ПРИЛОГ 6. – UV ФИЛТЕРИ ДОЗВОЉЕНИ У КОЗМЕТИЧКИМ ПРОИЗВОДИМА

а

б

ц

д

е

ф

г

х

и

Број
референце

Идентификација супстанце

Услови

Хемијски назив / INN / XAN

Назив из општег
речника састојака (INCI)

CAS број

EC број

Тип производа / делови тела

Максимална
концентација у производу спремном за употребу

Остало

Текст услова
коришћења
и упозорења

а

б

ц

д

е

ф

г

х

и

1

-

2

N,N,N-Триметил-4-(2-оксоборн-3-илиденметил) анилинијум метил сулфат

Camphor benzalkonium methosulfate

52793-97-2

258-19-8

6%

3

Бензојева киселина, 2-хидрокси-, 3,3,5-триметилциклохексил естар/Хомосалат

Homosalate

118-56-9

204-260-8

10 %

4

2-Хидрокси-4-метоксибензофенон /Оксибензон

Benzophenone-3

131-57-7

205-031-5

6 %

Не више од 0,5% за потребе заштите формулације производа.

Садржи бензофенон-3 (1)

5

Премештен или обрисан

6

2-Фенилбензимидазол-5-сулфонска киселина и њене калијумове, натријумове и триетаноламин соли / Енсулизол

Phenylbenzimidazole sulfonic acid

27503-81-7

248-502-0

8 %

(киселина)

7

3,3’-(1,4-Фенилендиметилен) bis[7,7-диметил-2-оксобицикло-[2.2.1]хепт-1-ил метансулфонска киселина] и њене соли/Екамсул

Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid

92761-26-7,

90457-82-2

410-960-6

10 %

(киселина)

8

1-(4- tert -Бутилфенил)-3-(4-метоксифенил)пропан-1,3-дион/Авобензон

Butyl methoxydibenzoylmethane

70356-09-1

274-581-6

5 %

9

Alpha-(2-Оксоборн-3-илиден)-толуен-4-сулфонска киселина и њене соли

Benzylidene camphor sulfonic acid

56039-58-8

6 % (киселина)

10

2-Цијано-3,3-дифенил акрилна киселина, 2-етилхексил естар / Октокрилен

Octocrylene

6197-30-4

228-250-8

10 %

(киселина)

11

Полимер N-{(2 и 4)-[(2-оксоборн-3-илиден)метил-] бензил}акриламида

Polyacrylamidomethyl benzylidene camphor

113783-61-2

6 %

12

2-Eтилхексил 4-метоксицинамат / Oктиноксат

Ethylhexyl methoxycinnamate

5466-77-3

226-775-7

10 %

13

Етоксиловани етил-4-аминобензоат

PEG-25 PABA

116242-27-4

10 %

14

Изопентил-4-метоксицинамат / Амилоксат

Isoamyl p-methoxycinnamate

71617-10-2

275-702-5

10 %

15

2,4,6-трианилино-(p-карбо-2’-етилхексил-1’-окси)-1,3,5-триазин

Ethylhexyl triazone

88122-99-0

402-070-1

5 %

16

Фенол, 2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-метил-6-(2-метил-3-(1,3,3,3-тетраметил-1-триметилсилил)окси)-дисилоксанил)пропил)

Drometrizole trisiloxane

155633-54-8

15 %

17

Бензојева киселина, 4,4-((6-((-4-(((1,1-диметилетил)амино) карбонил) фенил)амино)-1,3,5-триазин-2,4-диил)диимино)bis-,bis(2-етилхексил)естар / Изоктризинол (USAN)

Diethylhexyl butamido triazone

154702-15-5

10 %

18

3-(4-Метилбензилиден)-d1 камфор / Ензакамен

4-methylbenzylidene camphor

38102-62-4 / 36861-47-9

- / 253-242-6

4 %

-

Премештен или обрисан

-

-

-

-

-

20

2-Етилхексил салицилат / Октизалат

Ethylhexyl salicylate

118-60-5

204-263-4

5 %

21

2-Етилхексил-4-(диметиламино)бензоат / Падимат O (USAN:BAN)

Ethylhexyl dimethyl PABA

21245-02-3

244-289-3

8 %

22

2-Хидрокси-4-метоксибензофенон-5-сулфонска киселина и њена натријумова со / Сулисобензон

Benzophenone-4,

benzophenone-5

4065-45-6 /

6628-37-1

223-772-2 / -

5 %

(изражено као киселина)

23

2,2’-метилен-bis(6-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол / Бисоктризол

Methylene Bis- Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol

103597-45-1

403-800-1

10 %(*)

23a

2,2’-метилен-bis(6-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол / Бисоктризол

Methylene Bis- Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano)

103597-45-1

403-800-1

10 %(*)

Не користити у применама када може доћи до изложености плућа крајњег корисника путем инхалације. Дозвољени су само наноматеријали који имају следеће карактеристике:

– Чистоћа ≥ 98,5 %, са фракцијом изомера 2,2′-метилен-bis- (6(2H-бензотриазол-2-ил)-4-(изооктил)фенола) која не прелази 1,5 %;

– Растворљивост < 5 ng/L у води на 25 °C;

– коефицијент расподеле (Log Pow): 12,7 на 25 °C;

– Необложен (непремазан);

– Средња величина честица D50 (50 % броја испод овог пречника): ≥ 120 nm расподеле масе и/или ≥ 60 nm расподеле по величини.

