Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

7

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

o допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 и 19/20), у члану 2. став 7. алинеја 20. после речи: „Српска филологија (српски језик и лингвистика)”, додаје се запета и речи: „Српски језик као страни”.

Члан 2.

У члану 3. тачка 1. подтачка а) Српски језик, у алинеји 20. после речи: „Српска књижевност и језик са компаристиком”, додаје се запета и речи: „Српски језик као страни”.

У подтачки б) Српски као нематерњи језик, у алинеји 19. после речи: „Српска филологија (српски језик и лингвистика)”, додају се речи: „Српски језик као страни,”.

У тачки 2. подтачка 7) хрватски језик, после алинеје шесте тачка и запета се замењују запетом и додају се ал. 7–9. које гласе:

„– професор, односно дипломирани филолог за хрватски језик и књижевност,

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил хрватски језик),

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил хрватски језик);”.

У тачки 9. став 1. после алинеје тридесет треће тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја тридесет четврта која гласи:

„– мастер математичар – професор математике.”.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-32/2021-04

У Београду, 6. априла 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.