Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

9

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

o допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16 2/17, 11/17 и 16/20), у члану 2. тачка 8. подтачка 9) став 1. у делу који се односи на први циклус основног образовања и васпитања, после алинеје пете тачка и запета се замењују запетом и додају се ал. 6–8. које гласе:

„– професор хрватског језика и књижевности,

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил хрватски језик),

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил хрватски језик);”.

У делу који се односи на други циклус основног образовања и васпитања, после алинеје прве тачка се замењује запетом и додају се ал. 2–4. које гласе:

„– професор хрватског језика и књижевности,

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил хрватски језик),

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил хрватски језик).”.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-33/2021-04

У Београду, 6. априла 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.