Члан 56б

Право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, на основу поднетог захтева, има родитељ, односно старатељ бебе – пунолетни држављанин Републике, са пребивалиштем на територији Републике, који купује храну и опрему за бебе (у даљем тексту: купац хране и опреме за бебе).

Купац хране и опреме за бебе може да оствари рефундацију ПДВ из става 1. овог члана, под условима да:

1) је укупан нето приход родитеља, односно старатеља бебе у години која претходи години у којој се подноси захтев из става 1. овог члана остварен у износу мањем од 1.101.575,88 динара и да је укупна имовина родитеља, односно старатеља бебе на коју се плаћа порез на имовину у складу са прописима којима се уређују порези на имовину мања од 26.850.911,72 динара;

2) поседује фискални исечак издат од стране продавца у складу са прописима којима се уређују фискалне касе.

Право на рефундацију ПДВ из става 1. овог члана може се остварити до износа од 80.323,24 динара за бебу старости до две године, и то у првој години старости до 45.898,99 динара, а у другој до 34.424,25 динара.

Динарски износи из става 2. тачка 1) и става 3. овог члана усклађују се годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Приликом усклађивања динарских износа у складу са ставом 4. овог члана основице за усклађивање су последњи објављени усклађени износи.

Овлашћује се Влада Републике Србије да објави усклађене износе из става 4. овог члана.

Храном и опремом за бебе из става 1. овог члана сматрају се:

1) млеко за одојчад;

2) кашице;

3) креветац;

4) колица;

5) столица за храњење;

6) столица за кола;

7) пелене.

Надлежни порески орган, по спроведеном поступку контроле испуњености услова за остваривање права на рефундацију ПДВ, који морају да буду испуњени на дан подношења захтева за рефундацију ПДВ, доноси решење о рефундацији ПДВ купцу хране и опреме за бебе.

Надлежни порески орган води евиденцију о рефундацији ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, као и о износу остварене рефундације ПДВ.

*Службени гласник РС, број 93/2012

**Службени гласник РС, број 8/2020