Прилог 4.

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНИ БРОЈ ЖИВОТИЊА ПО ХЕКТАРУ У ОРГАНСКОЈ СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Врста и категорија животиње

Максималан број животиња по ha

(еквивалент 170 kg N/ha/години)

Коњи преко шест месеци старости

2

Телад за тов

5

Остала говеда млађа од једне године

5

Мушка говеда од 1–2 године

3,3

Женска говеда од 1–2 године

3,3

Мушка говеда од две године и старија

2

Приплодне јунице

2,5

Јунице за тов

2,5

Музне краве

2

Излучене музне краве

2

Остале категорије крава

2,5

Зечице за одгоје

100

Овце

13,3

Козе

13,3

Прасад

74

Крмаче

6,5

Прасад за тов

14

Остале категорије свиња

14

Кокошке

580

Квочке

230