Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 31. став 9, члана 33. став 9. и члана 42. став 7. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС”, број 96/15),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о радионицама за тахографе

"Службени гласник РС", број 13 од 24. фебруара 2017.

   

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се: ближи опис послова радионице; садржина Уверења о исправности тахографа и информативне налепнице; начин вођења евиденције о пословима радионице; услови које мора да испуни привредно друштво, односно јавно предузеће; начин доказивања испуњавања услова; садржина захтева за издавање, продужетак и измену дозволе радионице за тахографе (у даљем тексту: дозвола); садржина и начин вођења евиденције о радионицама за тахографе и техничарима.

Дефиниције

Члан 2.

Изрази коришћени у овом правилнику имају следеће значење:

1) Сензор кретања је део тахографа који обезбеђује сигнал који представља брзину возила и/или пређени пут;

2) Независни извор сигнала кретања (IMS) је додатни и независни извор сигнала који тахографу обезбеђује податак о кретању возила;

3) Константа тахографа је бројчана вредност која је једнака вредности улазних сигнала неопходних за приказ и евидентирање пређеног пута од једног километра и изражава се или у броју импулса по километру (k = … imp/km) или у броју обртаја по километру (k = … obr/km);

4) Карактеристични коефицијент возила је бројчана вредност која је једнака броју излазних сигнала који емитује део возила који је повезан са тахографом (главно вратило мењачког преносника) док возило прелази пут од једног километра и изражава се или у броју импулса по километру (w = … imp/km) или броју обртаја по километру (w = … obr/km);

5) Ефективни обим точкова је просечан пређени пут који пређу точкови на погонској осовини током једног пуног обртаја и изражава се на следећи начин: „l = … mm”;

6) Универзално време (UTC) је време које одговара нултој временској зони, односно времену по меридијану Гринича, а по коме се евидентирају активности возача на дигиталном тахографу;

7) Адаптер је део тахографа, различит од независног извора сигнала кретања (IMS), који обезбеђује сигнал који представља брзину возила и/или пређени пут и који се:

(1) уграђује и користи само у возилима врсте М1 и N1,

(2) уграђује у случају да не постоји техничка могућност уградње ниједног другог сензора кретања који задовољава захтеве AETR споразума,

(3) уграђује између јединице у возилу и места генерисања сигнала брзине возила и/или пређеног пута интегрисаним сензорима или алтернативним везама;

8) Генерација тахографа означава скуп карактеристика тахографа, у погледу конструкције и функционалности, прописаних AETR споразумом који важе или су важили у одређеном временском периоду.

II. ПОСЛОВИ РАДИОНИЦЕ

1. Уградња

Члан 3.

Посао уградње тахографа у моторно возило врши техничар запослен у радионици за тахографе (у даљем тексту: радионица) која врши уградњу, у складу са упутством произвођача тахографа односно смерницама произвођача моторног возила.

Јединица у возилу се мора уградити у возило на начин да возач из свог седишта може јасно да види брзиномер, одометар и сат, a да истовремено сви делови тих инструмената, укључујући и елементе преноса, буду заштићени од случајног оштећења.

Тахограф намењен за уградњу у возило мора, у погледу конструкције и функционалности, да задовољава захтеве прописане AETR споразумом и да у погледу тачности приказивања и бележења, испуњава захтеве највеће дозвољене грешке дате у тачки 1) Прилога 1 – НАЈВЕЋЕ ДОЗВОЉЕНЕ ГРЕШКЕ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Захтеви за уградњу тахографа, односно замену дела тахографа дати су у Прилогу 2 – ЗАХТЕВИ ЗА УГРАДЊУ ТАХОГРАФА, ОДНОСНО ЗАМЕНУ ДЕЛУ ТАХОГРАФА који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Серијски број тахографа, одређен од произвођача тахографа, једнозначно одређује сваки појединачни тахограф.

При уградњи тахографа у возило мора се извршити прилагођавање константе тахографа „k” и карактеристичног коефицијента возила „w”.

Возила са два или више преносна односа задње осовине морају да имају такву преклопну направу којом се аутоматски обезбеђује прилагођавање различитих преносних односа са преносним односом коме је тахограф прилагођен при уградњи.

Приликом уградње тахографа у возила врсте M1 и N1 где не постоји техничка могућност прикључења сензора кретања на мењачки преносник, уграђује се адаптер што је ближе могуће оном делу возила који даје улазне импулсе.

Радионица која је извршила уградњу тахографа у возила врсте M1 и N1 поставља додатну информативну налепницу поред информативне налепнице тахографа која од података садржи најмање следеће:

1) део возила где је уграђен адаптер, уколико постоји;

2) део возила где је сензор кретања уграђен, ако није прикључен на мењачки преносник или ако се адаптер не користи;

3) опис боје кабла који повезује адаптер и део возила са којег се обезбеђују улазни импулси брзине и/или пређеног пута, за дигиталне тахографе;

4) серијски број сензора кретања у адаптеру, за дигиталне тахографе.

Посао уградње тахографа подразумева и сачињавање Записника о уградњи и оправци тахографа чији је садржај и изглед дат на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Податке из Записника о уградњи и оправци тахографа радионица уноси у информациони систем Агенције за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција) и придружује, уколико је потребно, фотографије сачињене приликом уградње тахографа.

2. Активација

Члан 4.

Посао активације подразумева, након уградње тахографа у возило, активирање функције евидентирања и чувања података код дигиталног тахографа коришћењем картице радионице.

3. Контрола

Члан 5.

