ПРИЛОГ VII

Строго заштићене дивље врсте на територији Републике Србије

 

FAUNA – ЖИВОТИЊЕ

CHORDATA – ХОРДАТА

MAMMALIA – СИСАРИ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА
Научни назив

ВРСТА
Српски назив

НАПОМЕНА

CARNIVORA (ЗВЕРИ)

Canidae (пси)

Canis lupus

Вук

* Прилог I/II

Felidae (мачке)

Lynx lynx

Рис

Прилог I

Felis silvestris

Дивља мачка

** Прилог I

Mustelidae (куне)

Lutra lutra

Видра

Прилог I

Mustela erminea

Хермелин

 

Mustela eversmanii

Степски твор

 

Mustela nivalis

Ласица

 

Vormela peregusna

Шарени твор

 

Ursidae (медведи)

Ursus arctos

Мрки медвед

Прилог I

CHIROPTERA

(СЛЕПИ МИШЕВИ)

Rhinolophidae

(потковичари)

Rhinolophus blasii

Средоземни потковичар

 

Rhinolophus euryale

Јужни потковичар

 

Rhinolophus ferrumequinum

Велики потковичар

 

Rhinolophus hipposideros

Мали потковичар

 

Rhinolophus mehelyi

Тамнооки потковичар

 

Vespertilionidae

(вечерњаци)

Barbastella barbastellus

Широкоухи љиљак

 

Eptesicus serotinus

Велики поноћњак

 

Hypsugo savii

Планински слепи мишић

 

Miniopterus schreibersii

Дугокрили љиљак

 

Myotis bechsteinii

Дугоухи вечерњак

 

Myotis blythii

Мали мишоухи вечерњак

 

Myotis brandtii

Велики бркати вечерњак

 

Myotis capaccinii

Дугопрсти вечерњак

 

Myotis dasycneme

Барски вечерњак

 

Myotis daubentonii

Водени вечерњак

 

Myotis emarginatus

Шиљоухи вечерњак

 

Myotis myotis

Велики мишоухи вечерњак

 

Myotis mystacinus

Црни бркати вечерњак

 

Myotis nattereri

Ресасти вечерњак

 

Nyctalus leisleri

Мали ноћник

 

Nyctalus noctula

Средњи ноћник

 

Pipistrellus kuhlii

Белоруби слепи мишић

 

Pipistrellus nathusii

Шумски слепи мишић

 

Pipistrellus pipistrellus

Мали слепи мишић

 

Pipistrellus pygmaeus

Патуљасти слепи мишић

 

Plecotus auritus

Смеђи дугоухи љиљак

 

Plecotus austriacus

Сиви дугоухи љиљак

 

Vespertilio murinus

Двобојни вечерњак

 

RODENTIA (ГЛОДАРИ)

Castoridae (даброви)

Castor fiber

Дабар

 

Cricetidae (хрчкови)

Chionomys nivalis

Снежна волухарица

 

Cricetus cricetus

Хрчак

 

Dinaromys bogdanovi

Динарска волухарица

 

Microtus liechtensteini

Велика волухарица

 

Gliridae (пухови)

Dryomys nitedula

Шумски пух

 

Muscardinus avellanarius

Пух лешникар

 

Muridae (мишеви)

Micromys minutus

Патуљасти миш

 

Sciuridae (веверице)

Spermophilus citellus

Текуница

 

Spalacidae (слепи кучићи)

Spalax leucodon

Слепо куче

 

Zapodidae (мишолики скочимиши)

Sicista subtilis

Степски скочимиш

 

SORICOMORPHA

(РОВЧИЦЕ)

Soricidae (ровчице)

Neomys fodiens

Водена ровчица

 

Sorex alpinus

Планинска ровчица

 

Talpidae (кртице)

Talpa caeca

Слепа кртица

 

AVES – ПТИЦЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА
Научни назив

ВРСТА
Српски назив

НАПОМЕНА

ANSERIFORMES

(ГУШЧАРИЦЕ)

Anatidae

(патке и гуске)

Anas acuta

Шиљкан

 

Anas clypeata

Пловка кашикара

 

Anas penelope

Звиждара

 

Anas querquedula

Гроготовац

Прилог I

Anas strepera

Чегртуша

 

Anser anser

Дивља гуска

 
   

Anser brachyrhynchus

Краткокљуна гуска

 

Anser erytrophus

Мала лисаста гуска

 

Aythya fuligula

Ћубаста патка

 

Aythya marila

Морска црнка

 

Aythya nyroca

Патка њорка

Прилог I

Branta bernicla

Гриваста гуска

 

Branta leucopsis

Белолика гуска

 

Branta ruficollis

Гуска црвеновољка

Прилог I

Bucephala clangula

Патка дупљашица

 

Clangula hyemalis

Ледењарка

 

Cygnus columbianus

Мали лабуд

 

Cygnus cygnus

Велики лабуд

 

Melanitta fusca

Баршунасти турпан

 

Melanitta nigra

Црни турпан

 

Mergus albellus

Мали ронац

 

Mergus merganser

Велики ронац

 

Mergus serrator

Средњи ронац

 

Netta rufina

Превез

 

Oxyura leucocephala

Белоглава патка

Прилог I

Somateria mollissima

Гавка

 

Tadorna ferruginea

Златокрила утва

 

Tadorna tadorna

Шарена утва

 

APODIFORMES (ЧИОПЕ)

Apodidae (чиопе)

Apus pallidus

Сива чиопа

 

Apus apus

Црна чиопа

 

Tachymarptis melba

Бела чиопа

 

CAPRIMULGIFORMES (ЛЕГЊЕВИ)

Camprimulgidae (легњеви)

Caprimulgus europeus

Легањ

 

CHARADRIIFORMES (ШЉУКАРИЦЕ)

Burchinidae

(ћурликовци)

Burchinus oedicnemus

Ћурликовац

 

Charadriidae (вивци)

Charadrius dubius

Жалар слепић

 

Charadrius hiaticula

Жалар блатарић

 

Charadrius alexandrinus

Морски жалар

 

Eudromias morinellus

Планински зујавац

 

Pluvialis sqatarola

Сребрни вивак

 

Pluvialis apricaria

Златни вивак

 

Vanellus vanellus

Вивак

 

Glareolidae (зијавци)

Glareola pratinicola

Зијавац

 

Haematopodidae(остригари)

Haematopus ostralegus

Остригар

 

Laridae (галебови)

Larus melanocephalus

Црноглави галеб

 

Larus marinus

Црни галбе

 

Larus minutus

Мали галеб

 

Larus fuscus

Мрки галеб

 

