Прилог 6

ЕЛЕМЕНТИ И ПОКАЗАТЕЉИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ПРОЦЕНУ ЕКОНОМСКЕ ОДРЖИВОСТИ ПОДНОСИОЦА И ПРОЈЕКТА

Елементи и показатељи и који се користе за процену економске одрживости подносиоца захтева и пројекта рачунају се у репрезентативној години, и:

1) за једноставан пословни план, ови критеријуми и показатељи су:

(1) ликвидност – кумулатив новчаног тока мора бити позитиван,

(2) однос између прихода и расхода (укупни приход/укупни расход) не сме бити мањи од 1;

2) за сложен пословни план, ови критеријуми и показатељи су:

(1) ликвидност – кумулатив новчаног тока мора бити позитиван,

(2) однос између прихода и расхода (укупни приход/укупни расход) не сме бити мањи од 1.

Елементи и показатељи који се користе процену економске одрживости пројекта су следећи:

1) за једноставан пословни план:

(1) ликвидност – кумулатив новчаног тока мора бити позитиван од прве до последње године економског века трајања пројекта,

(2) однос између прихода и расхода (укупни приход/укупни расход) не сме бити мањи од 1;

2) за сложен пословни план:

(1) ликвидност – кумулатив новчаног тока мора бити позитиван од прве до последње године економског века трајања пројекта,

(2) интерна стопа рентабилности мора да буде изнад каматне стопе одобреног кредита који се користи за инвестиционо финансирање и минимум 6% или виша,

(3) нето садашња вредност мора да буде једнака 0 или виша са коришћењем дисконтне стопе која није мања од каматне стопе одобреног кредита који се користи за инвестиционо финансирање и не мања од 6%,

(4) период повраћаја не сме бити дужи од економског века трајања пројекта без остатка вредности пројекта.