Прилог 5

СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН

A. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ

Овај образац, заједно са excel табелом, чини пословни план, који мора бити попуњен у складу са изнетим упутствима и предат Управи за аграрна плаћања. На основу ових докумената вршиће се процена економске одрживости подносиоца захтева и економске одрживости самог пројекта који је покривен захтевом за финансијску помоћ из ИПАРД 2 програма.

Пословни план треба да се достави у једном оригиналном примерку, (неопходно је да се попуне оба формулара у складу са прикљученим упутствима и да се нумерише свака страница пословни плана). Електронска верзија се користи за попуњавање excel табеле (објављене на веб сајту Управе за аграрна плаћања, http://www.uap.gov.rs). Попуњене excel табеле такође морају да се доставе и на ЦД-у (у случају неслагања између штампаног документа и документа на ЦД-у, релевантни образац ће бити штампани).

Свака страница пословног плана треба да буде нумерисана од стране подносиоца. Додатни редови могу се уметнути у табеле које се налазе у обрасцу УАП02-01.15.02 у складу са сврхом пословног плана. Ако подносилац не може да достави одређене податке у описном делу захтеваних табела пословног плана, он/она треба да обележи релевантно поље са ,,/” и да пружи објашњење зашто никакви подаци нису достављени.

1. РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА

Резиме пословог плана пружа сажет преглед кључних информација које се тичу основних пословних активности и планираних инвестиција (кратак опис производа/услуга, кључне информације о процесу производње, сумирани резултат истраживања тржишта и финансијских ефеката). Овај део треба да се састави тек пошто се изради целокупан пословни план и треба га унети као прво поглавље, зато што се у њему сумирају кључни резултати пословни плана.

2. ОПШТИ ПОДАЦИ

2.1. Подаци о подносиоцу захтева

Попунити табелу ,,2.1. Подаци о подносиоцу”, дату у excel формату.

2.2. Контакт подаци о консултанту

Попунити табелу ,,2.2.Контакт подаци о консултанту”, дату у excel формату

2.3. Подаци о пројекту

Попунити табелу ,,2.3 Подаци о пројекту” дату у excel формату.

2.3.1. Опис пројекта

Овај део пословног плана треба да одреди врсту одабране инвестиције и да опише производ(е) и услугу(е) које подносилац захтева намерава да произведе/пружи по добијању инвестиције. Ако се пословни план прави за откуп или за постројење за сакупљање, производом се сматрају пољопривредни производи који је купују или скупљају. Нагласити да ли је циљ надоградња/проширење постојеће производње/пружања услуга, покретање нове производње/услуге или се пројекат не односи на постојеће операције.

Када се износи опис, имати на уму да све инвестиције под мером 1 и мером 3 морају да се односе на производњу пољопривредних производа наведених у релевантним анексима и правилницима.

Описати сврху инвестиције и објаснити које циљеве она треба да помогне, нпр: обезбеђивање усаглашености са релевантним стандардима, нижа цена производње, нове тржишне могућности, итд.

Укратко објаснити да ли носилац породичног газдинства подноси захтев у име наког члана истог газдинства и дати име, презиме, професионалну квалификацију и тренутни статус односа поменутог члана.

2.3.2. Процена потражње

Објаснити зашто се очекује да постоји потражња за одређеним производом/услугом у релевантним производ(има)/услуга(ма) и приказати како је потражња процењена. Представити релевантне трендове потражње. У случају да су квантитативни подаци доступни, описати их и навести њихове изворе. Навести постојеће клијенте или, у случају нових операција, планиране клијенте.

2.3.3. Циљеви пројекта

Описати пројекат у складу са циљевима одабраним у обрасцу захтева.

2.3.4. План реализације инвестиције (временски распоред)

Описати главне активности и планирани временски распоред реализације инвестиције.

– Планирани датум почетка реализације инвестиције;

– Планирани датум завршетка реализације инвестиције;

– Трајање активности по месецима.

