Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 40. став 7. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС”, број 96/15),

Управни одбор Агенције за безбедност саобраћаја доноси

ПРАВИЛНИК

о испиту за техничара у радионици за тахографе

"Службени гласник РС", број 17 од 6. марта 2017.

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин организовања и спровођења испита из области познавања, контроле и прегледа тахографа и познавања прописа којима је уређена област тахографа, садржина програма испита и начин издавања и обнављања лиценце техничара у радионици за тахографе.

II. НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА И СПРОВОЂЕЊА ИСПИТА И САДРЖИНА ПРОГРАМА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРА У РАДИОНИЦИ ЗА ТАХОГРАФЕ

1. Начин организовања испита

Члан 2.

Агенција за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција) организује и спроводи испит провере знања за техничаре у радионици за тахографе из области познавања, контроле и прегледа тахографа и познавања прописа којима је уређена област тахографа (у даљем тексту: испит).

Члан 3.

Агенција одређује испитне рокове за полагање испита у складу са процењеним потребама.

Агенција објављује на својој Интернет страници обавештење о термину испитног рока најкасније 45 дана пре почетка испитног рока.

Обавештење о датуму, времену и месту одржавања и о кандидатима Агенција објављује на својој Интернет страници најкасније осам дана пре почетка испитног рока.

Члан 4.

Лице које жели да полаже испит подноси Агенцији Захтев за полагање испита за техничара у радионици за тахографе (у даљем тексту: Захтев), најкасније 15 дана пре почетка испитног рока.

Садржај и изглед Захтева дат је у Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз Захтев кандидат прилаже:

1) доказ да има најмање средње образовање у трогодишњем трајању у подручју рада саобраћаја, електротехнике или машинства и обраде метала,

2) доказ о уплати прописане цене услуга полагања испита за техничара из области познавања, испитивања и уградње тахографа.

2. Начин спровођења испита

Члан 5.

Испит се полаже пред комисијом за полагање испита (у даљем тексту: Комисија), коју образује Агенција.

Комисија се састоји од председника и два члана.

Агенција може да ангажује за члана комисије стручно лице које испуњава следеће услове:

1) потврду издату од произвођача тахографа да је квалификован да се бави обуком техничара за обављање послова прегледа тахографа,

2) радно искуство на пословима прегледа тахографа од најмање пет година.

Члан 6.

Испит се састоји из теоријског и практичног дела.

Теоријски део испита полаже се писмено, путем теста, и усмено пред Комисијом.

Кандидат који освоји најмање 70% од укупног броја предвиђених бодова на тесту и на усменом делу покаже задовољавајући ниво познавања прописа којима је регулисана област тахографа и граничника брзине, сматра се да је положио теоријски део испита.

Практични део испита подразумева демонстрацију послова контроле и прегледа тахографа на начин прописан Правилником о радионицама за тахографе.

Практични део испита полаже се на возилу са уграђеним тахографом, на полигону са обележеном мерном стазом или на мерним ваљцима, односно на тахографу уграђеном на уређај који симулира возило.

Кандидат који успешно демонстрира послове према Програму за полагање испита за техничара у радионици за тахографе (у даљем тексту: Програм) из члана 10. овог правилника, сматра се да је положио практични део испита.

Кандидат који положи теоријски део испита и практични део испита сматраће се да је положио испит.

Члан 7.

Ако кандидат не приступи полагању испита или одустане од започетог полагања испита сматраће се да није положио испит.

Кандидату који из оправданих разлога (болест и сл.) не приступи полагању испита захтев за полагање испита ће важити и у наредном испитном року.

Члан 8.

Комисија води Записник о полагању испита за техничара у радионици за тахографе (у даљем тексту: Записник) чији је изглед и садржај дат у Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Записник потписују чланови Комисије.

Један примерак Записника доставља се кандидату.

На захтев кандидата Комисија је дужна да, непосредно након објављених резултата, укаже кандидату на грешке које је учинио.

3. Садржина програма испита

Члан 9.

Полагање испита спроводи се према Програму који садржи два дела и то: теоријски део и практични део.

Теоријски део обухвата познавање:

1) законских основа, односно прописа којима је уређена област тахографа и граничника брзине;

2) уређаја:

(1) конструкционе карактеристике типски одобрених тахографа,

(2) функционалне карактеристике генерација тахографа, односно делова тахографа,

(3) коришћење тахографа са аспекта техничара у радионици за тахографе;

3) послова у вези са тахографима:

(1) контрола и преглед тахографа,

(2) контрола граничника брзине.

Практични део обухвата:

1) демонстрацију послова контроле тахографа на начин прописан Правилником о радионицама за тахографе;

2) демонстрацију послова прегледа аналогног тахографа на начин прописан Правилником о радионицама за тахографе, и то:

(1) спољашњи преглед и идентификација тахографа,

(2) одређивање карактеристичног коефицијента возила и усклађивање са константом тахографа,

(3) тестирање пробног рада, односно провера рада тахографа,

(4) провера усклађености сатног механизма и писача, провера сатног механизма, брзиномера и одометра,

(5) провера бележења тахографа,

(6) и друге радње у вези прегледа тахографа;

3) демонстрацију послова прегледа дигиталног тахографа на начин прописан Правилником о радионицама за тахографе, и то:

(1) спољашњи преглед и идентификација тахографа,

(2) провера интегритета система дигиталног тахографа,

(3) подешавање универзалног времена (UTC) на тахографу,

(4) калибрација тахографа, односно ажурирање параметара возила,

(5) штампање исписа техничких података ради провере података о калибрацији,

(6) штампање и анализа исписа догађаја и грешака са тахографа,

(7) и друге радње у вези прегледа тахографа;

4) демонстрацију посла контроле граничника брзине.

III. НАЧИН ИЗДАВАЊА И ОБНАВЉАЊА ЛИЦЕНЦЕ

1. Издавање лиценце техничара

Члан 10.

Лицу које има положен испит Агенција, на захтев, издаје лиценцу техничара.

Лиценца техничара издаје се на Обрасцу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев, подносилац захтева прилаже своју фотографију, у боји, димензија 30 x 40 mm, која верно приказујe лице, и доказ о уплати прописане цене услуге издавања лиценце техничару за обављање послова у радионици за тахографе.

2. Обнављање лиценце техничара

Члан 11.

Лиценца техничара обновиће се на захтев техничару који је, према евиденцији коју води Агенција, за време важења лиценце присуствовао на најмање два семинара унапређења знања који су спроведени по различитим наставним плановима семинара.

Уз захтев за обнављање лиценце техничар прилаже доказ о уплати прописане цене услуге издавања лиценце техничару за обављање послова у радионици за тахографе.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о програму и начину полагања испита за техничара у радионици за тахографе („Службени гласник РС”, број 99/11).

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 221-110-00-00001/2017-01

У Београду, 27. фебруара 2017. године

Председник Управног одбора,

Милан Ракић, с.р.

Прилози 

Образац 1. - Захтев за полагање испита за техничара у радионици за тахографе

Образац 2. - Записник о полагању испита за техничара у радионици за тахографе

Образац 3. - Лиценца техничара