Посао контроле подразумева утврђивање стања тахографа како би се, пре приступања уградњи новог или оправљеног тахографа, односно прегледу тахографа, утврдило да ли тахограф, односно возило задовољава следеће услове:

1) да на местима која спречавају отварање кућишта тахографа постоје неоштећене, једнообразне и важеће пломбе са оригиналним жигом произвођача тахографа или жигом за оправку тахографа или жигом за прво оверавање тахографа;

2) да на свим местима наведеним у члану 15. став 1. тач. 1) до 5) овог правилника, за аналогне тахографе, односно став 2. тач. 2) и 3) тог члана, за дигиталне тахографе, постоје неоштећене, једнообразне и важеће пломбе са жигом за преглед тахографа;

3) да не постоји уређај или направа за манипулацију који може да доведе до неовлашћене измене сигнала или података са тахографа;

4) да возило има, у складу са прописима, уграђен и укључен исправан граничник брзине и да је граничник брзине одговарајуће подешен;

5) да дигитални тахограф уграђен у возило, у погледу генерације тахографа, задовољава захтеве из Прилога 2;

6) да на адаптеру и његовим спојевима постоје неоштећене пломбе, за возила врсте M1 и N1;

7) да стање укупног пређеног пута на одометру није мање од последњег доступног податка о укупном пређеном путу тог возила у информационом систему.

У случају да се у поступку контроле утврди да тахограф, односно возило не задовољава неки од услова из става 1. тач. 1), 3), 4), 5) и 7) овог члана радионица неће приступити прегледу тахографа док се утврђена неправилност не отклони.

Посао контроле подразумева и сачињавање Записника о контроли тахографа уколико је у поступку контроле утврђено да није задовољен неки од услова из става 1. тач. 1)–6) овог члана.

Садржај и изглед Записника о контроли тахографа дат је на Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Податке из Записника о контроли тахографа радионица уноси у информациони систем Агенције и придружује, уколико постоје, сачињене фотографије утврђених неправилности.

4. Преглед

Преглед аналогног тахографа

Члан 6.

Посао прегледа аналогног тахографа подразумева предузимање радњи којима се, на празном, технички исправном возилу са правилно подешеним притиском у пнеуматицима:

1) врши спољашњи преглед и идентификација тахографа, којима се утврђује да ли тахограф у погледу изгледа, натписа и ознака одговара типским карактеристикама, тј. да ли постоји натписна плочица, да ли на тахографу постоје механичка оштећења (нпр. браве, скале, одометра, предње маске), постојање и исправност сијалице за осветљење скале и других прописаних саставних делова тахографа;

2) врши одређивање карактеристичног коефицијента возила „w”, на полигону са мерном стазом или на ваљцима, и мерење ефективног обима точкова „l”;

3) тестира пробни рад, односно врши провера рада тахографа (отклон казаљке у целом опсегу скале, рад одометра, исправност сигнализације тахографа, провера аутодијагностике, исправно функционисање уређаја за промену активности возача, исправно функционисање додатних склопова у тахографу и др.), са одговарајућим тахографским листићима уметнутим у тахограф који је подешен на званично време у Републици Србији;

4) са тахографом подешеним на 03:00 часа и одговарајућим тахографским листићима уметнутим у тахограф отпочиње провера усклађености сатног механизма и писача, провера сатног механизма, брзиномера и одометра, односно утврђује да ли је приказ времена, брзине и пређеног пута у оквиру највеће дозвољене грешке дате у тачки 1), подтачка (1) Прилога 1 и формира испитни дијаграм у аутоматском режиму рада уређаја за мерење брзине и пређеног пута или ручно, уколико уређај нема ту опцију, ради провере бележења тахографа;

5) употребом средства за контролу записа (шаблоном) проверава бележење тахографа, односно да ли је бележење исправно и да ли се на тахографском листићу запис свих писача, у истом тренутку времена, налази унутар уцртаних поља толеранције средства за контролу записа (шаблона). Бележење брзине је исправно ако је запис брзине унутар уцртаног поља за границе дозвољене грешке за ту мерну тачку. Бележење радних активности је исправно ако се радијалне линије које одговарају ознакама радних активности налазе унутар одговарајућег уцртаног поља на шаблону у зависности од типа тахографа (стандард или аутоматик бележење радних активности) и ако имају одговарајућу дебљину записа. Бележење пређеног пута је исправно ако је линија за бележење пређеног пута тестераста са оштрим врховима и ако се дужина пређеног пута очитана са одометра, у границама ±1%, подудара са дужином пређеног пута означеном на тахографском листићу;

6) врши усклађивање карактеристичног коефицијента возила „w” и константе тахографа „k”, што подразумева подешавање којим се постиже да одступање „k” од „w”, после уградње у возило, није веће од ±2%;

7) обавља пробна вожња са тахографом подешеним на званично време у Републици Србији и са тахографским листићима који су били у тахографу од почетка прегледа уметнутим у тахограф. У току пробне вожње се проверава функционисање тахографа, сигнализатора, индикатора на инструмент табли возила и ручних команди на уређају за управљање. Послови радионице у вези са радњама пробне вожње подразумевају и то да се након пробне вожње изваде тахографски листићи, изврши њихова визуелна контрола и у одговарајући записник о прегледу тахографа упише стање на одометру, а у тахограф се врате тахографски листићи са којима је возило примљено на преглед оверени печатом радионице.

При прегледу тахографа на возилима врсте M1 и N1 која користе адаптер, врше се и провере да ли адаптер има одговарајућу ознаку одобрења типа (слово „e”, карактеристичну бројчану ознаку државе која је дала одобрење и број одобрења типа) и да ли су пломбе на адаптеру и његовим спојевима неоштећене.

