6

На основу члана 67. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о измени Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/18, 15/18, 4/19, 7/19, 5/20, 15/20 – исправка, 8/21, 2/22, 12/22 и 3/23), у делу: „ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА”, одељци: „2. а ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА – ТЕХНИЧАР ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА за реализацију у школском систему”, „2. б ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА – ТЕХНИЧАР ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА за реализацију према Закону о дуалном образовању”, табела „Листа изборних програма према програму образовног профила”, „Остали облици образовно-васпитног рада током школске године”, „Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима”, „Остваривање школског програма по недељама”, табела „Подела одељења у групе за реализацију у школском систему” и табела „Подела одељења у групе за реализацију по Закону о дуалном образовању”, замењују се одељцима: „2. а ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА – ТЕХНИЧАР ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА за реализацију у школском систему”, „2. б ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА – ТЕХНИЧАР ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА за реализацију према Закону о дуалном образовању”, табела „Листа изборних програма према програму образовног профила”, „Остали облици образовно-васпитног рада током школске године”, „Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима”, „Остваривање школског програма по недељама”, табела „Подела одељења у групе за реализацију у школском систему” и табела „Подела одељења у групе за реализацију по Закону о дуалном образовању”, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се од школске 2023/2024. године.

Број 110-00-162/2023-03

У Београду, 21. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.