Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

11

На основу члана 28. став 5. тачка 1) и став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о измени и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. годину

„Члан 1.

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/20 и 18/20), у члану 12. после става 1. додаје се став 2. који гласи: „Изузетно, термини утврђени за полагање пробног завршног испита из става 1. овог члана могу бити одложени услед актуелне епидемиолошке ситуације, с тим да се према накнадно утврђеним терминима полагање пробног завршног испита обави најкасније до краја месеца маја текуће године.”.

Члан 2.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину који је одштампан уз Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/20 и 18/20) замењује се новим табеларним прегледом календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-00049/2021-04

У Београду, 24. марта 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.