На исправан аналогни тахограф, чија подешавања одговарају параметрима возила и са којим није повезан уређај или направа за манипулацију, радионица поставља пломбе са жигом за преглед тахографа на свим местима наведеним у члану 15. став 1. тач. 1)–5) овог правилника.

Посао прегледа аналогног тахографа подразумева и сачињавање Записника о прегледу аналогног тахографа чији је садржај и изглед дат на Обрасцу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Податке из Записника о прегледу аналогног тахографа радионица уноси у информациони систем Агенције и уз њих придружује одговарајуће фотографије тахографа и возила сачињене приликом прегледа.

Преглед дигиталног тахографа

Члан 7.

Посао прегледа дигиталног тахографа подразумева предузимање радњи којима се, у складу са упутством произвођача за дати тип, на празном, технички исправном возилу са правилно подешеним притиском у пнеуматицима врши најмање:

1) идентификација и спољашњи преглед тахографа којима се утврђује да ли тахограф има натписну плочицу и да ли се подаци са натписне плочице и са исписа техничких података из меморије тахографа подударају, као и да ли на тахографу постоје механичка оштећења (нпр. дисплеј, тастери, интерфејс, штампач);

2) провера да ли је уграђен одговарајући сензор кретања и исправан и укључен независни извор сигнала кретања (IMS) у складу са захтевима из Прилога 2;

3) штампање и анализа исписа догађаја и грешака са тахографа;

4) замена батерије, за јединице у возилу код којих је замена предвиђена;

5) провера интегритета система дигиталног тахографа приликом које се: врши визуелни преглед сензора кретања и јединице у возилу и проверава да ли се серијски бројеви сензора кретања са исписа на почетку и крају провере интегритета подударају;

6) провера подешености универзалног времена (UTC) на тахографу и његово подешавање, уколико је потребно;

7) провера брзиномера и одометра, односно утврђивање да ли приказ времена, брзине и пређеног пута испуњава захтеве највеће дозвољене грешке дате у тачки 1), подтачка (2) Прилога 1;

8) одређивање карактеристичног коефицијента возила „w” на полигону са мерном стазом или на ваљцима, и мерење ефективног обима точкова „l”;

9) калибрација тахографа, којом се ажурирају или потврђују параметри возила и постиже изједначавање константе тахографа „k” и карактеристичног коефицијента возила „w”;

10) штампање исписа техничких података ради провере података о извршеној калибрацији.

На исправан дигитални тахограф, чија подешавања одговарају параметрима возила и са којим није повезан уређај или направа за манипулацију радионица поставља пломбе са жигом за преглед тахографа на свим местима наведеним у члану 15. став 2. тач. 2) и 3) овог правилника.

При прегледу тахографа на возилима врсте M1 и N1 која користе адаптер, врше се и следеће провере:

1) да адаптер има одговарајућу ознаку одобрења типа (слово „e”, карактеристичну бројчану ознаку државе која је дала одобрење и број одобрења типа);

2) да су пломбе на адаптеру и његовим спојевима неоштећене;

3) да је адаптер уграђен како је наведено на додатној информативној налепници из члана 3. овог правилника;

4) да је адаптер уграђен на начин који је предвидео произвођач адаптера, односно произвођач возила.

Техничар радионице најмање једном у 30 дана врши преузимање и складиштење података о извршеним калибрацијама са картице радионице на рачунар са одговарајућим софтвером за чување података.

Посао прегледа дигиталног тахографа подразумева и сачињавање Записника о калибрацији дигиталног тахографа чији је садржај и изглед дат на Обрасцу 4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Податке из Записника о калибрацији дигиталног тахографа радионица уноси у информациони систем Агенције и уз њих придружује одговарајуће фотографије тахографа и возила сачињене приликом прегледа.

Контролни преглед тахографа

Члан 8.

Посао контролног прегледа тахографа, након упућивања од стране надзорног органа на путу, обухвата контролу и преглед тахографа на возилу у затеченом стању, као и проверу да ли се подаци са информативне налепнице тахографа слажу са стварним стањем на возилу, односно тахографу.

Посао контролног прегледа тахографа подразумева и сачињавање Записника о прегледу аналогног тахографа или Записника о калибрацији дигиталног тахографа, односно издавање Уверења о исправности тахографа.

Уколико се приликом контролног прегледа утврди да тахограф, односно возило не задовољава неки од услова члана 5. овог правилника сачињава се Записник о контроли тахографа.

Члан 9.

У случају замене јединице у возилу, односно уградње тахографа, одометар на јединици у возилу која се поставља се подешава на вредност укупног пређеног пута са претходне јединице у возилу, односно на вредност са приказивача укупног пређеног пута са возила уколико не постоји јединица у возилу и поставља се налепница на којој су уписани датум подешавања одометра, претходно стање на одометру, подешено стање на одометру и ознака жига за оправку тахографа радионице која је извршила замену јединице у возилу, односно уградњу тахографа.

Ако не постоји податак о укупном пређеном путу на возилу, односно тахографу, стање на одометру се подешава на последњи доступни податак о укупном пређеном путу тог возила у информационом систему, односно према писменој изјави власника, односно корисника возила.

Информативна налепница тахографа и уверење о исправности тахографа

Члан 10.

Поступак прегледа тахографа завршава се издавањем уверења о исправности тахографа и постављањем информативне налепнице тахографа и налепнице са константом тахографа.

Уверење о исправности тахографа издаје се на основу записника о прегледу аналогног тахографа, односно записника о калибрацији дигиталног тахографа, не старијег од 15 дана.