За описивање инвестиционог плана, користити податке из табеле ,,2.3 Подаци о пројекту”.

3. ПРОИЗВОДЊА/ПРУЖАЊЕ УСЛУГА

3.1. Опис

Приложити кратак преглед производње/пружања услуга. Назначити постојеће капацитете и техничке/технолошке услове (постојеће земљиште, постројења, опрема, итд.), објаснити потребу за инвестицијом у нови пројекат и описати нова постројења, опрему, механизацију који су потребни. Објаснити како се нови пројекат уклапа у постојеће капацитете. Ако пројекат предвиђа повећање капацитета, потребно је анализом објаснити да ли нова инвестиција користи исту технологију или се уводе техничка/технолошка побољшања.

Попунити табелу ,,3.1. Подаци о земљишту и броју животиња” (унети податке само ако подносилац има земљиште или животиње), дату у excel формату.

3.2. Технологија производње

За инвестицију унутар Мере 1 и Мере 3, технички и технолошки аспекти производње која ће се обављати након имплементације инвестиције морају да буду анализирани. Технолошки процес мора да буде представљен јасно у свим фазама. Укупни износ улаза и излаза који треба да се обрачуна у јединицама мере за укупну инвестицију треба да буде представљен овде. Технички подаци такође пружају информације о основној активи потребној за реализацију инвестиције. Ако је планирано да инвестициони програм повећа капацитет, анализом је потребно објаснити да ли ће нова инвестиција користити исту технологију или ће побољшати технички и технолошки ниво. Технички аспекти ове анализе односе се на изградњу постројења, куповину опреме и механизције неопходне за функционисање пројекта. Техничко/технолошка анализа захтева табеларни приказ података, односно, физичке параметре који су релевантни за финансијску анализу, који треба да буду излистани у табелама. Она такође покрива и следећа питања: одабир одговарајуће технологије (одабир типа технологије у прерађивачкој индустрији); технолошки процес током периода инвестиције; технолошку процедуру у регуларној употреби инвестиције; неопходна постројења, неопходну опрему, неопходну механизацију.

3.3. Структура и обим производње/пружања услуга

Табела треба да представи постојећи обим производње/пружања услуга за сваки производ, ако се инвестиција односи на постојећу производњу/пружање услуга, и планирани обим производње/пружања услуга за сваки производ/услугу у мерним јединицама за сваку годину периода имплементације пројекта.

Попунити табелу ,,3.3. Структура и обим производње” дату у excel формату.

3.4. Структура и распоред материјалних и нематеријалних трошкова

Попунити табелу ,,3.4. Структура и распоред материјалних и нематеријалних трошкова” дату у excel формату.

4. УСКЛАЂЕНОСТ СА СТАНДАРДИМА

Укратко описати усклађеност са националним стандардима у зависности од типа инвестиције и у складу са релевантним прописима и да ли ће пројекат испунити стандарде ЕУ под мером 1 и мером 3.

5. МЕСТО И ДИСТРИБУЦИЈА

5.1. Опис

У овом делу описује место где се одвија пословна активност или пољопривредна производња, његову повезаност путевима и стање путева (локални, регионални, аутопут, некатегорисани пут), удаљеност од урбаних центара, удаљеност од продајних места/трговинских центара, доступне изворе енергије, снабдевање водом (укључујући и снабдевање водом за наводњавање), итд. У случају планираних нових инвестиција, доставити кратак опис предности описаног места. Описати макро локацију (избор региона), микро локацију (прецизан назив релевантног града унутар региона) и списак потребних дозвола. Објаснити како ће производи/услуге бити дистрибуирани клијентима, од производне линије/пружања услуге до потрошача.

6. ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

6.1. Приходи

6.1.1. План продаје

Описати постојећи квантитет продаје и износ планиране продаје за који се очекује да ће бити постигнут по имплементацији пројекта. Образложити квантитет достављањем детаља о постојећим и будућим производним капацитетитма и тржишној позицији. Цене производа/услуга треба да буду назначене и објашњене у складу са ситуацијом на тржишту.

Попунити табелу ,,6.1.1. План продаје” дату у excel формату.

6.1.2. Укупни приходи

Ако постоје приходи од подстицаја, описати их и образложити основу која постоји у националном законодавству за такве подстицаје.

Попунити табелу ,,6.1.2. Укупни приходи” дату у excel формату.

6.2. Оперативни трошкови

6.2.1. Обрачун амортизација

Попунити табелу ,,6.2.1. Обрачун амортизације” дату у excel формату.

6.2.2. Запослени

Назначити ко руководи свакодневним операцијама и доставити информације о његовом/њеном образовању, доставити дијаграм процеса рада (уколико има више од десет стално запослених), план запошљавања и квалификациону структуру релевантну за будућу инвестицију.

Укратко описати да ли породична газдинство планира да запосли члана породичног газдинства и/или друге запослене (критеријум за бодовање под мером 7).

Попунити табелу ,,6.2.2. Динамика запослених” дату у excel формату.

6.2.3. Оперативни трошкови

Попунити табелу ,,6.2.3. Оперативни трошкови” према упутствима, дату у excel формату.

6.3. Структура и распоред инвестиције

6.3.1. Инвестициони план

Попунити табелу ,,6.3.1. Структура и распоред инвестиције” дату у excel формату.

6.3.2. Извори финансирања

Попунити табелу ,,6.3.2. Извори финансирања” дату у excel формату.

6.3.3. Обрачун кредитиних обавеза

Описати релевантне услове позајмице, као што су износ кредита, валуту кредита, каматне стопе, услове подизања средстава (распоред подизања и датум коначног подизања), распоред исплата (месечно, квартално, полугодишње, годишње), грејс период и накнаде за кредит. Износ ИПАРД средстава треба да буде укључен у ову табелу ако ће се иста користити за смањивање дуга по кредиту, у години у којој се очекује прилив. Дуг по кредиту који настаје из додељивања средстава под ИПАРД програмом треба да буде представљен одвојено од било којих постојећих кредита. Ако постоји распоред исплаћивања за планиране и постојеће кредите, и њега треба доставити.

Попунити табелу ,,6.3.3. Обрачун кредитних обавеза” дату у excel формату.

6.4. Пројекција Биланса успеха

Попунити табелу ,,6.4. Пројекција Биланса успеха” према упутствима, дату у excel формату.

6.4.1. Статичка процена ефикасности

Статички приступ процењивању пројекта значи да се ефикасност пројекта анализира на основу коначне суме за репрезентативну годину. Процена статичке ефикасности користи однос ликвидности, однос приход-расход и однос дуг-актива. Информације за обрачун индикатора треба да се узимају из Биланса успеха и Завршног рачуна.

Попунити табелу ,,6.4.1. Статичка процена ефикасности”, дату у excel формату.

6.5. Новчани ток

Извештај о новчаном току треба да представи ликвидност пројекта, што значи да кумулативни износ треба да буде позитиван од прве године до краја трајања пројекта, у супротном пројекат неће моћи да покрије сопствени дуг и стога неће бити прихватљив.

Попунити табелу ,,6.5. Новчани ток” дату у excel формату.

7. ЕКОНОМСКА ОЦЕНА ПРОЈЕКТА

7.1. Динамичка оцена пројекта

7.1.1. Економски ток

Пројекат се сматра прихватљивим ако период инвестиционог поврата није дужи од економског века трајања пројекта без преостале вредности пројекта.

Попунити табелу ,,7.1.1. Економски ток” према упутствима, дату у excel формату.

