.5.1. Тип (мануелни/аутоматски/са континуално променљивим преносним односом)

4.6. Преносни односи

Степен преноса

Преносни односи у мењачу (односи броја обртаја мотора и броја обртаја излазног вратила мењача)

Преносни однос у погонском мосту (однос броја обртаја излазног вратила мењача и броја обртаја погонског точка)

Укупни преносни односи

Максимум за мењачки преносник са континуално променљивим преносним односом

1

2

3

Минимум за мењачки преносник са континуално променљивим преносним односом

Ход уназад

4.7. Максимална брзина возила (у km/h):

4.9. Тахограф: да/не

4.9.1. Хомологациона ознака:

5. ОСОВИНЕ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило)

5.1. Опис сваке осовине:

5.2. Произвођач:

5.3. Тип:

5.4. Положај осовина са могућношћу подизања:

6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило)

6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине или точка:

6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/опционо

6.2.3. Пнеуматски систем за ослањање за погонску(е) осовину(е): да/не

6.2.4. Пнеуматски систем за ослањање за непогонску(е) осовину(е): да/не

6.2.4.1. Ослањање непогонске(их) осовине(а) које је еквивалентно пнеуматском ослањању: да/не

6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак

(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине

6.6.1.1.1. Осовина 1:

6.6.1.1.2. Осовина 2:

6.6.1.1.3. Осовина 3:

7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило, осим 7.3)

7.2. Преносни механизам и управљање

7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (навести за предњу и задњу осовину, ако је применљивo):

7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим механичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је применљивo):

7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:

7.3. Максимални угао заокрета:

8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило)

8.1. Тип и својства кочница (диск/добош, радни флуид):

8.2. Опис и шематски дијаграм и/или цртеж кочног система:

8.2.1. Радно кочење:

8.2.2. Помоћно кочење:

8.2.3. Паркирно кочење:

8.5. Против-блокирајући уређај у систему за кочење: да/не/опционо

8.9. Кратак опис система за кочење:

8.11. Детаљи о типу система за дуготрајно кочење:

9. КАРОСЕРИЈА

9.1. Тип каросерије:

9.2. Спецификација материјала и конструкције надградње:

9.2.1. Помоћна шасија:

9.2.1.1. Облик и димензије

9.2.1.2. Материјал:

9.2.1.3. Отпорни моменти:

9.2.2. Везе помоћне и главне шасије:

9.2.2.1. Опис елемената везе (спецификација):

9.2.2.2. Цртеж елемената везе са положајем на возилу:

9.2.3. Надградња:

9.2.3.1. Облик и димензије:

9.2.3.2. Спецификација уграђених материјала:

9.2.4. Додатни уређаји:

9.2.4.1. Врста уређаја (рампа, расхладни уређај, дизалица...):

9.2.4.2. Подаци о уграђеном уређају (произвођач, тип, серијски број...):

9.3.1. Распоред и број врата за утовар терета, број шарки и брава:

9.9.1. Ретровизори (положај сваког ретровизора)

9.9.1.1. Произвођач:

9.9.1.2. Хомологациона ознака

9.9.1.3. Варијанта:

9.9.1.4. Цртежи за идентификацију ретровизора, који приказују положај ретровизора у односу на структуру возила:

9.9.1.5. Детаљи о методу учвршћења укључујући део структуре возила за који је ретровизор учвршћен.

9.9.1.6. Опциона опрема која може да утиче на видљивост према задњем делу возила.

9.9.1.7. Кратак опис електронских компонената (ако постоје) система за подешавање ретровизора.

9.9.2. Уређаји за индиректну видљивост а који нису ретровизори

9.9.2.1. Тип и карактеристике (такве као комплетан опис уређаја)

9.10. Унутрашња опрема (надградње):

9.10.3. Седишта

9.10.3.1. Број:

9.10.3.2. Положај и распоред:

9.10.3.2.1. Број позиција за седење:

9.10.4.1. Типови наслона за главу: интегрални/расклопиви/посебни

9.15. Задња заштита од подлетања

9.15.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има улогу задње заштите од подлетања

9.15.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):

9.16. Блатобрани

9.16.2. Начин постављања

9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке плочице и исписи, као и идентификациона ознака возила:

9.17.4.1. Значење карактера у другој секцији VIN ознаке и, ако је применљиво, у трећој секцији VIN ознаке:

9.19. Бочна заштита од подлетања

9.19.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има улогу бочне заштите од подлетања

9.19.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):

9.20. Уређај за заштиту од прскања иза точкова

9.20.2. Начин постављања на возилу

10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ

10.1. Списак накнадно уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја

Број уређаја

Произвођач

Хомологациона ознака

10.2. Цртеж уградње светлосних уређаја на возилу (позиција и угао видљивости):

11. ВЕЗА ИЗМЕЂУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦА И ПОЛУПРИКОЛИЦА

11.1. Класа и тип вучног уређаја монтираног или оног који треба да буде монтиран:

11.2. Карактеристичне вредности вучног уређаја D, U, S и V (у daN):

11.5. Хомологациона ознака:

14. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ВОЗИЛА НАМЕЊЕНА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНИХ ТЕРЕТА

14.1. Возило намењено за транспорт опасних терета: да/не

14.2. Ознака возила према категорији опасног терета: EX/II/III/FL/AT

б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– Техничка документација комплетираног или модификованог возила, укључујући цртеже возила са димензијама;

– Потребна хомологациона документација некомплетног или базног возила;

– Форма и садржај плочице надграђивача или модификатора возила, као и положај њеног постављања.

Процедура 3
за појединачно одобрење моторних возила врсте N2 и N3

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила врсте N2 и N3:

– појединачно комплетирана возила;

– појединачно модификована возила.

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења на основу испитивања појединачно комплетираних или модификованих возила врсте N2 и N3.

У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедносно-техничких карактеристика возила декларисаних документацијом произвођача у односу на прописе и УН Правилнике који се примењују у Републици Србији, као и испуњеност других посебно прописаних услова за надградњу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања.

Уз Захтев за одобрење појединачно комплетираних или модификованих возила доставља се документација у сагласности са Додатком 1 ове процедуре, одобрена од Техничке службе за појединачно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском облику, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима детаља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају приказивати потребне појединости.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање и контрола саобразности појединачно комплетираних или модификованих моторних возила врсте N2 и N3 у циљу појединачног одобрења, обухвата проверу следећих карактеристика:

1) Димензиони и масени параметри и осовинска оптерећења

Провера у погледу димензионих и масених параметара и осовинских оптерећења састоји се од провере саобразности достављене документације поднете од стране подносиоца захтева са захтевима Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног или модификованог возила, укључујући цртеже возила са димензијама;

– Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвољена маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера документације ради утврђивања испуњености захтева у погледу димензионих и масених параметара и осовнских оптерећења;

2. Провера саобразности возила са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

2) Опште конструкционе карактеристике

У случају комплетираног или модификованог возила, потребно је испоштовати смернице и препоруке произвођача некомплетног или базног возила. Такође, све додатно укључене компоненте и уређаји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим техничким документацијама и.

Зависно од карактеристика и намене возила, у оквиру процеса одобрења документације, Техничка служба може захтевати и додатне аспекте верификације (положај тежишта, бочна стабилност, управљање...).

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног или модификованог возила, укључујући цртеже возила са димензијама и цртеже веза надградње са некомплетним или базним возилом;

– Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвољена маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера саобразности достављене документације са смерницама и упутствима произвођача некомплетног, односно базног возила, као и са пратећом документацијом уграђених компоненти;

2. Провера саобразности возила са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

3) Функционална чврстоћа носеће конструкције и надградње

Провера функционалне чврстоће носеће конструкције и надградње подразумева проверу нивоа напонских стања критичних тачака или сегмената носеће конструкције и надградње, а састоји се од провере саобразности достављене документације са аспекта функционалне чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће структуре возила (нпр. носачи контејнерских брава, товарни сандук ...).

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног или модификованог возила са аспекта функционалне чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће структуре возила, у којој је документована верификација карактеристичних критичних сегмената. Избор ових сегмената, као и ниво и начин потврде функционалне чврстоће прецизира се у директној комуникацији подносиоца захтева и Техничке службе у оквиру процеса одобрења документације.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера документације и прорачуна чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће структуре возила и давање оцене изведеног стања;

2. Провера саобразности возила (изведеног стања) са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

Уколико се поједини поступци комплетирања/модификације над некомплетним/базним возилом изврше помоћу компоненти и уређаја сходно смерницама произвођача возила и/или произвођача компоненти и уређаја (све додатно укључене компоненте и уређаји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим техничким документацијама и декларацијама.), Техничка служба може без додатне провере нивоа напонских стања извршити верификацију функционалне чврстоће. У сваком случају, овакав начин верификације функционалне чврстоће се мора представити кроз одговарајући Извештај о испитивању у циљу појединачног одобравања.

4) Провера саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника који се примењују у Републици Србији

Табела 4.1.

Р. бр.

Прав. бр.

Скраћени назив УН Правилника

Возило/опрема/уређаји

Место за хомологациону ознаку

Напомене

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

3

Катадиоптери

Уређаји

На уређају

2.

4

Светла регистарске таблице

Уређаји

На уређају

3.

6

Показивачи правца

Уређаји

На уређају

4.

7

Позициона, стоп и габаритна светла

Уређаји

На уређају

5.

10

Електромагнетна компатибилност возила

Возило

На хом. таблици

6.

13

Кочење

Возило

На хом. таблици

7.

14

Прикључци сигурносних појасева

Возило

На хом. таблици

8.

16

Сигурносни појасеви

Уређаји

На уређају

9.

16

Уградња сигурносних појасева

Возило

На хом. таблици

10.

17

Чврстоћа седишта и прикључака

Возило

На хом. таблици

11.

18

Заштита од неовлашћене употребе

Возило

На хом. таблици

12.

19

Предња светла за маглу

Уређаји

На уређају

13.

23

Светла за вожњу уназад и при маневрисању

Уређаји

На уређају

14.

24

Димност – возила са ДИЗЕЛ моторима

Возило

На хом. таблици

15.

25

Наслони за главу

Опрема

На опреми

16.

28

Звучни сигнални уређаји

Уређаји

На уређају

17.

28

Уградња звучних сигналних уређаја

Возило

На хом. таблици

18.

37

Извори светлости (сијалице) са влакном

Опрема

На опреми

19.

38

Задња светла за маглу

Уређаји

На уређају

20.

39

Брзиномер и одометар

Возило

На хом. таблици

21.

43

Сигурносни материјали за застакљивање

Опрема

На опреми

22.

43

Уградња сигурносних материјала за застакљивање

Возило

На хом. таблици

23.

48

Уградња светлосних и светлосно-сигналних уређаја

Возило

На хом. таблици

24.

49

Аерозагађење: ДИЗЕЛ мотори и ОТО мотори и возила са таквим моторима

Возило

На хом. таблици

25.

51

Бука моторних возила

Возило

На хом. таблици

26.

54

Пнеуматици за привредна возила и њихове приколице

Уређаји

На уређају

27.

55

Прикључни уређаји

Уређаји

На уређају

28.

55

Уградња прикључних уређаја

Возило

На хом. таблици

29.

58

Уређаји против подлетања са задње стране

Уређаји

На уређају

30.

58

Уградња уређаја против подлетања са задње стране

Возило

На хом. таблици

31.

67

ТНГ возила

Возило

На хом. таблици

32.

69

Обележавање спорих возила

Опрема

На опреми

33.

70

Обележавање дугих и тешких возила

Опрема

На опреми

34.

73

Уређаји за бочну заштиту

Уређаји

На уређају

35.

73

Уградња уређаја за бочну заштиту

Возило

На хом. таблици

36.

83

Аерозагађење возила – зависно од горива

Возило

На хом. таблици

37.

85

Мерење снаге мотора

Мотори

На хом. таблици

38.

91

Бочна габаритна светла

Уређаји

На уређају

39.

98

Фарови са гасним изворима светлости

Уређаји

На уређају

или 112

40.

99

Гасни извори светлости

Опрема

На опреми

41.

105

Превоз опасних материја АДР

Возило

На хом. таблици

42.

110

КПГ возила

Возило

На хом. таблици

43.

112

Фарови са асиметричним светлима

Уређаји

На уређају

или 98

НАПОМЕНА:

Опрема, делови, склопови и уређаји наведени у Табели 4.1. за које је у колони (5) напоменуто да се место за хомологациону ознаку налази на опреми или уређају, уколико су уграђени на возилу, морају бити хомологовани.

Појединачно комплетирана возила

У случају појединачно комплетираних возила, неопходно је извршити проверу саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. за које је у колони (4) напоменуто да се хомологација односи на цело возило.

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Уколико је за неки од претходно наведених УН Правилника достављено Саопштење о хомологацији или Извештај о испитивању за други тип возила, а контролом саобразности се може утврдити да су уграђена опрема, делови, склопови и уређаји идентични, као и да друге карактеристике возила не утичу на добијене резултате, достављени документ се може прихватити као одговарајући, али се то мора осведочити кроз Извештај о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника.

За преостале УН Правилнике наведене у Табели 4.1. а који не представљају опрему, делове, склопове и уређаје, достављена Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења потребно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Појединачно модификована возила

У случају појединачно модификованих возила, процедура провере саобразности документације и возила спроводи се на исти начин као и за појединачно комплетирана возила. Смањење захтева се огледа једино код оних УН Правилника где модификацијом базног возила нису нарушени захтеви који утичу на добијене резултате (нпр. УН Правилник 48 ...).