Уверење о исправности тахографа се за аналогне тахографе издаје са роком важења од једне године, а за дигиталне тахографе са роком важења од две године, од дана прегледа тахографа.

Члан 11.

Информативна налепница тахографа поставља се на возило на лако уочљивом и доступном месту.

Налепница са константом тахографа поставља се на кућиште тахографа.

Преко информативне налепнице тахографа и налепнице са константом тахографа поставља се провидна заштитна фолија.

Информативна налепница тахографа од податка садржи најмање следеће:

1) назив, адресу и ознаку жига за преглед тахографа радионице која потврђује исправност тахографа и његову правилну уградњу;

2) ефективни обим точкова, у облику „l = … mm”;

3) димензије пнеуматика;

4) константу тахографа, у облику „k = … imp/km” или „k = … obr/km”;

5) карактеристични коефицијент возила, у облику „w = … imp/km” или „w = … obr/km”;

6) идентификациону ознаку возилу (VIN);

7) серијски број тахографа;

8) датум прегледа, када је одређен карактеристични коефицијент возила и измерен ефективни обим точкова;

9) брзину прописана за ту врсту возила, у облику „V = … km/h”.

Члан 12.

Уверење о исправности тахографа од података садржи најмање следеће:

1) о радионици:

(1) назив,

(2) адреса,

(3) ознака жига за преглед тахографа;

2) о власнику/кориснику возилу:

(1) име и презиме, односно назив,

(2) адреса;

3) о возилу:

(1) идентификациона ознака возила (VIN),

(2) регистарска ознака,

(3) марка (произвођач), комерцијална ознака и тип,

(4) ефективни обим точкова, у облику „l = … mm”,

(5) карактеристични коефицијент возила, у облику „w = … imp/km” или

„w = … obr/km”,

(6) димензије пнеуматика,

(7) притисак у погонским пнеуматицима,

(8) брзина прописана за ту врсту возила, у облику „V = … km/h”;

4) о тахографу:

(1) произвођач и тип,

(2) серијски број,

(3) константа тахографа, у облику „k = … imp/km” или „k = … obr/km”,

(4) мерни опсег;

5) о прегледу тахографа:

(1) датум прегледа тахографа, када је одређен карактеристични коефицијент возила и измерен ефективни обим точкова,

(2) број картице радионице којом је извршен преглед дигиталног тахографа,

(3) потпис техничара који је извршио преглед.

За штампање уверења о исправности тахографа, радионица користи информациони систем Агенције.

Уверење о исправности тахографа и информативна налепница тахографа штампа се на нумерисаном и заштићеном обрасцу који радионицама издаје Агенција.

5. Оправка

Члан 13.

Посао оправке тахографа подразумева предузимање радњи којима се, након утврђене неисправности тахографа или оштећења или непостојања једне или више пломби са оригиналним жигом произвођача тахографа или са жигом радионице за оправку тахографа, тахограф, уз употребу оригиналних резервних делова који морају одговарати типу тахографа и према упутству произвођача, доводи у исправно стање.

Посао оправке дигиталног тахографа подразумева предузимање само оних радњи, односно оне врсте оправки које је предвидео произвођач дигиталног тахографа.

Посао оправке тахографа подразумева и сачињавање Записника о уградњи и оправци тахографа чији је садржај и изглед дат на Обрасцу 1.

Податке из Записника о уградњи и оправци тахографа радионица уноси у информациони систем Агенције и уз њих, по потреби, придружује одговарајућу документацију и фотографије тахографа.

6. Демонтажа

Члан 14.

Посао демонтаже аналогног тахографа подразумева предузимање радњи, којима се тахограф, у складу са упутством произвођача тахографа, скида са возила за потребе оправке или замене тахографа.

Посао демонтаже дигиталног тахографа подразумева предузимање радњи, којима се тахограф или јединица у возилу, у складу са упутством произвођача тахографа, скида са возила за потребе оправке или замене тахографа или јединице у возилу.

Техничар врши замену јединице у возилу, односно другог дела тахографа за исту или новију генерацију, у складу са Прилогом 2.

Радионица уноси у информациони систем Агенције податке о демонтажи тахографа, односно замени дела тахографа и уз њих придружује, уколико је потребно, фотографије сачињене приликом демонтаже тахографа.

Садржај и изглед Записника о демонтажи дигиталног тахографа дат је на Обрасцу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

7. Пломбе и жигови

Члан 15.

На аналогном тахографу следећи делови морају бити пломбирани:

1) крајеви вода на тахографу и веза тахографа и возила;

2) уређај за прилагођавање и место где се он убацује у вод;

3) преклопна направа, код возила са два или више преносних односа осовина;

4) везе (спојеви) уређаја за прилагођавање и преклопне направе са осталим деловима тахографа;

5) сваки поклопац који омогућава приступ средствима за прилагођавање константе тахографа карактеристичном коефицијенту возила;

6) кућиште тахографа на местима на којима су могуће интервенције које утичу на тачност, а која су за тај тип тахографа одређена у сертификату о одобрењу типа и која је одредио произвођач тахографа.

На дигиталном тахографу следећи делови морају бити пломбирани:

1) кућиште тахографа, на местима на којима су могуће интервенције које утичу на тачност, а која су за тај тип тахографа одређена у сертификату о одобрењу типа и која је одредио произвођач тахографа, пломбом са жигом произвођача тахографа или пломбом са жигом за оправку тахографа уколико је то предвидео произвођач тахографа;

2) веза сензора кретања и возила;

3) поклопац батерије, уколико постоји.