7.1.2. Нето садашња вредност и интерна стопа рентабилности

Пројекат је прихватљив ако је нето садашња вредност једнака нули или виша. Интерна стопа рентабилности је дисконтна стопа која чини да нето садашња вредност свих токова новца из одређеног пројекта буде једнака нули. Пројекат је прихватљив ако је ИСП већа од каматне стопе кредита из ког ће планирана инвестиција бити финансирана и треба да буде 6% или више.

Попунити табелу ,,7.1.2. Нето садашња вредност и интерна стопа рентабилности” према упутствима, дату у excel формату.

2. Општи подаци

2.1. Подаци о подносиоцу захтева

1. Име и презиме подносиоца /пословно име

 

2. Број пољопривредног газдинства

 

3. Организације облик

 

4. Јединствени матични број грађана/Рег. Број

 

5. Адреса регистроване канцеларије

 

6. Контакт особа

 

7. Факс

 

8. Телефон

 

9. Е меил

 

10. Датум регистрације/оснивања привредног субјекта

 

11. Власници

 

12. Пословна делатност, шифра делатности

 

2.2. Контакт подаци о консултанту

1. Контакт особа

 

2. Факс

 

3. Телефон

 

4. Е меил

 

2.3. Подаци о пројекту

1. Укупна вредност пројекта (у динарима)

0.00

 

2. Укупна вредност ИПАРД прихватљивих трошкова (у динарима)

0.00

 

3. Износ ИПАРД подршке (у динарима)

0.00

 

4. Укупна пасива/актива (у динарима)

0.00

0.00

5. Економски век трајања пројекта

0

 

6. Прва година инвестиције

0

 

7. Датум подношења захтева за исплату (месец и година)

0

0

УПУТСТВА:

Износ ИПАРД подршке мора да буде у складу са износом на обрасцу захтева.

За укупну пасиву/активу унесите податке из одговарајућих финансијских извештаја.

Лица која не воде књиговодствену евиденцију, уносе податке из списка покретне и непокретне имовине за укупну активу/пасиву.

3. Производња/пружање услуга

3.1. Подаци о земљишту и броју животиња*

Ставка

Јединица
мере

Претходна
година

Планиране године у јединици мере

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Статус земљишта

Укупно

ha

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура биљне производње

Укупно

ha

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број животиња

 

животиње

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

животиње

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

животиње

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

животиње

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

животиње

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВА:

*унети податке ако подносилац има земљиште или животиње

Сврха ове табеле је преглед ситуације пре и после инвестиције

3.3. Структура и обим производње/пружања услуга

Производ

Јединица мере

Претходна година

Планиране године у јединици мере

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВА:

Попуните табелу свим производима које производите и које планирате да производите

Попуните табелу свим услугама које пружате или планирате да пружате

Планирана производња/пружање услуга треба да буде у складу са датумом оперативног покретања пројекта

Ако се инвестиција односи на електране које користе обновљиве изворе енергије, излазни капацитет у репрезентативној години мора да одговара излазном капацитету наведеном у пројектној документацији

3.4. Структура и динамика материјалних и нематеријалних трошкова

Производ

Претходна година

Планиране године у динарима

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Материјални и нематеријални трошкови

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Струја

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Услуге

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Други трошкови

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

УПУТСТВА:

Попуните табелу са вредностима за материјалне трошкове

Попуните табелу у складу са стварним трошковима претходне године и стварним очекиваним трошковима за будући посао

6.1. Приход

6.1.1. План продаје

Табела 1. Квантитет продаје

Планиране године у јединици мере

Назив производа/услуге

Јединица мере

Претходна година

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

производа/услуге 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 2. Цене

Планиране цене у РСД

Назив производа/услуге

РСД/Јединица мере

Претходна година

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

производа/услуге 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВА:

Унесите називе производа или услуга које продајете /пружате и које планирате да продајете /пружате. Уколико имате више од десет производа /услуга, нови редови се могу додати пре првог и после последњег реда у Табели 1 и 2. Имајте на уму да додати редови имају исти клизач

Назначите планиране продајне цене својих производа или услуга (цене су излистане у Табели 2 у колони ,,РСД/јединица мере” и затим помножене са количинама производа у Табели 1 кроз цео век трајања пројекта).

