Прилог 3

Средства за заштиту биља (активнe супстанцe) за које се не утврђују максимално дозвољене количине остатака у храни и храни за животиње биљног и животињског порекла(1)(*)

Редни број

Назив активне супстанце, односно основне супстанце

1

1,4-diaminobutan (некада putrescin)

2

1-dekanol

3

Aluminijum silikat (некада kaolin)(2)

4

Amonijum acetat

5

Askorbinska kiselina

6

Adoxophyes orana granulovirus soj BV-0001

7

Ampelomyces quisqalis soj AQ10

8

Aureobasidium pullulans soj DSM 14940

9

Aureobasidium pullulans soj DSM 14941

10

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum soj D747

11

Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24

12

Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600

13

Bacillus firmus I-1582

14

Bacillus subtilis soj QST 713

15

Beauveria bassiana soj ATCC 74040

16

Beauveria bassiana soj GHA

17

Benzoeva kiselina(2)

18

Biber, ostatak od ekstrakcije mlevenog bibera

19

Biljna ulja/Citronela ulja

20

Biljna ulja/Citronelol

21

Biljna ulja/Ulje karanfilića

22

Biljna ulja/Ulje mente

23

Biljna ulja/Ulje uljane repice

24

Candida oleophila soj O

25

Cerevisan

26

Coniothyrium minitans soj CON/M/91-08 (DSM 9660)

27

COS-OGA

28

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

29

Diamoniјum fosfat

30

Ekstrakt belog luka

31

Ekstrakt čajnog drveta

32

Ekstrakt morske alge (некада ekstrakt morke alge i morskih korova)

33

Equisetum arvense L.

34

Etilen

35

Eugenol

36

FEN 560 (piskavica ili prah semena piskavice)

37

Folna kiselina

38

Fruktoza

39

Geraniol(2)

40

Giberelin

41

Gliocladium catenulatum soj J1446

42

Glineni ugalj

43

Gvožđe fosfat

44

Gvožđe sulfat (gvožđe (II) sulfat)(1)

45

Helicoverpa armigera Virus nuklearne poliedroze (HearNPV)

46

Heptamaloksiloglukan

47

Hitosan hidrohlorid

48

Kajzelgur (dijatomejska zemlja)

49

Kalcijum karbid

50

Kalcijum karbonat

51

Kalcijum hidroksid

52

Kalijum hidrogen karbonat

53

Kalijum jodid

54

Kalijum tiocijanat

55

Kalijum tri-jodid

56

Кaprilnа kiselinа

57

Karvon(3)

58

Kora Salix spp.

59

Krečni sumpor

60

Krečnjak (vapnenac)

61

Kvarcni pesak

62

Laminarin

63

Lecanicillium muscarium soj Ve6

64

Lecitin

65

Maltodekstrin

66

Masne kiseline C7-C20(2)

67

Masne kiseline/Dekanonaska kiselina(2)

68

Masne kiseline/Heptanska kiselina(2)

69

Masne kiseline/Laurinska kiselina(2)

70

Masne kiseline/Metil estri masnih kiselina(2)

71

Masne kiseline/Oktanoanska kiselina(2)

72

Masne kiseline/Oleinska kiselina uključujući etil oleat(2)

73

Masne kiseline/Pelargonijska kiselina(2)

74

Masni alkoholi/alifatični alkoholi(2)

75

Мetil dekanoat (CAS 110-42-9)

76

Metil nonil keton

77

Мetil oktanoat (CAS 111-11-5)

78

Mlečna kiselina

79

Natrijum aluminijum silikat

80

Natrijum hidrogen karbonat

81

Natrijum hlorid

82

Paecilomyces fumosoroseus apopka soj 97 (Isaria fumosorosea apopka soj 97)

83

Paecilomyces lilacinus soj 251

84

Parafinsko ulje (CAS 64742-46-7)

85

Parafinsko ulje (CAS 72623-86-0)

