Прилог 1

ПРОГРАМ АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ УПИСА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Упис у прву годину студија

1. У оквиру Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република у школској 2020/2021. години, могу бити уписани кандидати:

– корисници колица или лица која се отежано крећу,

– са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди),

– са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви),

– који имају потешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија),

– који имају тешкоће у говору,

– са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења),

– са психолошким или менталним тешкоћама.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије високошколској установи, кандидат подноси и један од следећих докумената:

– решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,

– решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,

– мишљење Интересорне комисије,

– препоруку универзитетског центра студената са хендикепом/Удружења студената са хендикепом1*.

Медицинску документацију из претходног става мора издата надлежна здравствена институција и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање кандидата.

Високошколске установе су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са законом о заштити података о личности.

2. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом у оквиру квоте која је одобрена одлуком Владе за ову афирмативну меру може да оствари студент који је положио пријемни испит.

После завршеног полагања пријемног испита/испита за проверу склоности и способности, кандидати из тачке 1, који су положили пријемни испит/испит за проверу склоности и способности, рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено одлуком Владе за ову афирмативну меру.

Кандидати који се на овај начин не упишу, рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.

Праћење

Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета, не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају буџетски статус уколико остваре 36 ЕСПБ, у складу са Законом о високом образовању.

Високошколска установа је дужна да у свом информационом систему води евиденцију о студентима који су на основу Програма афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета.

Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима, у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду и годишњим конкурсом за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената.

––––––––

1* Кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ достављају медицинску документацију Удружењу студената са хендикепом које даје препоруку одговарајућем факултету.