9

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/21 и 10/22), после плана и програма наставе и учења за образовни профил рударски техничар, додаје се план наставе и учења за образовни профил руковалац машинама и уређајима за експлоатацију нафте и гаса, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Програм наставе и учења општеобразовних предмета за образовни профил руковалац машинама и уређајима за експлоатацију нафте и гаса, у трогодишњем трајању, остварује се у складу са правилником којим је утврђен програм наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама, за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Члан 3.

Даном почетка примене овог правилника престају да важе:

1) Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Геологија, рударство и металургија („Просветни гласник”, бр. 10/93, 1/94, 6/02 и 11/05 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 10/13, 11/13, 14/13, 15/21 и 4/23), у делу који се односи на наставни план и наставни програм за образовни профил руковалац постројењима за добијање нафте и гаса;

2) Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил ливац – калупар („Просветни гласник”, број 8/10), у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил ливац – калупар.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2022/2023. годином у подручју рада Геологија, рударство и металургија за образовни профил руковалац постројењима за добијање нафте и гаса, у трогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из члана 3. став 1. тачка 1) овог правилника, најкасније до краја школске 2025/2026. године.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се од школске 2023/2024. године.

Број 110-00-171/2023-03

У Београду, 21. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.