Rissa tridactyla

Тропрсти галеб

 

Recurvirostridae

(сабљарке)

Himantopus himantopus

Властелица

 

Recurvirostra avosseta

Сабљарка

 

Scolopacidae

(шљуке и спрудници)

Actitis hypoleucos

Полојка

 

Arenaria interpres

Шљука камењарка

 

Calidris alba

Бела спрутка

 

Calidris alpina

Црнотрба спрутка

 

Calidris ferruginea

Риђа спрутка

 

Calidris minuta

Мала спрутка

 

Calidris temminckii

Седа спрутка

 

Gallinago gallinago

Барска шљука

 

Gallinago media

Шљука ливадарка

 

Limicola falcinellus

Пљоснокљуна спрутка

 

Limosa limosa

Муљача

 

Limosa lapponica

Лапонска муљача

 

Lymnocryptes minimus

Мала шљука

 

Numenius arquata

Велика царска шљука

 

Numenius phaeopus

Мала царска шљука

 

Numenius tenuirostris

Танкокљуна царска шљука

Прилог I

Phalaropus fulicarius

Сива лисконога

 

Phalaropus lobatus

Црвеноврата лисконога

 

Philomachus pugnax

Спрудник убојица

 

Scolopax rusticola

Шумска шљука

***

Tringa erithropus

Црни спрудник

 

Tringa glareola

Спрудник мигавац

 

Tringa nebularia

Кривокљуни спрудник

 

Tringa ochropus

Спрудник пијукавац

 
   

Tringa stagnatilis

Танкокљуни спрудник

 

Tringa totanus

Црвеноноги спрудник

 

Stercorariidae

(поморници)

Catharacta skua

Велики поморник

 

Stercorarius longicaudus

Дугорепи поморник

 

Stercorarius parasiticus

Краткорепи поморник

 

Stercorarius pomarinus

Виторепи поморник

 

Sternidae (чигре)

Chlidonias hybrida

Белобрка чигра

 

Chlidonias leucopterus

Белокрила чигра

 

Chlidonias niger

Црна чигра

 

Sterna albifrons

Мала чигра

 

Sterna caspia

Велика чигра

 

Sterna hirundo

Обична чигра

 

Sterna nilotica

Дебелокљуна чигра

 

CICONIIFORMES

(ЧАПЉЕ, РОДЕ

И ИБИСИ)

Ardeidae (чапље)

Ardea purpurea

Црвена чапља

 

Ardeola ralloides

Жута чапља

 

Botaurus stellaris

Букавац

 

Bubulcus ibis

Чапља говедарка

Прилог I

Casmerodius albus

Велика бела чапља

Прилог I

Egretta garzetta

Мала бела чапља

Прилог I

Ixobrychus minutus

Чапљица

 

Nycticorax nycticorax

Гак

 

Ciconiidae (роде)

Ciconia ciconia

Бела рода

 

Ciconia nigra

Црна рода

Прилог I

Phoenicopteridae(пламенци)

Phoenicopterus roseus

Пламенац

Прилог II

Threskiornithidae

(ражњеви)

Platelea leucorodia

Кашичар

Прилог I

Plegadis falcinellus

Ражањ

 

COLUMBIFORMES

(ГОЛУБОВИ)

Columbidae

(голубови)

Columba livia

Дивљи голуб

Прилог I

Columba oenas

Голуб дупљаш

 

CORACIIFORMES (МОДРОВРАНЕ,

ВОДОМАРИ И СРОДНИЦИ)

Alcedinidae

(водомари)

Alcedo atthis

Водомар

 

Coraciidae

(модровране)

Coracias garrulus

Модроврана

 

Meropidae (пчеларице)

Merops apiaster

Пчеларица

 

Upupidae (пупавци)

Upupa epops

Пупавац

 

CUCLIFORMES

(КУКАВИЦЕ)

Cuculidae

(кукавице)

Clamator glandarius

Ћубаста кукавица

 

Cuculus canorus

Обична кукавица

 

FALCONIFORMES

(ГРАБЉИВИЦЕ)

Accipitridae

(орлови и јастребови)

Accipiter brevipes

Краткопрсти кобац

Прилог I

Accipiter nisus

Кобац

Прилог I

Aegypius monachus

Црни стрвинар

Прилог I

Aquila chrysaetos

Сури орао

Прилог I

Aquila clanga

Црни орао

Прилог I

Aquila heliaca

Орао крсташ

Прилог I

Aquila pomarina

Орао кликташ

Прилог I

Buteo buteo

Мишар

Прилог I

Buteo lagopus

Гаћасти мишар

Прилог I

Buteo rufinus

Риђи мишар

Прилог I

Circaetus galicus

Змијар

Прилог I

Circus aeruginosus

Еја мочварица

Прилог I

Circus cyaneus

Пољска еја

Прилог I

Circus macrourus

Степска еја

Прилог I

Circus pygargus

Еја ливадарка

Прилог I

Gypaetus barbatus

Брадан

Прилог I

Gyps fulvus

Белоглави суп

Прилог I

Haliaeetus albicilla

Белорепан

Прилог I

Hieraaetus fasciatus

Пругасти орао

Прилог I

Hieraaetus pennatus

Патуљасти орао

Прилог I

Milvus migrans

Црна луња

Прилог I

Milvus milvus

Риђа луња

Прилог I

Neophron percnopterus

Бела кања

Прилог I

Pernis apivorus

Осичар

Прилог I

Falconidae (соколови)

Falco biarmicus

Кршки соко

Прилог I

Falco cherrug

Степски соко

Прилог I

Falco columbarius

Мали соко

Прилог I

Falco naumanni

Белонокта ветрушка

Прилог I

Falco peregrinus

Сиви соко

Прилог I

Falco subbuteo

Ластавичар

Прилог I

Falco tinnunculus

Ветрушка

Прилог I

Falco vespertinus

Сива ветрушка

Прилог I

 

Pandionidae (орлови рибари)

Pandion haliaetus

Рибар

Прилог I

GALLIFORMES

(КОКОШКЕ)

Phasianidae (коке)

Alectoris graeca

Јаребица камењарка

 

Bonasa bonasia

Лештарка

 

Tetrao urogallus

Велики тетреб

 

GAVIIFORMES

(МОРСКИ ГЊУРЦИ)

Gaviidae

(морски гњурци)

Gavia arctica

Црногрли морски гњурац

 

Gavia immer

Велики морски гњурац

 

Gavia stellata

Риђогрли морски гњурац

 

GRUIFORMES (ЖДРАЛОВИ)

Gruidae (ждралови)

Grus grus

Ждрал

Прилог I

Rallidae

(барске коке)

