ПРИЛОГ 5. – КОНЗЕРВАНСИ ДОЗВОЉЕНИ У КОЗМЕТИЧКИМ ПРОИЗВОДИМА

Уводни део

1) За сврхе овог Прилога:

(1) Реч „соли” означава соли следећих катјона: натријума, калијума, калцијума, магнезијума, амонијума и етаноламина и соли следећих анјона: хлорида, бромида, сулфата и ацетата;

(2) Реч „естри” означава метил, етил, пропил, изопропил, бутил, изобутил и фенил естре.

2) Сви готови козметички производи који садрже супстанце наведене у овом прилогу и које ослобађају формалдехид морају бити означени упозорењем „садржи формалдехид” када концентрација формалдехида у готовом производу прелази 0,05%.

а

б

ц

д

е

ф

г

х

и

Број
референце

Идентификација супстанце

Услови

Хемијски назив / INN

Назив из општег
речника састојака (INCI)

CAS број

EC број

Тип производа / делови тела

Максимална концентација у производу спремном за употребу

Остало

Текст услова коришћења и упозорења

а

б

ц

д

е

ф

г

х

и

1

Бензојева киселина и њена натријумова со

Benzoic acid,

sodium benzoate

65-85-0

532-32-1

200-618-2

208-534-8

Производи који се испирају, осим производа за оралну хигијену

Производи за оралну хигијену

Производи који се не испирају

2,5 % (киселина)

1,7 % (киселина)

0,5 % (киселина)

Соли бензојеве киселине осим оних наведених под редним бројем 1 и естри бензоеве киселине

Ammonium benzoate, calcium benzoate, potassium benzoate, magnesium benzoate, MEA- benzoate, methyl benzoate,

ethyl benzoate,

propyl benzoate,

butyl benzoate, isobutyl benzoate, isopropyl benzoate, phenyl benzoate

1863-63-4, 2090-05-3, 582-25-2, 553-70-8, 4337-66-0, 93-58-3,

93-89-0, 2315-68-6, 136-60-7, 120-50-3, 939-48-0, 93-99-2

217-468-9, 218-235-4, 209-481-3,

209-045-2

224-387-2, 202-259-7, 202-284-3, 219-020-8, 205-252-7, 204-401-3, 213-361-6, 202-293-2

0,5 % (киселина)

2

Пропионска киселина и њене соли

Propionic acid, ammonium propionate,

calcium propionate, magnesium propionate,

potassium propionate, sodium propionate

79-09-4, 17494-08-1,

4075-81-4, 557-27-7,

327-62-8, 137-40-6

201-176-3, 241-503-7,

223-795-8, 209-166-0,

206-323-5, 205-290-4

2 % (киселина)

3

Салицилна киселина (1) и њене соли

Sаlicylic acid, calcium salicylate, magnesium salicylate, MEA-salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA-salicylate

69-72-7, 824-35-1, 18917-89-0, 59866-70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5

200-712-3, 212-525-4, 242-669-3, 261-693-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3

0,5 % (киселина)

Не користити у производима за децу узраста испод 3 године, осим у шампонима

Не користити за децу испод 3 године старости. (2)

4

Хекса-2,4-диенска киселина и њене соли

Sorbic Acid,

calcium sorbate, sodium sorbate, potassium sorbate

110-44-1, 7492-55-9, 7757-81-5, 24634-61-5

203-768-7, 231-321-6, 231-819-3, 246-376-1

0,6 % (киселина)

-

Премештен или обрисан

6

Премештен или обрисан

7

Бифенил-2-ол (*)

(*) Од 17 јуна 2019 козметички производи који садрже бифенил-2-ол и нису у складу са овим одредбама не смеју се стављати на тржиште Републике Србије. Од 17 септембра 2019 производи који садрже бифенил-2-ол и који нису у складу са овим одредбама не смеју се налазити на тржишту Републике Србије.

o-Phenylphenol

90-43-7

201-993-5

(а) Производи који се испирају

(б) Производи који се не испирају

(а) 0,2 % (као фенол)

(б) 0,15 % (као фенол)

Избегавајте контакт са очима.