На дигиталном тахографу, на возилима врсте M1 и N1 која користе адаптер и следећи делови морају бити пломбирани:

1) кућиште адаптера;

2) кућиште уграђеног сензора за кућиште адаптера, осим ако уграђени сензор није могуће уклонити без оштећења пломбе (пломби) кућишта адаптера;

3) веза кућишта адаптера и возила;

4) веза адаптера и опреме са које добија улазне импулсе, на оба краја, уколико је могуће.

Жиг за преглед тахографа је у оквиру круга пречника 7 mm, подељен је на две једнаке половине и у горњој половини носи ознаку „SRB 10”, а у доњој половини бројчану ознаку коју Агенција дозволом додељује радионици.

Жиг за оправку тахографа, који се поставља на пломбе које се налазе на местима наведеним у ставу 1. тачка 6) и ставу 2. тачка 1) овог члана, усклађен је унутар сервисне мреже произвођача тахографа или његовог заступника у Републици Србији и радионици га дозволом додељује Агенција.

Изузетно, у случају да је произвођач тахографа престао да постоји, на местима наведеним у ставу 1. тачка 6) и ставу 2. тачка 1) овог члана, радионица поставља пломбу са жигом за прво оверавање тахографа који је у оквиру круга и носи словно бројчану ознаку коју радионици додељује Агенција.

Изглед жига за преглед тахографа и жига за прво оверавање тахографа дат је у Прилогу 3 – ИЗГЛЕД ЖИГОВА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Радионица може утиснути на пломбу само жиг који јој је додељен дозволом.

Списак дозволама додељених жигова у Републици Србији Агенција објављује на својој интернет страници.

8. Послови на граничнику брзине

Контрола граничника брзине

Члан 16.

Контрола граничника брзине подразумева вршење радњи којима се проверава исправност и подешеност граничника брзине тако да највећа брзина возила при којој граничник брзине не дозвољава одзив након позитивног дејства на команду убрзања (у даљем тексту: лимитирана брзина) не прелази брзину прописану за ту врсту возила.

Контрола граничника брзине се спроводи у стању мировања возила. Уколико је тахограф извор сигнала брзине, аналогни тахограф, чија подешавања одговарају параметрима возила, мора бити подешен на званично време у Републици Србији са уметнутим одговарајућим тахографским листићима, односно дигитални тахограф, чија подешавања одговарају параметрима возила, мора бити подешен на универзално време (UTC) са уметнутом картицом радионице.

Код возила која су конструктивно изведена тако да се не може извршити контрола граничника брзине у стању мировања возила, постављањем сигнала брзине из тахографа, радионица проверава исправност и подешеност граничника брзине на основу важеће потврде о подешеној брзини граничника брзине (Vset) издате од произвођача возила, односно његовог овлашћеног представника, односно овлашћеног сервиса произвођача возила, не старије од 15 дана.

Уколико у поступку контроле утврди да је граничник брзине исправан и одговарајуће подешен, техничар уписује брзину прописану за ту врсту возила у информативну налепницу, у облику „V = … km/h”.

Податак о лимитираној брзини се уписује у Записник о прегледу аналогног тахографа или Записник о калибрацији дигиталног тахографа.

Накнадна уградња граничника брзине

Члан 17.

Посао накнадне уградње граничника брзине у моторно возило врши техничар стручно оспособљен за накнадну уградњу тог типа граничника брзине, запослен у радионици која има дозволу да обавља посао накнадне уградње граничника брзине.

Техничар је дужан да се приликом уградње придржава упутства произвођача граничника брзине и да користи мерну и додатну опрему која је наведена у упутству за уградњу тог типа граничника брзине.

Након уградње граничника брзине у возило, на сва места на којима је могуће утицати на подешавање граничника брзине, која су предвиђена у сертификату о одобрењу типа граничника брзине, постављају се пломбе са жигом за накнадну уградњу граничника брзине.

Жиг за накнадну уградњу граничника брзине је у оквиру круга, подељен је на две једнаке половине и у горњој половини носи ознаку „SRB 10”, а у доњој половини ознаку „SL” и бројчану ознаку дозволом додељену радионици.

Изглед жига за накнадну уградњу граничника брзине дат је у Прилогу 3.

Уколико је тахограф извор сигнала брзине, подешавања тахографа морају одговарати параметрима возила.

Након уградње граничника брзине у возило врши се контрола граничника брзине.

На сва спојна места граничника брзине и извора сигнала брзине постављају се пломбе са одговарајућим жигом, тако да се онемогући уградња уређаја или направе за манипулацију који може да доведе до измене сигнала који се шаље граничнику брзине.

Накнадна уградња граничника брзине подразумева и сачињавање Записника о накнадној уградњи граничника брзине који садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ознаку жига за накнадну уградњу граничника брзине радионице која врши накнадну уградњу граничника брзине;

2) ознаку одобрења типа граничника брзине (слово „e”, карактеристична бројчана ознака државе која је издала одобрење и број одобрења типа);

3) датум накнадне уградње граничника брзине;

4) идентификациону ознаку возила (VIN);

5) лимитирану брзину, у облику „V = … km/h”;

6) карактеристични коефицијент возила, у облику „w = … imp/km” или

„w = … obr/km” , уколико је тахограф извор сигнала брзине;

7) константу тахографа, у облику „k = … imp/km” или „k = … obr/km” , уколико је тахограф извор сигнала брзине;

8) ефективни обим точкова, у облику „l = … mm”;

9) потпис техничара који је извршио накнадну уградњу.

9. Евиденција о пословима радионице

Информациони систем

Члан 18.

Ради достављања података о пословима радионице и друге документације, штампања и архивирања уверења и записника и вођења евиденције о пословима радионице, радионица користи информациони систем Агенције.

