ПРИЛОГ 7

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРЕДМЕТА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Обележавање предмета инвестиције је обавеза корисника у информисању јавности о улози Европске уније у спровођењу ИПАРД II програма, али и позитивној промоцији доприноса Европске уније и националних фондова за рурални развој у Републици Србији. Свe инвестиције које су суфинансиране из ИПАРД II програма треба да садрже информацију о улози Европске уније тј. ИПАРД II програма у суфинансирању инвестиције.

Поступак обележавања инвестиције дефинисан је Секторским споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД) и Уредбом о спровођењу Европске комисије (ЕУ) 821/2014. Упутства за кориснике везана за мере информисања и видљивости пројеката суфинансираних из ИПАРД II програма, заснована су на приручнику „Захтеви по питању комуникације и видљивости у спољним активностима Европске уније” из 2018. године, Уредби (ЕУ) бр. 236/2014 Европског парламента и Савета од 11. марта 2014. о утврђивању заједничких правила и поступака за спровођење инструмената Европске уније за финансирање спољних активности, као и Смерницама Европске комисије о одговорности ИПАРД корисника које се тичу информација и комуникације према јавности.

Добијањем решења о одобравању пројекта, корисник прихвата да информације о њему као носиоцу пројекта, називу пројекта, као и износу јавне подршке буду јавно објављене.

Обавезe корисника о информисању јавности о подршци ЕК из ИПАРД II програма

Током и након реализације инвестиције, корисник има обавезу информисања јавности о захтеваној, односно добијеној подршци из ИПАРД II програма.

Све активности информисања и комуникације у вези са пројектом морају укључивати основне елементе видљивости, односно:

– логотип ЕУ за ИПАРД II програм (у даљем тексту: ИПАРД логотип);

– државно обележје Републике Србије;

– напомену: „Овај пројекат је реализован уз финансијску подршку Европске уније” за стално oбележавање или „Овај пројекат се реализује уз финансијску подршку Европске уније” за привремено oбележавање;

– назив пројекта/инвестиције.

Обавезe корисника о информисању јавности о подршци из ИПАРД II програма дефинисане су у односу на врсту инвестиције и износ јавне подршке, и то:

1. За сваку инвестицију у инфраструктуру или изградњу објекта за коју укупна јавна подршка прелази 100.000 евра, на почетку извођења грађевинских радова и током реализације инвестиције, осим обележавања градилишта одговарајућим билбордом у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, корисник ће поставити привремени билборд минималне величине А3 формата на месту лако видљивом за јавност, као што је, на пример, улаз у објекат или прилазни пут.

Привремени билборд мора да садржи основне елементе видљивости, који треба да заузимају најмање 25% површине, док је преостали део билборда (75%) намењен опису пројекта и минимално треба да садржи следеће елементе:

– назив корисника,

– вредност пројекта,

– износ суфинансирања од стране Европске уније, изражен у динарима наведен у Решењу о одобравању пројекта. Износ суфинансирања Европске уније може да се допуни и информацијом о износу финансијске подршке Републике Србије и доприносу самог корисника,

– период спровођења пројекта (од–до).

Привремени билборд остаје на месту улагања до добијања решења о исплати ИПАРД подстицаја.

Пример 1 – Привремени билборд/табла/постер

1а) Након добијања решења о исплати ИПАРД подстицаја, корисник је у обавези да постави стални билборд минималне величине А3 формата, израђен од трајног материјала, на месту лако видљивом за јавност, као што је, на пример, улаз у објекат или прилазни пут.

Стални билборд садржи основне елементе видљивости, који треба да заузимају најмање 25% билборда уз напомену која јасно истиче износ подршке добијене из ИПАРД II програма Европске уније: „Овај пројекат је реализован уз финансијску подршку Европске уније од ___ динара”.

Преостали део сталног билборда (75%) намењен је опису пројекта и може да садржи и главни циљ пројекта, информацију о износу финансијске подршке Републике Србије и доприносу самог корисника и друге сличне информације.

Уколико је истом кориснику суфинансирано неколико различитих инвестиција наведених у оквиру истог захтева, стални билборд треба да садржи назив свих инвестиција.

Стални билборд треба да остане на месту инвестиције наредних пет (5) година од дана исплате ИПАРД подстицаја.

Пример 2 – Стални билборд/табла/постер

2. За сваку инвестицију у инфраструктуру или изградњу објекта за коју укупна јавна подршка прелази 20.000 евра од тренутка започињања извођења физичких радова на пројекту корисник је у обавези да постави привремену таблу минималне величине А3 формата на месту лако видљивом за јавност, као што је, на пример, улаз у објекат.