За такве УН Правилнике, достављена Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења потребно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења који је издала Техничка служба овлашћена за појединачно одобрење возила, Агенција за безбедност саобраћаја издаје Уверење о појединачном одобрењу возила.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА
за потребе испитивања и контролисања у циљу појединачног одобрења моторних возила врсте N2 и N3

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ

0. ОПШТЕ

0.1. Фабричка или комерцијална ознака:

0.2. Тип:

Варијанта:

Верзија:

0.2.1. Комерцијална ознака (ако постоји):

0.4. Врста возила:

0.5. Назив и адреса надграђивача/модификатора:

0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило:

0.9. Име и адреса представника надграђивача/модификатора (ако постоји):

1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА

1.1. Фотографије и/или цртежи возила:

1.3. Број осовина и точкова:

1.3.1. Број и положај осовина са удвојеним точковима:

1.3.2. Број и положај управљачких осовина:

1.3.3. Погонске осовине (број, положај, међусобна веза):

1.4. Шасија (ако постоји) (свеобухватан цртеж):

1.5. Спецификација материјала основне шасије (навести само уколико се врши модификација на шасији):

1.6. Положај и оријентација мотора:

2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)

(позвати се на цртеже где је могуће)

2.1. Осовинско(а) растојање(а):

2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:

2.3.2. Траг свих осталих осовина:

2.4. Димензије возила

2.4.2. За шасију са каросеријом

2.4.2.1. Дужина:

2.4.2.1.1. Дужина товарног простора:

2.4.2.2. Ширина:

2.4.2.2.1. Дебљина зидова (у случају возила предвиђених за превоз лакокварљивих намирница):

2.4.2.2.2. Унутрашње димензије надградње (ако је применљиво):

2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе ослањања који се подешавају, висина се означава у нормалном положају за вожњу):

2.6. Маса возила са каросеријом и уређајем, ако је монтиран од стране произвођача, спремног за вожњу (укључујући течност, алат, резервни точак, ако је монтиран, и возача и члана посаде ако постоји седиште за члана посаде у возилу):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина:

2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране произвођача:

2.8.1. Расподела ове масе између осовина:

2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:

2.10. Технички највећа дозвољена маса на свакој групи осовина:

2.11. Технички највећа дозвољена маса коју може да вуче моторно возило у случају

2.11.1. Приколице:

2.11.2. Полуприколице:

2.11.3. Приколице са централном осовином:

2.11.4. Технички највећа дозвољена маса у комбинацији:

2.11.5. Највећа технички дозвољена маса вучног воза:
2.11.6. Највећа маса приколице која нема систем за кочење:

2.12. Технички највеће дозвољено вертикално статичко оптерећење вучног уређаја

2.12.1. За моторно возило:

2.13. Анализа у погледу управљивости (за случај препуста већег од 60%):

3. ПОГОНСКИ АГРЕГАТ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило)

3.1. Произвођач:

3.1.1. Произвођачки код мотора као што је означено на мотору:

3.2. Мотори са унутрашњим сагоревањем

3.2.1.1. Принцип рада: паљење варницом/паљење компресијом, четири такта/два такта

3.2.1.2. Број и распоред цилиндара:

3.2.1.3. Запремина мотора: ... cm³

3.2.1.8. Максимална снага: ……... кW при ……... min–1 (вредност коју декларише произвођач)

3.2.1.9. Максимална дозвољена брзина мотора коју прописује произвођач: …….... min–1

3.2.2. Гориво: дизел/бензин/ТНГ/КПГ/ТПГ/етанол:

3.2.3. Резервоар(и) горива:

Број и запремина сваког резервоара:

Положај сваког резервоара на возилу:

4. СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило)

4.2. Тип (механичка, хидраулична, електрична, итд.):

4.5. Мењачки преносник

4.5.1. Тип (мануелни/аутоматски/са континуално променљивим преносним односом)

4.6. Преносни односи

Степен преноса

Преносни односи у мењачу (односи броја обртаја мотора и броја обртаја излазног вратила мењача)

Преносни однос у погонском мосту (однос броја обртаја излазног вратила мењача и броја обртаја погонског точка)

Укупни преносни односи

Максимум за мењачки преносник са континуално променљивим преносним односом

1

2

3

Минимум за мењачки преносник са континуално променљивим преносним односом

Ход уназад

4.7. Максимална брзина возила (у km/h):

4.9. Тахограф: да/не

4.9.1. Хомологациона ознака:

5. ОСОВИНЕ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило)

5.1. Опис сваке осовине:

5.2. Произвођач:

5.3. Тип:

5.4. Положај осовина са могућношћу подизања:

6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило)

6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине или точка:

6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/опционо

6.2.3. Пнеуматски систем за ослањање за погонску(е) осовину(е): да/не

6.2.4. Пнеуматски систем за ослањање за непогонску(е) осовину(е): да/не

6.2.4.1. Ослањање непогонске(их) осовине(а) које је еквивалентно пнеуматском ослањању: да/не

6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак

(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине

6.6.1.1.1. Осовина 1:

6.6.1.1.2. Осовина 2:

6.6.1.1.3. Осовина 3:

7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило, осим 7.3)

7.2. Преносни механизам и управљање

7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (навести за предњу и задњу осовину, ако је применљивo):

7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим механичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је применљивo):

7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:

7.3. Максимални угао заокрета:

8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ

(подаци се уносе само уколико је било измена у односу на некомплетно/базно возило)

8.1. Тип и својства кочница (диск/добош, радни флуид):

8.2. Опис и шематски дијаграм и/или цртеж кочног система:

8.2.1. Радно кочење:

8.2.2. Помоћно кочење:

8.2.3. Паркирно кочење:

8.5. Против-блокирајући уређај у систему за кочење: да/не/опционо

8.9. Кратак опис система за кочење:

8.11. Детаљи о типу система за дуготрајно кочење:

9. КАРОСЕРИЈА

9.1. Тип каросерије:

9.2. Спецификација материјала и конструкције надградње:

9.2.1. Помоћна шасија

9.2.1.1. Облик и димензије

9.2.1.2. Материјал

9.2.1.3. Отпорни моменти:

9.2.2. Везе помоћне и главне шасије:

9.2.2.1. Опис елемената везе (спецификација):

9.2.2.2. Цртеж елемената везе са положајем на возилу:

9.2.3. Надградња:

9.2.3.1. Облик и димензије:

9.2.3.2. Спецификација уграђених материјала:

9.2.4. Додатни уређаји:

9.2.4.1. Врста уређаја (рампа, расхладни уређај, дизалица...):

9.2.4.2. Подаци о уграђеном уређају (произвођач, тип, серијски број...):

9.3.1. Распоред и број врата за утовар терета, број шарки и брава:

9.9.1. Ретровизори (положај сваког ретровизора)

9.9.1.1. Произвођач

9.9.1.2. Хомологациона ознака

9.9.1.3. Варијанта

9.9.1.4. Цртежи за идентификацију ретровизора, који приказују положај ретровизора у односу на структуру возила

9.9.1.5. Детаљи о методу учвршћења укључујући део структуре возила за који је ретровизор учвршћен.

9.9.1.6. Опциона опрема која може да утиче на видљивост према задњем делу возила.

9.9.1.7. Кратак опис електронских компонената (ако постоје) система за подешавање ретровизора.

9.9.2. Уређаји за индиректну видљивост а који нису ретровизори

9.9.2.1. Тип и карактеристике (такве као комплетан опис уређаја)

9.10. Унутрашња опрема (надградње):

9.10.3. Седишта

9.10.3.1. Број:

9.10.3.2. Положај и распоред:

9.10.3.2.1. Број позиција за седење:

9.10.4.1. Типови наслона за главу: интегрални/расклопиви/посебни

9.15. Задња заштита од подлетања

9.15.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има улогу задње заштите од подлетања

9.15.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):

9.16. Блатобрани

9.16.2. Начин постављања

9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке плочице и исписи, као и идентификациона ознака возила:

9.17.4.1. Значење карактера у другој секцији VIN ознаке и, ако је применљиво, у трећој секцији VIN ознаке:

9.19. Бочна заштита од подлетања

9.19.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има улогу бочне заштите од подлетања

9.19.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):

9.20. Уређај за заштиту од прскања иза точкова

9.20.2. Начин постављања на возилу

10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ

10.1. Списак накнадно уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја

Број уређаја

Произвођач

Хомологациона ознака

10.2. Цртеж уградње светлосних уређаја на возилу (позиција и угао видљивости):

11. ВЕЗА ИЗМЕЂУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦА И ПОЛУПРИКОЛИЦА

11.1. Класа и тип вучног уређаја монтираног или који треба да буде монтиран:

11.2. Карактеристичне вредности вучног уређаја D, U, S и V (у daN):

11.5. Хомологациона ознака

14. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ВОЗИЛА НАМЕЊЕНА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНИХ ТЕРЕТА

14.1. Возило намењено за транспорт опасних терета: да/не

14.2. Ознака возила према категорији опасног терета: EX/II/III/FL/AT

б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– Техничка документација комплетираног или модификованог возила укључујући цртеже возила са димензијама;

– Потребна хомологациона документација некомплетног или базног возила;

– Форма и садржај плочице надграђивача или модификатора возила, као и положај њеног постављања.

Процедура 4
за појединачно одобрење прикључних возила врсте О1

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила врсте О1:

– појединачно комплетирана возила;

– појединачно модификована возила;

– појединачно произведена возила.

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења на основу испитивања појединачно комплетираних или модификованих возила или појединачно произведених возила врсте О1.

У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедносно-техничких карактеристика возила декларисаних документацијом произвођача у односу на прописе и УН Правилнике који се примењују у Републици Србији, као и испуњеност других посебно прописаних услова за надградњу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања.

Уз Захтев за одобрење појединачно комплетираних, модификованих или појединачно произведених возила доставља се документација у сагласности са Додатком 1 ове процедуре, одобрена од Техничке службе за појединачно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском облику, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима детаља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају приказивати потребне појединости.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање и контрола саобразности појединачно комплетираних, модификованих или појединачно произведених прикључних возила врсте О1 у циљу појединачног одобрења, обухвата проверу следећих карактеристика:

1) Димензиони и масени параметри и осовинска оптерећења

Провера у погледу димензионих и масених параметара и осовинских оптерећења састоји се од контроле саобразности достављене документације поднете од стране подносиоца захтева са захтевима Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног, модификованог или појединачно произведеног возила, укључујући цртеже возила са димензијама;

– Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвољена маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера документације ради утврђивања испуњености захтева у погледу димензионих и масених параметара и осовинских оптерећења;

2. Провера саобразности возила са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

2) Опште конструкционе карактеристике

У случају комплетираног или модификованог прикључног возила, потребно је испоштовати смернице и препоруке произвођача некомплетног или базног возила. Такође, све додатно укључене компоненте и уређаји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим техничким документацијама и декларацијама (нпр. предњи ослонац – по висини подесиви точак на централној руди и сл.), што важи и у случају појединачно произведеног прикључног возила.

Зависно од карактеристика и намене прикључног возила, у оквиру процеса одобрења документације, Техничка служба може захтевати и додатне аспекте верификације (положај тежишта, бочна стабилност, управљање ...).

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног или модификованог возила, укључујући цртеже возила са димензијама и цртеже веза надградње са некомплетним или базним возилом;

– Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвољена маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера саобразности достављене документације са смерницама и упутствима произвођача некомплетног, односно базног возила, као и са пратећом документацијом уграђених компонената;

2. Провера саобразности возила са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

3) Функционална чврстоћа носеће конструкције и надградње

Провера функционалне чврстоће носеће конструкције и надградње подразумева проверу нивоа напонских стања критичних тачака или сегмената носеће конструкције и надградње, а састоји се од провере саобразности достављене документације са аспекта функционалне чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће структуре прикључних возила (нпр. носачи контејнерских брава, товарни сандук, зона споја вучних руда ...).

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног, модификованог или појединачно произведеног возила са аспекта функционалне чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће структуре прикључних возила, у којој је документована верификација карактеристичних критичних сегмената. Избор ових сегмената, као и ниво и начин потврде функционалне чврстоће прецизира се у директној комуникацији подносиоца захтева и Техничке службе у оквиру процеса одобрења документације.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера документације и прорачуна чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће структуре возила и давање оцене изведеног стања;

2. Провера саобразности возила (изведеног стања) са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

Уколико се поједини поступци комплетирања/модификације над некомплетним/базним возилом изврше помоћу компоненти и уређаја сходно смерницама произвођача возила и/или произвођача компоненти и уређаја (све додатно укључене компоненте и уређаји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим техничким документацијама и декларацијама), Техничка служба може без додатне провере нивоа напонских стања извршити верификацију функционалне чврстоће. У сваком случају, овакав начин верификације функционалне чврстоће се мора представити кроз одговарајући Извештај о испитивању у циљу појединачног одобравања.

4) Провера саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника који се примењују у Републици Србији

Табела 4.1.

Р. бр.

Прав. бр.

Скраћени назив УН Правилника

Возило/опрема/уређаји

Место за хомологациону ознаку

Напомене

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

3

Катадиоптери

Уређаји

На уређају

2.

4

Светла регистарске таблице

Уређаји

На уређају

3.

6

Показивачи правца

Уређаји

На уређају

4.

7

Позициона, стоп и габаритна светла

Уређаји

На уређају

5.

10

Електромагнетна компатибилност возила

Возило

На хом. таблици

6.

16

Сигурносни појасеви

Уређаји

На уређају

7.

16

Уградња сигурносних појасева

Возило

На хом. таблици

8.

23

Светла за вожњу уназад

Уређаји

На уређају

9.

30

Пнеуматици за путничка возила и њихове приколице

Уређаји

На уређају

10.

37

Извори светлости (сијалице) са влакном

Опрема

На опреми

11.

38

Задња светла за маглу

Уређаји

На уређају

12.

43

Сигурносни материјали за застакљивање

Опрема

На опреми

13.

43

Уградња сигурносних материјала за застакљивање

Возило

На хом. таблици

14.

48

Уградња светлосних и светлосно-сигналних уређаја

Возило

На хом. таблици

15.

55

Прикључни уређаји

Уређаји

На уређају

16.

55

Уградња прикључних уређаја

Возило

На хом. таблици

17.

58

Уређаји против подлетања са задње стране

Уређаји

На уређају

18.

58

Уградња уређаја против подлетања са задње стране

Возило

На хом. таблици

19.

69

Обележавање спорих возила

Опрема

На опреми

20.

70

Обележавање дугих и тешких возила

Опрема

На опреми

21.

91

Бочна габаритна светла

Уређаји

На уређају

НАПОМЕНА:

Опрема, делови, склопови и уређаји наведени у Табели 4.1. за које је у колони (5) напоменуто да се место за хомологациону ознаку налази на опреми или уређају, уколико су уграђени на возилу, морају бити хомологовани.