86

Parafinsko ulje (CAS 8042-47-5)

87

Parafinsko ulje (CAS 97862-82-3)

88

Pepino mosaic virus soj CH2 izolat 1906

89

Pseudomonas chlororaphis soj MA342

90

Krvno brašno

91

Repelenti životinjskog ili biljnog porekla koji odbijaju putem mirisa/ovčija mast

92

Repelenti životinjskog ili biljnog porekla koji odbijaju putem mirisa/riblje ulje

93

Repelenti životinjskog ili biljnog porekla koji odbijaju putem mirisa/sirovo talno ulje

94

Repelenti životinjskog ili biljnog porekla koji odbijaju putem mirisa/visoko talno ulje

95

Repelenti: Visoko talon ulje (CAS 93571-80-3)

96

Repelenti: Masne kiseline, riblje ulje

97

Reskalur

98

S-abscisinska kiselina

99

Saccharomyces cerevisiae sој LAS02

100

Saharoza

101

Sirće

102

Sirćetna kiselina

103

Spodoptera exigua virus nuklearne polihedrose

104

Spodoptera littoralis nukleopolihedrovirus

105

Streptomyces K61 (ranije S. griseoviridis)

106

Sumpor

107

Sumporna kiselina

108

Surutka

109

Тerpenoidna smeša QRD 460

110

Timol(2)

111

Trichoderma asperellum soj T34

112

Trichoderma asperellum (ranije T. harzianum) soj ICC012

113

Trichoderma asperellum (ranije T. harzianum) soj T25

114

Trichoderma asperellum (ranije T. harzianum) soj TV1

115

Trichoderma atroviride sој SC1

116

Trichoderma atroviride soj I-1237

117

Trichoderma atroviride (ranije T. harzianum) soj IMI 206040

118

Trichoderma atroviride (ranije T. harzianum) soj T11

119

Trichoderma gamsii (formerly T. viride) soj ICC080

120

Trichoderma harzianum soj T-22

121

Trichoderma harzianum soj ITEM 908

122

Trichoderma polysporum soj IMI 206039

123

Trimetilamin hidrohlorid

124

Ugljen dioksid

125

Ulje suncokreta

126

Urea

127

Urtica spp.

128

Verticillium albo-atrum izolat WCS850

129

Vodonik peroksid

130

Zucchini yellow mosaik virus oslabljeni soj

(1) Супстанце су укључене у овај прилог без прејудицирања других прописа о храни и/или храни за животиње, примера ради прописи о адитивима за храну, адитивима за храну за животиње, суплементима, аромама итд.

(2) Супстанце су укључене у овај прилог без прејудицирања прописа о адитивима за храну, осим боја и заслађивача.

(3) У тренутку одобравања ове активне супстанце препорука Европске агенције за безбедност хране се односила на постојеће употребе. У случају нове употребе може се поново размотрити утицај на изложеност потрошача.

–––––––––

(*) Oвај прилог правилника усклађен је са Уредбом Европског парламента и Савета (ЕЗ) брoj 396/2005 од 23. фебруара 2005. године о максимално дозвољеним нивоима резидуа пестицида у или на храни и храни за животиње биљног и животињског порекла и о изменама Директиве Савета број 91/414/ЕЕЗ (Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC), односно са:

Уредбом Kомисије (ЕЗ) број 149/2008 од 29. јануара 2008. године којом је измењена Уредба (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а којом су утврђени Анекси II, III и IV успостављањем максималних нивоа резидуа за производе који су обухваћени Анексом I (Commission Regulation (EC) No 149/2008 of 29 January 2008 amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council by establishing Annexes II, III and IV setting maximum residue levels for products covered by Annex I thereto);

Исправком Уредбе Регулативе Kомисије (ЕЗ) број 149/2008 од 29. јануара 2008. године којом је измењена Уредба (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а којом су утврђени Анекси II, III и IV успостављањем максималних нивоа резидуа за производе који су обухваћени Анексом I (Corrigendum to Commission Regulation (EC) No 149/2008 of 29 January 2008 amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council by establishing Annexes II, III and IV setting maximum residue levels for products covered by Annex I thereto);

