Прилог 2.

СПИСАК АКТИВНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ СУ САДРЖАНЕ У СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ДОЗВОЉЕНИХ ЗА УПОТРЕБУ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

1. Супстанце биљног или животињског порекла

Назив

Опис, захтеви у погледу састава, услови за употребу

Allium sativum (eкстрaкт белог лука)

Азадирактин екстракт из Аzadirachta indica  (дрво ним)

-

Пчелињи восак

За заштиту после резидбе

COS-OGA

Хидролизовани протеини, осим желатина

-

Ламинарин

Морске траве се гаје применом метода органске производње или се беру на одржив начин у складу са принципима органске производње

Maлтoдeкстрин

Феромони

Само у клопкама и распршивачима

Биљна уља

Све одобрене употребе, осим као хербициди

Пиретрин

Само биљног порекла

Квазија екстрахована из Quassia amara

Инсектицид, репелент

Репеленти животињског или биљног порекла који одбијају мирисом/овчија маст

Не смеју се третирати јестиви делови биљака

Не смеју се примењивати за заштиту биља које се користи за производњу хране за животиње за исхрану коза и оваца

Salix spp. Cortex (oднoснo eкстрaкт кoрe врбe)

Teрпeни (eугeнoл, гeрaниoл и тимoл)

2. Основне супстанце

Основне супстанце

Само оне основне супстанце у смислу прописа којим су уређена средства за заштиту биља

Супстанце се не могу користити као хербициди

3. Микороорганизми и супстанце које производе микроорганизми

Назив

Опис, захтеви у погледу састава, услови за употребу

Микроорганизми

Микроорганизми не смеју водити порекло од ГМО

Спиносад

-

Цeрeвисaн

4. Остале супстанце које нису наведене у табелама 1, 2. и 3.

Назив

Опис, захтеви у погледу састава, услови за употребу

Алуминијум силикат (каолин)

-

Калцијум хидроксид

Фунгицид

Само за стабла воћа, укључујући расаднике, ради сузбијања Nectria galligena

Угљен диоксид

-

Бакар у облику бакар-хидроксида, бакар-оксихлорида, тробазног бакар-сулфата, бакар-оксида, бордовске чорбе

Диамонијум фосфат

Само као атрактант у клопкама

Етилен

-

Масне киселине

Одобрена употреба, осим као хербицид

Феро (III) ортофосфат

Средства која се примењују по површини између гајених биљака

Вoдoник-пeрoксид

Kieselgur (дијатомејска земља)

-

Кречни сумпор (калцијум полисулфид) 

-

Парафинска уља

-

Калијум и натријум хидроген карбонат (калијум/натријум бикарбонат)

-

Piretroidi (samo deltametrin ili lambda-cihalotrin)

Сaмo у клoпкaмa с пoсeбним aтрaктaнтимa; сaмo прoтив Bactrocera oleae и Ceratitis capitata Wied

Кварцни песак

-

Натријум хлорид

Одобрена употреба, осим као хербицид

Сумпор

-

Напомена:

Уколико није другачије прописано у колони другој овог прилога, све супстанце се користе у складу условима за употребу који су наведени у Листи одобрених супстанци.