Прилог 2.

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА
ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

Наставних часова

Предавање

Вежбе

Укупно

УВOД У ПРОГРАМ

1

0

1

Основни подаци о извођачу обуке, прoгрaм oбукe, прeдaвaчи, врeмe рeaлизaциje и нaчин рaдa, циљeви и зaдaци oбукe, прaвa и oбaвeзe пo питaњу бeзбeднoг и здрaвoг рaдa

ТЕМА 1. НОРМАТИВНО УРЕЂЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

3

3

6

1.1. Законски и подзаконски прописи који уређују делатност приватног обезбеђења (Шифре делатности приватног обезбеђења, врсте и услови за стицање лиценци за правна лица, предузетнике и физичка лица. Кодекс професионалне етике у приватном обезбеђењу. Профил службеника обезбеђења-Европска дефиниција службеника обезбеђења која је прихваћена у националном стандарду услуга приватног обезбеђења).

1.2. Униформа, ознаке и легитимација службеника обезбеђења; Надзор над радом, евиденције и заштита података. Прекршаји у обављању делатности приватног обезбеђења.

1.3. Основе кривичног и прекршајног материјалног и процесног права (појам кривичног дела, основна обележја кривичног дела, време и место извршења кривичног дела, појам кривице, врсте казни, кривична дела која се гоне по службеној дужности, нужна одбрана, крајња нужда, обезбеђење места кривичног дела или догађаја, обавештавање полиције и других јавних служби).

ТЕМА 2. ОВЛАШЋЕЊА СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА

3

5

8

2.1. Издавање упозорења или наређења лицу или забране уласка и боравка у штићеном објекту (Законски услови и начин примене овлашћења.

2.2. Провера идентитета лица (Законски услови и начин примене овлашћења)

2.3. Провера идентитета лица (Законски услови и начин примене овлашћења)

2.4. Привремено задржавање лица (Законски услови и начин примене овлашћења)

2.5. Принципи употребе средстава принуде и обавезе након употребе средстава принуде

2.6. Употреба средства за везивање (Законски услови, ограничења и начин примене)

2.7. Употреба физичке снаге (Законски услови, ограничења и начин примене)

2.8. Употреба гасног спреја (Законски услови, ограничења и начин примене)

2.9. Употреба посебно дресираних паса (Законски услови, ограничења и начин примене)

2.10. Употреба ватреног оружја (Законски услови, ограничења и начин примене)

ТЕМА 3. ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

2

4

6

3.1. Патролирање: патроле у штићеном објекту, противпожарно патролирање, тактика патролирања.

3.2. Контрола приступа: врсте контроле, процедуре контроле лица и возила

3.3. Контролни центар: организација и начин рада контролног центра, контролна соба, радне процедуре, дежурни патролни тим, интервенција по дојави аларма.

ТЕМА 4. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ОКУПЉАЊА

2

2

4

4.1. Послови и дужности редарске службе на јавним окупљањима

4.2. Посебне дужности редарске службе на спортским окупљањима

4.3. План обезбеђења: израда, форма и садржај плана.

ТЕМА 5. ТРАНСПОРТ ВРЕДНОСТИ

2

2

4

5.1. Превоз новца, вредносних и других пошиљки возилима

5.2. Пренос новца, вредносних и других пошиљки пешице

5.3. Мере заштите у пословању готовим новцем и вредностима које се предузимају од стране финансијских организација.

ТЕМА 6. ОПРЕМА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

2

2

4

6.1. Лична и заједничка опрема: ватрено оружје, службене лисице, специјална и друга возила, средства везе и друга средства и опрема.

6.2. Уређаји, средства и системи противпровалне заштите, контроле приступа, електрохемијске заштите, сателитског праћења, интегрисани системи физичко-техничке заштите.

ТЕМА 7. ПРОЦЕДУРЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

1

2

3

7.1. Ванредне ситуације, појам и дефиниција, поступање службеника обезбеђења.

ТЕМА 8 . ПОЖАР

2

4

6

8.1. Феномен пожара

8.2. Апарати за гашење пожара

8.3. Систем заштите од пожара

8.4. Процедуре за заштиту од пожара

ТЕМА 9. КЛИЈЕНТИ, КВАЛИТЕТ УСЛУГА, КОМУНИКАЦИЈА И РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА

2

4

6

9.1. Принципи опхођења према клијенту и квалитет услуга

9.2. Комуникационе вештине

9.3. Извештаји службеника обезбеђења

9.4. Бележнице/Књиге догађаја

9.5. Комуникација средствима везе

9.6. Решавање сукоба

9.7. Информисање јавности

9.8. Лојалност и поступање по упутствима, тимски рад.

ТЕМА 10. ПРВА ПОМОЋ

2

4

6

10.1. Основи прве помоћи и редослед поступака у пружању прве помоћи

10.2. Мере реанимације.

10.3. Уобичајене повреде, отклањање и откривање узрока повређивања, и начин указивања прве помоћи

10.4. Хитна стања и начин указивања прве помоћи

10.5. Садржај почетне информације јавним службама у случају повређивања и хитних стања

ТЕМА 11. ОБУКА У ПРИМЕНИ СРЕДСТАВА ПРИНУДЕ И ТЕХНИКА САОМООДБРАНЕ

3

32

35

11.1. Карате, бокс, џудо (ставови, кретања, ударци, падови, бацања)

11.2. Употреба физичке снаге и захвати за привођење и задржавање (кључ спреда – провлачењем, савијање руке на леђима – кључ на лакту, савлађивање пасивног отпора и друге технике)

11.3. Одбрана од ненаоружаног и наоружаног нападача (напад руком, ногом, палицом, ножем, пиштољем, гушење)

КОНТРОЛНИ ТЕСТ

1

1

УКУПНО:

25

28%

65

72%

90