Уредбом (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 299/2008 од 11. марта 2008. године којом је измењена Уредба (ЕЗ) број 396/2005 о максималним нивоима пестицида у или на храни и храни за животиње биљног и животињског порекла, а која се односи на на спровођење овлашћења додељених Европској комисији (Regulation (EC) No 299/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Regulation (EC) No 396/2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin, as regards the implementing powers conferred on the Commission);

Уредбом Kомисије (ЕЗ) број 839/2008 од 13. јула 2008. године којом је измењена Уредба (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на Анексе II, III и IV о максималним нивоима резидуа пестицида у и на одређеним производима (Commission Regulation (EC) No 839/2008 of 31 July 2008 amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards Annexes II, III and IV on maximum residue levels of pesticides in or on certain products);

Исправком Уредбe Kомисије (ЕЗ) број 839/2008 од 13. јула 2008. године којом је измењена Уредба (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на Анексе II, III и IV о максималним нивоима резидуа пестицида у и на одређеним производима (Corrigendum to Commission Regulation (EC) No 839/2008 of 31 July 2008 amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards Annexes II, III and IV on maximum residue levels of pesticides in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕЗ) број 822/2009 oд 27. августа 2009. године којом су измењени Анекси II, III и IV Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа azoksistrobina, atrazina, hlormekvata, ciprodinila, ditiokarbamata, fludioksonila, fluroksipira, indoksakarba, mandipropamidk, kalijum tri-jodida, spirotetramata, tetrakonazola и tiramа у и на одређеним производима (Commission Regulation (EC) No 822/2009 of 27 August 2009 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azoxystrobin, atrazine, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamates, fludioxonil, fluroxypyr, indoxacarb, mandipropamid, potassium tri-iodide, spirotetramat, tetraconazole, and thiram in or on certain products);