24

Натријумова со 2,2’-bis-(1,4-фенилен)1Н-бензимидазол-4,6-дисулфонске киселине / Бисдисулизол динатријум (USAN)

Disodium phenyl dibenzimidazole tetrasulfonate

180898-37-7

429-750-0

10 %

(киселина)

25

2,2’-(6-(4-метоксифенил)-1,3,5-триазин-2,4-диил) bis(5-((2-етилхексил)окси)фенол/ Бемотризинол

Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine

187393-00-6

10 %

26

Диметикодиетилбензалмалонат

Polysilicone-15

207574-74-1

426-000-4

10 %

27

Титан диоксид (2)

Titanium dioxide

13463-67-7 / 1317-70-0 /

1317-80-2

236-675-5 /

205-280-1 /

215-282-2

25 % (4)

27а

Титан диоксид (нано) (2)

Titanium dioxide

13463-67-7 / 1317-70-0 /

1317-80-2

236-675-5 /

205-280-1 /

215-282-2

25 % (4)

Не користити у применама када може доћи до изложености плућа крајњег корисника путем инхалације. Дозвољени су само наноматеријали који имају следеће карактеристике:

– чистоћа ≥ 99%,

– у облику рутила или рутил са највише 5% анатаза, кристалне структуре и физичког изгледа у виду кластера сферичних, игличастих или копљастих облика,

– медијана величине честица на бази дистрибуције честица по величини ≥ 30 nm,

– односа димензија од 1 – 4,5 и запреминске специфичне површине ≤ 460 m2/cm3,

– обложених силицијум диоксидом, хидратисаним силицијум диоксидом, алуминијум оксидом, алуминијум-хидроксидом, алуминијум-стеаратом, стеаринском киселином, триметоксикаприлилсиланом, глицерином,

диметиконом, хидроген-диметиконом, симетиконом;

– фотокатиличке активности ≤ 10 %, у поређењу са одговарајућим необложеном или необогаћеом референцом; – наночестице треба да буду фотостабилне у финалном производу.

28

Бензојева киселина, 2-[-4-(диетиламино)-2-хидроксибензоил]-, хексилестар

Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate

302776-68-7

443-860-6

10 %

29

1,3,5-Триазин, 2,4,6-трис(1,1’-бифенил)-4-ил-, укључујући и као наноматеријал

Tris-Biphenyl Triazine /

Tris-Biphenyl Triazine (nano)

31274-51-8

10 %

Не користити у спрејевима. Дозвољени су само наноматеријали који имају следеће карактеристике:

– средња примарна величина честица > 80 nm,

– чистоћа ≥ 98%,

– необложени.

30

Цинк оксид

Zinc Oxide

1314-13-2

215-222-5

25 % (3)

Не користити у применама када може доћи до изложености плућа крајњег корисника путем инхалације.

30а

Цинк оксид

Zinc Oxide (nano)

1314-13-2

215-222-5

25 % (3)

Не користити у применама када може доћи до изложености плућа крајњег корисника путем инхалације.

Дозвољени су само наноматеријали који имају следеће карактеристике:

– чистоћа ≥ 96 %, са вурцитном кристалном структуром и физичког изгледа у виду кластера штапићастих, звездастих и/или изомерних облика, са нечистоћама које се састоје само од угљен-диоксида и воде, док су све остале, укупне нечистоће мање од укупно 1 %,

– средњег дијаметра дистрибуције честица по величини D50 (50 % од броја испод овог дијаметра) > 30 nm и D1 (1% испод ове величине) > 20 nm,

– растворљивости у води < 50 mg/L,

– необложени или обложени триетоксикаприлилсиланом, диметиконом, диметокси-дифенил-силан-три-етокси-каприлил-силан крос полимером или октил триетокси силаном.

31

3,3′-(1,4-фенилен) bis(5,6-дифенил-1,2,4-триазин)

Phenylene Bis-Diphenyltriazine

55514-22-2

700-823-1

1 5 %

Не користити у применама када може доћи до изложености плућа крајњег корисника путем инхалације.

(1) Није потребно ако је концентрација 0,5% или мања и када се користи само за потребе заштите производа.

(2) За употребу као боја видети Прилог 4., бр. 143

(3) У случају употребе комбинације цинк оксида и цинк оксида (нано), збир не сме бити већи од ограничења датог у колони г.

(3) У случају употребе комбинације титан диоксида и титан диоксида (нано), збир не сме бити већи од ограничења датог у колони г.

(*) У случају употребе комбинације метилен Bis-бензотриазолил тетраметилбутилфенола и метилен Bis-бензотриазолил тетраметилбутилфенола (нано), збир не сме бити већи од ограничења датог у колони г.