Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

8

На основу члана 78. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о измени и допунама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Члан 1.

У Правилнику о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 1/11, 1/12, 1/14, 12/14 и 2/18) у делу: „Програм завршног испита у основном образовању и васпитању”, у одељку: „Структура програма завршног испита”, у ставу 2. после реченице друге додаје се реченица трећа која гласи: „Полазници који полажу завршни испит по програму за функционално основно образовање одраслих полажу завршни испит решавањем једног теста који садржи задатке из предмета Српски језик, односно матерњи језик, из предмета Математика и из природних и друштвених наука који обухватају садржај из наставних предмета Биологије, Географије, Историје, Физике и Хемије, као и опште компетенције, заједничке за поједине природне и друштвене науке.”

У ставу 4. реченица четврта мења се и гласи: „У случају полазника који завршни испит полажу по програму за функционално основно образовање одраслих, у тесту је 30 задатака, и то тако да је 10 задатака из предмета Српски језик, односно матерњи језик, 10 задатака из предмета Математика и укупно 10 задатака из природних и друштвених наука који обухватају садржај из наставних предмета Биологије, Географије, Историје, Физике и Хемије, као и опште компетенције, заједничке за поједине природне и друштвене науке.”, и додаје се реченица пета која гласи: „Број задатака у тесту за ученике за које се тестови прилагођавају може бити и мањи од 20.”

У ставу 5. после реченице треће додају се реченице четврта, пета и шеста које гласе: „Полазник који завршни испит полаже по програму за функционално основно образовање одраслих, може да оствари највише 40 бодова на тесту, и то највише 13 бодова на задацима из српског, односно матерњег језика, највише 13 бодова на задацима из математике и укупно највише 14 бодова на задацима из биологије, географије, историје, физике и хемије. На основу општег успеха полазник може да оствари највише 60 бодова. Највећи број бодова које полазник може имати на основу општег успеха и успеха на завршном испиту је 100 бодова.”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-56/2021-04

У Београду, 8. априла 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.