Образац ОПКБ 1

Обрачун пореског кредита банке

Редни број

Опис

Износ

1.

Преостали дуг банке

2.

Укупан порески кредит (1x2%)

3.

Износ пореског кредита који банка има право да користи у текућем пореском периоду (2x50%)

4.

Износ пореског кредита који банка користи у текућем пореском периоду (износ са редног броја 3, а највише до висине обрачунатог пореза)

5.

Неискоришћени износ пореског кредита из текућег пореског периода који се преноси на рачун пореза на добит из будућих обрачунских периода (3-4)

6.

Неискоришћени износ пореског кредита из претходних пореских периода

7.

Неискоришћени износ пореског кредита из претходних пореских периода који се користи у текућем пореском периоду

8.

Неискоришћени износ пореског кредита из претходних пореских периода који се преноси на рачун пореза на добит из будућих обрачунских периода (6-7)

9.

Укупан износ пореског кредита који се користи у текућем пореском периоду (4+7)

10.

Укупан износ неискоришћеног пореског кредита који се преноси на рачун пореза на добит из будућих обрачунских периода (5+8)