Појединачно комплетирана возила

У случају појединачно комплетираних возила, неопходно је извршити проверу саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. за које је у колони (4) напоменуто да се хомологација односи на цело возило.

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Уколико је за неки од претходно наведених УН Правилника достављено Саопштење о хомологацији или Извештај о испитивању за други тип возила, а контролом саобразности се може утврдити да су уграђена опрема, делови, склопови и уређаји идентични, као и да друге карактеристике возила не утичу на добијене резултате, достављени документ се може прихватити као одговарајући, али се то мора осведочити кроз Извештај о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника.

За преостале УН Правилнике наведене у Табели 4.1. а који не представљају опрему, делове, склопове и уређаје, достављена Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења потребно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Појединачно модификована возила

У случају појединачно модификованих возила, процедура провере саобразности документације и возила спроводи се на исти начин као и за појединачно комплетирана возила. Смањење захтева се огледа једино код оних УН Правилника где модификацијом базног возила нису нарушени захтеви који утичу на добијене резултате (нпр. УН Правилник 48 ...).

За такве УН Правилнике, достављена Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења потребно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења који је издала Техничка служба овлашћена за појединачно одобрење возила, Агенција за безбедност саобраћаја издаје Уверење о појединачном одобрењу возила.

Појединачно произведена возила

У случају појединачно произведених возила, неопходно је извршити проверу саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. за које је у колони (4) напоменуто да се хомологација односи на цело возило.

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Такође, уколико за неки од наведених УН Правилника већ постоји издат Извештај о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима конкретног УН Правилника, исте је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења потребно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА
за потребе испитивања и контролисања у циљу појединачног одобрења прикључних возила врсте О1

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ

0. ОПШТЕ

0.1. Фабричка или комерцијална ознака:

0.2. Тип:

0.2.1. Комерцијална ознака (ако постоји):

0.4. Врста возила:

0.5. Назив и адреса произвођача:

0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило:

0.9. Име и адреса представника произвођача (ако постоји):

1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА

1.1. Фотографије и/или цртежи возила:

1.3. Број осовина и точкова:

1.3.1. Број и положај осовина са удвојеним точковима:

1.3.2. Број и положај управљачких осовина:

1.4. Шасија (ако постоји) (свеобухватан цртеж):

1.10. Навести да ли је возило посебно намењено за превоз лакокварљивих намирница:

2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)

(позвати се на цртеже где је могуће)

2.1. Осовинско(а) растојање(а):

2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:

2.3.2. Траг свих осталих осовина:

2.4. Димензије возила

2.4.2. За шасију са каросеријом

2.4.2.1. Дужина:

2.4.2.1.1. Дужина товарног простора:

2.4.2.2. Ширина:

2.4.2.2.1. Дебљина зидова (у случају возила предвиђених за превоз лакокварљивих намирница):

2.4.2.2.2. Унутрашње димензије надградње (ако је применљиво):

2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе ослањања који се подешавају, висина се означава у нормалном положају за вожњу):

2.6. Маса возила са каросеријом испремног за вожњу (укључујући течност, алат, резервни точак, ако је монтиран):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина:

2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране произвођача:

2.8.1. Расподела ове масе између осовина:

2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:

2.10. Технички највећа дозвољена маса на свакој групи осовина:

5. ОСОВИНЕ

5.1. Опис сваке осовине:

5.2. Произвођач:

5.3. Тип:

5.4. Положај осовина са могућношћу подизања:

6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ

6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине или точка:

6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/опционо

6.2.4. Пнеуматски систем за ослањање за непогонску(е) осовину(е): да/не

6.2.4.1. Ослањање непогонске(их) осовине(а) које је еквивалентно пнеуматском ослањању: да/не

6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак

(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине

6.6.1.1.1. Осовина 1:

6.6.1.1.2. Осовина 2:

6.6.1.1.3. Осовина 3:

7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ

7.2. Преносни механизам и управљање

7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (навести за предњу и задњу осовину, ако је применљиво):

7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим механичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је применљиво):

7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:

9. КАРОСЕРИЈА

9.1. Тип каросерије:

9.15. Задња заштита од подлетања

9.15.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има улогу задње заштите од подлетања

9.15.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):

9.16. Блатобрани

9.16.2. Начин постављања

9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке плочице и исписи, као и идентификациона ознака возила:

9.17.4.1. Значење карактера у другој секцији VIN ознаке и, ако је применљиво, у трећој секцији VIN ознаке:

9.20. Уређај за заштиту од прскања иза точкова

9.20.2. Начин постављања на возилу

10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ

10.1. Списак накнадно уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја

Број уређаја

Произвођач

Хомологациона ознака

10.2. Цртеж уградње светлосних уређаја на возилу (позиција и угао видљивости):

11. ВЕЗА ИЗМЕЂУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦА И ПОЛУПРИКОЛИЦА

11.1. Класа и тип вучног уређаја монтираног или оног који треба да буде монтиран:

11.2. Карактеристичне вредности вучног уређаја D, U, S и V (у daN):

11.5. Хомологациона ознака:

б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– Техничка документација комплетираног, модификованог односно појединачно произведеног возила, укључујући цртеже возила садимензијама;

– Потребна хомологациона документација некомплетног, базног односно појединачно произведеног возила;

– Форма и садржај плочице надграђивача или модификатора односно произвођача возила, као и положај њеног постављања.

Процедура 5
за појединачно одобрење прикључних возила врсте О2

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила врсте О2:

– појединачно комплетирана возила;

– појединачно модификована возила;

– појединачно произведена возила.

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења на основу испитивања појединачно комплетираних или модификованих возила или појединачно произведених возила врсте О2.

У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедносно-техничких карактеристика возила декларисаних документацијом произвођача у односу на прописе и УН Правилнике који се примењују у Републици Србији, као и испуњеност других посебно прописаних услова за надградњу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања.

Уз Захтев за одобрење појединачно комплетираних, модификованих или појединачно произведених возила доставља се документација у сагласности са Додатком 1 ове процедуре, одобрена од Техничке службе за појединачно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском облику, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима детаља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају приказивати потребне појединости.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање и контрола саобразности појединачно комплетираних, модификованих или појединачно произведених прикључних возила врсте О2 у циљу појединачног одобрења, обухвата проверу следећих карактеристика:

1) Димензиони и масени параметри и осовинска оптерећења

Провера у погледу димензионих и масених параметара и осовинских оптерећења састоји се од контроле саобразности достављене документације поднете од стране подносиоца захтева са захтевима Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног, модификованог или појединачно произведеног возила, укључујући цртеже возила са димензијама;

– Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвољена маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера документације ради утврђивања испуњености захтева у погледу димензионих и масених параметара и осовинских оптерећења;

2. Провера саобразности возила са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

2) Опште конструкционе карактеристике

У случају комплетираног или модификованог прикључног возила, потребно је испоштовати смернице и препоруке произвођача некомплетног или базног возила. Такође, све додатно укључене компоненте и уређаји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим техничким документацијама и декларацијама (нпр. предњи ослонац – по висини подесиви точак на централној руди и сл.), што важи и у случају појединачно произведеног прикључног возила.

Зависно од карактеристика и намене прикључног возила, у оквиру процеса одобрења документације, Техничка служба може захтевати и додатне аспекте верификације (положај тежишта, бочна стабилност, управљање...).

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног или модификованог возила, укључујући цртеже возила са димензијама и цртеже веза надградње са некомплетним или базним возилом;

– Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвољена маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера саобразности достављене документације са смерницама и упутствима произвођача некомплетног, односно базног возила, као и са пратећом документацијом уграђених компонената;

2. Провера саобразности возила са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

3) Функционална чврстоћа носеће конструкције и надградње

Провера функционалне чврстоће носеће конструкције и надградње подразумева проверу нивоа напонских стања критичних тачака или сегмената носеће конструкције и надградње, а састоји се од провере саобразности достављене документације са аспекта функционалне чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће структуре прикључних возила (нпр. носачи контејнерских брава, товарни сандук, зона споја вучних руда ...).

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног, модификованог или појединачно произведеног возила са аспекта функционалне чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће структуре прикључних возила, у којој је документована верификација карактеристичних критичних сегмената. Избор ових сегмената, као и ниво и начин потврде функционалне чврстоће прецизира се у директној комуникацији подносиоца захтева и Техничке службе у оквиру процеса одобрења документације.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера документације и прорачуна чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће структуре возила и давање оцене изведеног стања;

2. Провера саобразности возила (изведеног стања) са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

Уколико се поједини поступци комплетирања/модификације над некомплетним/базним возилом изврше помоћу компоненти и уређаја сходно смерницама произвођача возила и/или произвођача компоненти и уређаја (све додатно укључене компоненте и уређаји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим техничким документацијама и декларацијама.), Техничка служба може без додатне провере нивоа напонских стања извршити верификацију функционалне чврстоће. У сваком случају, овакав начин верификације функционалне чврстоће се мора представити кроз одговарајући Извештај о испитивању у циљу појединачног одобравања.

4) провера саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника који се примењују у Републици Србији

Табела 4.1.

Р. бр.

Прав. бр.

Скраћени назив УН Правилника

Возило/опрема/уређаји

Место за хомологациону ознаку

Напомене

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

3

Катадиоптери

Уређаји

На уређају

2.

4

Светла регистарске таблице

Уређаји

На уређају

3.

6

Показивачи правца

Уређаји

На уређају

4.

7

Позициона, стоп и габаритна светла

Уређаји

На уређају

5.

10

Електромагнетна компатибилност возила

Возило

На хом. таблици

6.

13

Кочење

Возило

На хом. таблици

7.

16

Сигурносни појасеви

Уређаји

На уређају

8.

16

Уградња сигурносних појасева

Возило

На хом. таблици

9.

23

Светла за вожњу уназад

Уређаји

На уређају

10.

30

Пнеуматици за путничка возила и њихове приколице

Уређаји

На уређају

11.

37

Извори светлости (сијалице) са влакном

Опрема

На опреми

12.

38

Задња светла за маглу

Уређаји

На уређају

13.

43

Сигурносни материјали за застакљивање

Опрема

На опреми

14.

43

Уградња сигурносних материјала за застакљивање

Возило

На хом. таблици

15.

48

Уградња светлосних и светлосно-сигналних уређаја

Возило

На хом. таблици

16.

55

Прикључни уређаји

Уређаји

На уређају

17.

55

Уградња прикључних уређаја

Возило

На хом. таблици

18.

58

Уређаји против подлетања са задње стране

Уређаји

На уређају

19.

58

Уградња уређаја против подлетања са задње стране

Возило

На хом. таблици

20.

69

Обележавање спорих возила

Опрема

На опреми

21.

70

Обележавање дугих и тешких возила

Опрема

На опреми

22.

91

Бочна габаритна светла

Уређаји

На уређају

23.

105

Превоз опасних материја АДР

Возило

На хом. таблици

НАПОМЕНА:

Опрема, делови, склопови и уређаји наведени у Табели 4.1. за које је у колони (5) напоменуто да се место за хомологациону ознаку налази на опреми или уређају, уколико су уграђени на возилу, морају бити хомологовани.

Појединачно комплетирана возила

У случају појединачно комплетираних возила, неопходно је извршити проверу саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. за које је у колони (4) напоменуто да се хомологација односи на цело возило.

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Уколико је за неки од претходно наведених УН Правилника достављено Саопштење о хомологацији или Извештај о испитивању за други тип возила, а контролом саобразности се може утврдити да су уграђена опрема, делови, склопови и уређаји идентични, као и да друге карактеристике возила не утичу на добијене резултате, достављени документ се може прихватити као одговарајући, али се то мора осведочити кроз Извештај о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника.

За преостале УН Правилнике наведене у Табели 4.1. а који не представљају опрему, делове, склопове и уређаје, достављена Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења потребно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Појединачно модификована возила

У случају појединачно модификованих возила, процедура провере саобразности документације и возила спроводи се на исти начин као и за појединачно комплетирана возила. Смањење захтева се огледа једино код оних УН Правилника где модификацијом базног возила нису нарушени захтеви који утичу на добијене резултате (нпр. УН Правилник 48 ...).

За такве УН Правилнике, достављена Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења потребно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења који је издала Техничка служба овлашћена за појединачно одобрење возила, Агенција за безбедност саобраћаја издаје Уверење о појединачном одобрењу возила.

Појединачно произведена возила

У случају појединачно произведених возила, неопходно је извршити проверу саобразности документације и возила захтевима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. под редним бројевима 5, 6, 8, 14, 15, 17, 19 и 23.

