На основу члана 194. став 2. Пословника Народне скупштине („Службени гласник Републике Србије” број 20/12 – пречишћен текст),

Народна скупштина Републике Србије, на Шестој седници Другог редовног заседања у 2013. години, одржаној 16. децембра 2013. године, донела је

 

 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ

одредбе члана 2. алинеја друга Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник Републике Србије”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 – УС и 67/13 – УС)

„Службени гласник РС“, број 112 од 17. децембра 2013.

 

 

 

Одредба члана 2. алинеја друга Закона о Агенцији за борбу против корупције гласи:

„– „функционер” је свако изабрано, постављено или именовано лице у органе Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и органе јавних предузећа и привредних друштава, установа и других организација чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго лице које бира Народна скупштина;”

Ову одредбу треба разумети тако да се не односи и не примењује на изабрана, постављена или именована лица у органе привредних друштава чији је оснивач јавно предузеће, јер поменута одредба не наводи да је функционер свако изабрано, постављено или именовано лице у органе привредних друштава чији је оснивач јавно предузеће.

Из тог разлога, лица изабрана, постављена или именована у органе привредних друштава чији је оснивач јавно предузеће не потпадају под појам „функционер” утврђен одредбом члана 2. алинеја друга Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник Републике Србије”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 – УС и 67/13 – УС).”

Ово аутентично тумачење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

РС број 89

У Београду, 16. децембра 2013. године

Народна скупштина Републике Србије

Председник,

др Небојша Стефановић, с.р.