6.1.2. Укупни приход

Структура прихода

Претходна година

Планиране године у динарима

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Приход од продаје

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производа/услуге 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приход од подстицаја

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ИПАРД подршка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ИПАРД подршка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Други приходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупни приход

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

УПУТСТВА:

Ако сте додали редове у Табеле 1 и 2, учините исто и у овој табели. Имајте на уму да додати редови треба да имају исти обележивач

Износ ИПАРД подршке из табеле општи подаци биће подељен бројем година економског века трајања пројекта, почевши од године у којој се очекује добијање ИПАРД подршке

6.2.1. Обрачун амортизације

Стална имовина

Ново купљена имовина

Набавна цена

Стопа

амортизације

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Преостала вредност пројекта

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

Укупно

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Постојећа имовина

Стална имовина

Набавна

цена

Нето

књиговодствена
вредност

Стопа

амортизација

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Преостала

вредност

пројекта

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

Укупно

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Укупна стална имовина (постојећа + нова)

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

УПУТСТВА:

Амортизација имовине и опреме почиње првог датума у месецу након датума њиховог стављања у употребу

Одвојено прикажите обрачун стопе амортизације за постојећу делимично амортизовану дугорочну имовину и обрачунату стопу амортизације за ново купљену имовину која се односи на инвестицију

6.2.2. Динамика запослених

Структура

Претходна
година

Планиране године

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Број стално запослених лица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Просечна бруто плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Просечан број месеци рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Укупан трошак за стално запослена лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Број привремено запослених лица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Просечна бруто плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Просечно трајање рада у месецима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Укупан трошак за привремено запослена лица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III. Укупно (I + II)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Упутства:

Попуните табелу у складу са распоредом запошљавања и просечним бруто платама

6.2.3. Оперативни трошкови

Ставка

Претходна година

Планиране године у РСД

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Материјални и нематеријални трошкови

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. Струја

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3. Услуге

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4. Други трошкови

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5. Трошкови особља

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6. Амортизација*

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Укупно

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

УПУТСТВА:

Табела приказује материјалне трошкове из Табеле 3 Производња /пружање услуга - 3.4 Структура и динамика материјалних и нематеријалних трошкова

* За унос амортизације унесите вредност за претходну годину. Други подаци се аутоматски повлаче из Табеле 6.2.1 Амортизација

6.3. Структура и распоред инвестиције

6.3.1. Инвестициони план

Ставке

Планиране године

Укупно

Прихватљиви износ*

%
помоћи

Износ помоћи по ставкама

0

1

2

1

2

3

Инвестициони план*

1.

Грађевински радови

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

1.1.

 

 

 

 

0.00

0.00%

0.00

1.2.

 

 

 

 

0.00

 

0.00%

0.00

1.3.

 

 

 

 

0.00

 

0.00%

0.00

1.4.

 

 

 

 

0.00

 

0.00%

0.00

1.5.

 

 

 

 

0.00

 

0.00%

0.00

2.

Механизација и опрема

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

2.1.

 

 

 

 

0.00

 

0.00%

0.00

2.2.

 

 

 

 

0.00

 

0.00%

0.00

2.3.

 

 

 

 

0.00

 

0.00%

0.00

2.4.

 

 

 

 

0.00

 

0.00%

0.00

2.5.

 

 

 

 

0.00

 

0.00%

0.00

3.

Општи трошкови

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

3.1.

 

 

 

 

0.00

 

0.00%

0.00

3.2.

 

 

 

 

0.00

 

0.00%

0.00

3.3.

 

 

 

 

0.00

 

0.00%

0.00

3.4.

 

 

 

 

0.00

 

0.00%

0.00

3.5.

