1139

На основу члана 19. став 4. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о привременој забрани извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво

1. Уводи се привремена забрана извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво у циљу спречавања критичне несташице ових производа, услед повећане тражње на светском и домаћем тржишту.

Забрана извоза пољопривредно прехрамбених производа из става 1. ове тачке уводи се за следеће производе:

Тарифна ознака

Наименовање

1001

Пшеница и наполица:

- Тврда пшеница:

1001 19 00 00

- - Остала

- Остала:

1001 99 00 00

- - Остало

1005

Кукуруз:

1005 90 00 00

- Остали

1101 00

Брашно од пшенице или наполице:

- брашно од пшенице:

1101 00 11 00

- - од тврде пшенице

1101 00 15 00

- - од обичне пшенице и пира

1101 00 90 00

- брашно од наполице

1103

Прекрупа од житарица, гриз и пелете:

- Прекрупа и гриз:

1103 13

- - Од кукуруза:

1103 13 10 00

- - - са садржајем масноће не преко 1,5% по маси

еx прекрупа

1103 13 90 00

- - - остали

еx прекрупа

1512

Уље од семена сунцокрета, шафранике или памуковог семена и њихове фракције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани:

- Уље од семена сунцокрета или шафранике и њихове фракције:

1512 11

- - Сирово уље:

1512 11 10 00

- - - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу прехрамбених производа за људску исхрану

еx од семена сунцокрета

- - - остало:

1512 11 91 00

- - - - уље од сунцокрета

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 335-2157/2022-1

У Београду, 10. марта 2022. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.