За тахографе који немају натписну плочицу или је серијски број оштећен радионица кроз информациони систем Агенције додељује нови серијски број, усклађен код произвођача тахографа.

Члан 19.

Радионица је дужна да води и чува евиденцију о свим пословима радионице које обавља.

Радионица евиденцију о пословима радионице води и чува у складу са Законом о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима (у даљем тексту: Закон), овим правилником и стандардом система менаџмента квалитетом са којим је усклађено пословање радионице.

Све записе и документацију везане за контролу граничника брзине радионица чува уз евиденцију о прегледу тахографа.

Све неискоришћене, неисправно попуњене и оштећене обрасце уверења о исправности тахографа радионица чува у сефу.

Евиденције о пословима радионице које радионица води чувају се у службеној просторији радионице.

III. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА РАДИОНИЦА

1. Мерна опрема, уређаји, опрема и алат

Члан 20.

Радионица која обавља послове контроле и прегледа тахографа и контролу граничника брзине од мерне опреме, уређаја, опреме и алата мора да поседује:

1) уређај за преглед тахографа, са одговарајућим и ажурираним софтвером;

2) уређај за испитивање сатног механизма;

3) уређај за одређивање карактеристичног коефицијента возила „w” и константе тахографа „k”;

4) средство за контролу записа на тахографском листићу са уцртаним пољима за границе дозвољене грешке (шаблони према упутству произвођача тахографа) и лупу за очитавање тахографског листића;

5) сталак за смештај тахографа;

6) помоћну опрему за мерење обима точка;

7) манометар за мерење притиска у пнеуматицима;

8) рачунар са могућношћу мрежне комуникације преко статичке IP адресе, у реалном времену, са сервером и информационим системом Агенције;

9) читач саобраћајне дозволе;

10) спољни уређај за чување резервне копије електронских података;

11) уређај за преузимање података о калибрацији;

12) штампач;

13) дигитални фотоапарат;

14) обртне ваљке уређаја за мерење брзине и пређеног пута (у даљем тексту: ваљци), ако нема полигон са мерном стазом.

Поред опреме и уређаја из става 1. овог члана, радионица која обавља послове накнадне уградње граничника брзине мора да поседује мерну опрему за подешавање брзине граничника брзине и додатну опрему у складу са упутством произвођача граничника брзине за тип који уграђује.

Члан 21.

Мерна опрема из члана 20. овог правилника мора, периодично – на сваке две године, да буде еталонирана, односно оверена од стране органа надлежног за послове метрологије, односно од акредитоване лабораторије за еталонирање, односно акредитованог контролног тела, као и да буде одржавана, уз документовање поступака одржавања.

Софтвер уређаја за преглед тахографа се редовно ажурира на последњу верзију софтвера која омогућава преглед тахографа које је предвидео произвођач уређаја према упутству које дефинише процедура о начину одржавања мерне опреме.

2. Објекти

Члан 22.

Радионица ради обављања послова са тахографом и граничником брзине од објеката мора да поседује:

1) полигон, осим за обављање послова демонтаже и оправке тахографа;

2) службену просторију;

3) пријемну просторију – чекаоницу.

Полигон из става 1. тачка 1) овог члана може бити са мерном стазом или са ваљцима и мора да испуњава следеће услове:

1) да је подлога од савременог коловозног застора (од асфалта, бетона или од другог материјала који обезбеђује најмање квалитет који имају подлоге од асфалта и бетона);

2) да није део јавног пута;

3) да се налази у непосредној близини службених просторија радионице;

4) може се користити само за обављање послова радионице и послова техничког прегледа возила;

5) да је доступан током целог радног времена радионице.

Додатно, полигон са мерном стазом мора да испуњава следеће услове:

1) да нема подужни нагиб већи од 2%;

2) да има ширину од најмање 3 m и дужину од најмање 38 m, у правцу, која се састоји од:

(1) простора намењеног за приступ возила дужине од најмање 15 m, испред мерне стазе;

(2) мерне стазе дужине 20 m, обележене подужном линијом ширине најмање 0,1 m и попречним линијама ширине 0,1 m које обележавају почетак и крај стазе;

(3) простора намењеног за заустављање и маневрисање возила дужине од најмање 3 m, иза мерне стазе.

Додатно, полигон са ваљцима мора да испуњава следеће услове:

1) да има дужину од најмање 23 m, у правцу, и ширину од најмање 3 m;

2) да подлога испред ваљака у дужини од најмање 7 m и иза ваљака у дужини од најмање 6 m, мерено од осе ваљака, има подужни нагиб који није већи од 2%.

Изузетно од става 4. тачка 1) овог члана уколико радионица има покретне ваљке полигон са ваљцима мора да има дужину од најмање 18,75 m.

Службена просторија из става 1. тачка 2) овог члана мора да:

1) се користи само за обављање послова радионице и да буде доступна само особљу радионице, са улазом контролисаним на начин који одговара њеној намени;

2) буде изграђена у складу са техничким нормативима и опремљена одговарајућим изворима енергије потребним за опрему која се користи за послове радионице;

3) располаже довољном површином да се мерна опрема, уређаји, опрема и алат из члана 20. овог правилника, архива са свом документацијом која се односи на послове радионице, као и особље може сместити тако да је техничарима омогућено слободно кретање;

4) буде обезбеђена сигурносном бравом и да има сеф за безбедно чување образаца уверења о исправности тахографа, пломби, алата за пломбирање, картица радионице када нису у употреби и спољњег уређаја за чување резервне копије електронских података.

Пријемна просторија – чекаоница из става 1. тачка 3) овог члана мора да буде изграђена у складу са техничким нормативима.