Привремена табла, направљена од трајног материјала (пластика, метал и сл.), треба да буде израђена у складу са тачком 1 овог прилога.

Привремена табла треба да остане на месту инвестиције до дана коначне исплате ИПАРД подстицаја.

2 а) Након коначне исплате ИПАРД подстицаја, корисник је у обавези да постави сталну таблу минималне величине А3 формата, израђену у складу са тачком 1а овог прилога од трајног материјала (пластика, метал и сл.), на месту лако видљивом за јавност, као што је, на пример, улаз у објекат.

Стална табла треба да остане на месту инвестиције наредних пет (5) година од дана исплате ИПАРД подстицаја.

3. За сваку инвестицију у инфраструктуру или изградњу објекта за коју укупна јавна подршка не прелази 20.000 евра од тренутка започињања извођења физичких радова на пројекту корисник је у обавези да постави постер минималне величине А3 формата на месту лако видљивом за јавност, као што је, на пример, улаз у објекат.

Постер мора да садржи основне елементе видљивости, који треба да заузимају најмање 25% површине, док је преостали део постера (75%) намењен опису пројекта и минимално треба да садржи следеће елементе:

– назив корисника,

– вредност пројекта,

– износ суфинансирања од стране Европске уније, изражен у динарима наведен у Решењу о одобравању пројекта. Износ суфинансирања Европске уније може да се допуни и информацијом о износу финансијске подршке Републике Србије и доприносу самог корисника,

– период спровођења пројекта (од–до).

Постер треба да остане на месту инвестиције до дана коначне исплате ИПАРД подстицаја.

3а) Након коначне исплате ИПАРД подстицаја, корисник је у обавези да постави сталну таблу минималне величине А3 формата, израђену у складу са тачком 1а овог прилога од трајног материјала (пластика, метал и сл.), на месту лако видљивом за јавност, као што је, на пример, улаз у објекат.

Стална табла треба да остане на месту инвестиције наредних пет (5) година од дана исплате ИПАРД подстицаја.

4. За сваку инвестицију у опремање објекта за коју укупна јавна подршка прелази 100.000 евра, непосредно након испоруке опреме корисник поставља сталну таблу/билборд, израђену у складу са тачком 1а) овог прилога од трајног материјала (пластика, метал и сл.), на месту лако видљивом за јавност (на пример, на улазу у објекат или на прилазном путу).

Стална табла/ билборд треба да остане на месту инвестиције наредних пет (5) година од дана исплате ИПАРД подстицаја.

5. Сву опрему, возила, машине и механизацију, која се суфинансира из ИПАРД II програма, непосредно по испоруци корисник ИПАРД подстицаја треба јасно да обележи налепницама довољне величине које су у складу са величином предметне инвестиције (препоручена величина је 8x15 cm), израђеним од ПВЦ материјала са УВ заштитом високог сјаја. Налепница треба да буде јасно видљива, постављена на предњој или бочној страни опреме, возила, машина или механизације.

Налепница мора да садржи основне елементе видљивости, који треба да заузимају најмање 25% налепнице уз напомену која јасно истиче износ подршке добијене из ИПАРД II програма Европске уније: „Овај пројекат је реализован уз финансијску подршку Европске уније од ___ динара”.

Преостали део налепнице (75%) намењен је опису пројекта и може да садржи и главни циљ пројекта, информацију о износу финансијске подршке Републике Србије и доприносу самог корисника и друге сличне информације.

Опрему, возила, машине и механизацију треба обележити налепницом наредних пет (5) година од дана исплате ИПАРД подстицаја.

Пример 3 – Налепница

Билборди, табле, постери и налепнице не смеју да буду оштећени, односно, уколико дође до оштећења треба да буду замењени.

Корисник ИПАРД подстицаја треба да се придржава прописаних обавеза обележавања. Испуњавање ових обавеза проверава УАП контролама на лицу места пре исплате ИПАРД подстицаја и контролама након исплате ИПАРД подстицаја.

Осим обавештавања јавности на начин наведен у тачкама 1 до 5 овог прилога, корисник је у обавези да обавештава јавност о подршци добијеној из ИПАРД фонда Европске уније и на следеће начине:

а. Уколико корисник подстицаја има свој сајт, на почетној страници сајта на видљивом месту и на површини од најмање 25%, треба да постави кратак опис пројекта/инвестиције са основим елементима видљивости. Поред овога, преостали део почетне странице сајта може да садржи и главни циљ пројекта, информацију о износу финансијске подршке, као и друге сличне информације, укључујући период спровођења пројекта (од-до), контакт особе за више информација, као и везе ка релевантним интернет страницама.

