Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

Ha основу 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС” бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11) и члана 40. Уредбе о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз, као и о примени система дигиталних тахографа („Службени гласник РС”, брoj 54/10),

Влада доноси

 

 

ОДЛУКУ

o цени издавања меморијске картице за дигиталне тахографе

"Службени гласник РС", број 100 од 29. децембра 2011.

 

 

1. Овом одлуком одређује се цена издавања меморијске картице за дигиталне тахографе.

 

2. Цена издавања меморијске картице за дигиталне тахографе обухвата трошкове израде картицe и трошкове у вези са издавањем картица.

 

3. Трошкови израде картице износе 40 еура у динарској противвредности, без пореза на додату вредност, по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења захтева за израду картице.

 

4. Трошкови за послове у вези са издавањем картице износе 1.500,00 динара.

 

5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 338-9539/2011-2

У Београду, 29. децембра 2011. године

Влада

Први потпредседник Владе –

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.