Прилог 3.

ВРСТЕ РИБА, РАКОВА, БОДЉОКОЖАЦА И МЕКУШАЦА У ОРГАНСКОЈ СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

I. ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА РИБА

1. Органска производња пастрмки у слатким водама

Односи се на следеће врсте пастрмки:

1) Поточна пастрмка (Salmo trutta);

2) Калифорнијска пастрмка (Oncorhynchus mykiss);

3) Поточна златовчица (Salvelinus fontinalis);

4) Лосос (Salmo salar);

5) Језерска златовчица (Salvelinus alpinus);

6) Липљен (Thymallus thymallus);

7) Америчка језерска златовчица (Salvelinus namaycush);

8) Младица (Hucho hucho).

Систем производње

Системи се снабдевају храном из отворених система. Проток воде треба да буде такав да обезбеђује најмање 60% засићености воде кисеоником, угодност за рибе и елиминацију утицаја отпадних вода.

Максимална густина држања

Врсте из породице Salmonidae које нису доле наведене: 15 kg/m3

Лосос: 20 kg/m3

Поточна пастрмка и калифорнијска пастрмка: 25 kg/m3

Језерска златовчица: 25 kg/m3

2. Органска производња пастрмки у сланим водама

Односи се на следеће врсте пастрмки:

1)лосос (Salmo salar);

2) поточна пастрмка (Salmo trutta);

3) калифорнијска пастрмка (Oncorhynchus mykiss).

Максимална густина држања

10 kg/m3 у кавезима или мрежама

3. Органска производња бакалара (Gadus morhua) и других риба из породице Gadidae, бранцина (Dicentrarchus labrax), зубатца (Sparus aurata), хама (Аrgyrosomus regius), румба (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), пагара (Pagrus pagrus [= Sparus pagrus]), (Sciaenops ocellatus) и других риба из подорице Sparidae и врста рода Siganus

Систем производње

У отвореним водама у кавезима и мрежама, са брзином морске воде која обезбеђује добробит или у отвореним системима на земљи.

Максимална густина држања

За све врсте, осим румба: 15 kg/m3

За румба: 25 kg/m2

4. Органска производња бранцина, зубатца, хама, ципла (Liza, Mugil) и јегуља (Аnguilla spp.) у копненим базенима подложним плими и осеки и обалским лагунама

Систем држања

Традиционални слани базен транформисан у производну јединицу за производњу риба и слични базени подложни плими и осеки.

Систем производње

Систем са одговарајућом обновом водене масе која обезбеђује добробит.

Најмање 50% насипа треба да буде прекривено вегетацијом.

Део под водом треба да се пречишћава.

Максимална густина држања

4 kg/m3

5. Органска производња јесетре у слатким водама

Односи се на врсте из породице јесетри (Аcipenserideae).

Систем производње

Проток воде у свакој јединици за узгој риба треба да буде довољан да обезбеди добробит животиња.

Количина воде која истиче из система треба да буде једнака количини воде која улази у систем.

Максимална густина држања

30 kg/m3

6. Органска производња риба у копненим водама

Односи се на врсте из породице шарана (Cyprinidae) и друге врсте које се гаје у поликултури, укључујући гргеча, штуку, сома, врсте рода Coregonus и јесетру.

Систем производње

У рибњацима који се повремено потпуно исушују и у језерима. Језера треба да су усмерена на органску производњу, укључујући и производњу усева на обали.

Подручје у коме се риба изловљава треба да има довољно увала са чистом водом да би се обезбедио комфор за рибе. Рибе после изловљавања треба да буду смештене у чисту воду.

Ђубрење органским и минералним материјама треба да се обавља у складу са захтевима датим у Прилогу 1. овог правилника. Максимална дозвољена употреба азота је 20 kg/ha.

Не користе се третмани који укључују употребу синтетичких препарата за контролу биљака које расту у води у којој се одвија производња риба.

Око производне јединице на којој се одвија органска производња треба да се одржава природна вегетација, као заштитна зона према земљишту на коме се не одвија производња према методама органске производње.

Производња у поликултури треба да се одвија под условом да се у потпуности поштују критеријуми за остале врсте риба које се узгајају у поликултури, а који су дати у спецификацији.

Приноси

Укупна дозвољена производња риба је 1.500 kg/ha годишње.

7. Органска производња тропских риба слатких вода

Односи се на следеће тропске рибе слатких вода:

1) Chanos chanos;

2) тилапија (Oreochromis spp.);

3) сијамски сом (Pangasius spp.).

Системи производње

Рибњаци и кавези.

Максимална густина

Сијамски сом: 10 kg/m3

Тилапија: 20 kg/m3

II. ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА ШКАМПА И СЛАТКОВОДНИХ РАЧИЋА

Односи се на шкампе (Penaeidae) и слатководне рачиће (козице) (Macrobrachium spp.).

Успостављање производних јединица

Локација за узгој треба буде таква да се утицај јединице за узгој на околину сведе на најмању могућу меру. Базени треба да буду од природне глине. Мангрове не треба уништавати.

Период конверзије

Шест месеци за базен, везано за нормалан животни век узгајаних шкампа.

Порекло матичног јата

Најмање половина матичног јата треба да буде припитомљено после три године узгоја. Остатак треба да буду здрави дивљи организми који потичу из ситема одрживе аквакултуре. Пре увођења у узгој треба да се изврши обавезна провера прве и друге генерације матичног јата.

Ампутација тентакула

Не треба да се врши.

Максимална густина држања и ограничења у производњи

Семе: највише 22 пост-ларви по m2

Максимална количина биомасе: 240 g/m2

IIа. ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА СЛАТКОВОДНИХ РАКОВА

Односи се на следеће врсте слатководних ракова:

1) Astacus astacus;

2) Pacifastacus leniusculus.

Максимална густина

Зa мaлe слaткoвoднe рaкoвe (< 20 mm): 100 јединки по m2

Зa слaткoвoднe рaкoвe срeдњe вeличинe (20–50 mm): 30 јединки по m2

Зa oдрaслe слaткoвoднe рaкoвe (> 50 mm): 10 јединки по m2

Услов је да је јединке имају одговарајућа склоништа.

III. ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА МЕКУШАЦА И БОДЉОКОЖАЦА

Систем производње

Дуге линије, сплавови, култивација на дну, мрежасте вреће, кавези, стубови и остали системи држања.

За узгој шкољки на сплавовима број падајућих конопаца не треба да прелази један падајући конопац по квадратном метру површине. Максимална дозвољена дужина падајућег конопца је 20 m. Проређивање падајућих конопаца не треба да се врши у току производног циклуса. Дељење конопаца може да се врши, али да се на тај начин не повећава густина држања.