8

Цинк пиритион (4)

Zinc pyrithione

13463-41-7

236-671-3

Производи за косу

Остали производи

1,0 %

0,5 %

Само за производе који се испирају

Не користити у производима за оралну хигијену

9

Неоргански сулфити и хидрогенсулфити (5)

Sodium sulfite, ammonium bisulfite, ammonium sulfite, potassium sulfite, potassium hydrogen sulfite,

sodium bisulfite, sodium metabisulfite, potassium metabisulfite

7757-83-7, 10192-30-0, 10196-04-0, 10117-38-1,

7773-03-7,

7631-90-5, 7681-57-4,

16731-55-8

231-821-4, 233-469-7, 233-484-9, 233-321-1, 231-870-1,

231-548-0, 231-673-0, 240-795-3,

0,2 % (као слободни SO2)

10

Премештен или обрисан

11.

Хлоробутанол

Chlorobutanol

57-15-8

200-317-6

0,5 %

Не користити у аеросолима (спрејеви)

Садржи хлоробутанол.

12

4-Хидроксибензојева киселина, њене соли и естри

Hydroxybenzoic

acidmethylparaben potassium ethylparaben potassium paraben sodium methylparaben sodium ethylparaben ethylparaben

sodium paraben potassiummethylparaben calcium paraben

99-96-7

99-76-3 36457-19-9 16782-08-4 5026-62-0 35285-68-8 120-47-8

114-63-6 26112-07-2 69959-44-0

202-804-9 202-785-7 253-048-1 240-830-2 225-714-1 252-487-6 204-399-4 204-051-1 247-464-2 274-235-4

0,4 % (као киселина) за један естар

0,8 % (као киселина) за смешу естара

12a

Бутил 4-хидроксибензоат и његове соли

Пропил 4-хидроксибензоат и његове соли

Butylparaben propylparaben

sodium propylparaben

sodium butylparaben

potassium butylparaben

potassium propylparaben

94-26-8

94-13-3 35285-69-9 36457-20-2 38566-94-8 84930-16-5

202-318-7 202-307-7 252-488-1 253-049-7 254-009-1 284-597-5

0,14 % (као киселина) за збир појединачних концентрација

0,8 % (као киселина) за смешу супстанци поменутих под 12 и 12а, где сума појединачних концентрација бутил- и пропил парабена и њихових соли не прелази 0,14 %

Не користити у производима који се не испирају а намењени су за примену у подручију пелена код деце млађе од три године.

Код производа који се не испирају а намењени су за примену код деце млађе од три године „Не примењивати на подручије пелена’’

13.

3-Ацетил-6-метилпиран-2,4(3H)-дион и његове соли

Dehydroacetic acid, sodium dehydroacetate

520-45-6,

4418-26-2, 16807-48-0

208-293-9

224-580-1

0,6 % (као киселина)

Не користити у аеросолима (спрејеви)

14

Мравља киселина и њена натријумова со

Formic acid,

sodium formate

64-18-6

141-53-7

200-579-1, 205-488-0

0,5 % (као киселина)

15.

3,3´-Дибромо-4,4´-хексаметилен-ди оксидибензамидин и његове соли (укључујући изетионат)

Dibromohexamidine isethionate

93856-83-8

299-116-4

0,1 %

16

Тиомерсал

Thimerosal

54-64-8

200-210-4

Производи око очију

0,007 % (Hg)

Ако се меша са другим дозвоље-ним живиним једињењима највећа дозвољена концентрација Hg остаје 0,007 %.

Садржи тиомерсал.

17.

Фенилживине соли, (укључујући борат)

Phenyl mercuric acetate, phenyl mercuric benzoate

62-38-4,

94-43-9

200-532-5,

202-331-8

Производи око очију

0,007 % (Hg)

Ако се меша са другим дозвољеним живиним једињењима највећа дозвољена концентрација Hg остаје 0,007 %.

Садржи фенилживина једињења.