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Такође, уколико за неки од наведених УН Правилника већ постоји издат Извештај о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима конкретног УН Правилника, исте је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења потребно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА
за потребе испитивања и контролисања у циљу појединачног одобрења прикључних возила врсте О2

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ

0. ОПШТЕ

0.1. Фабричка или комерцијална ознака:

0.2. Тип:

0.2.1. Комерцијална ознака (ако постоји):

0.4. Врста возила:

0.5. Назив и адреса произвођача:

0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило:

0.9. Име и адреса представника произвођача (ако постоји):

1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА

1.1. Фотографије и/или цртежи возила:

1.3. Број осовина и точкова:

1.3.1. Број и положај осовина са удвојеним точковима:

1.3.2. Број и положај управљачких осовина:

1.4. Шасија (ако постоји) (свеобухватан цртеж):

1.10. Навести да ли је возило посебно намењено за превоз лакокварљивих намирница:

2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)

(позвати се на цртеже где је могуће)

2.1. Осовинско(а) растојање(а):

2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:

2.3.2. Траг свих осталих осовина:

2.4. Димензије возила

2.4.2. За шасију са каросеријом

2.4.2.1. Дужина:

2.4.2.1.1. Дужина товарног простора:

2.4.2.2. Ширина:

2.4.2.2.1. Дебљина зидова (у случају возила предвиђених за превоз лакокварљивих намирница):

2.4.2.2.2. Унутрашње димензије надградње (ако је применљиво)

2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе ослањања који се подешавају, висина се означава у нормалном положају за вожњу):

2.6. Маса возила са каросеријом и спремног за вожњу (укључујући течност, алат, резервни точак, ако је монтиран):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина:

2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране произвођача:

2.8.1. Расподела ове масе између осовина:

2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:

2.10. Технички највећа дозвољена маса на свакој групи осовина:

5. ОСОВИНЕ

5.1. Опис сваке осовине:

5.2. Произвођач:

5.3. Тип:

5.4. Положај осовина са могућношћу подизања:

6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ

6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине или точка:

6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/опционо

6.2.4. Пнеуматски систем за ослањање за непогонску(е) осовину(е): да/не

6.2.4.1. Ослањање непогонске(их) осовине(а) које је еквивалентно пнеуматском ослањању: да/не

6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак

(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине

6.6.1.1.1. Осовина 1:

6.6.1.1.2. Осовина 2:

6.6.1.1.3. Осовина 3:

7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ

7.2. Преносни механизам и управљање

7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (навести за предњу и задњу осовину, ако је применљиво):

7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим механичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је применљиво):

7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:

8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ

8.5. Против-блокирајући уређај у систему за кочење: да/не/опционо

8.9. Кратак опис система за кочење:

9. КАРОСЕРИЈА

9.1. Тип каросерије:

9.15. Задња заштита од подлетања

9.15.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има улогу задње заштите од подлетања

9.15.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):

9.16. Блатобрани

9.16.2. Начин постављања

9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке плочице и исписи, као и идентификациона ознака возила:

9.17.4.1. Значење карактера у другој секцији VIN ознаке и, ако је применљиво, у трећој секцији VIN ознаке:

9.20. Уређај за заштиту од прскања иза точкова

9.20.2. Начин постављања на возилу

10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ

10.1. Списак накнадно уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја

Број уређаја

Произвођач

Хомологациона ознака

10.2. Цртеж уградње светлосних уређаја на возилу (позиција и угао видљивости):

11. ВЕЗА ИЗМЕЂУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦА И ПОЛУПРИКОЛИЦА

11.1. Класа и тип вучног уређаја монтираног или оног који треба да буде монтиран:

11.2. Карактеристичне вредности вучног уређаја D, U, S и V (у daN):

11.5. Хомологациона ознака:

14. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ВОЗИЛА НАМЕЊЕНА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНИХ ТЕРЕТА

14.1. Возило намењено за транспорт опасних терета: да/не

14.2. Ознака возила према категорији опасног терета: EX/II/III/FL/AT

б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– Техничка документација комплетираног, модификованог односно појединачно произведеног возила, укључујући цртеже возила садимензијама;

– Потребна хомологациона документација некомплетног, базног односно појединачно произведеног возила;

– Форма и садржај плочице надграђивача или модификатора односно произвођача возила, као и положај њеног постављања.

Процедура 6
за појединачно одобрење прикључних возила врсте О3 и О4

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила врсте О3 и О4:

– појединачно комплетирана возила;

– појединачно модификована возила;

– појединачно произведена возила.

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења на основу испитивања појединачно комплетираних или модификованих возила или појединачно произведених возила врсте О3 и О4.

У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедносно-техничких карактеристика возила декларисаних документацијом произвођача у односу на прописе и УН Правилнике који се примењују у Републици Србији, као и испуњеност других посебно прописаних услова за надградњу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања.

Уз Захтев за одобрење појединачно комплетираних, модификованих или појединачно произведених возила доставља се документација у сагласности са Прилогом 1 ове процедуре, одобрена од Техничке службе за појединачно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском облику, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима детаља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају приказивати потребне појединости.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање и контрола саобразности појединачно комплетираних, модификованих или појединачно произведених прикључних возила врсте О3 и О4 у циљу појединачног одобрења, обухвата проверу следећих карактеристика:

1) Димензиони и масени параметри и осовинска оптерећења

Провера у погледу димензионих и масених параметара и осовинских оптерећења састоји се од контроле саобразности достављене документације поднете од стране подносиоца захтева са захтевима Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног, модификованог или појединачно произведеног возила, укључујући цртеже возила са димензијама;

– Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвољена маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера документације ради утврђивања испуњености захтева у погледу димензионих и масених параметара и осовинских оптерећења;

2. Провера саобразности возила са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

2) Опште конструкционе карактеристике

У случају комплетираног или модификованог прикључног возила, потребно је испоштовати смернице и препоруке произвођача некомплетног или базног возила. Такође, све додатно укључене компоненте и уређаји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим техничким документацијама и декларацијама (нпр. предњи ослонац – по висини подесиви точак на централној руди и сл.), што важи и у случају појединачно произведеног прикључног возила.

Зависно од карактеристика и намене прикључног возила, у оквиру процеса одобрења документације, Техничка служба може захтевати и додатне аспекте верификације (положај тежишта, бочна стабилност, управљање...).

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног или модификованог возила, укључујући цртеже возила са димензијама и цртеже веза надградње са некомплетним или базним возилом;

– Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвољена маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера саобразности достављене документације са смерницама и упутствима произвођача некомплетног, односно базног возила, као и са пратећом документацијом уграђених компонената;

2. Провера саобразности возила са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

3) Функционална чврстоћа носеће конструкције и надградње

Провера функционалне чврстоће носеће конструкције и надградње подразумева проверу нивоа напонских стања критичних тачака или сегмената носеће конструкције и надградње, а састоји се од провере саобразности достављене документације са аспекта функционалне чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће структуре прикључних возила (нпр. носачи контејнерских брава, товарни сандук, зона споја вучних руда ...).

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација комплетираног, модификованог или појединачно произведеног возила са аспекта функционалне чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће структуре прикључних возила, у којој је документована верификација карактеристичних критичних сегмената. Избор ових сегмената, као и ниво и начин потврде функционалне чврстоће прецизира се у директној комуникацији подносиоца захтева и Техничке службе у оквиру процеса одобрења документације.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера документације и прорачуна чврстоће карактеристичних критичних сегмената носеће структуре возила и давање оцене изведеног стања;

2. Провера саобразности возила (изведеног стања) са достављеном документацијом;

3. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

Уколико се поједини поступци комплетирања/модификације над некомплетним/базним возилом изврше помоћу компоненти и уређаја сходно смерницама произвођача возила и/или произвођача компоненти и уређаја (све додатно укључене компоненте и уређаји морају бити уграђени саобразно њиховим пратећим техничким документацијама и декларацијама), Техничка служба може без додатне провере нивоа напонских стања извршити верификацију функционалне чврстоће. У сваком случају, овакав начин верификације функционалне чврстоће се мора представити кроз одговарајући Извештај о испитивању у циљу појединачног одобравања.

4) Провера саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника који се примењују у Републици Србији

Табела 4.1.

Р. бр.

Прав. бр.

Скраћени назив УН Правилника

Возило/опрема/уређаји

Место за хомологациону ознаку

Напомене

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

3

Катадиоптери

Уређаји

На уређају

2.

4

Светла регистарске таблице

Уређаји

На уређају

3.

6

Показивачи правца

Уређаји

На уређају

4.

7

Позициона, стоп и габаритна светла

Уређаји

На уређају

5.

10

Електромагнетна компатибилност возила

Возило

На хом. таблици

6.

13

Кочење

Возило

На хом. таблици

7.

16

Сигурносни појасеви

Уређаји

На уређају

8.

16

Уградња сигурносних појасева

Возило

На хом. таблици

9.

23

Светла за вожњу уназад

Уређаји

На уређају

10.

37

Извори светлости (сијалице) са влакном

Опрема

На опреми

11.

38

Задња светла за маглу

Уређаји

На уређају

12.

43

Сигурносни материјали за застакљивање

Опрема

На опреми

13.

43

Уградња сигурносних материјала за застакљивање

Возило

На хом. таблици

14.

48

Уградња светлосних и светлосно-сигналних уређаја

Возило

На хом. таблици

15.

54

Пнеуматици за привредна возила и њихове приколице

Уређаји

На уређају

16.

55

Прикључни уређаји

Уређаји

На уређају

17.

55

Уградња прикључних уређаја

Возило

На хом. таблици

18.

58

Уређаји против подлетања са задње стране

Уређаји

На уређају

19.

58

Уградња уређаја против подлетања са задње стране

Возило

На хом. таблици

20.

69

Обележавање спорих возила

Опрема

На опреми

21.

70

Обележавање дугих и тешких возила

Опрема

На опреми

22.

73

Уређаји за бочну заштиту

Уређаји

На уређају

23.

73

Уградња уређаја за бочну заштиту

Возило

На хом. таблици

24.

91

Бочна габаритна светла

Уређаји

На уређају

25.

105

Превоз опасних материја АДР

Возило

На хом. таблици

НАПОМЕНА:

Опрема, делови, склопови и уређаји наведени у Табели 4.1. за које је у колони (5) напоменуто да се место за хомологациону ознаку налази на опреми или уређају, уколико су уграђени на возилу, морају бити хомологовани.

Појединачно комплетирана возила

У случају појединачно комплетираних возила, неопходно је извршити проверу саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. за које је у колони (4) напоменуто да се хомологација односи на цело возило.

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Уколико је за неки од претходно наведених УН Правилника достављено Саопштење о хомологацији или Извештај о испитивању за други тип возила, а контролом саобразности се може утврдити да су уграђена опрема, делови, склопови и уређаји идентични, као и да друге карактеристике возила не утичу на добијене резултате, достављени документ се може прихватити као одговарајући, али се то мора осведочити кроз Извештај о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника.

За преостале УН Правилнике наведене у Табели 4.1. а који не представљају опрему, делове, склопове и уређаје, достављена Саопштења о хомологацији или Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења потребно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Појединачно модификована возила

У случају појединачно модификованих возила, процедура провере саобразности документације и возила спроводи се на исти начин као и за појединачно комплетирана возила. Смањење захтева се огледа једино код оних УН Правилника где модификацијом базног возила нису нарушени захтеви који утичу на добијене резултате (нпр. УН Правилник 48 ...).

Појединачног одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења потребно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења који је издала Техничка служба овлашћена за појединачно одобрење возила, Агенција за безбедност саобраћаја издаје Уверење о појединачном одобрењу возила.

Појединачно произведена возила

У случају појединачно произведених возила, неопходно је извршити проверу саобразности документације и возила са захтевима УН Правилника наведеним у Табели 4.1. под редним бројевима 5, 6, 8, 13, 14, 17, 19, 22, 23 и 25.

За наведене УН Правилнике неопходно је сачинити Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима УН Правилника, а исте је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Такође, уколико за неки од наведених УН Правилника већ постоји издат Извештај о испитивању у циљу појединачног одобрења у складу са захтевима конкретног УН Правилника, исте је потребно навести у Табели Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

Извештаје о испитивању у циљу појединачног одобрења потребно је приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА
за потребе испитивања и контролисања у циљу појединачног одобрења прикључних возила врсте О3 и О4

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ

0. ОПШТЕ

0.1. Фабричка или комерцијална ознака:

0.2. Тип:

0.2.1. Комерцијална ознака (ако постоји):

0.4. Врста возила:

0.5. Назив и адреса произвођача:

0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило:

0.9. Име и адреса представника произвођача (ако постоји):

1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА

1.1. Фотографије и/или цртежи возила:

1.3. Број осовина и точкова:

1.3.1. Број и положај осовина са удвојеним точковима:

1.3.2. Број и положај управљачких осовина:

1.4. Шасија (ако постоји) (свеобухватан цртеж):

1.10. Навести да ли је возило посебно намењено за превоз лакокварљивих намирница:

2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)

(позвати се на цртеже где је могуће)

2.1. Осовинско(а) растојање(а):

2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:

2.3.2. Траг свих осталих осовина:

2.4. Димензије возила

2.4.2. За шасију са каросеријом

2.4.2.1. Дужина:

2.4.2.1.1. Дужина товарног простора:

2.4.2.2. Ширина:

2.4.2.2.1. Дебљина зидова (у случају возила предвиђених за превоз лакокварљивих намирница):

2.4.2.2.2. Унутрашње димензије надградње (ако је применљиво)

2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе ослањања који се подешавају, висина се означава у нормалном положају за вожњу):

2.6. Маса возила са каросеријом и спремног за вожњу (укључујући течност, алат, резервни точак, ако је монтиран):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина:

2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране произвођача:

2.8.1. Расподела ове масе између осовина:

2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:

2.10. Технички највећа дозвољена маса на свакој групи осовина:

5. ОСОВИНЕ

5.1. Опис сваке осовине:

5.2. Произвођач:

5.3. Тип:

5.4. Положај осовина са могућношћу подизања:

6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ

6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине или точка:

6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/опционо

6.2.4. Пнеуматски систем за ослањање за непогонску(е) осовину(е): да/не

6.2.4.1. Ослањање непогонске(их) осовине(а) које је еквивалентно пнеуматском ослањању: да/не

6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак

(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине

6.6.1.1.1. Осовина 1:

6.6.1.1.2. Осовина 2:

6.6.1.1.3. Осовина 3:

7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ

7.2. Преносни механизам и управљање

7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (навести за предњу и задњу осовину, ако је применљиво):

7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим механичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је применљиво):

7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:

8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ

8.5. Против-блокирајући уређај у систему за кочење: да/не/опционо

8.9. Кратак опис система за кочење:

9. КАРОСЕРИЈА

9.1. Тип каросерије:

9.15. Задња заштита од подлетања

9.15.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има улогу задње заштите од подлетања

9.15.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):

9.16. Блатобрани

9.16.2. Начин постављања

9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке плочице и исписи, као и идентификациона ознака возила:

9.17.4.1. Значење карактера у другој секцији VIN ознаке и, ако је применљиво, у трећој секцији VIN ознаке:

9.19. Бочна заштита од подлетања

9.19.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има улогу бочне заштите од подлетања

9.19.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):

9.20. Уређај за заштиту од прскања иза точкова

9.20.2. Начин постављања на возилу

10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ

10.1. Списак накнадно уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја

Број уређаја

Произвођач

Хомологациона ознака

10.2. Цртеж уградње светлосних уређаја на возилу (позиција и угао видљивости):

11. ВЕЗА ИЗМЕЂУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦА И ПОЛУПРИКОЛИЦА

11.1. Класа и тип вучног уређаја монтираног или оног који треба да буде монтиран:

11.2. Карактеристичне вредности вучног уређаја D, U, S и V (у daN):

11.5. Хомологациона ознака:

14. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ВОЗИЛА НАМЕЊЕНА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНИХ ТЕРЕТА

14.1. Возило намењено за транспорт опасних терета: да/не

14.2. Ознака возила према категорији опасног терета: EX/II/III/FL/AT

б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– Техничка документација комплетираног, модификованог односно појединачно произведеног возила, укључујући цртеже возила садимензијама;

– Потребна хомологациона документација некомплетног, базног односно појединачно произведеног возила;

– Форма и садржај плочице надграђивача или модификатора односно произвођача возила, као и положај њеног постављања.