Исправком Уредбе Kомисије (ЕЗ) број 822/2009 oд 27. августа 2009. године којом су измењени Анекси II, III и IV Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа azoksistrobina, atrazina, hlormekvata, ciprodinila, ditiokarbamata, fludioksonila, fluroksipira, indoksakarba, mandipropamidk, kalijum tri-jodida, spirotetramata, tetrakonazola и tiramа у и на одређеним производима (Corrigendum to Commission Regulation (EC) No 822/2009 of 27 August 2009 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azoxystrobin, atrazine, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamates, fludioxonil, fluroxypyr, indoxacarb, mandipropamid, potassium tri-iodide, spirotetramat, tetraconazole, and thiram in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 459/2010 oд 27. маја 2010. године којом су измењени Анекси II, III и IV Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа одређених пестицида у и на одређеним производима (Commission Regulation (EU) No 459/2010 of 27 May 2010 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for certain pesticides in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 34/2013 oд 16. јануара 2013. године којом су измењени Анекси II, III и IV Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа за 2-fenilfenol, ametoktradin, Aureobasidium pullulans soj DSM 14940 i DSM 14941, ciprokonazol, difenokonazol, ditiokarbamate, folpet, propamokarb, spinosad, spirodiklofen, tebufenpirad и tetrakonazol у и на одређеним производима (Commission Regulation (EU) No 34/2013 of 16 January 2013 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans strains DSM 14940 and DSM 14941, cyproconazole, difenoconazole, dithiocarbamates, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen,tebufenpyrad and tetraconazole in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 500/2013 oд 30. мaја 2013. године којом су измењени Анекси II, III и IV Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа за acetamiprid, Adoxophyes orana granulovirus sој BV-0001, azoksistrobin, klotianidin, fenpirazamin, heptamaloksiloglukan, metrafenon, Paecilomyces lilacinus sој 251, propiconazol, quizalofop-P, spiromesifen, tebukonazol, tiamethoksam и Zucchini yellow mosaik virus – ослабљени сој у и на одређеним производима (Commission Regulation (EU) No 500/2013 of 30 May 2013 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, Adoxophyes orana granulovirus strain BV-0001, azoxystrobin, clothianidin,fenpyrazamine, heptamaloxyloglucan, metrafenone, Paecilomyces lilacinus strain 251, propiconazole, quizalofop-P, spiromesifen, tebuconazole, thiamethoxam and zucchini yellow mosaik virus – weak strain in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 588/2014 oд 2. јуна 2014. године којом су измењени Анекси III и IV Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа за ulje narandže, Phlebiopsis gigantea, giberelinsku kiselinu, Paecilomyces fumosoroseus soj FE 9901, Spodoptera littoralis virus nuclearne poliedroze, Spodoptera exigua virus nuclearne poliedroze, Bacillus firmus I-1582, s-abscisinska kiselina, L-ascorbinska kiselina и Helicoverpa armigera virus nuclearne poliedroze у и на одређеним производима (Commission Regulation (EU) No 588/2014 of 2 June 2014 amending Annexes III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for orange oil, Phlebiopsis gigantea, gibberellic acid, Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, Bacillus firmus I-1582, s-abscisic acid, L-ascorbic acid and Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 1146/2014 oд 23. октобра 2014. године којом су измењени Анекси II, III, IV и V Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа за antrakvinon, benfluralin, bentazon, bromoksinil, hlorotalonil, famoksadon, imazamoks, metil bromid, propanil и sumporna kiselina у и на одређеним производима (Commission Regulation No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for anthraquinone, benfluralin, bentazone, bromoxynil, chlorothalonil, famoxadone, imazamox, methyl bromide, propanil and sulphuric acid in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/165 oд 3. фебруара 2015. године којом је измењен Анекс IV Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа за mlečnu kiselinu, Lecanicillium muscarium soj Ve6, hitosan hidrohlorid и Equisetum arvense L. у и на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2015/165 of 3 February 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for lactic acid, Lecanicillium muscarium strain Ve6, chitosan hydrochloride and Equisetum arvense L. in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/896 oд 11. јуна 2015. године којом је измењен Анекс IV Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа за Trichoderma polysporum soj IMI 206039, Trichoderma asperellum (formerly T. harzianum) sojevi ICC012, T25 и TV1, Trichoderma atroviride (ranije T. harzianum) sojevi IMI 206040 и T11, Trichoderma harzianum sojevi T-22 и ITEM 908, Trichoderma gamsii (ranije T. viride) soj ICC080, Trichoderma asperellum (soj T34), Trichoderma atroviride soj I-1237, geraniol, timol, saharoza, gvožđe sulfat (gvožđe (III) sufat), gvožđe sulfat (gvožđe (II) sulfat) и folna kiselina у и на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for Trichoderma polysporum strain IMI 206039, Trichoderma asperellum (formerly T. harzianum) strains ICC012, T25 and TV1, Trichoderma atroviride (formerly T. harzianum) strains IMI 206040 and T11, Trichoderma harzianum strains T-22 and ITEM 908, Trichoderma gamsii (formerly T. viride) strain ICC080, Trichoderma asperellum (strain