 

 

 

 

0.00

 

0.00%

0.00

4.

Радна актива/Обртна имовина

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

4.1.

 

 

 

 

0.00

 

0.00%

0.00

4.2.

 

 

 

 

0.00

 

0.00%

0.00

Укупан износ пројекта (прихватљиве и неприхватљиве ставке) у динарима

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

УПУТСТВА:

* У ,,Инвестициони план” унесите податке у колоне и редове који се односе на укупан трошак пројекта, а у колону ,,прихватљиви износ” прихватљиве ставке које су предмет ИПАРД подршке

Подаци који се тичу атруктуре и распореда инвестиције у дугорочну активу пружају основу за обрачун депресијације

колико имате више ставки него што је понуђено, нови редови се могу додати пре првог и после последњег реда одвојено по понуђеној инвестиционој групи

6.3.2. Извори финансирања

План за изворе финансирања

0

1

2

Укупно

1

2

3

 

ПЛАН ИНВЕСТИРАЊА

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

Стална имовина

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.

Грађевински радови

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Механизација и опрема

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.

Општи трошкови

0.00

0.00

0.00

0.00

2.

Обртна имовина

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1.

 

 

 

 

0.00

2.2.

 

 

 

 

0.00

Извори финансирања

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

Сопствена средства

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.

 

 

 

 

0.00

1.2.

 

 

 

 

0.00

1.3.

 

 

 

 

0.00

2.

Кредити

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1.

 

 

 

 

0.00

2.2.

 

 

 

 

0.00

Укупни извори финансирања

0.00

0.00

0.00

0.00

УПУТСТВА:

Укупан износ пројекта (прихватљиво и неприхватљиво) треба да буде једнак укупном износу извора финансирања (по појединачним годинама и укупно)

6.3.3. Обрачун кредитних обавеза

Ставка

Планиране године у РСД

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кредит 1

Ануитет/Рата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отплатни део

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преостали дуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредит 2

Ануитет/Рата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отплатни део

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преостали дуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредит 3

Ануитет/Рата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отплатни део

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преостали дуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други кредити*

Ануитет/Рата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отплатни део

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преостали дуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупни кредити

Ануитет/Рата

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Камата

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Отплатни део

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Преостали дуг

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

УПУТСТВА:

Поље ,,Кредит 1” треба да се попуни према опису кредита који је наведен у наративном делу пословног плана и плана отплате; ако је намеравана сврха ИПАРД подршке смањење преосталог дуга по кредиту, овај износ треба да буде укључен у део главнице под отплатом, на основу очекиваног датума пријема ИПАРД подршке.

Ако се ваша инвестиција финансира из више од једног кредита, попуните поље ,,Кредит 2” према распореду отплате.

* Било који други текући кредити треба да буду представљени под ,,Другим кредитима ако има више од једног текућег кредита упишите додатне редове по потреби.

6.4. Пројекција Биланса успеха

Ставка

Планиране године у РСД

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Укупни приход

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1. Укупни приход од продаје

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2. Приход од подстицаја

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3. Други приходи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4. ИПАРД подршка

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. Укупни расходи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1. Пословни расходи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1.1. Материјални и нематеријални трошкови

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1.2. Трошкови особља

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1.3. Амортизација

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2.Финансијски расходи

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2.1.Трошкови камате

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3. Добит пре пореза

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4. Порез на добитак

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5. Добит после пореза

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Пореска стопа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО:

У жуто поље унесите пореску стопу према врсти подносиоца (10% или 15%)

Репрезентативна година

 

Унесите репрезентативну годину (годину највећег производног/услужног капацитета)

6.4.1. Статичка процена ефикасности

Статичка процена ефикасности

 

Однос укупног прихода и укупног расхода у односу на одабрану репрезентативну годину не сме бити мањи од 1

УПУТСТВО:

Критеријум за одабир репрезентативне године је година са пуном искоришћеношћу пословног капацитета пројекта током периода отплате зајма

