––––––––

(1) Oвај прилог правилника усклађен је са Уредбом Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 од 23. фебруара 2005. године о максималним нивоима пестицида у или на храни и храни за животиње биљног и животињског порекла којом се мења Директива 91/414/ЕЕЦ (Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC), односно са:

Уредбом (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 299/2008 од 11. марта 2008. године којом је измењена Уредба (ЕЗ) број 396/2005 о максималним нивоима пестицида у или на храни и храни за животиње биљног и животињског порекла, а која се односи на на спровођење овлашћења додељених Европској комисији (Regulation (EC) No 299/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Regulation (EC) No 396/2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin, as regards the implementing powers conferred on the Commission);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 899/2012 од 21. септембра 2012. године којом су измењени Анекси II и III Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за acefat, alahlor, anilazin, azociklotin, benfurakarb, butilat, kaptafol, karbaril, karbofuran, karbosulfan, hlorfenapir, hlortal-dimetil, hlortiamid, ciheksatin, diazinon, dihlobenil, dikofol, dimetipin, dinikonazol, disulfoton, fenitrotion, flufenzin, furatiokarb, heksakonazol, laktofen, mepronil, metamidofos, metopren, monokrotofos, monuron, oksikarboksin, oksidemeton-metil, paration-metil, forate, fosalon, prosimidon, profenofos, propahlor, kvinklorak, kvintozen, tolilfluanid, trihlorfon, tridemorf и trifluralin у или на одређеним производима и којом је измењена та Уредба утврђивањем Анекса V којим су утврђене подразумеване (стандардне) вредности (Commission Regulation (EU) No 899/2012 of 21 September 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acephate, alachlor, anilazine, azocyclotin, benfuracarb, butylate, captafol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, chlorfenapyr, chlorthal-dimethyl, chlorthiamid, cyhexatin, diazinon, dichlobenil, dicofol, dimethipin, diniconazole, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furathiocarb, hexaconazole, lactofen, mepronil, methamidophos, methoprene, monocrotophos, monuron, oxycarboxin, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, phorate, phosalone, procymidone, profenofos, propachlor, quinclorac, quintozene, tolylfluanid, trichlorfon, tridemorph and trifluralin in or on certain products and amending that Regulation by establishing Annex V listing default values);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 772/2013 од 8. август 2013. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за difenilamin у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) No No 772/2013 of 8 August 2013 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for diphenylamine in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 777/2013 од 12. август 2013. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за klodinafop, klomazon, diuron, etalfluralin, ioksinil, iprovalikarb, maleik hidrazid, mepanipirim, metkonazol, prosulfokarb и tepraloksidim у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) No 777/2013 of 12 August 2013 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clodinafop, clomazone, diuron, ethalfluralin, ioxynil, iprovalicarb, maleic hydrazide, mepanipyrim, metconazole, prosulfocarb and tepraloxydim in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 1138/2013 од 8. новембра 2013. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за bitertanol, hlorfenvinfos, dodine и vinklozolin у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 1138/2013 of 8 November 2013 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bitertanol, chlorfenvinphos, dodine and vinclozolin in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 1317/2013 од 16. децембра 2014. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за 2,4-D, beflubutamid, ciklanilid, dinikonazol, florasulam, metolahlor и S-metolahlor и milbemektin у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 1317/2013 of 16 December 2013 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2,4-D, beflubutamid, cyclanilide, diniconazole, florasulam, metolachlor and S-metolachlor, and milbemectin in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 79/2014 од 29. јануара 2014. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за bifenazat, hlorprofam, esfenvalerat, fludioksonil и tiobenkarb у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 79/2014 of 29 January 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate, chlorpropham, esfenvalerate, fludioxonil and thiobencarb in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 87/2014 од 31. јануара 2014. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за acetamiprid, butralin, hlorotoluron, daminozid, izoproturon, picoksiystrobin, pirimethanil и trineksapak у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 87/2014 of 31 January 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, butralin, chlorotoluron, daminozide, isoproturon, picoxystrobin, pyrimethanil and trinexapac in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 289/2014 од 21. марта 2014. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за foramsulfuron, azimsulfuron, jodosulfuron, oksasulfuron, mezosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamokarb, bifenazat, hlorprofam и tiobenkarb у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 289/2014 of 21 March 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamocarb, bifenazate, chlorpropham and thiobencarb in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 703/2014 од 19. јуна 2014. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за acibenzolar-S-metil, etoksikvin, flusilazol, izoksaflutoe, molinat, propoksikarbazon, piraflufen-etil, kvinoklamin и varfarin у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 703/2014 of 19 June 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl, ethoxyquin, flusilazole, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone, pyraflufen-ethyl, quinoclamine and warfarin in or on certain products in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 1126/2014 од 17. октобра 2014. године којом су измењени Анекси II, III и IV Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за asulam, cijanamide, dikloran, flumioksazin, flupirsulfuron-metil, pikolinafen и propizohlor у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for asulam, cyanamide, dicloran, flumioxazin, flupyrsulfuron-methyl, picolinafen and propisochlor in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 1146/2014 од 23. октобра 2014. године којом су измењени Анекси II, III, IV и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за antrakvinon, benfluralin, bentazon, bromoksinil, hlorotalonil, famoksadon, imazamoks, metil briomid, propanil и sumporna kiselina у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for anthraquinone, benfluralin, bentazone, bromoxynil, chlorothalonil, famoxadone, imazamox, methyl bromide, propanil and sulphuric acid in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/399 од 25. фебруара 2015. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за 1,4-dimetilnaftalen, benfurakarb, karbofuran, karbosulfan, etefon, fenamidon, fenvalerat, fenheksamid, furatiokarb, imazapir, malation, pikoksistrobin, spirotetramat, tepraloksidim и trifloksistrobin у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2015/399 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1,4-dimethylnaphthalene, benfuracarb, carbofuran, carbosulfan, ethephon, fenamidone, fenvalerate, fenhexamid, furathiocarb, imazapyr, malathion, picoxystrobin, spirotetramat, tepraloxydim and trifloxystrobin in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/400 од 25. фебруара 2015. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за koštano ulje, ugljen monoksid, dodemorf, iprodion, metaldehid, metazahlor, parafinsko ulje (CAS 64742-54-7), petroleum ulja (CAS 92062-35-6) и propargit у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bone oil, carbon monoxide, cyprodinil, dodemorph, iprodione, metaldehyde, metazachlor, paraffin oil (CAS 64742-54-7), petroleum oils (CAS 92062-35-6) and propargite in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/552 од 7. априла 2015. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за 1,3-dihloropropen, bifenoks, dimetenamid-P, proheksadion, tolilfluanid и trifluralin у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2015/552 of 7 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1,3-dichloropropene, bifenox, dimethenamid-P, prohexadione, tolylfluanid and trifluralin in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/603 од 13. априла 2015. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за 2-naftiloksisirćetnu kiselinu, acetohlor, hloropikrin, diflufenikan, flurprimidol, flutolanil и spinosad у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-naphthyloxyacetic acid, acetochlor, chloropicrin, diflufenican, flurprimidol, flutolanil and spinosad in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/868 од 26. маја 2015. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за 2,4,5-T, barban, binapakril, bromofos-etil, kamfehlor (toksafen), hlorbufam, hloroksuron, hlozolinat, DNOC, di-alat, dinoseb, dinoterb, dioksation, etilen oksid, fentin acetat, fentin hidroksid, flucikloksuron, flucitrinat, formotion, mekarbam, metakrifos, monolinuron, fenotrin, profam, pirazofos, kvuinalfos, resmetrin, teknazen и vinklozolin у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2015/868 of 26 May 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2,4,5-T, barban, binapacryl, bromophos-ethyl, camphechlor (toxaphene), chlorbufam, chloroxuron, chlozolinate, DNOC, di-allate, dinoseb, dinoterb, dioxathion, ethylene oxide, fentin acetate, fentin hydroxide, flucycloxuron, flucythrinate, formothion, mecarbam, methacrifos, monolinuron, phenothrin, propham, pyrazophos, quinalphos, resmethrin, tecnazene and vinclozolin in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/1040 од 30. jуна 2015. године којом су измењени Анекси II, III, IV и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за azoksistrobin, dimoksiystrobin, fluroksipir, metoksifenozid, metrafenon, oksadiaržil и tribenuron у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2015/1040 of 30 June 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azoxystrobin, dimoxystrobin, fluroxypyr, methoxyfenozide, metrafenone, oxadiargyl and tribenuron in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/1910 од 21. октобра 2015. године којом су измењени Анекси III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за guazatin у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for guazatine in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2016/67 од 19. јануара 2016. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за ametoktradin, hlorotalonil, difenilamin, flonikamid, fluazinam, fluoksastrobin, halauksxifen-metil, propamokarb, protiokonazol, tiakloprid и trifloksistrobin у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin, chlorothalonil, diphenylamine, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, prothioconazole, thiacloprid and trifloxystrobin in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2016/71 од 26. јануара 2016. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за 1-metilciklopropen, flonikamid, flutriafol, indolsirćetna kiselina, indolbuterna kiselina, petoksamid, pirimikarb, protiokonazol и teflubenzuron у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2016/71 of 26 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1-methylcyclopropene, flonicamid, flutriafol, indolylacetic acid, indolylbutyric acid, pethoxamid, pirimicarb, prothioconazole and teflubenzuron in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2016/440 од 23. марта 2016. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за atrazin у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for atrazine in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2016/1002 од 17. јуна 2016. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за AMTT, dikvat, dodin, glufosinat и tritosulfuron у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2016/1002 of 17 June 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for AMTT, diquat, dodine, glufosinate and tritosulfuron in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2016/1866 од 17. октобра 2016. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за for 3-decen-2-on, acibenzolar-S-metil и heksahlorobenzen у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2016/1866 of 17 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 3-decen-2-one, acibenzolar-S-methyl and hexachlorobenzene in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2017/170 од 30. јануара 2017. године којом су измењени Анекси II и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за for bifentrin, karbetamid, cinidon-etil, fenpropimorf и triflusulfuron у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenthrin, carbetamide, cinidon-ethyl, fenpropimorph and triflusulfuron in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2017/624 од 30. марта 2017. године којом су измењени Анекси II и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за bifenazat, daminozid and tolilfluanid у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2017/624 of 30 March 2017 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate, daminozide and tolylfluanid in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2017/627 од 3. априла 2017. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за fenpiroksimat, triadimenol и triadimefon у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2017/627 of 3 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fenpyroximate, triadimenol and triadimefon in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2017/693 од 7. априла 2017. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за fluopiram; heksahlorcikloheksan (HCH), alfa-izomer; heksahlorcikloheksan (HCH), beta-izsomer; heksahlorcikloheksan (HCH), suma izomers, осим gama izomera; lindan (heksahlorcikloheksan (HCH), gama-izomer); nikotin и profenofos у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2017/978 of 9 June 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fluopyram; hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer; hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer; hexachlorocyclohexane (HCH), sum of isomers, except the gamma isomer; lindane (hexachlorocyclohexane (HCH), gamma-isomer); nicotine and profenofos in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2017/978 од 9. јуна 2017. године којом су измењени Анекси II, III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за bitertanol, hlormekvat и tebufenpirad у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2017/693 of 7 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bitertanol, chlormequat and tebufenpyrad in or on certain products);

Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2017/983 од 9. јуна 2017. године којом су измењени Анекси III и V Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) број 396/2005 у смислу максималних нивоа резидуа за triciklazol у или на одређеним производима (Commission Regulation (EU) 2017/983 of 9 June 2017 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for tricyclazole in or on certain products).