Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Mинистар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

o допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20 и 3/21), у члану 6. тачка 8. после става 1. додаје се став 2. који гласи:

„Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, послове Библиотекара може да обавља и:

– мастер учитељ.”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-69/2021-04

У Београду, 12. маја 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.