Crex crex

Прдавац

 

Porzana parva

Сиви барски петлић

 

Porzana porzana

Барски петлић

 

Porzana pusilla

Мали барски петлић

 

Rallus aquaticus

Барски петлован

 

Otididae (дропље)

Otis tarda

Велика дропља

Прилог I

Tetrax tetrax

Мала дропља

Прилог I

PASSERIFORMES

(ПЕВАЧИЦЕ)

Alaudidae (шеве)

Alauda arvensis

Пољска шева

 

Calandrella brachydactyla

Мала шева

 

Calandrella rufescens

Источна мала шева

 

Eremophila alpestris

Планинска ушата шева

 

Galerida cristata

Ћубаста шева

 

Lullula arborea

Шумска шева

 

Melanocorypha calandra

Велика шева

 

Bombycillidae (кугаре)

Bombycilla garrulus

Кугара

 

Certhiidae (пузићи)

Certhia brachydactyla

Дугокљуни пузић

 

Certhia familiaris

Краткокљуни пузић

 

Cinclidae

(воденкосови)

Cinclus cinclus

Воденкос

 

Corvidae (вране)

Nucifraga caryocatactes

Лешњикара

 

Pyrhocorax graculus

Жутокљуна галица

 

Pyrrhocorax pyrhocorax

Црвенокљуна галица

 

Emberizidae

(стрнадице)

Calcarius lapponicus

Стрнадица остругашица

 

Emberiza calandra

Велика стрнадица

 

Emberiza cia

Стрнадица камењарка

 

Emberiza cirlus

Црногрла стрнадица

 

Emberiza citrinellla

Стрнадица жутовољка

 

Emberiza hortulana

Вртна стрнадица

 

Emberiza melanocephala

Црноглава стрнадица

 

Emberiza schoeniclus

Барска стрнадица

 

Plectrophenax nivalis

Снежна стрнадица

 

Fringillidae (зебе)

Carduelis cannabina

Конопљарка

 

Carduelis carduelis

Чешљугар

 

Carduelis chloris

Зелентарка

 

Carduelis flammea

Брезова јуричица

 

Carduelis flavirostris

Планинска јуричица

 

Carduelis hornemanni

Поларна јуричица

 

Carduelis spinus

Чижак

 

Carpodacus erythrinus

Руменка

 

Coccothraustes coccothraustes

Батокљун

 

Fringilla coelebs

Зеба

 

Fringilla montifringilla

Северна зеба

 

Loxia curvirostra

Крстокљун

 

Pyrrhula pyrrhula

Зимовка

 

Serinus serinus

Жутарица

 

Hirundinidae (ласте)

Delichon urbica

Градска ласта

 

Hirundo daurica

Даурска ласта

 

Hirundo rustica

Сеоска ласта

 

Ptyonoprogne rupestris

Горска ласта

 

Riparia riparia

Брегуница

 

Laniidae (сврачци)

Lanius collurio

Руси сврачак

 

Lanius excubitor

Велики сврачак

 

Lanius minor

Сиви сврачак

 

Lanius nubicus

Дугорепи сврачак

 

Lanius senator

Риђоглави сврачак

 

Motacillidae (плиске)

Anthus camprestris

Степска трептељка

 

Anthus cervinus

Риђогрла трептељка

 

Anthus pratensis

Ливадска трептељка

 

Anthus spinoletta

Планинска трептељка

 

Anthus trivialis

Шумска трептељка

 

Motacilla alba

Бела плиска

 
   

Motacilla cinerea

Поточна плиска

 

Motacilla flava

Жута плиска

 

Muscicapidae

(мухарице)

Ficedula albicollis

Беловрата мухарица

 

Ficedula hypoleuca

Црноврата мухарица

 

Ficedula parva

Мала мухарица

 

Ficedula semitorquata

Источна шарена мухарица

 

Muscicapa striata

Сива мухарица

 

Oriolidae (вуге)

Oriolus oriolus

Вуга

 

Paridae (сенице)

Aegithalos caudatus

Дугорепа сеница

 

Parus ater

Јелова сеница

 

Parus caeruleus

Плава сеница

 

Parus cristatus

Ћубаста сеница

 

Parus lugubris

Сеница шљиварка

 

Parus major

Велика сеница

 

Parus montanus

Планинска сива сеница

 

Parus palustris

Сива сеница

 

Passeridae (врапци)

Montifringilla nivalis

Планински врабац

 

Passer hispaniiolensis

Шпански врабац

 

Petronia petronia

Врабац камењарац

 

Prunellidae (попићи)

Prunella collaris

Планински попић

 

Prunella modularis

Обични попић

 

Remizidae

(сенице вуге)

Remiz pendulinus

Бела сеница

 

Sittidae (бргљези)

Sitta europaea

Бргљез

 

Sitta neumayer

Бргљез лончар

 

Sturnidae (чворци)

Sturnus roseus

Ружичасти чворак

 

Sylviidae (грмуше)

Acrocephalus arundinaceus

Велики трстењак

 

Acrocephalus palustris

Трстењак млакар

 

Acrocephalus schoenobaenus

Трстењак рогожар

 

Aerocephalus melanopogon

Шеварски трстењак

 

Aerocephalus paludicola

Источни трстењак

 

Aerocephalus scirpaceus

Трстењак цвркутић

 

Cettia cetti

Свилорепи цврчић

 

Cisticola juncidis

Шивачица

 

Hippolais icterina

Жути вољић

 

Hippolais olivetorum

Вољић маслинар

 

Hippolais pallida

Сиви вољић

 

Locustella fluviatilis

Цврчић поточар

 

Locustella luscinioidaes

Обични цврчић

 

Locustella naevia

Цврчић тршчар

 

Phylloscopus collybita

Обични звиждак

 

Phylloscopus sibilatrix

Шумски звиждак

 

Phylloscopus trochilus

Брезов звиждак

 

Phyllosscopus bonelli

Западни горски звиждак

 

Regulus ignicapillus

Ватроглави краљић

 

Regulus regulus

Краљић

 

Sylvia atricapilla

Црноглава грмуша

 

Sylvia borin

Сива грмуша

 

Sylvia cantillans

Грмуша црвеновољка

 

Sylvia communis

Обична грмуша

 

Sylvia curruca

Грмуша чаврљанка

 

Sylvia hortensis

Велика грмуша

 

Sylvia melanocephala

Средоземна црноглава грмуша

 

Sylvia nisoria

Пиргаста грмуша

 

Tichodromadidae (пузавци)

Tichodroma muraria

Пузгавац

 

Timalidae

(бркате сенице)

Panurus biarmicus

Брката сеница

 

