Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 3. став 3. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС”, број 116/07) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

 

 

УРЕДБУ

о начелима унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у Војсци Србије

Службени гласник РС“, број 106 од 18. новембра 2008.

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овом уредбом прописују се начела за унутрашње уређење и систематизацију формацијских места у Војсци Србије.

Начела за унутрашње уређење и систематизацију формацијских места у Војсци Србије примењују се и на војне јединице и војне установе Министарства одбране, као и на формацијска места на која се постављају официри у радном односу на неодређено време и подофицири у радном односу на неодређено време, распоређени ван Војске Србије.

 

II. НАЧЕЛА УНУТРАШЊЕГ УРЕЂЕЊА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ

 

Члан 2.

Унутрашње уређење и систематизација формацијских места треба да обезбеде:

1) организационе услове за извршавање мисија и задатака Војске Србије;

2) једностарешинство и субординацију у командовању;

3) трокомпонентност намене и састава Војске Србије;

4) модуларност јединица;

5) интероперабилност;

6) мирнодопску и ратну величину Војске Србије у складу са потребама и могућностима државе;

7) организационе услове за оспособљавање састава;

8) ефикасан прелазак из мирнодопске у ратну организацију.

 

Члан 3.

Ближе регулисање унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у Војсци Србије и војним јединицама и војним установама Министарства одбране, као и услове за образовање команди, јединица и установа у Војсци Србије и унутрашњих јединица у војним јединицама и војним установама Министарства одбране прописује министар одбране.

 

Члан 4.

Ближи начин одређивања елемената формацијских места у Војсци Србије и војним јединицама и војним установама Министарства одбране, а нарочито положајне групе и номенклатурне ознаке за војна лица и групе радних места, броја бодова и номенклатурне ознаке за цивилна лица на служби у Војсци Србије уредиће министар одбране.

 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 110-4852/2008

У Београду, 14. новембра 2008. године

Влада

Први потпредседник Владе –

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.