Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 40. став 8. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС”, брoj 96/15),

Управни одбор Агенције за безбедност саобраћаја доноси

ПРАВИЛНИК

о семинару унапређења знања за техничара у радионици за тахографе

"Службени гласник РС", број 17 од 6. марта 2017.

Члан 1.

Овим правилником се прописује начин организовања и спровођења семинара унапређења знања за техничара у радионици за тахографе (у даљем тексту: семинар) и садржина програма семинара.

Начин организовања семинара

Члан 2.

Агенција за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција) одређује термине за одржавање семинара.

Агенција објављује на својој Интернет страници обавештење о термину и месту одржавања и наставном плану семинара најкасније 45 дана пре одржавања семинара.

Обавештење о датуму, времену и месту одржавања и о кандидатима и предавачима на семинару Агенција објављује на својој Интернет страници најкасније осам дана пре одржавања семинара.

Члан 3.

Техничар који жели да присуствује семинару подноси Агенцији Пријаву за похађање семинара унапређења знања за техничара у радионици за тахографе (у даљем тексту: Пријава) чији је садржај и изглед дат у Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Техничар подноси Пријаву најкасније 15 дана пре планираног термина семинара.

Уз Пријаву техничар прилаже доказ о уплати прописане цене услуга присуства семинару унапређења знања за техничара у радионици за тахографе.

Начин спровођења семинара

Члан 4.

Агенција најмање једанпут годишње организује једнодневни семинар.

Семинар мора имати најмање шест наставних часова.

Наставни час семинара траје 45 минута.

Сматраће се да је техничар присуствовао семинару уколико присуствује у пуном обиму програма семинара.

Уколико техничар не присуствује семинару у пуном обиму програма семинара сматраће се да није присуствовао семинару.

Техничару који из оправданих разлога (болест и сл.) не присуствује семинару уплата прописане цене услуга присуства семинару унапређења знања за техничара у радионици за тахографе ће важити за следећи семинар за који се пријави.

Присуство техничара на семинарима бележи и оверава овлашћено лице Агенције у лиценци техничара.

Члан 5.

Директор Агенције одређује руководиоца семинара.

Руководилац семинара је дужан да директору Агенције у року од седам дана поднесе извештај о спроведеном семинару. Извештај о спроведеном семинару садржи најмање следеће податке: датум, место и време одржавања семинара, наставни план семинара и тематске области обухваћене семинаром, име и презиме предавача на семинару, име и презиме и број лиценце присутних техничара.

Члан 6.

Агенција може да ангажује предавача за извођење тематске области из програма семинара.

Предавач за извођење наставе из тематске области законски основи мора да испуњава следеће услове:

1. најмање високу стручну спрему,

2. најмање три године радног искуства у области тахографа.

Предавач за извођење наставе из тематске области уређаји мора да има потврду издату од произвођача уређаја да је квалификован за извођење обуке, за уређај за који изводи наставу.

Предавач за извођење наставе из тематске области послови радионице мора да испуњава следеће услове:

1. најмање пет година радног искуства на пословима прегледа тахографа,

2. да му није било онемогућено обављање послова у вези са тахографима од стране надлежног државног органа услед непрописног или несавесног обављања послова.

Предавач мора да покаже способност извођења наставе.

Предавач најкасније 30 дана пре планираног термина семинара доставља Агенцији материјал за извођење тематске области на који је потребно да Агенција да сагласност.

Садржина програма семинара

Члан 7.

Семинар се спроводи према програму семинара и наставном плану семинара.

Садржина програма семинара, по тематским областима, по потреби обухвата:

1. законски основи:

(1) национални прописи којима је уређена област тахографа и граничника брзине,

(2) међународни прописи којима је уређена област тахографа и граничника брзине,

(3) прописи и стандарди који могу да утичу на област пословања радионице за тахографе;

2. уређаји:

(1) конструкционе и функционалне карактеристике генерација тахографа, односно делова тахографа,

(2) начин коришћења тахографа са аспекта техничара у радионици за тахографе,

(3) актуелне промене у техничко технолошком развоју тахографа и њихов утицај на послове радионице,

(4) актуелне промене у техничко технолошком развоју мерне опреме помоћу које се обављају послови радионице;

3. послови радионице:

(1) начин вршења послова радионице,

(2) актуелни проблеми при обављању послова радионице,

(3) неправилности при обављању послова радионице.

Агенција утврђује наставни план сваког појединачног семинара, којим разрађује програм семинара из става 3. овог члана. Наставни часови могу бити организовани у облику предавања, односно практичног рада.

Семинар се по једном наставном плану може спроводити у више термина, односно на више места.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 221-110-00-00002/2017-01

У Београду, 27. фебруара 2017. године

Председник Управног одбора,

Милан Ракић, с.р.