Turdidae (дроздови)

Erithacus rubecula

Црвендаћ

 

Luscinia luscinia

Велики славуј

 

Luscinia megarhynchos

Мали славуј

 

Luscinia svecica

Модровољка

 

Monticola saxatilis

Кос камењар

 

Monticola solitarius

Модрокос

 

Oenanthe hispanica

Средоземна белогуза

 

Oenanthe oenanthe

Обична белогуза

 

Phoenicurus ochruros

Црна црвенрепка

 

Phoenicurus phoenicurus

Обична црвенрепка

 

Saxicola rubetra

Обична траварка

 

Saxicola torquatus

Црноглава траварка

 
   

Troglodytes troglodytes

Царић

 

Turdus iliacus

Мали дрозд

 

Turdus merula

Кос

 

Turdus philomelos

Дрозд певач

 

Turdus pilaris

Дрозд боровњак

 

Turdus torquatus

Кос огрличар

 

Turdus viscivorus

Дрозд имелаш

 

PELECANIFORMES (НЕСИТИ И ВРАНЦИ)

Phalacrocoracidae(вранци)

Phalacrocorax pygmaeus

Мали вранац

 

Pelecanidae (несити)

Pelecanus crispus

Кудрави несит

Прилог I

Pelecanus onocrotalus

Ружичасти несит

 

PICIFORMES (ДЕТЛИЋИ)

Picidae (детлићи)

Dendrocopos leucotos

Планински детлић

 

Dendrocopos major

Велики детлић

 

Dendrocopos medius

Средњи детлић

 

Dendrocopos minor

Мали детлић

 

Dendrocopos syriacus

Сеоски детлић

 

Dryocopus martius

Црна жуна

 

Jynx torquilla

Вијоглава

 

Picoides tridactylus

Тропрсти детлић

 

Picus canus

Сива жуна

 

Picus viridis

Зелена жуна

 

PODICIPEDIFORMES

(ГЊУРЦИ)

Podicipedidae

(гњурци)

Podiceps auritus

Ушати гњурац

 

Podiceps cristatus

Ћубасти гњурац

 

Podiceps griseigena

Риђоврати гњурац

 

Podiceps nigricollis

Црноврати гњурац

 

Tachybaptus ruficollis

Мали гњурац

 

STRIGIFORMES (СОВЕ)

Strigidae (сове)

Asio flameus

Ритска сова

Прилог I

Asio otus

Утина

Прилог I

Athene noctua

Кукумавка

Прилог I

Bubo bubo

Буљина

Прилог I

Glaucidium passerinum

Мала сова

Прилог I

Otus scops

Ћук

Прилог I

Strix aluco

Шумска сова

Прилог I

Strix uralensis

Дугорепа сова

Прилог I

Tyto alba

Кукувија

Прилог I

Aegolius funereus

Гаћаста кукумавка

Прилог I

REPTILIA – ГМИЗАВЦИ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА
Научни назив

ВРСТА
Српски назив

НАПОМЕНА

TESTUDINES (КОРЊАЧЕ)

Testudinidae (копнене корњаче)

Testudo graeca

Грчка корњача

Прилог I

Emydidae (барске корњаче)

Emys orbicularis

Барска корњача

 

SQUAMATA

(ЉУСКАШИ)

Gekkonidae (гекони)

Cyrtopodion kotschyi

Кочијев гекон

 

Lacertidae

(прави гуштери)

Algyroides nigropunctatus

Љускави гуштер

 

Darevskia praticola

Шумски гуштер

 

Zootoca vivipara

Планински гуштер

 

Podarcis erhardii

Македонски гуштер

 

Podarcis tauricus

Степски гуштер

 

Ablepharus kitaibelii

Кратконоги гуштер

 

Colubridae (смукови)

Platyceps najadum

Шилац

 

Dolichophis caspius

Степски смук

 

Elaphe quatuorlineata

Четворопруги смук

 

Zamenis longissimus

Обични смук

 

Coronella austriaca

Смукуља

 

Natrix natrix

Белоушка

 

Natrix tessellata

Рибарица

 

Viperidae (љутице)

Vipera berus

Шарка

 

Vipera ursinii

Планински шарган

Прилог I

AMPHIBIA – ВОДОЗЕМЦИ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА
Научни назив

ВРСТА
Српски назив

НАПОМЕНА

URODELA

(РЕПАТИ ВОДОЗЕМЦИ)

Salamandridae

(даждевњаци и

мрмољци)

Salamandra atra

Црни даждевњак

 

Salamandra salamandra

Шарени даждевњак

 

Lissotriton vulgaris

Мали мрмољак

 

Mesotriton alpestris

Планински мрмољак

 

Triturus cristatus

Велики мрмољак

 

Triturus dobrogicus

Подунавски мрмољак

 

Triturus carnifex

Главати мрмољак

 

Triturus karelinii

Дугоноги мрмољак

 

ANURA

(БЕЗРЕПИ ВОДОЗЕМЦИ)

Bombinatoridae

(мукачи)

Bombina bombina

Црвенотрби мукач

 

Bombina variegata

Жутотрби мукач

 

Bufonidae

(краставе жабе)

Pseudepidalea viridis

Зелена крастача

 

Bufo bufo

Обична крастача

 

Hylidae (гаталинке, крекетуше)

Hyla arborea

Крекетуша

 

Pelobatidae

(чешњаче)

Pelobates fuscus

Обична чешњарка

 

Pelobates syriacus

Балканска чешњарка

 

Ranidae

(праве жабе)

Rana dalmatina

Шумска жаба

 

Rana graeca

Грчка жаба

 

Rana temporaria

Жаба травњача

 

PISCES – РIБЕ

CEPHALASPIDOMORPHI – ПАКЛАРЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА
Научни назив

ВРСТА
Српски назив

НАПОМЕНА

PETROMYZONTIFORMES

Petromyzontidae

(пакларе, змијуљице)

Eudontomyzon danfordi

Карпатска паклара

 

Eudontomyzon mariae

Украјинска паклара

 

Eudontomyzon vladykovi

Дунавска паклара

 

Eudontomyzon stankokaramani

Дримска паклара

 

OSTEICHTHYES – КОШЉОРИБЕ

ACTINOPTERYGII – ЗРАКОПЕРКЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА
Научни назив

ВРСТА
Српски назив

НАПОМЕНА

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

(јесетровке)

Acipenser gueldenstaedtii

Руска јесетра

Прилог II

Acipenser nudiventris

Сим

Прилог II

Acipenser stellatus

Паструга

Прилог II

Acipenser sturio

Атлантска јесетра

Прилог I

Huso huso

Моруна

Прилог II

АNGUILLIFORMES

Anguillidae (јегуље)