Процедура 7
за одобрење возила врсте T

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су серијски произведена возила врсте Т.

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање одобрења типа возила врсте Т.

У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедносно-техничких карактеристика возила декларисаних документацијом произвођача у односу на прописе и УН Правилнике који се примењују у Републици Србији.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања.

Уз Захтев за одобрење типа возила доставља се документација у сагласности са Додатком 1 ове процедуре, одобрена од Техничке службе за појединачно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском облику, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима детаља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају приказивати потребне појединости.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање и контролисање серијски произведених моторних возила врсте Т у циљу одобрења типа обухвата проверу следећих карактеристика:

1) димензиони и масени параметри и осовинска оптерећења

Провера у погледу наведених параметара возила састоји се од провере саобразности достављене документације поднете од стране подносиоца захтева са захтевима Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација новопроизведеног возила, укључујући цртеже возила са димензијама;

– Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвољена маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера саобразности достављене техничке документације са захтевима прописа;

2. Провера саобразности возила са достављеном техничком документацијом;

3. Израда извештаја.

2) стабилност и управљивост

Провера у погледу наведених параметара возила састоји се од провере саобразности достављене документације поднете од стране подносиоца захтева са захтевима везаним за попречну и подужну стабилност, као и управљивост возила. Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација новопроизведеног возила, укључујући детаљне цртеже возила са димензијама меродавним за утврђивање стабилности возила;

– Подаци о возилу неопходни са аспекта дефинисања попречне и подужне стабилности (положај тежишта возила у подужном, попречном и вертикалном правцу), као и управљивости возила, уз претходно достављену анализу расподеле оптерећења.

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење возила су:

1. Провера саобразности достављене техничке документације са захтевима прописа;

2. Контрола прорачуна попречне и подужне стабилности;

3. Провера саобразности возила са достављеном техничком документацијом;

4. Израда извештаја.

3) вучно-динамички прорачун возила

Провера у погледу вучно-динамичких карактеристика возила састоји се од провере могућности остваривања максималних перформанси возила (максималних брзина и максималних сила на потезници) у појединим степенима преноса. Провера саобразности врши се на основу следеће документације:

– Документација типа возила, укључујући податке о елементима система за пренос снаге, садржаним у Прилогу 1;

– Подаци о масеним параметрима возила (највећа дозвољена маса, највећа дозвољена осовинска оптерећења и маса возила спремног за вожњу), укључујући анализу расподеле оптерећења;

– Основни подаци о намени возила, ради утврђивања меродавних сила на потезници.

Активности које спроводи овлашћена лабораторија су:

1. Провера саобразности достављене документације са захтевима прописа, као и провера саобразности возила са достављеном документацијом у смислу следећих карактеристика:

– одређивање дијаграма брзина кретања у појединим степенима преноса;

– одређивање вучног дијаграма ради дефинисања максималних вучних карактеристика возила.

2. Израда вучно-динамичког прорачуна.

4) провера кочних карактеристика

Провера кочних карактеристика врши се најмање према захтевима дефинисаним у Правилнику о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

5) Провера саобразности документације и типа возила са захтевима УН Правилника који се примењују у Републици Србији

Табела 5.1.

Р. бр.

Прав. бр.

Скраћени назив УН Правилника

Возило/опрема/уређаји

Место за хомологациону ознаку

Напомене

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

3

Катадиоптери

Уређаји

На уређају

2.

4

Светла регистарске таблице

Уређаји

На уређају

3.

5

Заптивени фарови (SB)

Уређаји

На уређају

4.

6

Показивачи правца

Уређаји

На уређају

5.

7

Позициона, стоп и габаритна светла

Уређаји

На уређају

6.

19

Предња светла за маглу

Уређаји

На уређају

7.

23

Светла за вожњу уназад и при маневрисању

Уређаји

На уређају

8.

37

Извори светлости (сијалице) са влакном

Опрема

На опреми

9.

38

Задња светла за маглу

Уређаји

На уређају

10.

43

Сигурносни материјали за застакљивање

Опрема

На опреми

11.

43

Уградња сигурносних материјала за застакљивање

Возило

На хом. таблици

12.

69

Обележавање спорих возила

Опрема

На опреми

13.

71

Видно поље возача

Возило

На хом. таблици

14.

86

Уградња светлосних и светлосно-сигналних уређаја

Возило

На хом. таблици

15.

Заштитни уређаји за случај превртања

Уређаји

На уређају

директивa ЕУ 2009/75 или 2009/57, односно уредбa ЕУ 1322/2014;

ОЕЦД Код 3, 4, 6, 7 или 8

16.

Кочење

Возило

На хом. таблици

Уредбa ЕУ 2015/68

Анекси 1–13

17.

112

Фарови са асиметричним светлима

Уређаји

На уређају

НАПОМЕНА:

Опрема, делови, склопови и уређаји наведени у Табели 5.1. за које је у колони (5) напоменуто да се место за хомологациону ознаку налази на опреми или уређају, уколико су уграђени на возилу, морају бити хомологовани.

За тип возила, неопходно је извршити проверу саобразности документације и возила у складу са захтевима УН Правилника, ЕУ Прописа или ОЕЦД Кодова наведеним у Табели 5.1. за које је у колони (4) напоменуто да се хомологација односи на цело возило, као и извршити провере задовољења основних захтева ЕУ прописа о хомологацији типа целог возила 167/2013.

За наведене УН Правилнике, ЕУ Прописе или ОЕЦД кодове неопходно је сачинити Извештаје о испитивању, а исте је потребно приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу одобрења типа.

Такође, уколико за неки од наведених УН Правилника и ЕУ Прописа већ постоји издато Саопштење о хомологацији или Извештај о испитивању, исте је потребно приложити у прилогу Извештаја о контроли саобразности у циљу одобрења типа.

Уколико је за неки од претходно наведених УН Правилника и ЕУ Прописа достављено Саопштење о хомологацији или Извештај о испитивању за други тип возила, а контролом саобразности се може утврдити да су уграђена опрема, делови, склопови и уређаји идентични, као и да друге карактеристике возила не утичу на добијене резултате, достављени документ се може прихватити као одговарајући, али се то мора осведочити кроз Извештај о контроли саобразности у циљу типског одобрења у складу са захтевима одговарајућег УН Правилника и ЕУ Прописа.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу одобрења типа који је издала Техничка служба овлашћена за појединачно одобрење возила, Агенција за безбедност саобраћаја издаје Уверење о одобрењу типа возила.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА
за потребе испитивања и контролисања у циљу одобрења типа возила врсте Т

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ

0. ОПШТЕ

0.1. Фабричка или комерцијална ознака:

0.2. Тип:

0.2.1. Комерцијална ознака (ако постоји):

0.4. Категорија возила:

0.5. Назив и адреса произвођача:

0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило:

0.9. Име и адреса представника произвођача (ако постоји):

1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА

1.1. Фотографије и/или цртежи репрезентативног возила:

1.3. Број осовина и точкова:

1.3.2. Број и положај управљачких осовина:

1.3.3. Погонске осовине (број, положај, међусобна веза):

1.4. Шасија (свеобухватан цртеж):

1.6. Положај и оријентација мотора:

2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)

(позвати се на цртеже где је могуће)

2.1. Осовинско(а) растојање(а):

2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:

2.3.2. Траг свих осталих осовина:

2.4. Димензије возила:

2.4.2.1. Дужина:

2.4.2.2. Ширина:

2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе ослањања који се подешавају, висина се означава у нормалном положају за вожњу):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина (максимум и минимум за сваку варијанту):

2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране произвођача:

2.8.1. Расподела ове масе између осовина:

2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:

2.11. Технички највећа дозвољена маса коју може да вуче возило:

2.12. Технички највеће дозвољено вертикално статичко оптерећење/маса у тачки качења вучног уређаја на возило

3. ПОГОНСКИ АГРЕГАТ

3.1. Произвођач:

3.1.1. Произвођачки код мотора ако је означен на мотору:

3.2. Мотори са унутрашњим сагоревањем

3.2.1.1. Принцип рада: директно паљење/паљење компресијом, четири такта/два такта

3.2.1.2. Број и распоред цилиндара:

3.2.1.3. Запремина мотора: ... cm³

3.2.1.8. Максимална нето снага: ……... кW при ……... min–1 (вредност коју декларише произвођач)

3.2.1.9. Максимална дозвољена брзина мотора коју прописује произвођач: …….... min–1

3.2.2. Гориво: дизел/бензин/ТНГ/КПГ/етанол:

4. СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ

4.2. Тип (механичка, хидраулична, електрична, итд.):

4.5. Мењачки преносник

4.5.1. Тип (механички/аутоматски/CVT (континуална промена преносног односа))

4.6. Преносни односи

Степен преноса

Преносни односи у мењачу (односи броја обртаја мотора и броја обртаја излазног вратила мењача)

Преносни однос у погонском мосту (однос броја обртаја излазног вратила мењача и броја обртаја погонског точка)

Укупни преносни односи

Максимум за мењачки преносник са континуално променљивим преносним односом

1

2

3

...

Минимум за мењачки преносник са континуално променљивим преносним односом

Ход уназад

4.7. Максимална брзина возила (у km/h):

5. ОСОВИНЕ

5.1. Опис сваке осовине:

5.2. Произвођач:

5.3. Тип:

6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ

6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине или точка:

6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак

(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине

6.6.1.1.1. Осовина 1:

6.6.1.1.2. Осовина 2:

7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ

7.2. Преносни механизам и управљање

7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (навести за предњу и задњу осовину, ако је применљив):

7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим механичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је применљив):

7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:

8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ

8.5. Против-блокирајући уређај у систему за кочење: да/не/опционо

8.9. Кратак опис система за кочење:

9. КАРОСЕРИЈА

9.1. Врста заштитне структуре:

9.3.1. Распоред и број врата:

9.9.1. Ретровизори (положај сваког ретровизора)

9.9.1.1. Произвођач

9.9.1.2. Ознака хомологације

9.10.3. Седишта

9.10.3.1. Број:

9.10.3.2. Положај и распоред:

9.10.3.2.1. Број позиција за седење:

9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке плочице и исписи, као и идентификациона ознака возила:

10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ

10.1. Списак накнадно уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја

Број уређаја

Произвођач

Хомологациона ознака

10.2. Цртеж уградње светлосних уређаја на возилу (позиција и угао видљивости):

б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– Техничка документација укључујући цртеже возила са димензијама, као и детаљне цртеже возила са димензијама меродавним за утврђивање стабилности возила;

– Потребна хомологациона документација уређаја и опреме;

– Форма и садржај произвођачке плочице, као и положај њеног постављања;

– Прорачун кочења;

– Саопштење о хомологацији или извештај релевантне испитне лабораторије за вучни уређај;

– Начин дефинисања типа и варијанти за серијски произведена возила врсте Т.

Процедура 8
за одобрење возила врсте Tm

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила врсте Tm (*):

– појединачно произведена возила врсте Tm (**);

– серијски произведена возила врсте Tm.

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења, односно одобрења типа возила врсте Tm. У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедносно-техничких карактеристика декларисаних документацијом произвођача у односу на прописе и применљиве сегменте УН Правилникa који се примењују у Републици Србији.

Напомена:

Одобрење типа за возила врсте Тm издаје се за тачно одређене комбинације типа погонско-управљачког дела и типа товарног дела (за више типова погонско-управљачког дела са једним типом товарног дела). Произвођач возила врсте Тm јесте произвођач товарног дела мотокултиватора који аплицира за типско или појединачно одобрење (произвођач товарног дела мотокултиватора не мора нужно бити и произвођач погонско-управљачког дела мотокултиватора). Извештај лаборатoрије може да обухвати више одређених комбинација са истим начином повезивања, и да се на основу испитивања аргументовано најнеповољнијег случаја резултат прихвати и за повољније случајеве (комбинације са највећом дозвољеном масом возила и најмањом снагом мотора ће бити разматране и такве се морају испитати). Свака комбинација истог типа товарног дела са одређеним типом погонско-управљачког дела мотокултиватора чини варијанту типа возила врсте Тm (тип мора садржати барем једну варијанту).

Делови, уређаји и опрема који се наменски производе за возила и за које постоји пропис о хомологацији, морају бити усаглашени са једнообразним техничким условима.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања.

Уз Захтев за одобрење појединачно произведеног или серијски произведених возила врсте Тm доставља се документација у сагласности са Додатком 1 Процедуре, одобрена од Техничке службе за појединачно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском облику, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима детаља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају приказивати потребне појединости.

–––––––––––––

(*) Мотокултиватор је моторно возило које се састоји из погонско-управљачког и товарног дела, који су конструктивно раздвојиви, а у саобраћају на путу учествују искључиво као једна целина, чији погонски део према конструкцији, уређајима, склоповима и опреми је намењен и оспособљен за гурање, вучење, ношење или погон изменљивих прикључака за извођење пољопривредних радова, чија највећа конструкцијска брзина није већа од 30 km/h и чија снага мотора није већа од 12 kW.

(**) искључују се модификације и важи само за специфичне случајеве код произвођача

Пратећу документацију појединачно произведеног, односно серијски произведених возила врсте Тm са становишта аспеката назначених у садржају испитивања ове процедуре, у смислу обима и нивоа прорачуна/документованости појединих аспеката провере, потребно је прецизирати у директној комуникацији подносиоца захтева и Техничке службе у оквиру процеса одобрења документације.

