5

На основу члана 67. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала

Члан 1.

У Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/14, 11/15, 1/16, 5/16, 10/16, 13/16, 4/17, 1/18, 4/18, 2/20, 5/20, 3/21, 2/22 и 8/22), у делу: „НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ”, после табеле: „1. НАСТАВНИ ПЛАН Образовни профил: ТЕХНИЧАР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ” додаје се табела: „I ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА за образовни профил Техничар грејања и климатизације када се реализује по дуалном моделу*”, којa je одштампанa уз овај правилник и чини његов саставни део.

После табеле: „Подела одељења у групе”, додаје се табела: „Подела одељења у групе за реализацију по дуалном моделу образовања”, која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

У одељку: „А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ”, у предмету: „ТЕХНИКА МЕРЕЊА И АУТОМАТИЗАЦИЈЕ” за трећи разред, после табеле: „1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ”, додаје се табела: „1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2”, која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део

У предмету: „ПОСТРОЈЕЊА ЗА ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ” за трећи разред, после табеле: „1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ”, додаје се табела: „1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2”, која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

У предмету: „ПОСТРОЈЕЊА ЗА ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ” за четврти разред, после табеле: „1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ”, додаје се табела: „1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2”, која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

У предмету: „ПОСТРОЈЕЊА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ” за трећи разред, после табеле: „1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ”, додаје се табела: „1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2”, која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

У предмету: „ПОСТРОЈЕЊА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ” за четврти разред, после табеле: „1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ”, додаје се табела: „1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2”, која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

У предмету: „ПРАКТИЧНА НАСТАВА” за други разред, после табеле: „1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ”, додаје се табела: „1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2”, која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

У предмету: „ПРАКТИЧНА НАСТАВА” за трећи разред, после табеле: „1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ”, додаје се табела: „1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2”, која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

У предмету: „ПРАКТИЧНА НАСТАВА” за четврти разред, после табеле: „1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ”, додаје се табела: „1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2”, која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2022/2023. годином у подручју рада Машинство и обрада метала за образовни профил техничар грејања и климатизације, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по правилнику из члана 1. став 1. овог правилника, најкасније до краја школске 2026/2027. године.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се од школске 2023/2024. године.

Број 110-00-174/2023-03

У Београду, 21. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.

Подела одељења у групе за реализацију по дуалном моделу образовања

разред

предмет/модул

годишњи фонд часова

број ученика у групи -до

вежбе

практична настава

учење кроз рад

настава у блоку

I

Техничко цртање

105

15

Практична настава

175

60

15

II

Машински елементи

70

15

Електротехника и електроника

105

10

Технологија машинске обраде

70

10

Практична настава

210

60

10

III

Техника мерења и аутоматизације

70

10

Постројења за грејање и хлађење

35

70

10

Постројења за вентилацију и климатизацију

35

70

10

Практична настава

210

60

10

IV

Постројења за грејање и хлађење

93

10

Постројења за вентилацију и климатизацију

93

10

Аутоматизација постројења

93

30

15

Практична настава

186

60

10

Предузетништво

62

15

Назив предмета: ТЕХНИКА МЕРЕЊА И АУТОМАТИЗАЦИЈЕ

1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2

РАЗРЕД

НАСТАВА

УЧЕЊЕ КРОЗ РАД*

УКУПНО

Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

III

70

0

0

0

70

140

2 Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању

* Потребно је да школа и послодавац детаљно испланирају и утврде место и начин реализације исхода, и унесу их у план реализације учења кроз рад. Наставник/инструктор проверава да ли је послодавац извршио процену ризика на радном месту на коме раде млади и да ли је извео уводну обуку младих о безбедности и здрављу на раду.

Назив предмета: ПОСТРОЈЕЊА ЗА ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ

1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2

РАЗРЕД

НАСТАВА

УЧЕЊЕ КРОЗ РАД*

УКУПНО

Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

III

0

35

0

0

70

105

2 Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању

* Потребно је да школа и послодавац детаљно испланирају и утврде место и начин реализације исхода, и унесу их у план реализације учења кроз рад. Наставник/инструктор проверава да ли је послодавац извршио процену ризика на радном месту на коме раде млади и да ли је извео уводну обуку младих о безбедности и здрављу на раду.

Назив предмета: ПОСТРОЈЕЊА ЗА ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ

1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2

РАЗРЕД

НАСТАВА

УЧЕЊЕ КРОЗ РАД*

УКУПНО

Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

IV

0

0

0

0

93

93

2 Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању

* Потребно је да школа и послодавац детаљно испланирају и утврде место и начин реализације исхода, и унесу их у план реализације учења кроз рад. Наставник/инструктор проверава да ли је послодавац извршио процену ризика на радном месту на коме раде млади и да ли је извео уводну обуку младих о безбедности и здрављу на раду.

Назив предмета: ПОСТРОЈЕЊА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ

1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2

РАЗРЕД

НАСТАВА

УЧЕЊЕ КРОЗ РАД*

УКУПНО

Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

III

0

35

0

0

70

105

2 Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању

* Потребно је да школа и послодавац детаљно испланирају и утврде место и начин реализације исхода, и унесу их у план реализације учења кроз рад. Наставник/инструктор проверава да ли је послодавац извршио процену ризика на радном месту на коме раде млади и да ли је извео уводну обуку младих о безбедности и здрављу на раду.

Назив предмета: ПОСТРОЈЕЊА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ

1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2

РАЗРЕД

НАСТАВА

УЧЕЊЕ КРОЗ РАД*

УКУПНО

Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

IV

0

0

0

0

93

93

2 Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању

* Потребно је да школа и послодавац детаљно испланирају и утврде место и начин реализације исхода, и унесу их у план реализације учења кроз рад. Наставник/инструктор проверава да ли је послодавац извршио процену ризика на радном месту на коме раде млади и да ли је извео уводну обуку младих о безбедности и здрављу на раду.

Назив предмета: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2

РАЗРЕД

НАСТАВА

УЧЕЊЕ КРОЗ РАД*

УКУПНО

Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

II

0

0

0

60

210

270

2 Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању

* Потребно је да школа и послодавац детаљно испланирају и утврде место и начин реализације исхода, и унесу их у план реализације учења кроз рад. Наставник/инструктор проверава да ли је послодавац извршио процену ризика на радном месту на коме раде млади и да ли је извео уводну обуку младих о безбедности и здрављу на раду.

Назив предмета: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2

РАЗРЕД

НАСТАВА

УЧЕЊЕ КРОЗ РАД*

УКУПНО

Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

III

0

0

0

60

210

270

2 Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању

* Потребно је да школа и послодавац детаљно испланирају и утврде место и начин реализације исхода, и унесу их у план реализације учења кроз рад. Наставник/инструктор проверава да ли је послодавац извршио процену ризика на радном месту на коме раде млади и да ли је извео уводну обуку младих о безбедности и здрављу на раду.

Назив предмета: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2

РАЗРЕД

НАСТАВА

УЧЕЊЕ КРОЗ РАД*

УКУПНО

Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

IV

0

0

0

60

186

246

2 Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању

* Потребно је да школа и послодавац детаљно испланирају и утврде место и начин реализације исхода, и унесу их у план реализације учења кроз рад. Наставник/инструктор проверава да ли је послодавац извршио процену ризика на радном месту на коме раде млади и да ли је извео уводну обуку младих о безбедности и здрављу на раду.