Anguilla anguilla

Jегуља

Прилог II

CLUPEIFORMES

Clupeidae (харинге)

Alosa immaculata

Црноморски слеђ, харинга

 

CYPRINIFORMES

Balitoridae (бркице)

Oxynoemacheilus bureschi

Вијун

 

Cobitidae (вијуни)

Cobitis elongata

Вијуница

 

Misgurnus fossilis

Чиков

 

Sabanejewia balcanica

Балкански, златни вијун

 

Sabanejewia bulgarica

Бугарски златни вијун

 

Cyprinidae (шарани)

Alburnus chalcoides

Буцов, пегунца

 

Barbus cyclolepis

Источна мренка

 

Carassius carassius

Златни караш

 

Leucaspius delineatus

Белка, белица

 

Pachychilon pictum

Дримски шарадан

 

Rhodeus amarus

Гавчица

**

Rutilus karamani

Караманова бодорка

 

Telestes souffia

Светлица

 

Tinca tinca

Лињак

 

ESOCIFORMES

Umbridae (црнке)

Umbra krameri

Црнка

 

PERCIFORMES

Percidae (гргечи)

Gymnocephalus baloni

Балонов балавац

 

Zingel streber

Мали вретенар

 

Zingel zingel

Велики вретенар

 

SALMONIFORMES

Salmonidae (пастрмке)

Salmo marmoratus

Главатица

 

ARTHROPODA – ЗГЛАВКАРИ

ARACHNIDA – ПАУКОЛИКЕ ЖИВОТИЊЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА
Научни назив

ВРСТА
Српски назив

НАПОМЕНА

ARANEAE (ПАУЦИ)

Agelenidae

Cybaeus balkanicus

   

Histopona laeta

   

Tegenaria campestris

   

Tegenaria domestica

   

Tegenaria ferruginea

   

Tegenaria silvatica

   

Amaurobiidae

Coelotes inermis

   

Dictynidae

Cicurina cicur

   

Linyphiidae

Centromerus cavernarum

   

Centromerus serbicus

   

Fageilla ensigera

   

Lepthyphantes leprosus

   

Lepthyphantes speleorum

   

Porrhomma campbelli

   

Porrhomma convexum

   

Porrhomma lativelum

   

Harpactea complicata

   

OPILIONES (КОСЦИ)

Nemastomatidae

Mitostoma cancellatum

   
 

Phalangiidae

Leiobunum rumelicum

   

Odiellus serbicus

   

Rilaena serbica

   

Sironidae

Cyphophthalmus serbicus

   

Cyphophthalmus klisurae

   

Cyphophthalmus ere

   

Cyphophthalmus noveilleri

   

Travunioidae

Trojanella serbica

   

PSEUDOSCORPIONES

(ЛАЖНИ ШКОРПИОНИ)

Chthoniidae

Chthonius (Chthonius) bogovinae

   

Chthonius (Chthonius) ischnocheles

   

Chthonius (Chthonius) iugoslavicus

   

Chthonius (Chthonius) latidentatus

   

Chthonius (Chthonius) lesnik

   

Chthonius (Chthonius) persimilis

   

Chthonius (Chthonius) stevanovici

   

Chthonius (Ephippiochthonius) bidentatus

   

Chthonius (Ephippiochthonius) kemza

   

Chthonius (Ephippiochthonius) microtuberculatus

   

Chthonius (Ephippiochthonius) tetrachelatus

   

Chthonius (Globochthonius) pancici

   

Chthonius (Globochthonius) polychaetus

   

Chthonius (Globochthonius) purgo

   

Tyrannochthonius psoglavi

   

Neobisiidae

Neobisium babinzub

   

Neobisium babusnicae

   

Neobisium carpaticum

   

Neobisium cephalonicum

   

Neobisium fusimanum

   

Neobisium macrodactylum

   

Neobisium meridieserbicum

   

Neobisium rajkodimitrijevici

   

Neobisium remyi

   

Neobisium stankovici

   

Neobisium stitkovense

   

Neobisium sylvaticum

   

Neobisium tarae

   

Roncus bauk

   

Roncus golijae

   

Roncus gruiae

   

Roncus ivanjicae

   

Roncus jarilo

   

Roncus pannonius

   

Roncus pantici

   

Roncus parablothroides

   

Roncus pljakici

   

Roncus remesianensis

   

Roncus satoi

   

Roncus sotirovi

   

Roncus starivlahi

   

Roncus strahor

   

Roncus svanteviti

   

Roncus svarozici

   

Roncus svetavodae

   

Roncus talason

   

Roncus timacensis

   

BRANCHIOPODA

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА
Научни назив

ВРСТА
Српски назив

НАПОМЕНА

DIPLOSTRACA

Leptestheriidae

Eoleptestheria spinosa

   

Limnadiidae

Imnadia banatica

   

Imnadia cristata

   

Imnadia pannonica

   

CHILOPODA – СТОНОГЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА
Научни назив

ВРСТА
Српски назив

НАПОМЕНА

LITHOBIOMORPHA

Lithobiidae

Lithobius lakatnicensis

   

Lithobius trebinjanus

   

DIPLOPODA – СТОНОГЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА
Научни назив

ВРСТА
Српски назив

НАПОМЕНА

CALLIPODIDA

Schizopetalidae

Apfelbeckia lendenfeldi miraculosa

   
   

Apfelbeckia subterranea

   

Apfelbeckia wohlberedti

   

CHORDEUMATIDA

Anthroleucosomatidae

Belbogosoma bloweri

   

Perunosoma trojanica

   

Serbosoma beljanicae

   

Serbosoma crucis

   

Serbosoma kucajensis

   

Serbosoma lazarevensis

   

Serbosoma zagubicae

   

Svarogosoma bozidarcurcici

   

Craspedosomatidae

Dyocerosoma drimicum

   

Haaseidae

Haasea intermedia

   

JULIDA

Julidae

Lamellotyphlus sotirovi

   

Leptoiulus (Lamelloiulus) ivanjicae

   

Serboiulus deelemani

   

Serboiulus lucifugus

   

Typhloiulus (Typhloiulus) albanicus

   

Typhloiulus (Typhloiulus) nevoi

   

Typhloiulus (Typhloiulus) serborum

   

POLYDESMIDA

Polydesmidae

Brachydesmus (Absurdodesmus) jalzici

   

Brachydesmus (Brachydesmus) herzegowinensis serbicus

   

Brachydesmus (Brachydesmus) herzegowinensis

   

Brachydesmus (Brachydesmus) troglobius

   

