ПРИЛОГ 12:

Кључна питања за вредновање учинака докумената јавних политика

РЕЛЕВАНТНОСТ/ЗНАЧАЈ

1) Да ли су циљеви политике у непосредној корелацији са надређеним документима јавних политика и приоритетима Владе?

2) Зашто је била потребна интервенција Владе (креирање и спровођење јавне политике)?

3) Да ли су потребе циљних група јавне политике у потпуности задовољене?

4) Да ли су постигнути ефекти у директној корелацији са циљевима политике?

ЕФИКАСНОСТ

1) Који показатељи и циљне вредности су дефинисане за резултате и да ли су остварене?

2) Колики су трошкови резултата – по резултату и укупно? Колико одступају од трошкова који су планирани?

3) Да ли су ангажовани ресурси били довољни за остварење резултата?

4) Да ли су резултати постигнути у складу са утврђеним роковима? Уколико нису, који су разлози за то?

ЕФЕКТИВНОСТ

1) Да ли су планирани ефекти и исходи постигнути и развојни услови промењени?

2) Уколико нису, да ли је могуће квантификовати разлику и пронаћи узроке?

3) Да ли су изабране активности/мере релевантне и најадекватније за постизање резултата?

4) Да ли су корисници јавне политике задовољни постигнутим исходима?

ОДРЖИВОСТ

1) Да ли су финансијски и економски механизми успостављени у циљу дуготрајних и одрживих користи од конкретне јавне политике?

2) Да ли се у оквиру важећег регулаторног оквира може омогућити трајније креирање користи од конкретне јавне политике?

3) Да ли постоје одговарајући институционални капацитети за трајно одржавање позитивних ефеката конкретне јавне политике?