18

Ундек-10-еноинска (ундециленска) киселина и њене соли

Undecylenic аcid, potassium undecylenate,

sodium

undecylenate,

calcium

undecylenate,

TEA-

undecylenate,

MEA- undecylenate

112-38-9, 6159-41-7,

3398-33-2,

1322-14-1,

84471-25-0,

56532-40-2

203-965-8, 222-264-8,

215-331-8,

282-908-9,

260-247-7

0,2 % (као киселина)

19

5-Пиримидинамин, 1,3-bis(2-етилхексил) хексахидро-5-метил-

Hexetidine

141-94-6

205-513-5

0,1 %

20

5-Бромо-5-нитро-1,3-диоксан

5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane

30007-47-7

250-001-7

Производи који се испирају

0,1 %

Избегавати стварање нитрозамина.

21

Бронопол

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol

52-51-7

200-143-0

0,1 %

Избегавати стварање нитрозамина

22

2,4-Дихлоробензил алкохол

Dichlorobenzyl alcohol

1777-82-8

217-210-5

0,15%

23

1-(4-Хлорофенил)-3-(3,4-дихлорофенил) уреа (6)

Triclocarban

101-20-2

202-924-1

0,2%

Критеријуми за чистоћу:

3,3´,4,4´-тетрахлороазобензен <1 ppm;

3,3´,4,4´-тетрахлороазокси-бензен <1 ppm

24

Хлорокрезол

p-Chloro-m-cresol

59-50-7

200-431-6

Не користити у производима који долазе у контакт са слузокожом

0,2%

25

5-Хлоро-(2,4-дихлорофенокси) фенол

Triclosan

3380-34-5

222-182-2

(a) Пасте за зубе

Сапуни за руке

Сапуни за тело/ Гелови за туширање Дезодоранси (не у спреју)

Пудери за лице и коректори

Производи за нокте за чишћење ноктију на рукама и ногама, пре наношења система вештачких ноктију

(б) Течности за испирање уста

(а) 0,3%

(б) 0,2 %

26

Хлоро-ксиленол

Chloroxylenol

88-04-0

201-793-8

0,5%

27

N,N″-метиленbis[N′-[3-(хидроксиметил)-2,5-диоксоимидазолидин-4-ил]уреа]

Imidazolidinyl urea

39236-46-9

254-372-6

0,6%

28

Полихексаметилен бигванид хидрохлорид

Polyaminopropyl biguanide

32289-58-0, 27083-27-8, 28757-47-3, 133029-32-0

608-723-9 608-042-7

0,1%

Не користити у применама када може доћи до изложености плућа крајњег корисника путем инхалације.

29

2-Феноксиетанол

Phenoxyethanol

122-99-6

204-589-7

1,0%

30

Метенамин

Methenamine

100-97-0

202-905-8

0,15%

-

Премештен или обрисан

32

1-(4-Хлорофенокси)-1-(имидазол-1-ил)-3,3-диметилбутан-2-он (*)

(*) За друге намене, осим као конзерванс видети Прилог 3., бр. 310.

(**) Од 27. новембра 2019. козметички производи који садрже 1-(4-Хлорофенокси)-1-(имидазол-1-ил)-3,3-диметилбутан-2-он и који нису у складу са овим одредбама не смеју се стављати на тржиште Републике Србије. Од 27 фебруара 2020 козметички производи који садрже 1-(4-Хлорофенокси)-1-(имидазол-1-ил)-3,3-диметилбутан-2-он и који нису у складу са овим одредбама не смеју се налазити на тржишту Републике Србије.

Climbazole

38083-17-9

253-775-4

(a) Лосиони за косу(**)

(b) Креме за лице(**)

(c) Производи за негу ногу(**)

(d) Шампони који се испирају(**)

(a) 0,2 %(**)

(b) 0,2 %(**)

(c) 0,2 %(**)

(d) 0,5 %(**) (*)

33

(1,3- Bis(хидроксиметил)-5,5-диметилими-дазолидин-2,4-дион)

DMDM Hydantoin

6440-58-0

229-222-8

0,6%

34

Бензил алкохол (7)

