Прилог 1.

СПИСАК ДОЗВОЉЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕЊИВАЧА ЗЕМЉИШТА У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Врста и/или тип

Мешовити прoизвoди или прoизвoди кojи сaдржe сaмo мaтeриjaлe кojи су доле нaвeдeни

Опис, захтеви у погледу састава, услови за употребу

Стајско ђубриво

Производ који садржи мешавину животињских екскремената и биљног материјала (простирка за животиње)

Забрањено порекло из интензивне кoнвeнциoнaлнe производње

Осушено стајско ђубриво и дехидратисано живинско ђубриво

Забрањено порекло из интензивне кoнвeнциoнaлнe производње

Компостирани животињски екскременти, укључујући живинско ђубриво и компостирано стајско ђубриво

Забрањено порекло из интензивне кoнвeнциoнaлнe производње

Течни животињски екскременти (осока)

Употреба после контролисане ферментације и/или прикладног разблаживања

Забрањено порекло из интензивне кoнвeнциoнaлнe производње

Компостирана или ферментисана мешавина отпадака са газдинства

Производ добијен од издвојеног кућног отпада са газдинства кој је подвргнуто компостирању или анаеробној ферментацији у производњи биогаса

Само биљни и животињски отпад са газдинства
Само ако се производи у одобреним затвореним и контролисаним системима сакупљана

Максималне концентрације у mg/kg суве материје: кадмијум: 0,7; бакар: 70; никл: 25; олово: 45; цинк: 200; жива: 0,4; хром (укупни): 70; хром (VI): 0

Тресет

Употреба ограничена на хортикултуру (баштованство, цвећарство, гајење дрвећа и расадници)

Отпад из производње печурака

Почетни састав супстрата може да садржи само производе из овог прилога

Остаци угинулих црва (вермикомпост) и инсеката

-

Гуано (измeт мoрских птицa)

-

Компостирана или ферментисана смеса биљних материја 

Производ добијен из мешавине биљних материја које су компостиране или подвргнуте анаеробној ферментацији за производњу биогаса

Дигестат из производње биогаса који садржи споредне производе животињског порекла који су таложени заједно са производима биљног или животињског порекла који су наведени у овом прилогу

Споредни производи животињског порекла (укључујући споредне производе дивљих животиња) категорије 3 и садржај дигестивног тракта категорије 2 не смеју потицати из интензивне конвенционалне пољопривредне производње. Категорије 2 и категорија 3 дефинисане су посебним прописом којим се уређује начин разврставања споредних производа животињског порекла

Поступање са споредним производима животињског порекла мора бити у складу са прописом којим се уређује дата област

Овим производима се не смеју третирати јестиви делови биљака

Производи или споредни производи животињског порекла:

Крвно брашно

Брашно од копита

Брашно од рогова

Коштано брашно или коштано брашно које не садржи желатин

Рибље брашно

Месно брашно

Брашно од перја, длака и „chiquette”

Вуна

Крзно (1)

Длака

Млечни производи

Хидролизовани протеини (2)

(1) За крзно: максимална концентрација у mg/kg суве материје хрома (VI): 0

(2) За хидролизоване протеине: овим производима се не смеју третирати јестиви делови биљака

Производи и споредни производи биљног порекла за производњу ђубрива

Нпр. погача уљарица, љуска кокоса, сладни отпад

Морске траве и производи од морских трава 

Ако су директно добијени

1) физичком прерадом укључујући дехидратацију, замрзавање и млевење

2) екстракцијом водом или воденим растворима киселина и/или базним раствором

3) ферментацијом

Струготина или дрвени отпаци

Дрво које није хемијски третирано после сечења

Компостирана кора дрвета

Дрво које није хемијски третирано после сечења

Дрвени пепео

Од дрвета које није хемијски третирано после сечења

Фино млевени сирови фосфат

Услови за употребу наведени у посебном пропису којим се уређују врсте и типови средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

Садржај кадмијума мањи или једнак 90 mg/kg P205

Алуминијум-калцијум фосфат

Услови за употребу наведени у посебном пропису којим се уређују врсте и типови средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

Садржај кадмијума мањи или једнак 90 mg/kg P205
Коришћење органичено само за алкална земљишта (pH >7,5)

Основна троска

Услови за употребу наведени у посебном пропису којим се уређују врсте и типови средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

Сирове калијумове соли или каинит

Услови за употребу наведени у посебном пропису којим се уређују врсте и типови средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

Калијум-сулфат, са могућим садржајем магнезијумових соли 

Производ добијен из сирових калијумовихе соли физичком екстракцијом који такође, по могућности, садржи магнезијумове соли

Џибра или екстракти од џибре

Амонијачна џибра није дозвољена

Калцијум-карбонат

(креда, лапор, кречњак, бретонски амелиорант, фосфатна креда)

Само природног порекла

Отпад од мекушаца

Само као производ одрживог рибарства или из органске аквакултуре

Магнезијум и калцијум карбонат

Само природног порекла

нпр. магнезијумова креда, млевени магнезијум, кречњак

Магнезијум-сулфат (кајзерит)

Само природног порекла

Раствор калцијум-хлорида

Фолијарни третман стабла јабуке, после утврђивања дефицита калцијума

Калцијум-сулфат (гипс)

Услови за употребу наведени у посебном пропису којим се уређују врсте и типови средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

Само природног порекла

Индустријски креч из производа индустрије шећера 

Споредни производ у производњи шећера из шећерне репе и трске

Индустријски креч из производње вакуумске соли 

Споредни производ из производње вакуумске соли из рудника камене соли

Елементарни сумпор

Услови за употребу наведени у посебном пропису којим се уређују врсте и типови средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

Елемненти у траговима

Услови за употребу наведени у посебном пропису којим се уређују врсте и типови средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

Натријум-хлорид

Искључиво камена со

Камено брашно и глина

-

Леонардит (сирови органски седимент богат хуминским киселинама)

Добијен као споредни производ рударства

Хитин (полисахарид добијен из љуштура ракова)

Једино ако је добијен из органске аквакултуре или одрживим коришћењем рибљег фонда у складу са посебним прописом

Седимент богат органском материјом настао у анаеробним условима од слатководних водених организама (нпр. сапропел)

Једино органски седимент који је споредни производ добијен као резулат управљања слатководним ресурсима или екстракцијом са површина некадашњих слатководних екосистема

Када је то применљиво, екстракција се врши на начин да проузрокује најмањи утицај на водену средину

Једино седимент добијен из извора који нису контаминирани пестицидима, постојаним органским загађивачима и супстанцама сличним бензину

Максимална концентрација у mg/kg суве материје: кадмијум: 0,7; бакар: 70; никл: 25, олово: 45; цинк: 200; жива: 0,4; хром (укупни): 70; хром (VI): 0

Ксилит

Добијен као споредни производ рударства

Љуске од јаја

Забрањено порекло из интензивне кoнвeнциoнaлнe производње

Хидролизоване беланчевине биљног порекла

Хуминске и фулвичне киселине

Само ако су добијене применом анорганских соли / растворима, искључујући амонијум соли, или ако се добијају пречишћавањем воде за пиће