T34), Trichoderma atroviride strain I-1237, geraniol, thymol, sucrose, ferric sulphate (iron (III) sulphate), ferrous sulphate (iron (II) sulphate) and folic acid in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/1608 oд 24. септембра 2015. године којом је измењен Анекс IV Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа за kaprilnu kiselinu, parafinsko ulje (CAS 64742-46-7), parafinsko ulje (CAS 72623-86-0), parafinsko ulje (CAS 8042-47-5), parafinsko ulje (CAS 97862-82-3), krečni sumpor и ureu у и на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2015/1608 of 24 September 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for capric acid, paraffin oil (CAS 64742-46-7), paraffin oil (CAS 72623-86-0), paraffin oil (CAS 8042-47-5), paraffin oil (CAS 97862-82-3), lime sulphur and urea in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2016/143 oд 18. јануара 2016. године којом је измењен Анекс IV Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа за COS-OGA, cerevisan, kalcijum hidroksid, lecitin, Kora Salix spp, sirće, fruktozu, Pepino mosaic virus soj CH2 izolat 1906, Verticillium albo-atrum izolat WCS850 и Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum soj D747 (Commission Regulation (EU) 2016/143 of 18 January 2016 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards COS-OGA, cerevisane, calcium hydroxide, lecithins, Salix spp cortex, vinegar, fructose, Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906, Verticillium albo-atrum isolate WCS850 and Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2016/439 oд 23. марта 2016. године којом је измењен Анекс IV Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа за Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), kalcijum karbid, kalijum jodid, natrijum hidrogen karbonat, reskalur, Beauveria bassiana soj ATCC 74040 и Beauveria bassiana soj GHA (Commission Regulation (EU) 2016/439 of 23 March 2016 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), calcium carbide, potassium iodide, sodium hydrogen carbonate, rescalure and Beauveria bassiana strain ATCC 74040 and Beauveria bassiana strain GHA);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2016/805 oд 20. маја 2016. године којом је измењен Анекс IV Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа за Streptomyces K61 (ranije S. griseoviridis), Candida oleophila soj O, FEN 560 (takođe naziv piskavica ili prah semena piskavice), metil dekanoat (CAS 110-42-9), metil oktanoat (CAS 111-11-5) и terpenoidna mešavina QRD 460 (Commission Regulation (EU) 2016/805 of 20 May 2016 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards Streptomyces K61 (formerly S. griseoviridis), Candida oleophila strain O, FEN 560 (also called fenugreek or fenugreek seed powder), methyl decanoate (CAS 110-42-9), methyl octanoate (CAS 111-11-5) and terpenoid blend QRD 460);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2016/1726 oд 27. септембра 2016. године којом је измењен Анекс IV Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа за karvon, diamoniјum fosfat, Saccharomyces cerevisiae sој LAS02 и surutku (Commission Regulation (EU) 2016/1726 of 27 September 2016 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards carvone, diammonium phosphate, Saccharomyces cerevisiae strain LAS02 and whey);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2017/171 oд 30. јануара 2017. године којом су измењени Анекси II, III и IV Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа за aminopiralid, azoksistrobin, ciantraniliprole, ciflufenamid, ciprokonazol, dietofenkarb, ditiokarbamati, fluazifop-P, fluopiram, haloksifop, isofetamid, metalaksil, proheksadion, propaquizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride soj SC1 и zoksamid у и на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2017/171 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aminopyralid, azoxystrobin, cyantraniliprole, cyflufenamid, cyproconazole, diethofencarb, dithiocarbamates, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadione, propaquizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride strain SC1 and zoxamide in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2017/1777 oд 29. септембра 2017. године којом су измењени Анекси II, III и IV Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа за Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24, Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600, glineni ugalj, dihlorprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, vodonik peroksid, metaldehid, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinat и Urtica spp. у и на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2017/1777 of 29 September 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600, clayed charcoal, dichlorprop-P, ethephon, etridiazole, flonicamid, fluazifop-P, hydrogen peroxide, metaldehyde, penconazole, spinetoram, tau-fluvalinate and Urtica spp. in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2018/70 oд 16. jaнуара 2018. године којом су измењени Анекси II, III и IV Уредбе (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 396/2005, а која се односи на максималне нивое резидуа за ametoktradin, hlorpirifos-metil, ciprokonazol, difenokonazol, fluazinam, flutriafol, proheksadion и natrijum hlorid у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2018/70 of 16 January 2018 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin, chlorpyrifos-methyl, cyproconazole, difenoconazole, fluazinam, flutriafol, prohexadione and sodium chloride in or on certain products).