Brachydesmus (Stylobrachydesmus) avalae

   

Brachydesmus (Stylobrachydesmus) pancici

   

Polydesmus (Nomarchus) undeviginti

   

ENTOGNATHA

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА
Научни назив

ВРСТА
Српски назив

НАПОМЕНА

COLLEMBOLA

Entomobryidae

Drepanura deliblatica

   

Entomobrya djerdapensis

   

Entomobrya pazaristei

   

Heteromurus uzicenzis

   

Pseudosinella ivanjicae

   

Pseudosinella problematica

   

Sinella pulcherrima yugoslavica

   

Hypogastruridae

Bonetogastrura cavicola

   

Hypogastrura sigillata

   

Isotomidae

Subisotoma variabilis psammophila

   

Tetracanthella syringae

   

Neanuridae

Trojanura mirocensis

   

Onychiuridae

Hymenaphorura uzicensis

   

Onychiurus pancici

   

Onychiurus ravanicae

   

Onychiurus tetragrammatus serbicus

   

Onychiurus trojan

   

Onychiurus zloti

   

Protaphorura zlatiborensis

   

Sminthuridae

Arrhopalites zloti

   

Bourletiella albanica angelipunctata

   

Bourletiella quadrangulata

   

Megalothorax remyi

   

Serbiella curcici

   

DIPLURA

Campodeidae

Plusiocampa denisi

   

INSECTA – ИНСЕКТИ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА
Научни назив

ВРСТА
Српски назив

НАПОМЕНА

COLEOPTERA

(ТВРДОКРИЛЦИ)

Bothrideridae

Anommatus mixtus

   

Anommatus serbicus

   

Carabidae

(трчуљци)

Amara (Amara) wuki

   

Bembidion (Bembidionetolitzkya) rhodopense

   

Bembidion (Sinechostictus) kosti

   

Bembidion (Trepanes) maculatum serbicum

   

Biharotrechus reufi

   

Calathus (Calathus) bosnicus

   

Calathus (Neocalathus) albanicu

   

Calosoma (Microcallisthenes) pentheri

   

Calosoma (Microcallisthenes) relictum

   

Carabus (Archicarabus) montivagus velepiticus

   
   

Carabus (Archicarabus) nemoralis pseudomontivagus

   

Carabus (Chaetocarabus) intricatus montenegrinus

   

Carabus (Chaetocarabus) intricatus starensis

   

Carabus (Eucarabus) ulrichii arrogans

   

Carabus (Eucarabus) ulrichii ceremosnjensis

   

Carabus (Eucarabus) ulrichii fabrizioi

   

Carabus (Eucarabus) ulrichii fastuosus

   

Carabus (Eucarabus) ulrichii gornjakensis

   

Carabus (Eucarabus) ulrichii kucajensis

   

Carabus (Eucarabus) ulrichii nastasi

   

Carabus (Eucarabus) ulrichii pernix

   

Carabus (Eucarabus) ulrichii pseudoarrogans

   

Carabus (Eucarabus) ulrichii rhilensis

   

Carabus (Eucarabus) ulrichii transdiernae

   

Carabus (Eucarabus) ulrichii werneri

   

Carabus (Megodontus) caelatus sarajevoensi

   

Carabus (Megodontus) croaticus babinjensis

   

Carabus (Megodontus) croaticus bosiljcici

   

Carabus (Megodontus) croaticus kraetschmeri

   

Carabus (Megodontus) croaticus ljubetensis

   

Carabus (Megodontus) violaceus azurescens

   

Carabus (Megodontus) violaceus krajnensis

   

Carabus (Megodontus) violaceus merditanus

   

Carabus (Megodontus) violaceus rilvensis

   

Carabus (Megodontus) violaceus scombrosensis

   

Carabus (Megodontus) violaceus scordiscus

   

Carabus (Megodontus) violaceus shardaghensis

   

Carabus (Megodontus) violaceus shljebensis

   

Carabus (Morphocarabus kollari semetricus

   

Carabus (Morphocarabus) curtulus

   

Carabus (Morphocarabus) curtulus cerensis

   

Carabus (Morphocarabus) curtulus koshanini

   

Carabus (Morphocarabus) curtulus tarensis

   

Carabus (Morphocarabus) praecellens

   

Carabus (Morphocarabus) scheidleri versicolor

   

Carabus (Morphocarabus) scheidleri simulator

   

Carabus (Pachystus)hungaricus frivaldskzanus

   

Carabus (Tachypus) cancellatus apfelbecki

   

Carabus (Tachypus) cancellatus balcanicus

   

Carabus (Tachypus) cancellatus hypsobius

   

Carabus (Trachycarabus) scabriusculus bulgarus

   

Curcicia bolei

   

Deltomerus (Deltomerus) nopcsai

   

Deltomerus (Paradeltomerus) paradoxus paradoxus

   

Dicropterus brevipennis serbicus

   

Duvalius (Biharotrechus) reufi

   

Duvalius (Duvalius) leonhardi matejkai

   

Duvalius (Duvalius) sturanyi

   

Duvalius (Neoduvalius) guidononveilleri

   

Harpalus serbicus

   

Javorella javorensis

   

Javorella suvoborensis

   

Molops (Molops) albanicus

   

Molops (Molops) alpestris

   

Molops (Molops) alpestris imitator

   

Molops (Molops) alpestris vlasuljensis

   

Molops (Molops) apfelbecki

   

Molops (Molops) curtulus cakorensis

   

Molops (Molops) osmanlis

   

Molops (Molops) piceus balcanicus

   

Molops (Molops) robustus parallelus

   

Molops (Molops) robustus robustus

   

Molops (Molops) rufipes klisuranus

   

Molops (Molops) rufipes rufipes

   

Molops (Molops) rufus

   

Molops (Molops) simplex simplex

   

Molops (Stenochoromus) montenegrinus koprivnikensis

   

Nebria (Alpaeus) attemsi

   

Nebria (Alpaeus) bosnica prokletiensis

   
   

Nebria (Alpaeus) bosnica sturanyi

   

Nebria (Alpaeus) dahlii velebitica

   

Nebria (Alpaeus) ganglbaueri ganglbaueri

   

Nebria (Alpaeus) speiseri

   

Nebria (Alpaeus) telekiana

   

Omphreus (Omphreus) bischoffi

   

Omphreus (Omphreus) gracilis

   

Omphreus (Omphreus) morio albanicus

   

Omphreus (Omphreus) morio serbicus

   

Omphreus (Omphreus) ovcarensis

   

Omphreus (Omphreus) serbooccidentalis

   

Paraduvalius devojensis

   