Основни елементи видљивости морају бити позиционирани у оквиру поља приказа дигиталног уређаја без потребе померања прозора.

б. Сваки документ, који се односи на пројекат/инвестицију и који се користи за јавност, укључујући сваку листу учесника или другу врсту потврде, треба да садржи основне елементе видљивости у заглављу документа.

в. Свака публикација која се односи на пројекат/инвестицију, укључујући летке, брошуре, новинске чланке и сл., мора да садржи основне елементе видљивости.

г. Промотивни материјал (USB, CD, оловка, мајица и сл.), који се односи на пројекат/инвестицију, треба да садржи ИПАРД логотип, а не мора да садржи друге основне елементе видљивости.

Сваки документ, публикација, аудио и видео садржај, промотивни материјал, сајт и сл. који је повезан са пројектом/инвестицијом, мора да садржи изјаву о одрицању од одговорности Европске уније, на пример: „Овај материјал је реализован уз финансијску подршку Европске уније. За његов садржај искључиво је одговоран носилац пројекта (назив корисника) и нужно не изражава ставове Европске уније.”

Садржај материјала намењен информисању и комуникацији у вези са пројектом треба да буде на српском језику. По жељи корисника, материјал или поједини елементи видљивости могу бити креирани на српском и енглеском језику.

ИПАРД логотип

ИПАРД логотип употребљава се у складу са техничким карактеристикама наведеним у релевантном акту Европске уније, и то тако да је увек јасно видљив и на истакнутом месту.

Место и величина ИПАРД логотипа примерени су величини предметног материјала или документа, при чему на сваком материјалу на ком је то могуће – ИПАРД логотип треба да буде најмање 1cm висине. Ако су уз ИПАРД логотип приказани и други логотипи или обележја, ИПАРД логотип мора бити барем једнаке величине, односно висине или ширине, као највећи од других логотипа или обележја.

ИПАРД логотип се увек када је то могуће налази са десне стране, док се државно обележје Републике Србије поставља са леве стране.

ИПАРД логотип приказује се искључиво у боји при обележавању предмета инвестиције. У свим осталим медијима, као и на интернет страницама, ИПАРД логотип се приказује у боји кад год је то могуће, а црно-бела верзија се може употребити само у оправданим случајевима (када је целокупни материјал у црно-белој верзији). Уколико се употребљава црно-бели приказ ИПАРД логотипа, ИПАРД логотип се приказује у црној боји са белим звездама.

ИПАРД логотип приказује се увек на белој подлози, а уколико се приказује на подлози у боји, треба да буде оивичен белим оквиром чија ширина мора бити најмање једнака 1/25 висине ИПАРД логотипа.

Прописане боје ИПАРД логотипа су следеће:

– у систему Pantone: PANTONE REFLEX BLUE и PANTONE YELLOW,

– у систему CMYK: плава C100-M80-Y0-K0/ жута C0-M0-Y100-K0,

– у систему RGB: плава R0-G51-B153/ жута R255-G204-B0.

Фонтови који се могу употребити уз ИПАРД логотип јесу следећи: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma и Verdana. Курзив, подвучени текст и ефекти се не употребљавају. Положај текста у односу на ИПАРД логотип не сме ни на који начин ометати ИПАРД логотип. Величина фонта сразмерна је величини ИПАРД логотипа. Боја фонта је плава (Reflex blue), црна или бела, у зависности од боје позадине.

ИПАРД логотип се може преузети са следећег линка: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2019/11/logo-ipard-vector-final.pdf

Државна обележја Републике Србије

Државна обележја Републике Србије која се користе за обележавање инвестиције су Државна застава и Мали Грб, и употребљавају се у складу са законом којим се уређује изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије.

Прописане боје државних обележја Републике Србије су следеће:

– у систему Pantone: црвена 192C/ плава 280C/ жута 123C,

– у систему CMYK: црвена C0-M90-Y70-K10/ плава C100-M72-Y0-K19/ жута C4-M24-Y95-K0/ црна K100,

– у систему RGB: црвена R198-G54-B60/ плава R12-G64-B118/ жута R237-G185-B46/ црна R33-G35-B30.

Државна застава и Мали грб Републике Србије могу се преузети са следећег линка: http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/slike/grbovi_zastave_standarte_srbije.zip