––––––––

(*) Глава I и II овог прилога правилника су усклађене са Уредбом Kомисије број 1881/2006 од 19. децембра 2006. године о утврђивању максималних нивоа одређених контаминената у намирницама (Commission Regulation No. 1881/2006/EC of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstaffs), односно са:

– Уредбом Kомисије (ЕЗ) број 1126/2007 од 28. септембра 2007. године којом је измењена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006 о успостављању максималних нивоа одређених контаминената у намирницама, а која се односи на Fusarium токсина у кукурузу и производима од кукуруза (Commission Regulation (EC) No 1126/2007 of 28 September 2007 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards Fusarium toxins in maize and maize products);

– Уредбом Kомисије (ЕЗ) број 565/2008 од 18. јуна 2008. године којом је измењена и допуњена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006 о успостављању максималних нивоа одређених контаминената у намирницама, а која се односи на утврђивање максималних нивоа диоксина и PCBs у јетри риба (Commission Regulation (EC) No 565/2008 of 18 June 2008 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards the establishment of a maximum level for dioxins and PCBs in fish liver);

– Уредбом Kомисије (ЕЗ) број 629/2008 од 2. јула 2008. године којом је измењена Уредба (ЕЦ) број 1881/2006 којом се утврђују максимални нивои одређених контаминената у намирницама (Commission Regulation (EC) No 629/2008 of 2 July 2008 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 105/2010 од 5. фебруара 2010. године којом је измењена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006 о успостављању максималних нивоа одређених контаминената у намирницама, а која се односи на охратоксин А (Commission Regulation (EU) No 105/2010 of 5 February 2010 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards ochratoxin A);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 165/2010 од 26. фебруара 2010. године којом је измењена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006 о успостављању максималних нивоа одређених контаминената у намирницама, а која се односи на афлатоксине (Commission Regulation (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 420/2011 од 29. априла 2011. године којом је измењена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006 којом се утврђују максимални нивои одређених контаминената у намирницама (Commission Regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards aflatoxins);

– Исправка Уредбе Kомисије (ЕУ) број 420/2011 од 29. априла 2011. године којом је измењена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006 којом се утврђују максимални нивои одређених контаминената у намирницама (Corrigendum to Commission Regulation (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 835/2011 од 29. априла 2011. године којом је измењена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на утврђивање максималних нивоа полицикличних ароматичних угљоводоника у намирницама (Commission Regulation (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for polycyclic aromatic hydrocarbons in foodstuffs);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 1258/2011 од 2. децембра 2011. године којом је измењена и допуњена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на утврђивање максималних нивоа нитрата у намирницама (Commission Regulation (EU) No 1258/2011 of 2 December 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for nitrates in foodstuffs);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 1259/2011 од 2. децембра 2011. године којом је измењена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на утврђивање максималних нивоа диоксина, диоксина сличних PCBs и доксина који нису слични PCBs у намирницама (Commission Regulation (EU) No 1259/2011 of 2 December 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for dioxins, dioxin-like PCBs and non dioxin-like PCBs in foodstuffs);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 219/2012 од 14. марта 2012. године којом је измењена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006 којом се утврђују максимални нивои одређених контаминената у намирницама (Commission Regulation (EU) No 219/2012 of 14 March 2012 correcting the Romanian version of Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 549/2012 од 5. јула 2012. године којом је измењена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на утврђивање максималних нивоа охратоксина А, доксина који нису слични PCBs и меламина у намирницама (Commission Regulation (EU) No 594/2012 of 5 July 2012 amending Regulation (EC) 1881/2006 as regards the maximum levels of the contaminants ochratoxin A, non dioxin-like PCBs and melamine in foodstuffs);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 1058/2012 од 12. новембра 2012. године којом је измењена и допуњена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на максималне ниове афлатоксина у сувим смоквама (Commission Regulation (EU) No 1058/2012 of 12 November 2012 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for aflatoxins in dried figs);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број1067/2013 од 30. октобра 2013. године којом је измењена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на максималне нивое диоксина и полихлорованих бифенила у јетри копнених животиња (Commission Regulation (EU) No 1067/2013 of 30 October 2013 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of the contaminants dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in liver of terrestrial animals);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 488/2014 од 12. маја 2014. године којом је измењена и допуњена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на максималне нивое кадмијума у намирницама (Commission Regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of cadmium in foodstuffs);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 696/2014 од 24. јуна 2014. године којом је измењена и допуњена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на максималне нивое ерукове киселине у биљним уљима и мастимаи храни која садржи биљна уља и масти (Commission Regulation (EU) No 696/2014 of 24 June 2014 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of erucic acid in vegetable oils and fats and foods containing vegetable oils and fats);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 1327/2014 од 12. децембра 2014. године којом је измењена и допуњена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на максималне нивое полицикличних ароматичних угљоводоника (РАН) у традиционалном димљеном месу и производима од меса и традиционалној димљеној риби и производима рибарства (Commission Regulation (EU) No 1327/2014 of 12 December 2014 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in traditionally smoked meat and meat products and traditionally smoked fish and fishery products);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/704 од 30. априла 2015. године којом је измењена и допуњена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на максималне нивое РСВ који нису слични диксинима у изловљеној грбавој малој ајкули (Squalus acanthias) (Commission Regulation (EU) 2015/704 of 30 April 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards the maximum level of non-dioxin-like PCBs in wild caught spiny dogfish (Squalus acanthias));