6.5. Новчани ток

Ставка

Планиране године у РСД

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. ПРИХОДИ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Укупан приход без ИПАРД подршке

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Укупан приход без ИПАРД подршке

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. Извори финансирања

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1. Пренос постојећих извора

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Властита средства

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Кредити

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

3. Преостала вредност пројекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

3.1. Фиксна актива/Стална имовина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

3.2. Радна актива/Обртна имовина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

4. ИПАРД подршка

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II. РАСХОДИ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5. Пренос постојеће имовине

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Улагање у сталну имовину

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

7. Улагање у обртну имовину

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

8. Материјални и нематеријални трошкови

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9. Трошкови особља

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10. Ануитет кредита

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11. Порез на доходак

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III. НЕТО ПРИЛИВ (I-II)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. КУМУЛАТИВНИ НЕТО ПРИЛИВ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

УПУТСТВА:

Новчани ток треба да представља ликвидност пројекта, што значи да кумулативна вредност треба да буде позитивна од прве године до краја економског века трајања пројекта, у супротном пројекат неће моћи да покрије своју пасиву и неће бити прихватљив.

Ако новчани ток представља све операције подносиоца (уместо само пројекта), ред ,,Пренос постојећих извора” треба да садржи цифре копиране из Табеле – Општи подаци – укупна пасива, а ред ,,Пренос постојеће имовине” – треба да садржи цифре копиране из Табеле – Општи подаци – укупна актива.

7.1.1. Економски ток

Ставка

Планиране године у РСД

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. ПРИЛИВ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Укупан приход без ИПАРД подршке

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. Преостала вредност пројекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

2.1. Стална имовина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

2.2. Обртна имовина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

3. ИПАРД подршка

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II. ОДЛИВ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4. Пренос постојеће имовине

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Улагање у сталну имовину

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

6. Улагање у обртну имовину

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

7. Материјални и нематеријални трошкови

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8. Трошкови особља

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9. Порез на добитак/доходак

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III. НЕТО ПРИЛИВ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. КУМУЛАТИВ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Година поврата инвестиције:

УПУТСТВА:

Година поврата инвестиције је она година у којој кумулатив прелази из минуса у плус

Ако економски ток представља целокупне операције подносиоца (уместо самог пројекта), ред ,,Пренос постојеће имовине” треба да садржи цифре копиране из Табеле – Општи подаци – укупна актива

7.1.2. Нето садашња вредност и интерна стопа рентабилности

Дисконтна стопа:

0.00%

Ставка

Планиране године у РСД

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нето прилив

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Фактор акумулације/дисконтни фактор

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Дисконтни нето прилив

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Нето садашња вредност

0.00

ИСП

#NUM!

УПУТСТВА:

Унесите дисконтну стопу која није нижа од каматне стопе која се наплаћује за кредит којим ће планирана инвестиција бити финансирана и која је 6% или виша.

НСВ се добија дисконтирањем годишњег нето прилива из економског тока користећи фактор акумулације (у зависности од унете дисконтне стопе).

Пројекат је прихватљив ако је НСВ једнак нули или виши.

Интерна стопа рентабилности је дисконтна стопа која смањује нето садашњу вредност на нулу.

Пројекат је прихватљив ако је ИСП виша од каматне стопе која се наплаћује за кредит из којег се финансира планирана инвестиција и која је 6% или виша.

НПВ се добија дисконтовањем годишњег нето прилива из економског тока користећи фактор акумулације(зависно од унесене диконтне стопе)

– Пројекат је прихватљив ако је НПВ већи или једнак нули.

– Интерна стопа поврата је дисконтна стопа која смањује нето садашњу вредност на нулу.

– Пројекат је прихватљив ако је интерна стопа поврата виша од каматне стопе која се наплаћује на зајам из којег би се планирано улагање финансирало и више или једнако 6%.