Paraduvalius georgevitchi

   

Paraduvalius stankovitchi

   

Paraduvalius winkleri

   

Pheggomisetes globiceps

   

Pheggomisetes ninae

   

Poecilus (Poecilus) rebeli

   

Pterosichus (Pterostichus) lumensis ljubetensis

   

Pterostichus (Feronidius) serbicus

   

Pterostichus (Platypterinus) ottomanus ottomanus

   

Pterostichus (Pterostichus) pentheri

   

Pterostichus (Pterostichus) reiseri

   

Rascioduvalius cvijici

   

Rascioduvalius stopicensis

   

Rascioduvalius zlatiborensis

   

Serboduvalius dragacevensis

   

Serboduvalius starivlahi

   

Synuchidius ganglbaueri

   

Tapinopterus (Tapinopterus) kaufmanni winkleri

   

Tapinopterus (Tapinopterus) kaufmanni kaufmanni

   

Tapinopterus (Tapinopterus) miridita miridita

   

Trechus (Trechus) irenis

   

Trechus albanicus

   

Trechus babinjensis

   

Trechus cardioderus transdanubiensis

   

Trechus centralis

   

Trechus kobingeri

   

Trechus priapus medius

   

Trechus priapus serbicus

   

Trechus pulchellus koprivnicensis

   

Trechus pulchellus ventriosus

   

Trechus subnotatus ljubetensis

   

Zabrus (Pelor) albanicus albanicus

   

Zabrus (Pelor) albanicus latifianus

   

Zabrus (Pelor) angusticollis

   

Zabrus (Pelor) balcanicus rhodopensis

   

Cerambycidae

(стрижибубе)

Cerambyx cerdo

Храстова стрижибуба

 

Exocentrus stierlini

   

Morimus funereus

Букова стрижибуба

 

Pedestredorcadion ljubetense

   

Pilemia tigrina

   

Rosalia alpina

Алпска стрижибуба

 

Theophilea subcylindricollis

   

Cetoniidae

Osmoderma eremita

   

Coccinellidae

(бубамаре)

Adalia bipunctata

   

Anatis ocellata

   

Exochomus quadripustulatus

   

Cucujidae

Cucujus cinnaberinus

   

Curculionidae

(сурлаши)

Argoptochus viridilimbatus

   

Barypeithes (Exomias) noesskei

   

Dodecastichus cirrogaster

   

Graptus rhodopensis

   

Graptus shardaghensis

   

Graptus triguttatus balcanicus

   

Otiorhynchus (Cryphiphoroides) ganglbaueri

   

Otiorhynchus (Cryphiphoroides) mendax

   

Otiorhynchus (Elechranus) relictus

   

Otiorhynchus (Elechranus) splendidus

   
   

Otiorhynchus (Ergiferanus) kopaonicensis

   

Otiorhynchus (Ergiferanus) solitarius

   

Otiorhynchus (Ergiferanus) tanycerus

   

Otiorhynchus (Mesaniomus) cirrhocnemis

   

Otiorhynchus (Mesaniomus) prisrensis

   

Otiorhynchus (Otiolehus) inunctus

   

Otiorhynchus (Pendragon) serbicus

   

Otiorhynchus (Pirostovedus) bosnicus obtusidens

   

Otiorhynchus (Prilisvanus) albanicus albanicus

   

Otiorhynchus (Prilisvanus) albanicus torosus

   

Otiorhynchus (Prilisvanus) cymophanus

   

Otiorhynchus (Prilisvanus) lumensis

   

Otiorhynchus (Prilisvanus) malissorum

   

Otiorhynchus (Provadilus) liliputanus

   

Otiorhynchus (Stupamacus) krueperi armipes

   

Otiorhynchus (Stupamacus) macedonicus conorhynchus

   

Otiorhynchus (Stupamacus) shardaghensis

   

Phyllobius (Metaphyllobius) ganglbaueri

   

Plinthus (Plinthomeleus) dardanicus

   

Plinthus (Plinthus) setosus

   

Sciaphobus (Neosciaphobus) balcanicus

   

Sciaphobus (Neosciaphobus) scheibeli

   

Ubychia ellipsoidalis

   

Dynastidae

Oryctes nasicornis

Носорожац

 

Dytiscidae

Graphoderus bilineatus

   

Potamonectus macedonicus

   

Leiodidae

Bathyscidius comottiorum

   

Bathyscidius serbicus

   

Kosaniniella javorensis

   

Magdelainella (Magdelainella) serbica

   

Magdelainella (Magdelainella) hussoni

   

Magdelainella (Magdelainella) nonveilleri

   

Magdelainella (Magdelainella) orientalis

   

Magdelainella (Derveniella) stevanovici

   

Magdelainella bozidarcurcici

   

Magdelainella hussoni

   

Magdelainella milojebrajkovici

   

Magdelainella mucanjensis

   

Magdelainella nikolateslai

   

Magdelainella winkleri

   

Magdelainella zivojindjordjevici

   

Pholeuonopsis cvijici

   

Pholeuonopsis (Pholeuonopsis) magdelainei

   

Pholeuonopsis zlatiborensis

   

Proleonhardella hirtella

   

Remyella javorensis

   

Remyella raskae

   

Serboleonhardella remyi

   

Remyella scaphoides borensis

   

Remyella scaphoides droveniki

   

Remyella scaphoides hussoni

   

Remyella scaphoides propiformis

   

Remyella scaphoides scaphoides

   

Lucanidae (јеленци)

Lucanus (Lucanus) cervus

Јеленак

 

Scarabaeidae

Onthophagus (Furconthophagus) furcatus

Мали балегар

 

Scydmaenidae

Nanophthalmus nonveilleri

   

Nanophthalmus serbicus

   

Ablepton jugatus

   

Ablepton tumanense

   

Leptomastax mehadiensis cisdanubiensis

   

Silphidae

Necrodes littoralis

   

Nicrophorus germanicus

   

Staphylinidae

(краткокрилци)

Amauronyx caudatus

   

Bryaxis blacensis

   

Bryaxis beroni

   

Dicentrius stevanovici

   

Egeotyphlus (Egeotyphlus) zecevici

   

Lathrobium anophthalmum anophthalmum

   

Lathrobium anophthalmum stolense

   
   

Lathrobium bosnicum obenbergeri

   

Lathrobium coecum

   

Lathrobium cooteri

   

Lathrobium gracilior

   

Lathrobium graniticole

   

Lathrobium hlavaci

   

Lathrobium irenae

   

Lathrobium kopaonicanum

   

Lathrobium knirschi

   

Lathrobium matilei

   

Lathrobium ovcarense

   

Lathrobium scardicum

   