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/1005 од 25. јуна 2015. године којом је измењена и допуњена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на максималне нивое олова у одређеним прехрамбеним производима (Commission Regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/1006 од 25. јуна 2015. године којом је измењена и допуњена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на максималне нивое неорганског арсена у одређеним прехрамбеним производима (Commission Regulation (EU) 2015/1006 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of inorganic arsenic in certain foodstuffs);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/1125 од 10. јула 2015. године којом је измењена и допуњена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на максималне нивое полицикличних ароматичних угљоводоника у Katsuobushi (сушени бонито) и неким сушеним балтичким харингама (Commission Regulation (EU) 2015/1125 of 10 July 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for polycyclic aromatic hydrocarbons in Katsuobushi (dried bonito) and certain smoked Baltic herring);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/1137 од 13. јула 2015. године којом је измењена и допуњена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на максималне нивое охратоксин А у врстама Capsicum spp. (Commission Regulation (EU) 2015/1137 of 13 July 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards the maximum level of Ochratoxin A in Capsicum spp. spices);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/1933 од 25. октобра 2015. године којом је измењена и допуњена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на максималне нивое полицикличних аломатичних угљоводоника у влакнима какаа, банана чипсу, сушеним зачинским биљкама и сувим зачинима (Commission Regulation (EU) 2015/1933 of 27 October 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for polycyclic aromatic hydrocarbons in cocoa fibre, banana chips, food supplements, dried herbs and dried spices);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2015/1940 од 28. октобра 2015. године којом је измењена и допуњена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на максималне нивое склероција главнице ражи у одређеним непрерађеним житарицама и на одредбе о мониторингу и извештавању (Commission Regulation (EU) 2015/1940 of 28 October 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of ergot sclerotia in certain unprocessed cereals and the provisions on monitoring and reporting);

– Уредбом Kомисије (ЕУ) број 2017/1237 од 7. јула 2017. године којом је измењена и допуњена Уредба (ЕЗ) број 1881/2006, а која се односи на максималне нивое цијановодоничне киселине у непрерађеним целим, дробљеним, млевеним, гњеченим и сецканним језгрима кајсије стављеним на тржиште за крајњег потрошача (Commission Regulation (EU) 2017/1237 of 7 July 2017 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards a maximum level of hydrocyanic acid in unprocessed whole, ground, milled, cracked, chopped apricot kernels placed on the market for the final consumer).