При продукцији појединачно произведеног или серијски произведених возила врсте Тm потребно је користити хомологоване (за компоненте за које је хомологација обавезна) и испитане/верификоване компоненте, при чему се подразумева поштовање смерница и препорука произвођача компонената и уређаја у складу са њиховим пратећим техничким документацијама и декларацијама.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање појединачно произведеног или репрезента серијски произведених возила врсте Тm у циљу њиховог одобрења, обухвата проверу следећих карактеристика:

1) димензија,

2) маса и осовинских оптерећења,

3) стабилности (положај тежишта, управљивост),

4) нивоа напонског стања критичних тачака носеће конструкције товарног дела возила,

5) система за дистрибуцију снаге на погонску осовину приколице (перформансе зглобног преносника)

6) вучно-динамичких карактеристика возила (карактеристике са становишта брзине, убрзања, као и проходности на успонима у условима доброг и смањеног приањања),

7) система за кочење (кочне карактеристике),

8) уградње уређаја за осветљавање пута, означавање возила и за давање светлосних знакова (светлосних и светлосно-сигналних уређаја),

9) уградња уређаја за спајање погонско-управљачког дела и товарног дела возила,

10) геометрије уградње табли за означавање спорих возила и њихових приколица,

11) да ли су уграђени делови и опрема хомологовани.

Зависно од карактеристика и намене возила, у оквиру процеса одобрења документације, као и у оквиру испитивања прототипа, односно репрезента, Техничка служба може захтевати и додатне аспекте верификације (положај тежишта, бочна стабилност, управљање ...).

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење су:

1. Провера саобразности достављене документације са захтевима прописа;

2. Провера прорачуна који су саставни део пратеће документације (нпр. са аспекта функционалне чврстоће носеће структуре у зони прикључног уређаја – шарнирна веза на руди прикључног возила у споју са вучном компонентом, прорачуна зглобног преносника, система за кочење ...);

3. Провера саобразности возила са достављеном документацијом;

4. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног односно одобрења типа.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног или одобрења типа појединачно или серијски произведених возила врсте Тm који је издала Техничка служба овлашћена за појединачно одобрење, Агенција за безбедност саобраћаја издаје Уверење о појединачном или одобрењу типа возила.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА
за потребе испитивања и контролисања у циљу одобрења возила врсте Тm *

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ

0. ОПШТЕ

0.1. Фабричка или комерцијална ознака:

0.2. Тип:

0.2.1. Варијанте типа:

0.2.2. Комерцијална(е) ознака(е) (ако постоји):

0.4. Врста возила:

0.5. Назив и адреса произвођача:

0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило:

0.9. Име и адреса представника произвођача (ако постоји):

1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА

1.1. Фотографије и/или цртежи репрезентативног возила:

1.3. Број осовина и точкова:

1.3.1. Број и положај осовина са удвојеним точковима:

1.3.2. Број и положај управљачких осовина:

1.3.3. Погонске осовине (број, положај, међусобна веза):

1.4. Шасија (ако постоји) (свеобухватан цртеж):

2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)

(позвати се на цртеже где је могуће)

2.1. Осовинско(а) растојање(а):

2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:

2.3.2. Траг свих осталих осовина:

2.4. Димензије возила

2.4.2.1. Дужина:

2.4.2.1.1. Дужина товарног простора:

2.4.2.2. Ширина:

2.4.2.2.2. Унутрашње димензије надградње (ако је применљиво)

2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе ослањања који се подешавају, висина се означава у нормалном положају за вожњу):

2.6. Маса возила спремног за вожњу (укључујући течност, алат, резервни точак, ако је монтиран, и возача):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина:

2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране произвођача:

2.8.1. Расподела ове масе између осовина:

2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:

4.7. Максимална брзина возила (у km/h):

5. ОСОВИНЕ

5.1. Опис сваке осовине:

5.2. Произвођач:

5.3. Тип:

5.4. Положај осовина са могућношћу подизања:

6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ

6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине или точка:

6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/опционо (1)

6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак

(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине

6.6.1.1.1. Осовина 1:

6.6.1.1.2. Осовина 2:

6.6.1.1.3. Осовина 3:

7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ

7.2. Преносни механизам и управљање

7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (навести за предњу и задњу осовину, ако је применљив):

7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим механичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је применљив):

7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:

8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ

8.9. Кратак опис система за кочење:

9. КАРОСЕРИЈА

9.1. Тип каросерије:

9.10.3. Седишта

9.10.3.1. Број:

9.10.3.2. Положај и распоред:

9.10.3.2.1. Број позиција за седење:

9.15. Задња заштита од подлетања

9.15.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има улогу задње заштите од подлетања

9.15.2. Број хомологације (ако је хомологовано):

9.16. Блатобрани

9.16.2. Начин постављања

9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке плочице и записи, као и серијски број возила:

9.17.4.1. Значење карактера у другој секцији VIN ознаке и, ако је применљиво, у трећој секцији VIN ознаке:

9.19.2. Број хомологације (ако је хомологовано):

9.20. Уређај за заштиту од прскања иза точкова

9.20.2. Начин постављања на возилу

10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ

10.1. Списак уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја

Број уређаја

Произвођач

Хомологациона ознака

10.2. Цртеж уградње светлосних уређаја на возилу (позиција и угао видљивости):

* Услучају испитивња у циљу одобрења типа за серију возила врсте Тm, за сваку варијанту типа доставити матрицу захтеваних података које се односе на масе и димензије.

б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничка документација за појединачно или типско одобрење возила врсте Тm треба да садржи и следеће сегменте:

– Технички опис за сваку комбинацију (варијанту типа) за коју подносилац захтева аплицира у оквиру типа где су назначене димензије возила, маса возила, носивост, највећа дозвољена осовинска оптерећења, снага возила, подаци о мотору (произвођач мотора, тип мотора – како је назначено на мотору, радни процес, радна запремина мотора, гориво, највећа нето снага), подаци о преносницима снага, највећа конструктивна брзина возила као и цртежи са основним димензионим и масеним карактеристикама. За сваку варијанту типа доставити матрицу захтеваних података.

– Форму и садржај плочице произвођача возила, укључујући и положај постављања ове плочице на товарном делу возила. Минимални садржај плочице произвођача возила: име или марка произвођача возила, тип возила, варијанта типа возила у случају серијске производње, највећа дозвољену маса возила (распоред по осовинама), алфанумерички серијски број.

– Декларација са техничким карактеристикама произвођача осовине товарног дела возила; за товарне делове са погонским осовинама доставити радионичке цртеже и прорачуне осовина, прорачун зупчаничких преносника, документацију или декларације произвођача зглобних преносника са карактеристикама, и технички цртеж са детаљима везе карданског преносника са погонским и гоњеним склопом.

– Вучно-динамички прорачун возила (карактеристике са становишта брзине, убрзања, као и проходности на успонима у условима доброг и смањеног приањања).

– Прорачун носеће структуре товарног дела возила (нивоа напонског стања критичних тачака носеће конструкције товарног дела возила).

– Технички опис зоне структуре возила са прикључним уређајем и цртеже карактеристичних елемената (нпр. вучна руда, попречни носач) са примењеним материјалима и технологијом израде, односно документа у вези са евентуалним претходним испитивањима карактеристичних елемената и цртеж уградње прикључног уређаја на возило и начином везе са носећом структуром возила, као и доказе о претходним испитивањима уређаја за спајање (извештаје о испитивању уређаја или сертификате).

– Систем за дистрибуцију снаге на погонску осовину приколице (перформансе – прорачун зглобног преносника).

– Прорачун система за радно кочење возила, прорачун система за паркирно кочење возила, прорачун помоћног система за кочење возила уколико је изведено, саставницу делова који су уграђени у систем за кочење предметног возила, са њиховом јасном идентификацијом, технички цртеж система за кочење предметног возила са позиционираним свим његовим саставним деловима, технички цртеж (или каталошки лист) сваког саставног дела система за кочење.

– Уградњу уређаја за осветљавање пута, означавање возила и за давање светлосних знакова (светлосних и светлосно-сигналних уређаја) (минимум: једно бело кратко светло на предњој страни возила, два катадиоптера црвене боје симетрично постављена на задњој страни возила, два катадиоптера беле боје симетрично постављена на предњој страни возила; уколико је брзина кретања коју возило може развити већа од 25 km/h морају бити изведена стоп светла).

(Подразумева се технички опис који укључује спецификацију уређаја у табеларној форми са назначеним подацима у погледу произвођача уређаја, хомологационе ознаке уређаја (обавезна), типа, боје и броја уређаја; шемa електро-инсталације са назнаком функционалне могућности укључења уређаја; хомологациона саопштења уређаја.

НАПОМЕНЕ:

– Возила врсте Tm морају имати најмање један систем радног кочења на предњој или задњој осовини, с тим да у случају отказа кочења на једном точку мора бити исправно кочење на другом.

– Светла за осветљавање пута на моторним возилима која на равном путу не могу развити брзину кретања већу од 30 km/h, на запрежном возилу и на туристичком возу могу бити уграђена и изведена само као кратка светла.

– Светла на запрежном возилу и мотокултиватору морају бити изведена као најмање једно бело светло постављено на предњој страни возила тако да је светлост коју даје видљива само за учеснике у саобраћају који се налазе испред запрежног возила и као најмање једно црвено светло постављено на задњој страни возила тако да је светлост коју даје видљива само за учеснике у саобраћају који се налазе иза запрежног возила.

– Светла на запрежном возилу и мотокултиватору морају бити изведена тако да се светлост коју она дају, ноћу при доброј видљивости, може видети на удаљености од најмање 150 m.

– Катадиоптери на запрежним возилима и мотокултиватору морају бити уграђени и изведени као два катадиоптера црвене боје,симетрично постављена на задњој страни возила, тако да су ноћу, при доброј видљивости, видљива са удаљености од најмање 100m кад су осветљена дугим светлом моторног возила.

– Рефлектујућа површина катадиоптера на запрежним возилима и мотокултиватору не сме бити мање од 0,3 m ни више од 1 m удаљена од површине пута. Међусобно растојање рефлектујућих површина катадиоптера не сме бити мање од 0,5 m. Рефлектујућа површина појединих катадиоптера мора износити најмање 20 cm².

– Моторна возила и прикључна возила, која на равном путу не могу развити брзину кретања већу од 25 km/h не морају имати стоп светло.

– Произвођач товарног дела мотокултиватора који аплицира за типско одобрење, дужан је да поред техничке документације произвођача за товарни део приложи и техничку документацију за сваки погонско-управљачки део мотокултиватора који треба да чини мотокултиватор. Товарни део мотокултиватора мора имати адекватну произвођачку плочицу са подацима потребним за идентификацију. Погонско-управљачки део мора бити могуће идентификовати на основу ознака на делу.

– Извештај лаборатoрије може да обухвати више одређених комбинација са истим начином повезивања, и да се на основу испитивања аргументовано најнеповољнијег случаја резултат прихвати и за повољније случајеве (комбинације са највећом дозвољеном масом возила и најмањом снагом мотора ће бити разматране и такве се морају испитати).

Процедура 9
за одобрење прикључних возила врсте R

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила врсте R:

– појединачно произведена возила врсте R;

– серијски произведена возила врсте R.

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења, односно одобрења типа за серију возила врсте R. У оквиру испитивања проверавају се испуњеност безбедносно-техничких карактеристика декларисаних документацијом произвођача у односу на прописе и применљиве сегменте УН Правилника који се примењују у Републици Србији.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања.

Уз Захтев за одобрење појединачно произведеног или серијски произведених возила врсте R доставља се документација у сагласности са Додатком 1 Процедуре, одобрена од Техничке службе за појединачно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском облику, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима детаља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају приказивати потребне појединости.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Захтеви за потребе испитивања возила у циљу појединачног одобрења

Поред потпуне информационе документације према Додатку 1, потребно је доставити и следеће:

– Саопштење о хомологацији или извештај релевантне испитне лабораторије за вучни уређај;

– Саопштење о хомологацији или извештај релевантне испитне лабораторије за кочне карактеристике приколице или уграђене осовине.

Поред наведеног неопходно је извршити и следећа испитивања:

– проверу геометријских и масених карактеристика;

– проверу уградње светлосних и светлосно-сигналних уређаја;

– проверу уградње вучног уређаја;

– проверу кочних карактеристика према Правилнику о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

Захтеви за потребе испитивања серијски произведених возила

Поред потпуне информационе документације према Додатку 1, потребно је доставити и следеће:

– прорачун кочења;

– Саопштење о хомологацији или извештај релевантне испитне лабораторије за кочне карактеристике приколице или уграђене осовине;

– прорачун носеће структуре;

– Саопштења о хомологацији уграђених светлосних и светлосно-сигналних уређаја;

– Саопштење о хомологацији или извештај релевантне испитне лабораторије за вучни уређај.

Поред наведеног неопходно је извршити и следећа испитивања:

– проверу геометријских и масених карактеристика;

– проверу уградње светлосних и светлосно-сигналних уређаја;

– проверу уградње вучног уређаја;

– проверу кочних карактеристика према Правилнику о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима;

– проверу нивоа напонског стања карактеристичних сегмената носеће конструкције.

Зависно од карактеристика и намене возила, у оквиру процеса одобрења документације, као и у оквиру испитивања прототипа, односно репрезента, Техничка служба може захтевати и додатне аспекте верификације (положај тежишта, бочна стабилност, управљање ...).

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење су:

1. Провера саобразности достављене документације са захтевима прописа;

2. Провера прорачуна који су саставни део пратеће документације (нпр. са аспекта функционалне чврстоће носеће структуре у зони прикључног уређаја ...);

3. Провера саобразности возила са достављеном документацијом;

4. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног односно одобрења типа.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног или одобрења типа појединачно или серијски произведених возила врсте R који је издала Техничка служба овлашћена за појединачно одобрење, Агенција за безбедност саобраћаја издаје Уверење о појединачном или одобрењу типа возила.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА
за потребе испитивања и контролисања у циљу одобрења возила врсте R*

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ

0. ОПШТИ ПОДАЦИ

0.1. Марка (регистрована трговачка ознака произвођача):

0.2. Тип (навести све варијанте):

0.2.0. Стање довршености возила: за потпуно/довршено/непотпуно возило. За довршено возило, навести назив и адресу претходног произвођача и хомологациони број (извештај о испитивању) за непотпуно или потпуно возило.