Benzyl alcohol

100-51-6

202-859-9

1,0%

35

1-Хидрокси-4-метил-6(2,4,4-триметилпентил)2-пиридон и његова моноетаноламин со

1-hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)2-pyridon

Piroctone оlamine

50650-76-5

68890-66-4

272-574-2

Производи који се испирају

Остали производи

1,0%

0,5%

-

Премештен или обрисан

37

2,2’-Метилен bis(6-бромо-4-хлорофенол

Bromochlorophene

15435-29-7

239-446-8

0,1%

38

4-Изопропил-m-крезол

o-Cymen-5-ol

3228-02-2

221-761-7

0,1%

39

Смеша 5-хлоро-2-метил-изотиазол-3(2H)-она и 2-метилизотиазол-3(2H)-она

Methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone

26172-55-4,

2682-20-4,

55965-84-9

247-500-7

220-239-6

Производи који се испирају

0,0015 % (смеше 3:1

5-хлоро-2-метил-изотиазол-3(2H)-он и 2-метилизотиазол-3(2H)-он)

-

Премештен или обрисан

-

Премештен или обрисан

42

N,N″-bis(4-хлорофенил)-3,12-диимино-2,4,11,13-тетраазатетрадекандиаминид (хлорхексидин) и његов диглуконат, диацетат и дихидрохлорид

Chlorhexidine, Chlorhexidine Diacetate, Chlorhexidine Digluconate, Chlorhexidine Dihydrochloride

55-56-1

56-95-1

18472-51-0

3697-42-5

200-238-7, 200-302-4, 22-354-0, 223-026-6

0,3 % (као хлорхексидин)

43

1-Феноксиизо-пропан-2-ол (8)

Phenoxyisopropanol

770-35-4

212-222-7

Само за производе који се испирају

1,0 %

44

Алкил(C12-C22) триметил амонијум бромид и хлорид

Behentrimonium chloride (15), cetrimonium bromide, cetrimonium chloride (16), laurtrimonium bromide, laurtrimonium chloride, steartrimonium bromide, steartrimonium chloride (17)

17301-53-0, 57-09-0, 112-02-7, 1119-94-4, 112-00-5, 1120-02-1, 112-03-8

241-327-0, 200-311-3, 203-928-6, 214-290-3, 203-927-0, 214-294-5, 203-929-1

0,1%

45

4,4-Диметил-1,3-оксaзoлидин

Dimethyl oxazolidine

51200-87-4

257-048-2

0,1%

pH > 6

46

N-(Хидроксиметил)-N-(дихидрокси-метил-1,3-диоксо-2,5-имидазолидинил-4)-N’-(хидрокси-метил) уреа

Diazolidinyl urea

78491-02-8

278-928-2

0,5%

47

Бензенкарбоксимидамид, 4,4’-(1,6-хександиилbis (окси))bis- и његове соли (укључујући изетионат и p-хидроксибензоат)

Hexamidine, hexamidine diisethionate,

hexamidine paraben

3811-75-4,

659-40-5,

93841-83-9

211-533-5

299-055-3

0,1%

48

Глутаралдехид (пентан-1,5-диал)

Glutaral

111-30-8

203-856-5

0,1%

Не користити у аеросолима (спрејеви)

Садржи глутарал.

(9)

49

5-Етил-3,7-диокса-1-азабицикло [3.3.0] октан

7-Ethylbicyclooxazolidine

7747-35-5

231-810-4

0,3%

Не користити у производима за оралну хигијену и производима који долазе у контакт са слузокожом.

50

3-(р-Хлорофенокси)-пропан-1,2 диол

Chlorphenesin

104-29-0

203-192-6

0,3%

51

Натријум хидроксиметил амино ацетат

Sodium hydroxymethyl-glycinate

70161-44-3

274-357-8

0,5%

52

Сребро хлорид нанешен на титан диоксид

Silver hloride

7783-90-6

232-033-3

0,004 % (као AgCl)

20 % AgCl (m/m) на ТiО2. Не користити у производима за децу испод 3 године старости, производима за оралну хигијену и производима намењеним за примену око очију и на усне.