У пријемној просторији – чекаоници радионице, на видном месту, мора да се налази огласна табла, на којој морају да буду истакнути:

1) копија дозволе;

2) списак особља радионице;

3) радно време радионице;

4) списак послова које радионица обавља;

5) ценовник услуга радионице, укључујући и цену радног сата;

6) обавештења, упозорења и налози Агенције.

3. Прилаз

Члан 23.

Прилаз радионици мора да буде једноставан, грађевински уређен, без препрека, непосредно доступан са јавног пута и мора да омогућава безбедно искључивање и укључивање возила у саобраћај.

IV. САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДУЖЕТАК ИЛИ ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ РАДИОНИЦИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Издавање дозволе

Члан 24.

Захтев за издавање дозволе подноси се Агенцији, за сваку локацију радионице понаособ, и од података садржи:

1) о подносиоцу захтева:

(1) пословно име,

(2) матични број,

(3) седиште;

2) о објектима радионице:

(1) адреса на којој се налазе објекти радионице,

(2) катастарска општина у којој се налазе објекти радионице,

(3) број катастарске парцеле на којој се налазе објекти радионице;

3) контакт податке радионице:

(1) број телефона,

(2) адреса електронске поште,

(3) статичка IP адреса;

4) послови радионице за које се подноси захтев за издавање дозволе;

5) о руководиоцу радионице за тахографе:

(1) име и презиме,

(2) јединствени матични број грађана,

(3) општина пребивалишта;

6) о техничарима радионице:

(1) име и презиме,

(2) јединствени матични број грађана.

Члан 25.

Доказивање испуњености услова за издавање дозволе врши се достављањем одговарајућих доказа и утврђивањем испуњености услова у просторијама подносиоца захтева на локацији за коју се подноси захтев.

Члан 26.

Уз захтев из члана 24. овог правилника, подносилац захтева прилаже одговарајућа документа и доказе о испуњености прописаних услова, и то:

1) извод из Агенције за привредне регистре;

2) образац оверених потписа лица овлашћених за заступање;

3) за руководиоца радионице за тахографе:

(1) одлука органа управљања или одговорног лица у привредном друштву, односно јавном предузећу о именовању руководиоца радионице за тахографе,

(2) доказ о радном односу из којег се види да је запослен на неодређено време с пуним радним временом у радионици – уговор о раду,

(3) потврда да у периоду од последње две године није починио прекршај из члана 65. Закона,

(4) изјава да није у радном односу код другог послодавца и не обавља исте или сличне послове изван радионице;

4) за техничаре:

(1) доказ о радном односу из којег се види да је запослен на неодређено време с пуним радним временом у радионици – уговор о раду,

(2) копија важеће лиценце техничара,

(3) потврда о стручној оспособљености код произвођача граничника брзине, односно његовог заступника, из које се мора видети за који тип граничника брзине је техничар стручно оспособљен, ако се захтев подноси за обављање посла накнадне уградње граничника брзине;

5) копије уверења о еталонирању, односно оверавању мерне опреме за обављање послова за које се подноси захтев;

6) доказ да подносилац захтева поседује одговарајуће објекте за обављање послова за које подноси захтев;

7) скица или нацрт објеката радионице, у размери, са уцртаним смером кретања возила;

8) копија уговора о пословно-техничкој сарадњи са произвођачем тахографа односно његовим заступником у Републици Србији, ако се захтев подноси за обављање послова уградње и активације тахографа, односно демонтаже и оправке тахографа;

9) копија уговора о пословно техничкој сарадњи са произвођачем граничника брзине, односно његовим заступником, ако се захтев подноси за обављање посла накнадне уградње граничника брзине;

10) потврда да подносилац захтева нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати;

11) потврда да подносилац захтева није у поступку ликвидације и да над њим није отворен поступак стечаја који се спроводи банкротством;

12) изјаву у складу са којим стандардом система менаџмента квалитетом је усклађено пословање радионице;

13) доказ о извршеној уплати прописане административне таксе, односно цене услуге за послове које врши Агенција.

Члан 27.

Приликом утврђивања испуњености услова за обављање послова у вези са тахографом и граничником брзине у просторијама подносиоца захтева утврђује се да ли:

1) је руководилац радионице упознат са прописима којима је уређена област тахографа и граничника брзине или поседује лиценцу за техничара радионице;

2) поседује одговарајућу опрему из овог правилника за обављање послова за које се подноси захтев;

3) постоје прописани објекти и да ли су испуњени услови за објекте, односно број, величина и опремљеност просторија и прилаз радном простору;

4) постоје упутства која дефинишу начин обављања послова радионице у складу са мерном опремом и софтвером који се користе;

5) постоји упутство о поступању са поверљивим информацијама, укључујући и процедуре за заштиту електронског чувања и преноса података;

6) је обезбеђено вођење евиденције о свим пословима које радионица обавља, у складу са стандардом система менаџмента квалитетом са којим је усклађено пословање радионице;

7) је обезбеђена непристрасност и независност, тј. да ли су идентификовани ризици по непристрасност и предузете додатне мере за отклањање односно свођење ризика на најмању могућу меру, у случају када захтев за издавање дозволе подноси привредно друштво, односно јавно предузеће које је превозник, у смислу Закона.

Продужетак дозволе

Члан 28.

Важност дозволе којој је истекао рок важења продужава се тако што се на захтев радионице издаје нова дозвола.

Захтев за продужетак важења дозволе из става 1. овог члана садржи податке из члана 24. овог правилника.

Захтев за продужетак важења дозволе подноси се најраније шест месеци, а најкасније три месеца пре истека рока на који је дозвола издата.