0.2.1. Трговачки назив (и) (ако постоји):

0.3. Идентификациона ознака типа, ако је постављена на возилу:

0.3.1. Произвођачка плочица (место и начин постављања):

0.3.2. Идентификациона ознака шасије (место):

0.4. Врста возила :

0.5. Назив и адреса произвођача:

0.7. Место и начин постављања ознаке хомологације типа на системима, саставним деловима и засебним техничким јединицама:

0.8. Назив (и) и адреса (адреса) погона за склапање:

1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА

(Приложити фотографије ¾ предње и ¾ задње стране или цртеже репрезентативне изведбе и цртеж са димензијама целог возила)

1.1. Број осовина и точкова:

1.1.1. Број и положај осовина с удвојеним точковима (ако се примењује):

1.1.2. Број и положај управљаних осовина:

1.1.3. Погонске осовине (број, положај, међусобна повезаност):

1.1.4. Кочене осовине (број, положај):

2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ

2.1.1. Маса (масе) неоптерећеног возила у возном стању (16)

– Највећа:

– Најмања:

2.1.1.1. Расподела те (тих) масе (маса) по осовинама и, у случају полуприколице или приколице са средишњом осовином, оптерећење на вучном уређају:

2.2. Највећа маса (масе) према подацима произвођача:

2.2.1. Технички допуштена највећа укупна маса (масе) возила према уграђеним пнеуматицима:..

2.2.2. Расподела те (тих) масе (маса) по осовинама и, у случају полуприколице или приколице са средишњом осовином, оптерећење на вучном уређају:

2.2.3. Граничне вредности расподела те (тих) масе (маса) по осовинама (навести најмање граничне вредности у процентима на предњој и задњој осовини) и, у случају полуприколице или приколице са средишњом осовином, оптерећење на вучном уређају:

2.2.3.1. Маса (масе) и пнеуматик (пнеуматици):

Број осовине

пнеуматик (димензије)

носивост пнеуматика

Технички дозвољена највећа маса по осовини

Највеће дозвољено оптерећење на спојној тачки

1

2

3

4

2.2.4. Корисни терет (и) (16):

2.3. Додатне масе (укупна тежина, материјал, број саставних делова):

2.3.1. Расподела те (тих) масе (маса) по осовинама:

2.4.6. Положај спојне тачке:

2.4.6.1. Висина изнад тла:

2.4.6.1.1. Највећа висина:

2.4.6.1.2. Најмања висина:

2.4.6.2. Размак од вертикалне равни која пролази кроз осу задње осовине:

2.4.6.3. Највеће статичко вертикално оптерећење/технички дозвољена маса у спојној тачки:

2.5. Размак осовина

2.5.1. За полуприколице:

2.5.1.1. Размак између вучног ока и прве задње осовине:

2.5.1.2. Размак између вучног ока и задњег краја полуприколице:

2.6. Највећа и најмања ширина размака точкова на осовинама (мерено између равни симетрије гума уобичајено уграђених као појединачне или удвојене (наводи произвођач):

2.7. Димензије возила (спољне и за вожњу на путу):

2.7.1. Подвоз без надградње:

2.7.1.1. Дужина (10):

2.7.1.1.1. Највећа допуштена дужина за довршено возило:

2.7.1.1.2. Најмања допуштена дужина за довршено возило:

2.7.1.2. Ширина (11):

2.7.1.2.1. Највећа допуштена ширина за довршено возило:

2.7.1.2.2. Најмања допуштена ширина за довршено возило:

2.7.1.3. Висина (у возном стању) (12) (код возила са прилагођавањем нивоа навести уобичајени положај за вожњу):

2.7.1.4. Предњи препуст (13):

2.7.1.4.1. Угао предњег препуста: степени

2.7.1.5. Иза задњих точкова (14):

2.7.1.5.1. Угао задњег препуста: степени

2.7.1.5.2. Најмањи и највећи допуштени препуст спојне тачке (14):

2.7.1.6. Одстојање од подлоге (15)

2.7.1.6.1. Између осовина:

2.7.1.6.2. Испод предње осовине (предњих осовина):

2.7.1.6.3. Испод задње осовине (задњих осовина):

2.7.1.7. Допуштени гранични положаји тежишта надградње и/или унутрашњег прибора и/или опреме и/ или корисног терета:

2.7.2. Шасије са надградњом:

2.7.2.1. Дужина приколице:

2.7.2.1.1. Дужина простора за терет:...

2.7.2.2. Ширина приколице:

2.7.2.3. Висина (у возном стању)

2.7.2.4. Предњи препуст (13)

2.7.2.4.1. Угао предњег препуста: степени

2.7.2.5. Задњи препуст (13)

2.7.2.5.1. Угао задњег препуста: степени

2.7.2.5.2. Најмањи и највећи допуштени препуст спојне тачке (14)

2.7.2.6. Одстојање од подлоге (15)

2.7.2.6.1. Између осовина:

2.7.2.6.2. Испод предње осовине (предњих осовина):

2.7.2.6.3. Испод задње осовине (задњих осовина):

2.7.2.7. Угао препреке (22) степени

2.7.2.8. Допуштени гранични положаји тежишта корисног терета (у случају неуједначено распоређеног терета):

5. ОСОВИНЕ

5.1. Опис сваке осовине:

5.2. Марка (кад се примењује):

5.3. Тип (кад се примењује):

6. ОСЛАЊАЊЕ

6.1. Граничне комбинације пнеуматика/точак (највећа–најмања) (ако постоје) (димензије, функције, притисак за употребу на путу, највеће дозвољено оптерећење, димензије точкова и комбинације предњи/задњи точак):

6.2. Тип ослањања (ако је уграђен) сваке осовине или точкова:

6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/по избору (1)

6.2.2. Кратак опис електричних/електронских саставних делова (ако постоје):

6.3. Остали уређаји (ако постоје):

8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ (кратак опис система кочења )

8.1. Систем радне кочнице:

8.2. Систем помоћне кочнице (ако је уграђена):

8.3. Паркирна кочница:

8.4. Додатни (додатни) уређај (уређаји) по потреби (а посебно успорач):

8.5. За возила опремљена системом против блокирања точкова, опис рада система (укључујући електронске делове), електрична блок шема, цртеж хидрауличног и ваздушног развода:

8.6. Попис јасно означених саставних делова система кочења:

8.7. Димензије највећих дозвољених димензија пнеуматика на коченим осовинама:

8.8. Преносни однос система кочења (одређивање односа између укупних сила кочења на ободу точка и силе на уређају за управљање кочењем):

8.10. Спољни извор (и) енергије (ако постоје) (функције, капацитет резервоара енергије, највећи и најмањи притисак, манометар и алармни уређај за најмањи притисак на инструмент табли, вакуумски резервоари и напојни вентил, напојни компресори, усклађеност са захтевима за опрему под притиском ):

8.11. Возила опремљена уређајима за кочење приколице

8.11.1. Уређај за активирање кочнице на приколици (опис, функције):

8.11.2. Механичка/хидраулична/пнеуматска веза (1)

8.11.3. Прикључци, спојнице, сигурносни уређаји (опис, цртеж, шема):

8.11.4. Једновода или двовода веза (1):

8.11.4.1. Предпритисак напајања (једновода веза): кРа

8.11.4.2. Предпритисак напајања (двовода веза): кРа

11. УРЕЂАЈИ ЗА ОСВЕТЉАВАЊЕ И СВЕТЛОСНУ СИГНАЛИЗАЦИЈУ: (цртежи са димензијама спољног дела возила са приказаним положајем светлеће површине свих уређаја; број, електрична шема, ознака хомологације типа и боја светлости)

11.1. Обавезни уређаји:

11.1.2. Предња позициона светла:

11.1.3. Задња позициона светла:

11.1.4. Показивачи смера:

– Предњи:

– Задњи:

– Бочни:

11.1.5. Катадиоптери:

11.1.6. Светла задње регистарске таблице:

11.1.7. Кочна светла:

11.2. Необавезни уређаји:

11.2.2. Предња светла за маглу:

11.2.3. Задња светла за маглу:

11.2.4. Светла за вожњу уназад:

11.2.5. Радна светла:

11.2.6. Паркирна светла:

11.2.7. Габаритна светла:

11.3. Кратак опис електричних/електронских саставних делова (ако су уграђени), осим светала

12. РАЗНО

12.2. Механичка веза између трактора и вученог возила

12.2.1. Тип (ови) везе:

12.2.2. Трговачка ознака (ознаке):

12.2.3. Ознака (ознаке) хомологације типа саставног дела:

12.2.4. Уређај је конструисан за највеће хоризонтално оптерећење од кg и за највеће вертикално оптерећење (ако постоји) од кg

12.4. Прикључак за везу за уређаје за осветљавање и светлосну сигнализацију на приколици (опис):

12.5. Уградња, положај, деловање и означавање контролних уређаја (опис, фотографије или шеме):

12.6. Положај задње регистарске таблице (облик и димензије):

* У случају испитивња у циљу одобрења типа за серију возила врсте R, за сваку варијанту типа доставити матрицу захтеваних података које се односе на масе и димензије.

НАПОМЕНА

(1) Прецртати непотребно.

(4) Категоризација према дефиницијама у Правилнику о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Службени гласник РС”, бр. 40/12, 100/12, 102/12, 19/13, 41/13 и 102/14)

(5) Норма ISO 612:1978 и ISO 1176:1990

(7) Оптерећење које се у статичким условима преноси на референтно средиште вучног уређаја.

(8) Норма ISO 612 1978, тачка 6.4.

(10) Норма ISO 612 1978, тачка 6.1.

(11) Норма ISO 612 1978, тачка 6.2.

(12) Норма ISO 612 1978, тачка 6.3.

(13) Норма ISO 612 1978, тачка 6.6.

(14) Норма ISO 612 1978, тачка 6.7.

(15) Норма ISO 612 1978, тачка 8.

(16) Тражене податке треба навести за сваку од предвиђених варијанти.

(19) За сваку кочницу треба навести следеће податке: – тип и функције кочница (цртеж са димензијама) (добоши или дискови итд., Кочени точкови, повезивање са тим точковима, кочне површине, њихова својства и ефективне површине, полупречник добоша, папуча или дискова, тежина добоша и уређаја за подешавање), – пренос и управљачки уређај (приложити шему) (конструкција, подешавање, преносни односи полуга, приступачност управљачким уређајима и њихов положај, полуга са запињањем у случају механичког преноса, функције главних спојних делова преноса, хидраулични цилиндри и клипови управљачких уређаја, кочни цилиндри).

(20) Вредности с обзиром на механичку чврстоћу вучног уређаја.

(22) Норма ISO 612 1978, тачка 9.

б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– Прорачун кочења

– Саопштење о хомологацији или извештај релевантне испитне лабораторије за кочне карактеристике приколице или уграђене осовине за испитивања типа „0” и „I”, у складу са захтевима Директиве 71/320/ЕЕС и њеним одговарајућим изменама и допунама (Правилник UNECE 13), односно према Уредби ЕУ 167/2013 и Уредби ЕУ 2015/68.

НАПОМЕНА:

– Саопштење о хомологацији или извештај релевантне испитне лабораторије за вучни уређај (статичко испитивање према директиви 2009/144/ЕС)

– Начин дефинисања типа и варијанти за серијски произведена возила врсте R:

„Тип” приколице исте врсте које се битно не разликују с обзиром на:

– Произвођача,

– Произвођачку ознаку типа,

– Битне техничке и конструкционе карактеристике,

– Шасија у блок изведби/шасија са уздужним носачима/шасија са зглобом (очигледне и битне разлике),

– Осовине (број).

„Варијанта” приколице истог типа које се битно не разликују с обзиром на:

– Управљане осовине (број, распоред, међусобна повезаност),

– Највећу укупну масу која се не разликује више од 10%,

– Кочене осовине (број).

Допуштене су различите варијанте једног типа возила (тип мора садржати барем једну варијанту).

Процедура 10
за појединачно одобрење возила врсте K5a и K5b (*)

ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА

Овом процедуром обухваћена су следећа возила врсте K5a и K5b:

– појединачно произведена возила врсте K5a и K5b;

– појединачно комплетирана возила врсте K5a и K5b;

– појединачно модификована возила врсте K5a и K5b.

ЦИЉ ИСПИТИВАЊА

Циљ испитивања је добијање појединачног одобрења возила у саставу туристичког воза (посебно за свако возило туристичког воза). У оквиру испитивања проверава се испуњеност безбедносно-техничких карактеристика декларисаних документацијом произвођача у односу на прописе и применљиве сегменте УН Правилника који се примењују у Републици Србији.

Напомена:

Делови, уређаји и опрема која се наменски производе за возила и за које постоје прописи о хомологацији, морају бити усаглашени са једнообразним техничким условима.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација се доставља изабраној Техничкој служби за појединачно одобрење возила ради контроле и одобравања.

–––––––––––––

(*) Туристички воз је скуп возила који чине вучно возило и прикључна возила, намењен за превоз пуптника у парковима, хотелско-туристичким и сличним насељима, на површини на којој се не обавља саобраћај и путу на коме се саобраћај обавља у туристичке сврхе и чија највећа конструктивна брзина кретања не прелази 25 km/h. Туристички воз сме да има највише три прикључна возила. Највећа дозвољена дужина возила, износи за туристички воз – 40,00 m. Однос бруто снаге мотора изражене у киловатима и највеће дозвољене масе возила односно скупа возизла изражене у тонама, мора бити већа од 2,2 kW/t.

Уз Захтев за одобрење појединачно комплетираних или модификованих возила или појединачно произведених возила доставља се документација у сагласности са Додатком 1 Процедуре, одобрена од Техничке службе за појединачно одобрење возила.

Документација мора бити приложена у електронском облику, са пописом докумената. Сви достављени цртежи морају бити израђени у одговарајућој размери и са неопходним приказима детаља битних за одобрење. Ако су приложене, фотографије морају приказивати потребне појединости.