53

Бензенметанаминијум, N,N-диметил-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3,-тетраметилбутил)фенокси] етокси] етил], хлорид

Benzethonium Chloride

121-54-0

204-479-9

(а) Производи који се испирају

(б) Производи који се не испирају, осим производа за оралну хигијену

0,1 %

54

Бензалконијум хлорид, бромид и сахаринат (10)

Benzalkonium chloride,

benzalkonium bromide,

benzalkonium saccharinanate

8001-54-5, 63449-41-2, 91080-29-4, 68989-01-5, 68424-85-1, 68391-01-5, 61789-71-7, 85409-22-9

264-151-6, 293-522-5,

273-545-7, 270-325-2, 269-919-4, 263-080-8, 287-089-1

0,1 % (као бензалконијум хлорид)

Избегавати контакт са очима.

55

Метанол, (фенилметокси)-

Benzylhemiformal

14548-60-8

238-588-8

Производи који се испирају

0,15%

56

3-Јодо-2-пропинилбутилкарбамат

Iodopropynyl butylcarbamate

55406-53-6

259-627-5

(а) Производи који се испирају

(б) Производи који дуже остају на кожи

(ц) Дезодоранси/

антиперспиранси

(а) 0,02%

(б) 0,01%

(ц) 0,0075%

Не користити у производима за оралну хигијену и производима за негу усана

(а) Не користити у производима за децу испод три године старости, осим у производима за купање /геловима за туширање и шампонима

(б) Не користити у лосионима и кремама за тело (13)

(б) и (ц) Не користити у производима за децу испод три године старости

(а) Не користити за децу испод три године старости. (11)

(б) и (ц) Не користити за децу испод три године старости. (12)

57

2-Метил-2H-изотиазол-3-он

Methylisothiazolinone(18)

2682-20-4

220-239-6

Производи који се испирају.

0,0015 %

58

Етил-Νalpha -додеканоил- L-аргинат хидрохлорид (14)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

(а) Течности за испирање уста

(б) Остали производи

(а) 0,15 %

(б) 0,4 %

(а) Не користити у производима намењеним за децу до 10 година старости

(б) Не користити у производима за усне (осим у течностима за испирање уста) и производима у облику спреја

(а) Не користити у производима намењеним за децу до 10 година старости

59

1,2,3-Пропан трикарбоксилна киселина, 2-хидрокси-монохидрат и 1,2,3-Пропан трикарбоксила киселина, 2-хидрокси-сребро(1+) со, монохидрат

Citric acid (and) Silver citrate

460-890-5

0,2 %, одговара 0,0024 % сребра

Не користити у производима за оралну хигијену и производима намењеним за примену око очију.

(1) За друге намене, осим као конзерванс, видети Прилог 3., бр. 98

(2) Само за производе који би се могли користити за децу испод три године старости и који остају у дужем контакту са кожом.

(3) За друге намене, осим као конзерванс, видети Прилог 3., бр. 13

(4) За друге намене, осим као конзерванс, видети Прилог 3., бр. 101

(5) За друге намене, осим као конзерванс, видети Прилог 3., бр. 99

(6) За друге намене, осим као конзерванс, видети Прилог 3., бр. 100

(7) За друге намене, осим као конзерванс, видети Прилог 3., бр. 45

(8) За друге намене, осим као конзерванс, видети Прилог 3., бр. 54

(9) Само ако концентрација прелази 0,05%

(10) За друге намене, осим као конзерванс, видети Прилог 3., бр. 65

(11) Само за производе, осим производа за купање/гелова за туширање и шампона, који би се могли користити за децу испод три године старости

(12) Само за производе који би се могли користити за децу испод три године старости.

(13) Односи се на све производе намењене да се примењују на великом делу тела.

(14) За друге намене, осим као конзерванс, видети Прилог 3., бр. 207

(15) За друге намене, осим као конзерванс, видети Прилог 3., бр. 287

(16) За друге намене, осим као конзерванс, видети Прилог 3., бр. 286

(17) Метилизотиазолинон је регулисан и под бр.57. Ова два уноса се међусобно искључују: употреба смеше метилхлороизотиазолинона (и) метилизотиазолинона је некомпатибилна са употребом самог метилизотиазолинона у истом производу

(18) Метилизотиазолинон је регулисан и под бр.39 Прилога 5. у смеши са метилхлороизотиазолиноном. Ова два уноса се међусобно искључују: употреба смеше метилхлороизотиазолинона (и) метилизотиазолинона је некомпатибилна са употребом самог метилизотиазолинона у истом производу