Leptusa jeanneli

   

Leptusa kosmajensis

   

Leptusa serbica

   

Ophthalmoniphetodes suvae

   

Protamaurops serbicus

   

Tenebrionidae

Tentyria frivaldszkii

   

DIPTERA

(ДВОКРИЛЦИ)

Psychodidae

Mormia (Mormia) ivankae

   

Panimerus serbicus

   

Syrphidae

(осолике муве)

Anasimyia contracta

   

Arctophila superbiens

   

Chalcosyrphus piger

   

Chalcosyrphus rufipes

   

Chalcosyrphus valgus

   

Chamaesyrphus escorialensis

   

Cheilosia balkana

   

Cheilosia alba

   

Cheilosia griseifacies

   

Cheilosia insignis

   

Cheilosia melanura rubra

   

Cheilosia schnabli

   

Chrysotoxum lineare

   

Epistrophella coronata

   

Eumerus argyropus

   

Eumerus basalis

   

Eumerus sinuatus

   

Eumerus tauricus

   

Heringia larusi

   

Lejops vittata

   

Melanogaster curvistylus

   

Merodon crassifemoris

   

Merodon desuturinus

   

Merodon haemorrhoidalis

   

Orthonevra gemmula

   

Orthonevra montana

   

Pipizella zloti

   

Psarus abdominalis

   

Psilota nana

   

Sphegina sublatifrons

   

Sphiximorpha binominata

   

Sphiximorpha subsessilis

   

Trichopsomyia lucida

   

EPHEMEROPTERA

(ЈЕДНОДНЕВКЕ)

Baetidae

Baetis melanonyx

   

Baetis pavidus

   

Heptageniidae

Epeorus yougoslavicus

   

Palingeniidae

Palingenia longicauda

   

HYMENOPTERA

(ОПНОКРИЛЦИ)

Braconidae

Neurocrassus serbicus

   

Orgilus vasici

   

Chalcididae

Neochalcis osmicida

   

Encyrtidae

Amicroterys jugoslavicus

   

Formicidae

(мрави)

Formica (Formica) rufa

Риђи шумски мрав

 

Myrmica sabuleti

   

Myrmica scabrinodis

   

Mutillidae

Myrmosa moesica

   

Pteromalidae

Nedinotus beogradensis

   

Halticopterella slavica

   

Torymidae

Megastigmus synophri

   

LEPIDOPTERA

(ЛЕПТИРИ)

Hesperiidae

(лептири – скелари)

Pyrgus sidae

Липицина хесперида

 

Pyrgus andromedae

Алпијска хесперида

 

Spialia phlomidis

Сребрна хесперида

 

Lycaenidae

Glaucopsyche (Iolana) iolas

Пуцавац

 
   

Lycaena dispar

Велики дукат

 

Maculinea alcon

Мали пегавац

 

Maculinea arion

Велики пегавац

 

Plebeius (Aricia) anteros

Алпијски плавац

 

Plebeius (Plebeius) argyrognomon

Блистави плавац

 

Plebeius (Vacciniina) optilete

Боровничар

 

Polyommatus eroides

Планински плавац

 

Pseudophilotes bavius

Загасити плавац

 

Pseudophilotes vicrama

Душицин плавац

 

Satyrium acaciae

Мали репкар

 

Satyrium w-album

Шумски репкар

 

Thecla betulae

Брезов дукат

 

Nymphalidae

Apatura ilia

Мали преливац

 

Apatura iris

Модри преливац

 

Apatura metis

Панонски плавац

 

Argynnis (Pandoriana) pandora

Пандорина седефица

 

Boloria (Clossiana) selene

Бисерна седефица

 

Boloria (Clossiana) titania

Титаниа

 

Brenthis ino

Инова седефица

 

Coenonympha gardetta

Алпијска ценонимфа

 

Erebia alberganus

Старопланинска еребија

 

Erebia gorge

Загасита еребија

 

Erebia manto

Проклетијска еребија

 

Erebia orientalis

Самотна еребија

 

Erebia rhodopensis

Родопска еребија

 

Esperarge climene

Тимочки решеткар

 

Euphydryas maturna

Жути шаренац

 

Hipparchia (Parahipparchia) volgensis

Балканска хипархија

 

Limenitis populi

Велики тополњак

 

Lopinga achine

Драганин окаш

 

Melanargia larissa

Балканска шах-табла

 

Melitaea aurelia

Златни шаренац

 

Melitaea diamina

Мрки шаренац

 

Nymphalis antiopa

Краљевски плашт

 

Nymphalis vaualbum

Мрки многобојац

 

Nymphalis xanthomelas

Жутоноги многобојац

 

Polygonia egea

Војишничар

 

Satyrus ferula

Велики сатир

 

Papilionidae

(лептири – ластини

репци)

Papilio machaon

Ластин репак

 

Parnassius apollo

Аполон

Прилог II

Parnassius mnemosyne

Мнемозине

 

Zerynthia polyxena

Ускршњи лептир

 

Pieridae

(лептири – купусари)

Colias caucasica

Кавкаски поштар

 

Colias myrmidone

Зановетак

 

Euchloe (Euchloe) ausonia

Чипкасти белац

 

Leptidea morsei

Фрушкогорски белац

 

Pieris brassicae

Велики купусар

 

NEUROPTERA

(МРЕЖОКРИЛЦИ)

Myrmeleontidae

(мрављи лавови)

Myrmeleon formicarius

Мрављи лав

 

Palpares libelluloides

Медитерански мрављи лав

 

Ascalaphidae

Libelloides macaronius

   

ORTHOPTERA

(ПРАВОКРИЛЦИ)

Acrididae (скакавци)

Acrida ungarica ungarica

Панонски скакавац

 

Chorthippus oschei

   

Chrysochraon dispar

   

Stethophyma grossum

   

Bradyporidae

(зрикавци)

Callimenus macrogaster

   

Empusidae

Empusa fasciata

Ћубаста богомољка

 

Myrmecophilidae

(попци мравољупци)

Myrmecophilus nonveilleri

   

Phaneropteridae

(зрикавци)

Andreiniimon nuptialis

   

Poecilimon ornatus

   

Rhaphidophoridae

(пећински зрикавци)

Troglophilus serbicus

   

Troglophilus brevicauda

   

Tettigonidae

(зрикавци)

Gampsocleis abbreviata

   

Gampsocleis glabra

   

Onconotus servillei

   

Pholidoptera aptera aptera

   

Pholidoptera transsylvanica

   

Platycleis (Montana) montana milae

   

Platycleis (Tessellana) veyseli

   
   

Saga pedo

Грабљива коби