Пратећу документацију појединачно комплетираних или модификованих возила или појединачно произведених возила врсте K5a и K5b са становишта аспеката назначених у садржају испитивања ове процедуре, у смислу обима и нивоа прорачуна/документованости појединих аспеката провере, потребно је прецизирати у директној комуникацији подносиоца захтева и Техничке службе у оквиру процеса одобрења документације.

При производњи појединачно комплетираних или модификованих возила или појединачно произведених возила врсте K5a и K5b потребно је користити хомологоване (за компоненте за које је хомологација обавезна) и испитане/верификоване компоненте, при чему се подразумева поштовање смерница и препорука произвођача компонената и уређаја у складу са њиховим пратећим техничким документацијама и декларацијама.

САДРЖАЈ ИСПИТИВАЊА

Испитивање појединачно комплетираних или модификованих возила или појединачно произведених возила врсте K5a и K5b у циљу одобрења, обухвата проверу следећих карактеристика:

1) димензија,

2) маса и осовинских оптерећења,

3) стабилности (положај тежишта, управљивост),

4) нивоа напонског стања критичних тачака носеће конструкције вучног и прикључних возила туристичког воза,

5) динамичких карактеристика возила (максимална брзина, убрзање, успони),

6) система за кочење (кочне карактеристике),

7) уређаја за управљање (управљачког механизма),

8) уградње уређаја за заштиту од подлетања са бочне стране или структуре конструкције прикључног возила која има ову функцију,

9) уградње уређаја за осветљавање пута, означавање возила и за давање светлосних знакова (светлосних и светлосно-сигналних уређаја), контурних ознака и ознака за дуга и спора возила

10) уградње хомологованих уређаја за спајање вучног и прикључног возила туристичког воза и уређаја за међусобно спајање прикључних возила туристичког воза при чему се провера спроводи и над свим комбинацијама прикључних возила и вучног возила,

11) за прикључна возила која немају врата, провера заштите од испадања путника у току вожње

12) уградње хомологованих звучних сигналних уређаја,

13) уградње хомологованих сигурносних материјала за застакљивање,

14) уградње хомологованих ретровизора,

15) да ли су уграђени делови и опреме хомологовани.

Зависно од карактеристика и намене возила, у оквиру процеса одобрења документације Техничка служба може захтевати и додатне аспекте верификације (положај тежишта, бочна стабилност, управљање...).

Активности које спроводи Техничка служба за појединачно одобрење су:

1. Провера саобразности достављене документације са захтевима прописа;

2. Провера прорачуна који су саставни део пратеће документације (нпр. са аспекта функционалне чврстоће носеће структуре у карактеристичним зонама, чврстоће вучне руде, у погледу система за кочење...);

3. Провера саобразности возила са достављеном документацијом;

4. Израда извештаја о испитивању у циљу појединачног одобрења.

На основу Извештаја о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења појединачно комплетираних или модификованих возила или појединачно произведених возила врсте K5a и K5b који је издала Техничка служба за појединачно одобрење возила, Агенција за безбедност саобраћаја издаје Уверење о појединачном одобрењу возила.

ДОДАТАК 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА
за потребе испитивања и контролисања у циљу појединачног одобрења возила врсте K5a и K5b

а) ИНФОРМАЦИОНИ ДОКУМЕНТ

0. ОПШТЕ

0.1. Фабричка или комерцијална ознака:

0.2. Тип:

0.2.1. Комерцијална ознака (ако постоји):

0.4. Категорија возила:

0.5. Назив и адреса произвођача:

0.8. Адреса(е) фабрике(а) где се склапа возило:

0.9. Име и адреса представника произвођача (ако постоји):

1. ОПШТЕ КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА

1.1. Фотографије и/или цртежи репрезентативног возила:

1.3. Број осовина и точкова:

1.3.1. Број и положај осовина са удвојеним точковима:

1.3.2. Број и положај управљачких осовина:

1.3.3. Погонске осовине (број, положај, међусобна веза):

1.4. Шасија (ако постоји) (свеобухватан цртеж):

1.10. Навести да ли је возило посебно намењено за превоз лакокварљиве робе:

2. МАСЕ И ДИМЕНЗИЈЕ (у kg и mm)

(позвати се на цртеже где је могуће)

2.1. Осовинско(а) растојање(а) (потпуно оптерећено возило):

2.3.1. Траг сваке управљачке осовине:

2.3.2. Траг свих осталих осовина:

2.4. Опсег димензија возила (целокупан)

2.4.2. За шасију са каросеријом

2.4.2.1. Дужина:

2.4.2.1.1. Дужина товарног простора:

2.4.2.2. Ширина:

2.4.2.2.1. Дебљина зидова (у случају возила предвиђених за превоз лакокварљиве робе):

2.4.2.2.2. Унутрашње димензије надградње (ако је применљиво)

2.4.2.3. Висина (возила спремног за вожњу) (за системе ослањања који се подешавају, висина се означава у нормалном положају за вожњу):

2.6. Маса возила са каросеријом и, у случају вучног возила различите категорије од М1, са вучним уређајем, ако је монтиран од стране произвођача, спремно за вожњу (укључујући течност, алат, резервни точак, ако је монтиран, и возача и члана посаде ако постоји седиште за члана посаде у возилу) (максимум и минимум за сваку варијанту):

2.6.1. Расподела ове масе између осовина (максимум и минимум за сваку варијанту):

2.8. Технички највећа дозвољена маса прописана од стране произвођача:

2.8.1. Расподела ове масе између осовина:

2.9. Технички највећа дозвољена маса на свакој осовини:

2.10. Технички највећа дозвољена маса на свакој групи осовина:

2.12. Технички највеће дозвољено вертикално статичко оптерећење/маса у тачки качења вучног уређаја на возило

2.12.2. Полуприколице, приколице са централном осовином или приколице са крутом рудом:

4.7. Максимална брзина возила (у km/h):

5. ОСОВИНЕ

5.1. Опис сваке осовине:

5.2. Произвођач:

5.3. Тип:

5.4. Положај осовина са могућношћу подизања:

6. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ

6.2. Тип и конструкција система за ослањање сваке осовине или точка:

6.2.1. Подешавање нивоа: да/не/опционо

6.2.4. Пнеуматски систем за ослањање за непогонску(е) осовину(е): да/не

6.2.4.1. Ослањање непогонске(их) осовине(а) које је еквивалентно пнеуматском ослањању: да/не

6.6.1. Комбинација(е) пнеуматик/наплатак

(за пнеуматике навести ознаку димензије, минимални индекс носивости, симбол за минималну брзинску категорију; за наплатке навести димензију(е) наплатка и несиметричност(и))

6.6.1.1. Осовине

6.6.1.1.1. Осовина 1:

6.6.1.1.2. Осовина 2:

6.6.1.1.3. Осовина 3:

7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ

7.2. Преносни механизам и управљање

7.2.1. Тип преносног механизма система за управљање (навести за предњу и задњу осовину, ако је применљив):

7.2.2. Систем веза до точка (укључујући и остале везе осим механичких; навести за предњу и задњу осовину, ако је применљив):

7.2.3. Начин серво дејства, ако постоји:

8. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ

8.5. Против-блокирајући уређај у систему за кочење: да/не/опционо

8.9. Кратак опис система за кочење:

9. КАРОСЕРИЈА

9.1. Тип каросерије:

9.10.3. Седишта

9.10.3.1. Број:

9.10.3.2. Положај и распоред:

9.10.3.2.1. Број позиција за седење:

9.10.4.1. Типови наслона за главу: интегрални/расклопиви/посебни

9.15. Задња заштита од подлетања

9.15.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има улогу задње заштите од подлетања

9.15.2. Број хомологације (ако је хомологовано):

9.16. Блатобрани

9.16.2. Начин постављања

9.17.1. Фотографије и/или цртежи положаја произвођачке плочице и записи, као и идентификациона ознака возила:

9.17.4.1. Значење карактера у другој секцији VIN ознаке и, ако је применљиво, у трећој секцији VIN ознаке:

9.19. Бочна заштита од подлетања

9.19.1. Цртеж и спецификација уређаја на возилу који има улогу бочне заштите од подлетања

9.19.2. Хомологациона ознака (ако је хомологовано):

9.20. Уређај за заштиту од прскања иза точкова

9.20.2. Начин постављања на возилу

10. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ

10.1. Списак (накнадно – у случају комплетирања или модификације) уграђених компоненти према табели:

Функција уређаја

Број уређаја

Произвођач

Хомологациона ознака

10.2. Цртеж уградње светлосних уређаја на возилу (позиција и угао видљивости):

11. ВЕЗА ИЗМЕЂУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦА И ПОЛУПРИКОЛИЦА

11.1. Врста и тип вучног уређаја монтираног или који треба да буде монтиран:

11.5. Број(еви) одобрења типа по ЕЦ:

б) ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничка документација за појединачно одобрење возила врсте K5a и K5b треба да садржи и следеће сегменте:

– Технички опис са техничком документацијом вучног и сваког прикључног возила и свих комбинација вучног и прикључних возила које могу да чине туристички воз, уколико је применљиво. За вучно возило и прикључна возила мора бити могућа идентификација на основу идентификационих ознака на свим појединачним возилима скупа. Произвођач прикључних возила мора да прецизира у техничкој документацији и документује начине формирања комбинација вучног возила са прикључним возилима, ако је применљиво. На вучном возилу и сваком прикључном возилу мора се обезбедити да се на одговарајући начин уградити регистарска таблица.

– Технички опис (и за сваку комбинацију уколико је применљиво) за коју подносилац захтева аплицира у оквиру туристичког воза где су назначене димензије возила, маса возила, број места за седење (укључујући и возачево место), највећа дозвољена осовинска оптерећења, снага вучног возила и специфична снага скупа возила, подаци о мотору, као и цртеж са димензијама и положајем тежишта вучног возила и прикључних возила.

– Форму и садржај плочице произвођача возила, укључујући и положај постављања ове плочице на возилу.

– Декларације са техничким карактеристикама произвођача уграђених компонената (вучне руде, система за управљање...).

– Декларацију са техничким карактеристикама произвођача осовина прикључних возила.

– Вучно-динамички прорачун возила (карактеристике са становишта брзина, убрзања, као и проходности на успонима у условима доброг и смањеног приањања).

– Технички опис зоне структуре возила са прикључним уређајем и цртеже карактеристичних елемената (нпр. вучна руда, попречни носач) са примењеним материјалима и технологијом израде, односно документа у вези са евентуалним претходним испитивањима карактеристичних елемената и цртеж уградње прикључног уређаја на возило и начином везе са носећом структуром возила, као и доказе о претходним испитивањима уређаја за спајање (извештаје о испитивању уређаја или сертификате);

– Прорачун носеће и заштитне структуре вучног и/или прикључних возила (нивоа напонског стања критичних тачака носеће конструкције возила).

– Прорачун система за радно и паркирно кочење вучног возила и прикључних возила, саставницу делова који су уграђени у системе за кочење вучног возила и прикључних возила, са њиховом јасном идентификацијом, техничке цртеже система за радно и паркирно кочење вучног и прикључних возила са позиционираним свим његовим саставним деловима, технички цртеж (или каталошки лист) сваког саставног дела система за кочење вучног и прикључних возила.

– Технички опис зоне структуре возила са прикључним уређајем и цртеже карактеристичних елемената (нпр. вучна руда, попречни носач) са примењеним материјалима и технологијом израде, односно документа у вези са евентуалним претходним испитивањима карактеристичних елемената и цртеж уградње прикључног уређаја на возило и начином везе са носећом структуром возила, као и доказе о претходним испитивањима уређаја за спајање (извештаје о испитивању уређаја или сертификате).

– Технички опис уградње уређаја за осветљавање пута, означавање возила и за давање светлосних знакова (светлосних и светлосно-сигналних уређаја) укључујући шеме електро-инсталације, са назнаком функционалне могућности укључења уређаја.

(*) Туристички воз је скуп возила који чине вучно возило и прикључна возила, намењен за превоз пуптника у парковима, хотелско-туристичким и сличним насељима, на површини на којој се не обавља саобраћај и путу на коме се саобраћај обавља у туристичке сврхе и чија највећа конструктивна брзина кретања не прелази 25 km/h. Туристички воз сме да има највише три прикључна возила. Највећа дозвољена дужина возила, износи за туристички воз – 40,00 m. Однос бруто снаге мотора изражене у киловатима и највеће дозвољене масе возила односно скупа возизла изражене у тонама, мора бити већа од 2,2 kW/t.

НАПОМЕНЕ:

– Прикључна возила у саставу туристичког воза не морају имати врата на отворима за улаз односно излаз путника али морају бити тако конструисана да путници у току вожње буду заштићени од испадања

– На вучном возилу туристичком возу мора бити уграђена и изведена најмање два возачка огледала.

– Светла за осветљавање пута на моторним возилима која на равном путу не могу развити брзину кретања већу од 30 km/h, на запрежном возилу и на туристичком возу могу бити уграђена и изведена само као кратка светла.

– Моторна возила и прикључна возила, која на равном путу не могу развити брзину кретања већу од 25 km/h не морају имати стоп светло.

– Светлосни сноп кратког светла трактора и туристичког воза мора бити у стању да осветли најмање 10 m, а највише 30 m пута.

– Сва возила дужа од 6 m (приколице – мере се заједно са рудом) осим туристичког воза, први пут регистрована у Републици Србији након 1. јула 2011. године, морају имати жута бочна светла за означавање у складу са једнообразним техничким условима.

– Произвођач ових возила подноси захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за уверење , при чему је дужан да достави техничку документацију вучног и сваког прикључног возила и свих комбинација вучног и прикључних возила које могу да чине туристички воз уколико је применљиво. За вучно возило и прикључна возила мора бити могућа идентификација на основу идентификационих ознака на свим појединачним возилима скупа. Произвођач прикључних возила мора да конструише прикључна возила на такав начин да се свако прикључно возило може повезати као прво друго или треће прикључно возило у туристичком возу и тако да се на вучном возилу и сваком прикључном возилу може на одговарајући начин уградити регистарска таблица.

– Вучно возило туристичког воза може бити одговарајуће немодификовано хомологовано возило, или хомологовано возило накнадно модификовано.