Уз захтев за продужетак важења дозволе достављају се докази о испуњености услова из члана 26. тачка 3) подтачка (3), тачка 4) подтачка (2) и тач. 5), 6), 10), 11) и 13) овог правилника.

Подносилац захтева дужан је да у захтеву наведе и све измењене чињенице или околности које утичу на продужетак дозволе.

Доказивање испуњености услова за продужетак дозволе врши се достављањем доказа и утврђивањем испуњености услова у просторијама радионице приликом кога се проверава испуњеност услова из члана 27. овог правилника.

Измена дозволе

Члан 29.

Захтев за измену дозволе подноси се Агенцији и од података садржи:

1) о подносиоцу захтева:

(1) пословно име,

(2) матични број,

(3) седиште;

2) о дозволи радионице за чију измену се подноси захтев:

(1) број дозволе радионице,

(2) датум издавања;

3) о објектима радионице, уколико се захтев за измену дозволе подноси у случају промене објекта радионице:

(1) адреса на којој се налази објекат радионице,

(2) катастарска општина у којој се налази објекат радионице,

(3) број катастарске парцеле на којој се налази објекат радионице;

4) контакт податке радионице:

(1) број телефона,

(2) адреса електронске поште,

(3) статичка IP адреса;

5) разлог за подношење захтева за измену дозволе, сходно члану 34. став 1. Закона.

Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се одговарајућа документа и докази о испуњености прописаних услова, и то:

1) услова из члана 26. тач. 6), 7) и 13) овог правилника, уколико се захтев за измену дозволе подноси у случају промене објеката радионице;

2) услова из члана 26. тач. 5), 6), 7) и 13) овог правилника, уколико се захтев за измену дозволе подноси у случају промене послова радионице, за обављање послова контроле и прегледа тахографа;

3) услова из члана 26. тач. 5), 6), 7), 8) и 13) овог правилника, уколико се захтев за измену дозволе подноси у случају промене послова радионице, за обављање послова уградње и активације тахографа;

4) услова из члана 26. тач. 8) и 13) овог правилника, уколико се захтев за измену дозволе подноси у случају промене послова радионице, за обављање послова демонтаже и оправке тахографа;

5) услова из члана 26. тачка 4) подтачка (3) и тач. 5), 6), 7), 9) и 13) овог правилника, уколико се захтев за измену дозволе подноси у случају промене послова радионице, за обављање посла накнадне уградње граничника брзине;

6) услова из члана 26. тачка 13), уколико се захтев подноси у случају промене послова, за престанак обављања посла радионице одређеног дозволом радионице за чију измену се подноси захтев;

7) услова из члана 26. тачка 13) и пријаву о губитку алата за жигосање поднету надлежној полицијској управи, уколико се захтев подноси у случају губитка алата за жигосање.

Члан 30.

У случају промене објеката радионице и у случају промене послова радионице, где је потребно утврдити да ли постоје прописани објекти и да ли су испуњени услови за објекте, поред достављања одговарајућих документа и доказа из члана 29. став 2. овог правилника, доказивање испуњености услова за измену дозволе врши се и утврђивањем испуњености услова у просторијама подносиоца захтева приликом кога се проверавају захтеви из члана 27. тач. 2)–6) овог правилника.

V. ЕВИДЕНЦИЈЕ

Члан 31.

Агенција води евиденцију за сваку радионицу о:

1) пословном имену привредног друштва, односно јавног предузећа, односно предузетника;

2) адреси седишта радионице и адреси на којој се налазе објекти радионице, уколико се објекти не налазе у седишту радионице;

3) броју и датуму издавања дозволе, продужетка дозволе, измене дозволе, односно одузимања дозволе;

4) периоду важења дозволе;

5) врсти послова радионице за које је издата, измењена, продужена, односно одузета дозвола;

6) чињеницама на основу којих је утврђено да радионица испуњава услове за издавање, продужетак, односно измену дозволе, односно да су се стекли услови за њено одузимање;

7) ознаци жига који је додељен радионици;

8) изгледу и садржини печата којим радионица оверава уверења, записнике, и потврде, са отиском тог печата.

Агенција води евиденцију, за сваког техничара, о:

1) издатој лиценци техничара и периоду важења лиценце техничара;

2) потврди о стручној оспособљености код произвођача граничника брзине, односно његовог заступника, у случају да обавља посао накнадне уградње граничника брзине;

3) присуству семинару унапређења знања који је спровела Агенција;

4) решењу о суспензији лиценце техничара;

5) решењу о одузимању лиценце техничара.

Члан 32.

Агенција прописане податке евидентира у папирном и електронском облику и чува их трајно.

Подаци из дозволе објављују се на интернет страници Агенције, у складу са прописима којима се уређује заштита тајних података и заштита података о личности.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Уверења о исправности тахографа издата на основу Правилника о радионицама за тахографе („Службени гласник РС”, број 67/11) важе до датума назначеног на уверењу.

Члан 34.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о радионицама за тахографе („Службени гласник РС”, број 67/11).

Члан 35.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Брoj 110-00-00195/2016-03

У Београду, 17. фебруара 2017. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Највеће дозвољене грешке

Прилог 2 - Захтеви за уградњу тахографа, односно замену дела тахографа

Прилог 3 - Изглед жигова

Образац 1 - Записник о уградњи и поравци тахографа

Образац 2 - Записник о контроли тахографа

Образац 3 - Записник о прегледу аналогног тахографа

Образац 4 - Записник о калибрацији дигиталног тахографа

Образац 5 - Записник о демонтажи дигиталног тахографа